EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
О. Ю. Оболенський, О. В. Базарна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.1

УДК: 336.3

О. Ю. Оболенський, О. В. Базарна

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

Значні дослідження щодо організаційного та економічного механізмів в житлово-комунальному господарстві, які містять в своїй основі нововведення, або не доходять до практичної реалізації, або приносять меншої користі ніж планувалося. Однією з причин є несистемне впровадження або не впровадження взагалі на практиці, не закріплення на законодавчому рівні в діяльність органів управління в житлово-комунальному господарстві всіх рівнів. В статті запропонована економічна складова організаційно-економічного механізму регіонального публічного управління житлово-комунального господарства, яка поєднує державний рівень та регіональний рівень.
Пропонуються підходи щодо організації стратегічного управління та стратегічного планування в житлово-комунальному господарстві через поєднання стратегії розвитку населених пунктів, цільових програм та бюджетних програм.
Стаття пропонує модель економічної складової організаційно-економічного механізму регіонального публічного управління житлово-комунального господарства (далі – Модель). Запровадження в роботу, затвердження та використання підходів, які закладені в Моделі дозволять прискорити процес модернізації відповідної галузі та забезпечити ефективне реагування на зміни.
Не розкривають проблему численні дисертації в сфері дослідження «житлово-комунального господарства», тематика яких – «Організаційно-економічний механізм…». Виходячи з цього, резонно порушити питання – як розробляти й впроваджувати інновації (технології, проекти, рішення) на об’єктах житлово-комунального господарства, з урахуванням кризових явищ у країні й у галузі, нестачею не тільки фінансів, але й нового економічного мислення? – Спонтанно, ризиковано, локально, «на вдачу»?
При більш уважному погляді на житлово-комунальне господарство як на об’єкт наукових досліджень, реформ і інноватики виникає ще одна недосконалість – об’єкт вивчається у вкрай обмеженому спектрі проблем (виробничі, технологічні, тарифи, фінансовий стан, рівень фізичного зносу). Якоюсь мірою досліджується якість послуг, енерговитрати (і втрати), стабільність роботи підприємств (надійність). Однак і цього явно недостатньо.

Ключові слова: Економічна складова; організаційно-економічний механізм; регіональне публічне управління; житлово-комунальне господарство; стратегічне управлінні; стратегічне планування.

Література

1. Шевська О.І. Механізми державного регулювання житлово-комунального господарства на регіональному рівні. Дис. …канд. Наук з держ. управління. Запоріжжя, 2010. 23 с.
2. Юрченко І.А. Організаційно-економічний механізм управління дебіторською заборгованістю за послуги теплопостачання на підприємствах комунальної теплоенергетики України. Автореф. …. Канд. Економ .наук Харків, 2011. 20 с.
3. Піонтківський П.В. Економічний механізм реформування підприємств житлово-комунального комплексу. Автореф. … на здоб. Наук ступеня канд економ наук. Харків, 2010. С 21.
4. Качала Т.М. Житлово-комунальне господарство в системі міського комплексу [Текст] / Т.М. Качала ; М – во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – К.: Наукова думка, 2008. – 416 с. С. 69 .
5. Інговатова В.О. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективної діяльності підприємств житлово-комунального комплексу. :Дис…канд. наук: 08.06.01 – Маріуполь. 2007. 23 с.
6. Актелова О.П. Формирование организационно-экономического механизма управления. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/12484
7. Удальцова Н.Л. Организационно-экономический механизм функционирования отрасли национальной экономики. «Экономические науки» №6 (91) 2012 год. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: //http://ecsn.ru/files/pdf/201206/201206_94.pdf.
8. Холодкова К.С. Анализ подходов к определению сущности организационно-экономического механизма управления // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 5 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/05/66404 (дата обращения: 23.04.2019).
9. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління : Навчальний посібник. - К. :Центр учбової літератури, 2009. - 440 с.
10. Друкер П.Ф. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальное решение : Учеб. Пособие : Пер. с англ. - М., 1998.
11. Базарна О.В. Програмно-цільовий підхід в управлінні житлово-комунальним господарством України / О.В.Базарна // Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць - 2011. - №1. - С. 230-238. – (Серія «Управління»).
12. Базарная О.В. Формирование механизмов публичного управления в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины / О.В. Базарная // Актуальные вопросы управления модернизацией экономики в условиях инновационного развития. Труды международной научно-практической конференции, (Россия, г. Ростов-на-Дону, 6-8 декабря 2010 г.) : в 2 т. Ч. I / Под ред. В.Н.Некрасова. Ростов-н/Д: Изд СКАГС, 2011. – 220 с., С. 6 - 16
13. Базарная О.В. Инструменты повышения эффективности публичного управления / О.В. Базарная // Проблемы и перспективы государственного и муниципального управления в инновационной экономике посткризисного периода: Материалы II Славянского форума 15-16 сентября 2011 года, (Россия, г. Орел, 15-16.09.2011 г.) : в 2-х т. Т.1 / Под общ. ред. О.П. Овчинниковой. Орел : Издательство ОРАГС, 2011. – 344 с., С. 131- 134.
14. Базарна О.В. Підвищення ефективності бюджетування – поштовх до покращення адміністративного управління міста / О.В.Базарна // Ділове та державне адміністрування : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2012 р. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2012. – 431 с., С. 17-22.
15. Базарная О.В. Программно-целевое моделирование в Украине. / О.В. Базарная // Международная научно-практическая конференция Развитие института государственной службы в регионах: международный и российский опыт. Россия, (Россия, г. Орел, Орловский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», (19 сентября 2013 года). В 3-х т. Т ІІІ / Под общей редакцией доктора политических наук, профессора В.Ф. Ницевича. - Орёл: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013. - 352 с. С. 3-7.
16. Базарна О.В. Застосування середньострокового прогнозу видатків в житлово-комунальній галузі країни. / О.В.Базарна // Форум молодих вчених у галузі науки «Державне управління», м. Феодосія, 7-13 липня 2013 року. C. 81-83.

O. Obolensky, O. Bazarna

ECONOMIC COMPOSITION OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF REGIONAL PUBLIC ADMINISTRATION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Summary

Significant research into organizational and economic mechanisms in the housing and communal services sector, which basically include innovations, or do not reach the practical implementation, or bring less benefit than planned. One of the reasons is the non-system implementation or not implementation at all, in practice, and the fact that the legislation on the activities of government bodies in the housing and communal services sector at all levels is not established. The article proposes an economic component of the organizational and economic mechanism of the regional public administration of housing and communal services, which combines the state level and the regional level.
The approaches to organization of strategic management and strategic planning in the housing and communal services are proposed through a combination of the development strategy of settlements, target programs and budget programs.
The article offers a model of the economic component of the organizational and economic mechanism of the regional public administration of housing and communal services (hereinafter - the Model). The introduction, adoption and use of the approaches incorporated in the Model will accelerate the process of modernization of the relevant industry and ensure an effective response to changes.
Numerous dissertations do not reveal the problem in the field of research of "housing and communal services", the subject of which is "Organizational and economic mechanism ...". Therefore, it is reasonable to raise the question - how to develop and implement innovations (technologies, projects, solutions) in housing and communal services, taking into account the crisis in the country and in the industry, not only lack of finances but also new economic thinking? - Spontaneous, risky, locally, "to luck"?
A closer look at housing and communal services as an object of research, reform and innovation raises another imperfection - the object is studied in an extremely limited range of problems (production, technological, tariffs, financial status, level of physical deterioration). To some extent, the quality of services, energy costs (and losses), enterprise stability (reliability) are investigated. However, this is clearly not enough.

Keywords: Economic component; organizational and economic mechanism; regional public administration; utilities; strategic management; strategic planning.

References

1. Shevska, O.I. (2010), “Mechanisms of state regulation of housing and communal services at the regional level”, Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Zaporizhzhia, Ukraine.
2. Yurchenko, I.A. (2011), “Organizational and economic mechanism of receivables management for heat supply services at Ukrainian utilities”, Ph.D. Thesis, Economy, Kharkiv, Ukraine.
3.Piontkovsky, P.V. (2010), “Economic mechanism of reforming the enterprises of the housing and communal complex”, Ph.D. Thesis, Economy, Kharkov, Ukraine.
4. Kachala, T.M. (2008), Zhytlovo-komunal'ne hospodarstvo v systemi mis'koho kompleksu [Housing and municipal economy in the system of the city complex], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
5. Ingovatova, V.A. (2007), “Organizational and economic mechanism for ensuring the effective activity of housing and communal enterprises”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Mariupol, Ukraine.
6. Aktyolova, O.P. (2013), “Formation of the organizational and economic management mechanism”, Youth and science: a collection of materials of the IX All-Russian scientific and technical conference of students, graduate students and young scientists with international participation, dedicated to the 385th anniversary of the founding of Krasnoyarsk, Siberian Federal University Trade and Economic Institute, Russia, available at http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/section070.html (Accessed 17 January 2020).
7. Udaltsova, N.L., (2012), “Organizational and economic mechanism of the functioning of the national economy”, Economic sciences, vol. 3(08), available at http://ecsocman.hse.ru/data/2013/04/25/1251459697/17.pdf (Accessed 17 January 2020).
8. Kholodkova, K.S., (2016), “Analysis of approaches to determining the essence of the organizational and economic management mechanism”, Modern scientific research and innovation, available at http://web.snauka.ru/issues/2016/05/66404 pdf (Accessed 17 January 2020).
9. Dovgan, L.E. Karakay, Y.V. and Artemenko, L.P. (2009) Strategichne upravlinnia [Strategic Management], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
10. Drucker, P. (1998), Effective management [Effective management], Economic objectives and optimal solution, Moscow, Russia.
11. Bazarna, O.V (2011), “Programmatic and Target Approach in the Management of Housing and Communal Services of Ukraine”, Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Administration. Collection of scientific works, vol. 1, Ukraine, pp. 230-238.
12. Bazarnaya, O.V., (2011), “Formation of Public Management Mechanisms in the Housing and Communal Services of Ukraine”, Aktual'nye voprosy upravlenija modernizaciej jekonomiki v uslovijah innovacionnogo razvitija. Trudy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Topical issues of management of economic modernization in the conditions of innovative development], Publishing House of SCAGS, Rostov-on-Don, Russia, December 6-8, vol. I, pp. 6 – 16.
13. Bazarnaya, O.V., (2011), “Tools for improving the efficiency of public administration”, Problemy i perspektivy gosudarstvennogo i municipal'nogo upravlenija v innovacionnoj jekonomike postkrizisnogo perioda: Materialy II Slavjanskogo foruma [Proceedings of the II Slavic Forum. Problems and Prospects of State and Municipal Governance in the Innovative Economy of the Post-Crisis Period], ORAGS Publishing House, Orel, Russia, September 15-16, vol.1, pp. 131- 134.
14. Bazarna, O.V., (2012) “Improving Budgeting Effectiveness - An Impulse to Improve City Administration, Dilove ta derzhavne administruvannia : Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Proceedings of the Second International Scientific and Practical Conference, Business and State Administration], SNU. V. Dahl, Lugansk, Ukraine, pp. 17-22.
15. Bazarnaya, O.V., (2013) “Program-target modeling in Ukraine”, Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija Razvitie instituta gosudarstvennoj sluzhby v regionah: mezhdunarodnyj i rossijskij opyt [International Scientific and Practical Conference Development of the Civil Service Institute in the Regions: International and Russian Experience. Russia], Oryol Branch of the Federal Academy of National Economy and Public Service under the President of the Russian Federation, Orel, Russia, vol.3, pp. 3-7.
16. Bazarna, O.V., (2013), “Application of a medium-term forecast of expenditures in the housing and communal services of the country”, Forum molodykh vchenykh u haluzi nauky «Derzhavne upravlinnia» [Forum of Young Scientists in Science “Public Administration”], Feodosiya, Ukraine, pp. 81-83.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2796

Відомості про авторів

О. Ю. Оболенський

д. е. н., професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

O. Obolensky

Doktor of Economics, Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0001-6828-9224


О. В. Базарна

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

O. Bazarna

Postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0001-9561-8687

Як цитувати статтю

Оболенський О. Ю., Базарна О. В. Економічна складова організаційно-економічного механізму регіонального публічного управління житлово-комунального господарства. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7756 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.1

Obolensky, O. and Bazarna, O. (2020), “Economic composition of the organizational and economic mechanism of regional public administration of housing and communal services”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7756 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.