EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЕНДОГЕННОГО ЧИННИКА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ
Р. В. Тульчинський, С. Г. Ханін

УДК: 330.34:332.142

Р. В. Тульчинський, С. Г. Ханін

ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЕНДОГЕННОГО ЧИННИКА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

Анотація

У статті виокремлено основні негативні явища, що спричинили зниження людського потенціалу в регіонах та державі в цілому серед яких: зростання темпів депопуляції населення, як наслідок погіршення якісних характеристик людського капіталу; зростання міграційного потоку серед трудових ресурсів молодого віку, призвело до зниження трудового потенціалу; старіння населення, через збільшення питомої ваги осіб старше 60 років та зменшення осіб у молодому та працездатному віці; зниження рівня народжуваності; через старіння населення та міграційні процеси загальне зниження кількості населення країни. Проаналізовано доходи населення України за період 2014-2017 рр. Обґрунтовано, що низький рівень доходів населення призводить до зниження показників щодо якості життя населення, здоров’я та розвитку людського потенціалу, оскільки відсутня можливість до підтримки, збагачення та розвитку здоров’я та добробуту нації. Обґрунтовано напрями щодо формування людського потенціалу на засадах підвищення розвитку економіки на основі: запровадження інноваційного потенціалу; сприяння формуванню сприятливого інвестиційного клімату, для залучення більшої кількості як вітчизняних так і іноземних інвесторів; запровадження мотиваційних механізмів щодо підвищення освітньо-інтелектуального потенціалу трудових ресурсів; збільшення частки наукоємної продукції у структурі ВВП; запровадження спеціалізації та кооперації у сфері інноваційної діяльності господарюючих суб’єктів; розвиток програм щодо сприяння підвищенню рівня охорони здоров’я населення.

R. Tulchinsky, S. Khanin

MEASURES TO DEVELOP HUMAN POTENTIAL AS AN ENDOGENOUS FACTOR IN MODERNIZING THE REGIONAL ECONOMY

Summary

The article highlights the main negative phenomena that caused the decline of human potential in the regions and the state as a whole, among which: an increase in the rate of depopulation of the population as a result of deterioration of the quality characteristics of human capital; an increase in migration flows among young people's workforce has led to a decline in job potential; the aging of the population, due to the increase in the share of persons over 60 years of age and the decrease in persons at a young and working age; decrease in fertility rate; due to population aging and migration processes, there is a general decrease in the population of the country. The 2014-2017 population income is analyzed. It is substantiated that low level of population income leads to a decrease in indicators of quality of life, health and development of human potential, since there is no opportunity to support, enrich and develop the health and well-being of the nation . The directions for the formation of human potential on the basis of increasing the development of the economy are grounded on the basis of: introduction of innovative potential; promoting the formation of a favorable investment climate, to attract more domestic and foreign investors; introduction of motivational mechanisms to increase the educational and intellectual potential of labor resources; an increase in the share of high-tech products in the GDP structure; introduction of specialization and cooperation in the sphere of innovative activity of economic entities; the development of programs to promote public health. The scientific novelty of this study is to propose measures at the national and regional levels for the formation of human potential on the basis of increasing economic development, which are isolated on the basis of the identified negative phenomena that have caused the reduction of human potential in the regions and the state as a whole. On the basis of regulatory, tax and financial levers, the state creates the necessary conditions to promote the development of economic entities, the introduction of an innovative economy, the creation of appropriate mechanisms for promoting employment and reducing unemployment. Thus, under the current conditions, ensuring the development of human potential is a function of national and regional governance. This, in turn, determines the particular importance of developing the necessary national and regional programs, which must be interconnected, and contribute to the development of human potential.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 2453

Відомості про авторів

Р. В. Тульчинський

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування,ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

R. Tulchinsky

Candidate of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Department of Management and Public Administration “Academician Yuriy Bugai International Scientific and Technical University”


С. Г. Ханін

здобувач кафедри менеджменту та адмініструванняПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

S. Khanin

getter in the Department of Management and AdministrationPHEI “Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University”

Як цитувати статтю

Тульчинський Р. В., Ханін С. Г. Заходи щодо розвитку людського потенціалу як ендогенного чинника модернізації економіки регіонів. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7755 (дата звернення: 16.05.2022).

Tulchinsky, R. and Khanin, S. (2018), “Measures to develop human potential as an endogenous factor in modernizing the regional economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7755 (Accessed 16 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.