EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
О. О. Казак, Ю. О. Єрешко, А. О. Гагарін

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.110

УДК: 658.15

О. О. Казак, Ю. О. Єрешко, А. О. Гагарін

ОЦІНЮВАННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У сучасних умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства сфера зв’язку та інформатизації є важливим інфраструктурним елементом національної економіки. Впровадження відносно нових для вітчизняної практики вартісно-орієнтованих перетворень дає змогу телекомунікаційним підприємствам бути конкурентоздатними та забезпечити прогресивний розвиток. На сьогоднішній день Україна має динамічний сектор інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), але існують серйозні виклики щодо збереження темпів його розвитку та успішності у довгостроковій перспективі. П’ять умовних сегментів сучасного телекомунікаційного ринку України характеризуються доволі нерівномірним розвитком. Головним чинником розвитку телекомунікаційного ринку України протягом тривалого часу визначається мобільний зв'язок, який значно впливає на ситуацію на ринку фіксованого телефонного зв’язку.
Сучасні тенденції в ІКТ галузі України носять доволі позитивний характер. Про це свідчать вагома частка у формуванні ВВП України, потужний обсяг експорту, внесок найбільших інвестицій в інновації та модернізацію мереж мобільними операторами.
Визначені в статті динаміка частки підприємств ІКТ сектору, динаміка обсягу виробленої продукції (товарів, послуг) українських телекомунікаційних підприємств та динаміка доданої вартості за витратами виробництва підприємств у ІКТ секторі України демонструють чіткий та постійний позитивний характер, що свідчить про скорочення бар’єрів входження в галузь, її конкурентоспроможність, яка базується на орієнтації компаній на інновації та доступність цифрових технологій, покращення якості послуг, що в цілому забезпечує зростання вартості компаній та привабливість цього сектору.
Проведений аналіз фінансової звітності провідних телекомунікаційних операторів дає змогу оцінити ефективність їх господарської діяльності та визначити динаміку їх економічної доданої вартості як показника оцінки внутрішньо-фірмової ефективності та індикатора вартісно-орієнтованих перетворень. Серед основних позитивних ключових факторів варто відзначити збільшення вартості компанії завдяки інноваціям та оновленню технічної бази, незначний обсяг залучення кредитних ресурсів, скорочення негативної рентабельності зумовлене скороченням рівня збитку, позитивна є динаміка нарощування обсягу капіталу тощо. Визначена в статті динаміка показників експрес-аналізу фінансового стану провідних телекомунікаційних операторів є підставою для оцінювання ефективності їх фінансово-господарської діяльності, що безпосередньо впливає на визначення вартості підприємства як основного компонента стратегії вартісно-орієнтованого управління. Результати проведеного аналізу кількості простих акцій та розрахунок чистого прибутку на одну просту акцію за 2014-2018 рр. ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Телесистеми України», ПрАТ «ВФ Україна» також підтверджує тенденцію останніх до поступового зростання ринкової вартості компаній. Отримані результати свідчать про використання вартісно-орієнтованого підходу управління та його незаперечні переваги.
Визначена динаміка частки доходів від надання послуг термінації операторів рухомого (мобільного) зв’язку України, розрахованих індексів Герфіндаля-Гіршмана (ННІ) та коефіцієнтів ринкової концентрації (CR) свідчить про високу ступінь концентрації ринків послуг термінації трафіка на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв’язку і відсутність ефективної конкуренції на них. Причиною цього слугує наявність високих й постійних структурних (технологічних), стратегічних та адміністративних (регулятивних) бар’єрів.

Ключові слова: телекомунікаційні підприємства; вартісно-орієнтовні перетворення; ІКТ галузь; вартість телекомунікаційного підприємства; оптимізація управління підприємствами зв’язку.

Література

1. Готовимся к четвертой промышленной революции. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dengi.ua/business/297626-Gotovimsja-k-chetvertoj-promyshlennoj
2. IT-галузь та телекомунікації посідають третє місце в Україні за експортом. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tsn.ua/groshi/it-galuz-ta-telekomunikaciyi-posidayut-na-tretye-misce-v-ukrayini-za-eksportom-kubiv-881768.html
3. Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/ksg/ksg_u/arch_ksg_u.htm
4. Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2012-2018 роках. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/fin/ovpp/ovpp_2015_u.htm
5. Додана вартість за витратами виробництва підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2012-2018 роках. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/fin/dvvvp/dvvvp_2015_u.htm
6. Приватне акціонерне товариство «Київстар». Фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт незалежного аудитора [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kyivstar.ua/uk/about/about/partners
7. ПрАТ "ВФ Україна".Фінансова звітність. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.vodafone.ua/uk/company/investors/financial-report
8. ПрАТ «Телесистеми України». Річні звіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://new.peoplenet.ua/index.php?id=260
9. ПрАТ «Датагруп» Річна інформація. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.datagroup.ua/pro-kompaniyu/pravovaya-baza/rozkrittya-informaciyi
10. ПАТ «Укртелеком». Регулярна річна інформація. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrtelecom.ua/about/accounting/regulyarna-richna-informatsiya/
11. National Commission for the State Regulation of Communications and Informatization. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=422&id=8747&language=uk
12. SCM confirms readiness to defend its property rights to Ukrtelecom, 3Mob in cour. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/scm-confirms-readiness-defend-property-rights-ukrtelecom-3mob-court.html
13. Freedom House. Свобода в мережі 2017 р., проект звіту про ситуацію в країні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN_2017_Ukraine_Ukrainian.pdf

Oksana Kazak, Julia Yereshko, Artem Gagarin

VALUATION OF COST-ORIENTED TRANSFORMATIONS ON TELECOMMUNICATION ENTERPRISES

Summary

In today's dynamic development of the information society, communication and informatization are an important infrastructure element of the national economy. The introduction of relatively new value-oriented transformations for domestic practice enables telecommunication companies to be competitive and to ensure progressive development. Today, Ukraine has a dynamic information and communications technology (ICT) sector, but there are serious challenges to sustaining its development and long-term success. The five conventional segments of Ukraine's modern telecommunications market are characterized by rather uneven development. The main factor in the development of the telecommunication market of Ukraine for a long time is determined by mobile communication, which significantly influences the situation in the fixed telephony market.
The current trends in the ICT sector of Ukraine are quite positive. This is evidenced by a significant share in the formation of Ukraine's GDP, a strong volume of exports, the contribution of the largest investments in innovation and the modernization of networks by mobile operators.
The dynamics of the share of ICT enterprises in the sector, the dynamics of the volume of manufactured products (goods, services) of Ukrainian telecommunication enterprises and the dynamics of value added at the cost of production of enterprises in the ICT sector in Ukraine show clear and constant positive character, which indicates the reduction of barriers to entry into the industry. , its competitiveness, which is based on companies' focus on innovation and accessibility of digital technologies, improved quality of service, which in general provides value for money companies and the attractiveness of the sector.
The analysis of the financial statements of the leading telecommunication operators makes it possible to evaluate the efficiency of their business activities and to determine the dynamics of their economic added value as an indicator of the evaluation of intra-firm efficiency and an indicator of value-oriented transformations. Among the main positive key factors are the increase in the value of the company due to innovations and upgrading of the technical base, a small amount of attracting credit resources, the reduction of negative profitability due to the decrease in the level of losses, the positive dynamics of capital growth and so on. The dynamics of indicators of rapid analysis of financial position of leading telecommunication operators, defined in the article, is the basis for evaluating the efficiency of their financial and economic activity, which directly influences the determination of the enterprise value as a basic component of the cost-oriented management strategy. The results of the analysis of the number of ordinary shares and the calculation of the net profit per ordinary share for the years 2014-2018. PJSC "Ukrtelecom", PJSC "Telesystems of Ukraine", PJSC "VF Ukraine" also confirms the tendency of the latter to the gradual increase in the market value of companies. The results obtained indicate a cost-oriented management approach and its undeniable benefits.
The determined dynamics of the share of revenues from the provision of termination services of mobile operators of Ukraine, calculated indexes of Herfindahl-Hirschman (NNI) and coefficients of market concentration (CR) testify to the high degree of concentration of the markets of services of termination of traffic on mobile telecommunication networks and the lack of effective competition against them. The reason for this is the presence of high and constant structural (technological), strategic and administrative (regulatory) barriers.

Keywords: telecommunication enterprises; value-oriented transformation; ICT industry; the cost of telecommunications enterprises; optimization of communication enterprises.

References

1. dengi.ua (2017), “Getting ready for the fourth industrial revolution”, available at: http://dengi.ua/business/297626-Gotovimsja-k-chetvertoj-promyshlennoj (Accessed 20 Nov 2019).
2. tsn.ua (2017), “The IT industry and telecommunications rank third in Ukraine in terms of exports”, available at: https://tsn.ua/groshi/it-galuz-ta-telekomunikaciyi-posidayut-na-tretye-misce-v-ukrayini-za-eksportom-kubiv-881768.html (Accessed 20 Nov 2019).
3. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Number of economic entities by type of economic activity”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/ksg/ksg_u/arch_ksg_u.htm (Accessed 20 Nov 2019).
4. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Volume of production (goods, services) of enterprises by type of economic activity with division into large, medium, small and micro enterprises in 2012-2018”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/fin/ovpp/ovpp_2015_u.htm (Accessed 20 Nov 2019).
5. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Value added at the cost of production of enterprises by type of economic activity with division into large, medium, small and micro enterprises in 2012-2018”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/fin/dvvvp/dvvvp_2015_u.htm (Accessed 20 Nov 2019).
6. Kyivstar JSC (2019), “Financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards and Independent Auditor's Report”, available at: https://kyivstar.ua/uk/about/about/partners (Accessed 20 Nov 2019).
7. Vodafone Ukraine (2019), “Financial Statements”, available at: https://www.vodafone.ua/uk/company/investors/financial-report (Accessed 20 Nov 2019).
8. PJSC Telesystemy Ukrainy (2019), “Annual reports”, available at: http://new.peoplenet.ua/index.php?id=260 (Accessed 20 Nov 2019).
9. PJSC Datagroup (2019), “Annual information”, available at: https://www.datagroup.ua/pro-kompaniyu/pravovaya-baza/rozkrittya-informaciyi (Accessed 20 Nov 2019).
10. JSC Ukrtelecom (2019), “Regular annual information”, available at: https://ukrtelecom.ua/about/accounting/regulyarna-richna-informatsiya/ (Accessed 20 Nov 2019).
11. National Commission for the State Regulation of Communications and Informatization (2019), available at: https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=422&id=8747&language=uk (Accessed 20 Nov 2019).
12. Interfax-Ukraine (2017), “SCM confirms readiness to defend its property rights to Ukrtelecom, 3Mob in cour”, available at: https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/scm-confirms-readiness-defend-property-rights-ukrtelecom-3mob-court.html (Accessed 20 Nov 2019).
13. Freedom House (2017), “Freedom in the Network 2017, draft country situation report”, available at: https://freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN_2017_Ukraine_Ukrainian.pdf (Accessed 20 Nov 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6910

Відомості про авторів

О. О. Казак

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економіки, Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Oksana Kazak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Economics Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2088-9022


Ю. О. Єрешко

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Київ, Україна

Julia Yereshko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-9161-8820


А. О. Гагарін

аспірант Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Artem Gagarin

PhD student of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-4366-1955

Як цитувати статтю

Казак О. О., Єрешко Ю. О., Гагарін А. О. Оцінювання вартісно-орієнтованих перетворень на телекомунікаційних підприємствах. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7753 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.110

Kazak, Oksana, Yereshko, Julia and Gagarin, Artem (2019), “Valuation of cost-oriented transformations on telecommunication enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7753 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.110

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.