EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНІВ
І. С. Крамаренко, І. О. Іртищева, О. Ф. Сєнкевич, О. О. Топчій, Д. С. Войт

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.80

УДК: 338.439

І. С. Крамаренко, І. О. Іртищева, О. Ф. Сєнкевич, О. О. Топчій, Д. С. Войт

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНІВ

Анотація

Метою статті є аналіз структурно-динамічних характеристик інвестиційних ресурсів регіонів України. Основними завданнями дослідження є: аналіз процесу регіонального формування інвестиційного потенціалу та його реалізація у формі капітальних інвестицій; оцінювання інвестиційного потенціалу на рівні регіональної та національної економіки використовуючи динаміку та структуру валового нагромадження й використання капіталу; аналіз процесів формування інвестиційного потенціалу в економіці регіонів України у розрізі інституційних секторів, а також зовнішніх джерел фінансування інвестиційних проектів.
Обґрунтовано використання методичних підходів до оцінки інвестиційного потенціалу, основні елементи яких сприятимуть максимізації можливостей регіональної економіки для її стабільного зростання, модернізації та забезпечення конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародному ринках.
Проведені дослідження показали, що процес регіонального формування інвестиційного потенціалу та його реалізація у формі капітальних інвестицій знаходиться у прямій залежності від розвитку національної економіки, стадії її життєвого циклу та ефективності фінансово-кредитних механізмів. Дослідженнями також встановлено, що обсяг іноземного інвестування в Україну залежить насамперед не стільки від стадії економічного циклу, скільки від стану інвестиційного клімату, визначальними чинниками якого є: політична стабільність, стан інституційного середовища, рівень розвитку людського потенціалу, розвиток внутрішнього ринку та нормативно-правове забезпечення інвестиційної діяльності.
Зазначено, що важливим показником інвестиційного потенціалу на рівні регіональної та національної економіки є динаміка та структура валового нагромадження та використання капіталу. За показником регіональної норми валових інвестицій, економіку всіх регіонів необхідно вважати стагнуючою, окрім Київської області та м. Києва.
Проведено аналіз процесів формування інвестиційного потенціалу в економіці регіонів України у розрізі інституційних секторів, а також зовнішніх джерел фінансування інвестиційних проектів. Результати аналізу показали, що основним джерелом інвестиційних ресурсів підприємств реального сектору виступає прибуток та амортизаційні відрахування. Досліджена динаміка прибутковості підприємств реального сектору підтверджує зростання обсягів балансового прибутку у 2016-2017 роках, що дає підстави прогнозувати збільшення обсягів капітальних інвестицій на підприємствах досліджуваних галузей.

Ключові слова: інвестиції; інвестиційний потенціал; інвестиційні ресурси регіонів; структурно-динамічні характеристики; регіональне формування інвестиційного потенціалу; регіон.

Література

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 20.11.2019)
2. Міністерство розкитку економіки, торгівлі та сільского господарста України. URL: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA(дата звернення 20.09.2019).
3. Міністерство фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/(дата звернення 20.11.2019).
4. Звіт про фінансову стабільність/ Національний банк України.-грудень 2017, 74 с.
5. Бюджет-2018: розвиток за інерцією Експрес-аналіз (12 січня 2018 р.)/ Центр економічної стратегії. URL: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/budget-2018_flash.pdf(дата звернення 20.09.2019).
6. Федорчак О.В. Проблеми державного інвестування в Україні. Вісник НАДУ при Президентові України. 2017. №4. С.45-55.
7. Радіонов Ю.Д. Проблеми реалізації бюджетних інвестицій. Економіка України. 2015. №2 (639). С. 48-59.
8. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. №2 (72).С.84-95
9. Крамаренко І.С. Регіональна структура інвестиційного потенціалу: сучасний стан та концептуальні підходи. Вісник ХНАУ. 2019. № 4. С. 150-162.
10. Крамаренко І.С., Сєнкевич О.Ф., Клецов Є.С., Прокопенко Н.О., Кльоц Ю.Ю. Особливості формування інвестиційного потенціалу: регіональний та національний аспект. Вісник ХНАУ. 2019. № 3. С. 343-357.
11. Іртищева І.О., Потапенко О.М. Інституційне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку. Бізнес-навігатор. 2011. №3 (24). С.102-106
12. Бурковський І.Д., Іртищева І.О. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку аграрного виробництва. Економіка АПК. 2005. №12. С.71-73.

I. Kramarenko, I. Irtyshcheva, O. Senkevich, O. Тоpсhіy, D. Voit

STRUCTURAL-DYNAMIC CHARACTERISTICS OF INVESTMENT RESOURCES OF THE REGIONS

Summary

The purpose of the article is to analyze the structural and dynamic characteristics of the investment resources of the regions of Ukraine. The main objectives of the study are: analysis of the process of regional formation of investment potential and its realization in the form of capital investments; assessment of investment potential at the level of regional and national economy using dynamics and structure of gross accumulation and use of capital; analysis of the processes of formation of investment potential in the economy of regions of Ukraine in terms of institutional sectors, as well as external sources of financing investment projects.
The use of methodological approaches to the assessment of investment potential is substantiated, the main elements of which will contribute to maximizing the opportunities of the regional economy for its stable growth, modernization and ensuring competitiveness in the domestic and international markets.
According to the research, the process of regional formation of investment potential and its realization in the form of capital investments is directly dependent on the development of the national economy, the stage of its life cycle and the effectiveness of financial and credit mechanisms. It is also found that the amount of foreign investment in Ukraine depends primarily not so much on the stage of the economic cycle, but on the state of the investment climate, the determining factors of which are: political stability, the state of the institutional environment, the level of human potential development, the development of the internal market, and regulatory support for investment activity.
It is noted that the dynamics and structure of gross accumulation and use of capital is an important indicator of investment potential at the level of regional and national economy. According to the regional norm of gross investment, the economy of all regions should be considered stagnant, except for the Kyiv region and Kyiv.
The processes of formation of investment potential in the economy of the regions of Ukraine in the context of institutional sectors, as well as external sources of financing investment projects, are analyzed. According to results of the analysis, profit and depreciation are the main source of investment resources of real sector enterprises. The researched dynamics of profitability of the real sector enterprises confirms the growth of the balance sheet profit in 2016-2017, which gives grounds to predict the increase of the capital investments in the enterprises of the studied industries.

Keywords: investments; investment potential; investment resources of regions; structural and dynamic characteristics; regional formation of investment potential; region.

References

1. State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 november 2019)
2. Ministry of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine, available at: http://www.me.gov.ua/?lang=en-UA (Accessed 20 november 2019)
3. Ministry of Finance of Ukraine. URL: https://index.minfin.com/en/finance/debtgov/(Accessed 20 november 2019)
4. National Bank of Ukraine“Financial Stability Report”, December 2017, 74 p.
5. Budget 2018: Development by Inertia Express Analysis (January 12, 2018) “Center for Economic Strategy”, available at: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/budget-2018_flash.pdf (Accessed 20 november 2019).
6. Fedorchak, O.V. (2017), “Problems of state investment in Ukraine”, NADU Bulletin under the President of Ukraine, vol. 4, pp.45-55.
7. Radionov, Yu.D. (2015), “Problems of realization of budget investments”, Economy of Ukraine, vol.2 (639), pp. 48-59.
8. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014), “Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries”, Regional economy, vol. 2 (72), pp.84-95
9. Kramarenko, I.S. (2019), “Regional structure of investment potential: current state and conceptual approaches”, KhNAU Bulletin, vol. 4, pp. 150-162.
10. Kramarenko, I.S., Senkevich, O.F., Kletsov E.S., Prokopenko N.O. and Klyots Yu.Yu. (2019), “Features of investment potential formation: regional and national aspect”, KhNAU Bulletin, vol. 3, pp. 343-357.
11. Irtyshcheva I.O. and Potapenko O.M. (2011), “Institutional support for investment and innovation development”. Business navigator, №3 (24), pp.102-106
12. Burkovsky I.D. and Irtyshcheva I.O. (2005), “Investment support for the economic development of agricultural production”, APK economy, vol.12, pp.71-73.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 3997

Відомості про авторів

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій,Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the “Ukraine” University

ORCID:

0000-0002-0417-0918


І. О. Іртищева

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

I. Irtyshcheva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management DepartmentNational University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

ORCID:

0000-0002-7025-9857


О. Ф. Сєнкевич

здобувач, Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

O. Senkevich

applicant, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

ORCID:

0000-0002-0226-9463


О. О. Топчій

к. е. н., докторант, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

O. Тоpсhіy

PhD in Economics, Doctoral candidate, Public Institution «Institute of Environmental Economicsand Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine»

ORCID:

0000-0001-6414-0561


Д. С. Войт

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права

D. Voit

PhD in Economics, Doctoral candidate, International University of Business and Law

ORCID:

0000-0003-3406-2237

Як цитувати статтю

Крамаренко І. С., Іртищева І. О., Сєнкевич О. Ф., Топчій О. О., Войт Д. С. Структурно-динамічні характеристики інвестиційних ресурсів регіонів. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7752 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.80

Kramarenko, I., Irtyshcheva, I., Senkevich, O., Тоpсhіy, O. and Voit, D. (2020), “Structural-dynamic characteristics of investment resources of the regions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7752 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.