EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В. П. Варга

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.158

УДК: 331.108.2/.3(477); 005.953.2

В. П. Варга

КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто конкурентний потенціал як основу стабільності підприємства, Визначено актуальність питання на сучасному етапі. Здійснено контент-аналіз головних понять «потенціал», «конкурентний потенціал». Під дефініцією «конкурентний потенціал» розуміємо сукупність систем, можливостей, менеджмент, взаємодію ресурсів для конкурентоспроможності та забезпечення життєздатності підприємства.
Підкреслюється, що конкурентний потенціал притаманний без вийнятку всім підприємствам незалежно від їх розміру та форми власності його розвиток дає можливість відстоювати своє становище на ринку.
Розглянуто та сформовано структуру конкурентного потенціалу суб’єкта господарювання (виробничий, управлінський, маркетинговий, інноваційний, ресурсний, інтелектуальний). Досліджено їх характерні ознаки та властивості. Проаналізовано, що конкурентність підприємства залежить від ефективної діяльності всіх напрямів його розвитку. Визначено, що конкурентний потенціал об’єднує одночасно три рівні зв’язків і відносин.

Ключові слова: потенціал; конкурентний потенціал; підприємство; ресурси підприємства; складові елементи.

Література

1. Бабій І. В. Теоретичні аспекти розвитку конкурентного потенціалу кластерів в Україні / І. В. Бабій // Вісник Хмельницького національного університету. Випуск №2. Том 2, 2017р. С. 130-135. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5537/1/10.pdf ( дата звернення 15.03.2020 р.)
2. Бєляєва Н. С. Методи оцінки та роль ланцюжка цінностей при формуванні конкурентного потенціалу промислового підприємства / Н. С. Бєляєва // Вісник Хмельницького національного університету, Випуск №4, Т. 2, 2013 р. С.43-52.
3. Гурочкіна В. В. Інноваційний потенціал підприємства: сутність та система захисту / В. В. Гурочкіна // Економіка: реалії часу. Теорія і практика економіки та управління промисловими підприємствами. Випуск №5(21), 2015 р. С. 51-57.
4. Кириченко С. О. Методи оцінки ефективного використання ресурсного потенціалу підприємства / С. О. Кириченко, А .О. Мазур // Приазовський економічний вісник. Випуск №5(10), 2018 р. С. 239-243.
5. Кубіній Н. Ю. Теоретичні основи потенціалу розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання / Н. Ю. Кубіній, Р. С. Возняк, Я. В. Магада, М. О. Мучичка // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Випуск № 1 (46), 2014 р. С. 132-142.
6. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Діагностика потенціалу підприємства / О .Є. Кузьмін, О. Г. Мельник // Маркетинг і менеджмент інновацій. Випуск № 1, 2011 р. С. 155-166.
7. Лаврова Ю. Оцінка конкурентного потенціалу підприємства / Ю. Лаврова // Економічний аналіз. 2013 рік. Випуск 12. Частина 3. С. 231-235.
8. Малик О. В. Конкурентний потенціал як основа формування конкурентоспроможності підприємства / О. В. Малик, М. В. Стахова // Глобальні та національні проблеми економіки,. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. Випуск №16, 2017 р. С. 468-473.
9. Мікловда В. П. Стратегічний потенціал економічної системи: інноваційні та інституціональні механізми його активізації : Монографія / В. П. Мікловда, Ф. Ф. Шандор, Н. Ю. Кубіній, С. М. Мошак, М. Ю. Шеверя, В. В. Кубіній // Ужгород. – 2014 р. 420 с.
10. Романчик Т. В., Павленко Є. В. Конкурентний потенціал підприємства: сутність поняття / Т. В..Романчик, Є. В. Павленко // «Е-кономіка». Випуск № 1(1), 2017 р. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36734/4/2017_Romanchyk_Konkurentnyi_potentsial.pdf (дата звернення 15.03.2020 р.)
11. Тимошенко Н. Ю. Аспекти управління інтелектуальним потенціалом промислових підприємств / Н. Ю. Тимошенко // Економічний вісник НТУУ «КПІ», Менеджмент організації. С. 133-136. URL: http://economy.kpi.ua/files/files/26_kpi_2010_7.pdf ( дата звернення 16.03.2020 р.)
12. Харчук Т. В., Ресурсний підхід в економічному управлінні конкурентним потенціалом машинобудівних підприємств / Т. В. Харчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск № 22, частина 3, 2018 р. С.88-92.
13. Якименко-Терещенко Н. В. Сутність та принципи розвитку конкурентного потенціалу економічної системи / Н. В..Якименко-Терещенко, Я. Р. Ніколаєш // Економiка та держава. Випуск № 2, 2018 р. С.32-35. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2018/10.pdf ( дата звернення15.03.2020р.)

V. Varga

COMPETITIVE POTENTIAL AS THE BASIS OF ENTREPRENEURSHIP STABILITY

Summary

The article examines competitive potential as the basis of the stability of the company considered the relevance of the question at the present stage. The purpose of this article is to analyze the competitive potential of the enterprise. The goal was to conduct a content analysis of the notions "capacity" and "competitiveness"; to fulfil the constituent elements of the competitive potential of the enterprise. The definition of "potential" has been defined by scholars as a system of power, the totality and hidden features. In the context of our study, by this term we understand the number of factors to use all possibilities to achieve the goal.
Vivali the attitude of scientists regarding the interpretation of the concept "competitive potential". Under the definition of "competitive capacity" means the combination of economic resources, capacity and management to ensure the competitiveness and viability of the enterprise.
It is emphasized that continuous improvement of enterprise activity directly depends on the competitive potential, the use of which in these conditions becomes the master.
With the attention on the fact that the competitive potential inherent in, without exception, all enterprises regardless of their size and ownership, its development gives the opportunity to defend their position in the market, is an important element in the economic potential of the enterprise , which combines and transformerait all the elements and turns them into permanent gains and benefits.
Studied and characterized the structure of the competitive potential of a business entity (production, management, marketing, innovation, resource, intellectual). Studied their characteristics and properties. Analyzed the competitiveness of enterprises depends on the effective activities in all spheres of its development. Positive behavior of all main components of the elements is an integral part of growth. Is determined that the competitiveness at the same time unites the three levels of relationships: past, present and future.
Prospects for further research we see in determining the innovative capacity of business entities.

Keywords: potential; competitive potential; enterprise; enterprise resources; constituent elements.

References

1. Babiy, I. V. (2017), “Theoretical aspects of the development of the competitive potential of clusters in Ukraine”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, [Online], vol. 2(2), pp. 130-135, available at: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5537/1/10.pdf (Accessed 15 March 2020).
2. Bieliaieva, N. S. (2013), “Assessment methods and a value chain role in the competitive potential formation of industrial enterprises”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 4(2), pp. 43-52.
3. Hurochkina, V. V. (2015), “The innovation potential of the enterprise: the essence and protection system”, Ekonomika: realiyi chasu. Teoriya i praktyka ekonomiky ta upravlinnya promyslovymy pidpryyemstvamy, vol. 5(21), pp. 51-57.
4. Kyrychenko, S. O. and Mazur, A. O. “Methods of estimation of efficient use of resource potential of the enterprise”, Pryazovskyy ekonomichnyy visnyk, vol. 5(10), pp. 239-243.
5. Kubiniy, N. Yu. Voznyak, R. S. Mahada, Ya. V. and Muchychka, M. O. (2014), “Theoretical basis of entrepreneurship development potential in the modern economic conditions”, Rozvytok metodiv upravlinnya ta hospodaryuvannya na transport, vol. 1 (46), pp. 132-142.
6. Kuzmin, O. Ye and Melnyk, O. H. (2011), “Diagnostics of enterprise potential”, Marketynh i menedzhment innovatsiy, vol. 1, pp. 155-166.
7. Lavrova, Yu. (2013), “Assessment of competitive potential of the enterprise”, Ekonomichnyy analiz, vol. 12(3), pp. 231-235.
8. Malyk, O. V. and Stakhova, M. V. (2017), “Competitive potential as the basis for an enterprise competitiveness formation”, Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, Mykolayivskyy natsionalnyy universytet imeni V.O. Sukhomlynskoho, vol. 16, pp. 468-473.
9. Miklovda, V. P. Shandor, F. F. Kubiniy, N. Yu, Moshak, S. M. Sheverya, M. Yu, and Kubiniy, V. V. (2014), Stratehichnyy potentsial ekonomichnoyi systemy: innovatsiyni ta instytutsionalni mekhanizmy yoho aktyvizatsiyi [Strategic potential of the economic system: innovative and institutional mechanisms for its activation: Monograph] Naukova dumka, Uzhhorod, Ukraine.
10. Romanchyk, T. V. and Pavlenko, Ye. V. (2017), “Competitive potential of the enterprise: the essence of the concept”, «E-konomika», [Online], vol. 1(1), available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36734/4/2017_Romanchyk_Konkurentnyi_potentsial.pdf (Accessed 15 March 2020).
11.Tymoshenko, N. Yu. (2010), “Aspects of management of intellectual potential of industrial enterprises”, Ekonomichnyy visnyk NTUU «KPI», menedzhment orhanizatsiyi, [Online], pp. 133-136, available at: http://economy.kpi.ua/files/files/26_kpi_2010_7.pdf (Accessed 15 March 2020 .
12. Kharchuk, T. V. (2018), “Resource approach to economic management by competitive potential of machine-building enterprises”, Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 22(3), pp. 88-92.
13. Yakymenko-Tereshchenko, N. V. and Nikolayesh, Ya. R.(2018) “The essence and principles of development of competitive potential of the economic system”, Ekonomika ta derzhava, [Online], vol. 2, pp. 32-35, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2018/10.pdf (Accessed 15 March 2020 ).

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 5074

Відомості про авторів

В. П. Варга

магістрант, ДвНЗ «Ужгородський національний університет»

V. Varga

master student, Uzhgorod National University

ORCID:

0000-0001-7939-7626

Як цитувати статтю

Варга В. П. Конкурентний потенціал як основа стабільності підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7750 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.158

Varga, V. (2020), “Competitive potential as the basis of entrepreneurship stability”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7750 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.158

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.