EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ ТА ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Є. В. Німак

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.157

УДК: 339.138:005.21:005.591.61

Є. В. Німак

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ ТА ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті проведено дослідження маркетингового забезпечення розробки та виведення нового товару на вітчизняний ринок харчової продукції. Визначено поняття основних категорій досліджуваної проблеми, зокрема термінів «новий товар», «інноваційні продукти харчування», «нові продукти харчування».
Розроблено класифікацію інноваційних продуктів харчування. Як авторських класифікаційних ознак визначені наступні: ступінь новизни продукту; технічні і технологічні параметри; ринкові і споживчі критерії.
Запропоновано методику розробки профілю інноваційного продукту харчування, яка передбачає послідовну реалізацію шести взаємопов'язаних етапів дослідження потреб і вимог споживачів до інноваційного продукту харчування.
Визначені ключові канали просування інноваційних продуктів харчування. Обґрунтовується, що для просування інноваційних продуктів доцільно використовувати цифрові технології та орієнтуватись на вузькі цільові аудиторії (зокрема, за рахунок таргетованої реклами в мережі інтернет).
Визначені пріоритетні напрямки концепції інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості та комплексу заходів, спрямованих на координацію розвитку інноваційної діяльності підприємства харчової промисловості.

Ключові слова: новий продукт харчування; інноваційний продукт харчування; маркетинг; система просування товарів; інноваційна діяльність; комплекс маркетингу.

Література

1. Адонин Е. Определение конкурентоспособности группы продовольственных товаров / Е. Адонин // Маркетинг. – 2005. – №5. – С. 32–37
2. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика [Електронний ресурс]: навчальний посібник / В. Я. Кардаш, І. А. Павленко. – Режим доступу: http://polka-knig.com.ua
3. Кислицына В.В. Маркетинг: учебник для вузов. – Киров: Изд-во ВятГТУ, 2011. – 489 с.
4. Лифиц И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшее образование; Юрайт-Издат, 2009. - 460 с.
5. Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком: монографія / [за ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка]. – Суми : Папірус, 2014. – 480 с.
6. Сливак С. І. Інноваційна політика маркетингу [Електронний ресурс] / С. І. Сливак. – Режим доступу : http://intkonf.org
7. Телєтов О. С. Інновації в маркетингу промислового підприємства: монографія / О. С. Тєлєтов, Н. В. Івашова, Є. І. Нагорний. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 282 с.
8. Цахаев Р.К., Муртузалиева Т.В., Алиев С.А. Основы маркетинга: Учебник / М.: Издательство «Экзамен», 2005.— 448 с.

Ye. Nimak

MARKETING SUPPORT FOR THE NEW PRODUCT DEVELOPMENT AND LAUNCH ON THE DOMESTIC FOOD MARKET

Summary

The article studies the marketing support for the development and launch of a new product on the domestic food market. The terms of the main categories of the problem under study are defined, such as "new product", "innovative food", "new food".
The criteria for identifying new foodstuffs according to which a product can be a world novelty, a new product line, goods of an expanded existing product line, a commodity of market novelty or a commodity of a new scope are defined.
The classification of innovative food has been developed. The following are defined as the author's classification features: the degree of novelty of the product; technical and technological parameters; market and consumer criteria. On the basis of these criteria, the distribution of innovative foodstuffs according to the degree of novelty was carried out, such as world novelties, new product lines, upgraded products, market novelty products, new areas of product use.
The technique of developing a profile of an innovative food product is proposed, which envisages the consistent implementation of six interconnected stages of researching the needs and requirements of consumers for an innovative food product, with the subsequent transfer of subjective criteria to an innovative food product into a set of objective qualitative and quantitative indicators for the manufacturer. and technological characteristics) through the use of elements of the technology of deployment of quality functions: cause-effect diagram Ishikawa, diagrams affinity, the "house of quality" method.
It is argued that the process of promoting an innovative food product to the consumer market is different from the process of promoting traditional food and the key aspects that make this difference are analyzed.
Key channels for promoting innovative food have been identified. It is argued that in order to promote innovative products it is advisable to use digital technologies and target narrow target audiences (in particular, through targeted online advertising).
Priority directions of the concept of innovative development of the food industry enterprises and a set of measures aimed at coordinating the development of innovation activity of the food industry are identified.

Keywords: new food product; innovative food product; marketing; product promotion system; innovative activity; marketing complex.

References

1. Adonin E. (2005), Opredelenie konkurentosposobnosti gruppy prodovol'stvennykh tovarov [Determining the competitiveness of a food group], №5, pp. 32–37
2. Kardash V. Y. (n.d.), “Commodity Innovation Policy” [Online], available at: http://polka-knig.com.ua (Accessed 5th March 2020)
3. Kislitsyna V.V. (2011), Marketing: uchebnik dlya vuzov. [Marketing: textbook for universities], VyatGTU, Kirov, Russia, pp. 489.
4. Lifits I.M. (2009), Konkurentosposobnost' tovarov i uslug: uchebnoe posobie [The competitiveness of goods and services: a training manual], 2nd ed., Yurait-Izdat, Moscow, Russia, pp.460
5. Іllyashenko S.M. (2014), “Marketing aspects of innovative development management”, Doctor of Economics, prof., Sumy, Ukraine, pp. 480.
6. Slivak S. І. “Innovative marketing policy” [Online], available at: http://intkonf.org (Accessed 5th March 2020)
7. Teletov O. S., Ivashova N.V., Nagorniy Y.I. (2013), Іnnovatsіi v marketinhu promislovoho pіdpriemstva [Innovation in the marketing of industrial enterprise], – Sumy, Ukraine, pp.282
8. Tsakhaev R.K., Murtuzalieva T.V., Aliev S.A. (2005), Osnovy marketinha [Marketing basics], Izdatel'stvo «Ekzamen», Moscow, Russia, pp. 448.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 2583

Відомості про авторів

Є. В. Німак

студентка ІІ курсу ОС «Магістр», освітня програма «Менеджмент організацій та адміністрування», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ye. Nimak

Master in Organization Management and Administration, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-9305-7732

Як цитувати статтю

Німак Є. В. Маркетингове забезпечення розробки та виведення нового товару на вітчизняний ринок харчової продукції. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7749 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.157

Nimak, Ye. (2020), “Marketing support for the new product development and launch on the domestic food market”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7749 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.157

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.