EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА І РЕГУЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СТРАТЕГІЧНОГО ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська, Г. В. Соломіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.2

УДК: 338.2: 336.6

Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська, Г. В. Соломіна

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА І РЕГУЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СТРАТЕГІЧНОГО ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти фінансової діагностики потенціалу стратегічного вартісно-орієнтованого розвитку різних за розміром корпоративних підприємств і розробка рекомендацій із його регулювання. Об’єктом дослідження є процеси генерування вартості вітчизняних корпоративних підприємств, закономірності її зростання, структурної динаміки. Для написання статті використано загальнонаукові методи дослідження аналізу і синтезу, індукції і дедукції, фінансового аналізу.
Проаналізовано динаміку вартості статей балансу корпоративних підприємств протягом 2013-2018 рр. загалом і за окремими групами: великі, середні, малі, мікропідприємства. Визначено, що загальною тенденцією усіх груп підприємств є чітко виражений тренд до зростання вартості, проте відмітною особливістю великих підприємств є вищі темпи росту необоротних активів порівняно з оборотними, що свідчить про нарощування виробничого потенціалу великих господарюючих суб’єктів і процеси зростання концентрації в національній економіці. Стратегічний фінансовий потенціал зростання вартості великих підприємств визначено як стійкий, оскільки джерелом її приросту є власний капітал. Ситуацію зростання вартості середніх і малих підприємств діагностовано як «інституціональну пастку», скільки воно відбувається на фоні скорочення власного капіталу і суттєвого збільшення поточних зобов’язань.
Якість фінансового потенціалу стратегічного вартісно-орієнтованого розвитку корпоративних підприємств визначено як низьку, оскільки його статичними ознаками є: недостатня капіталізація і ліквідність, брак власного оборотного капіталу; динамічними властивостями – зменшення коефіцієнтів концентрації власного капіталу і загального коефіцієнта покриття оборотними активами поточних зобов’язань, перехід від додатних до від’ємних значень власного оборотного капіталу. Найбільшу конкурентоспроможність фінансового потенціалу стратегічного зростання вартості мають великі підприємства з огляду на найвищі значення коефіцієнтів фінансової автономії і загальної ліквідності, чітко виражений поліноміальний тренд до зростання власного оборотного капіталу у першому квадранті декартової площі координат. Середню якість фінансового потенціалу стратегічного вартісно-орієнтованого розвитку мають малі і мікро- підприємства, які пройшли дно в динаміці власного оборотного капіталу, найгіршу якість – середні підприємства, які мають чітко виражений поліноміальний до зростання дефіциту власного оборотного капіталу.

Ключові слова: фінансова діагностика; регулювання; потенціал; стратегічний; вартісно-орієнтований; розвиток; корпоративні підприємства.

Література

1. Маслова В. О., Акулова Я. Ю. Інвестиційний аспект стратегічного управління фінансовим потенціалом підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 55. С. 103-109.
2. Костирко Л. А., Євтушенко М. В. Фінансова стійкість корпоративних підприємств в категоріях економіко-вартісного тяжіння показників. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №21. С.28-33.
3. Кіндрат О. В. Формування стратегічних пріоритетів державного регулювання та управління стійкістю фінансово-економічного стану господарської системи. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2015. Т. 17, № 4. С. 238-243.
4. Максимчук О. С., Станінов С. Б. Вплив фінансово-інвестиційного потенціалу на забезпечення стратегічної гнучкості підприємства. Економічний простір. 2016. № 113. С. 177-185.
5. Юсвалієва А. В. Визначення потенційної можливості здійснення стратегічного планування фінансової безпеки суб’єкта господарювання. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. 2011. Вип. 18. С. 255-262.
6. Викиданець І. В. Діагностика типів фінансової стратегії формування власного капіталу торговельних підприємств. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка. 2011. Вип. 16. С. 120-128.
7. Чернишов В.В. Аналіз стратегічних пріоритетів формування фінансової діагностики машинобудівних підприємств. Modern economics. 2018. № 8. С. 206-217.
8. Ковтуненко К. В., Шаповал Я. В. Використання методів стратегічного аналізу для оцінки фінансового потенціалу підприємства. Економіка. Управління. Інновації. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2012_2_20
9. Маматова Л. Ш. Формування матриці стратегій забезпечення фінансово-інвестиційного потенціалу промислових підприємств. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. 2016. Вип. 31(1). С. 304-314.
10. Середа О. О. Формування стратегії фінансового регулювання розвитку підприємств. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2017. № 2. С. 87-91.
11. Саух І. Фінансовий потенціал підприємства як об’єкт стратегічного аналізу. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. № 1. С. 132-140.
12. Чобіток В. І., Астапова О. В. Розробка стратегії управління фінансовим потенціалом підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. Вип. 49. С. 160-165.
13. Шмиголь Н. М. Контроль та оцінка потенціалу загальної фінансової стратегії підприємства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2011. Вип. 7(2). С. 200-204.
14. Ілюхіна Н. П. Роль діагностики формування механізму контролю та оцінки фінансової стратегії. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип. 3(2). С. 79-83.
15. Колєснік Т. С. Методи комплексної оцінки стратегічної фінансової позиції та фінансового потенціалу підприємств. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. 2012. № 4. С. 285-289.
16. Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2013-2018). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/fin_new/fin_new_u/pbp_ek_vsmm_2013_2018_u.xlsx
17. Квасницька Р. С. Теоретичні основи поняття "потенціал інституту фінансового ринку". Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. 2014. Вип. 1. С. 149-151.

T. Kosova, O. Yaroshevska, G. Solomina

FINANCIAL DIAGNOSTICS AND REGULATION OF THE POTENTIAL OF STRATEGIC COST-ORIENTED DEVELOPMENT OF CORPORATE ENTERPRISES

Summary

The subject of the research is theoretical, methodological bases and practical aspects of financial diagnostics of strategic value-oriented development of different size corporate enterprises and development of recommendations for its regulation. The object of research is the processes of generating the value of domestic corporate enterprises, patterns of growth, structural dynamics. General scientific methods of analysis of analysis and synthesis, induction and deduction, financial analysis were used for writing the article.
The dynamics of the value of corporate balance sheet items during 2013-2018 as a whole and by individual groups are analyzed: large, medium, small, micro enterprises. It is determined that the general tendency of all groups of enterprises is a clear trend to increase in value, but the distinguishing feature of large enterprises is higher growth rates of non-current assets than current assets, which indicates an increase in production capacity of large economic entities and processes of concentration in the national economy. The strategic financial potential for large enterprises to grow in value has been identified as sustainable, since equity is the source of its growth. The medium-sized and small-enterprise value growth situation has been diagnosed as an "institutional trap" as it comes against the backdrop of a decline in equity and a significant increase in current liabilities.
The quality of the financial potential of the strategic value-oriented development of corporate enterprises is defined as low, since its static features are: insufficient capitalization and liquidity, lack of working capital; dynamic properties - decrease in the concentration coefficients of the equity and the total ratio of current assets current assets coverage, the transition from positive to negative working capital values. The largest competitiveness of the financial potential of strategic value growth is held by large enterprises, given the highest values of financial autonomy and overall liquidity ratios, a clear polynomial trend towards an increase in working capital in the first quadrant of the Cartesian coordinate area. The average quality of the financial potential of strategic value-oriented development is given by small and micro-enterprises that have bottomed out in the dynamics of their working capital, the worst quality is the medium-sized enterprises, which have a clear polynomial to the growth of the deficit of their working capital.

Keywords: financial diagnostics; regulation; potential; strategic; value-oriented; development; corporate enterprises.

References

1. Maslova, V. O. and Akulova, Ya. Yu. (2016), “Investment aspect of strategic management of financial potential of the enterprise”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 55, pp. 103-109.
2. Kostyrko, L. A. and Yevtushenko, M. V. (2019), “Financial sustainability of corporate enterprises in the categories of economic value attraction of indicators”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 28-33.
3. Kindrat, O. V. (2015), “Formation of strategic priorities of state regulation and management of stability of financial and economic state of economic system”, Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho, vol. 17, no. 4, pp. 238-243.
4. Maksymchuk, O. S. and Staninov, S. B. (2016), “Influence of financial and investment potential on providing strategic flexibility of the enterprise”, Ekonomichnyi prostir, vol. 113, pp. 177-185.
5. Iusvaliieva, A. V. (2011), “Determining the potential for strategic planning of an entity's financial security”, Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia : Ekonomika, vol. 18, pp. 255-262.
6. Vykydanets, I. V. (2011), “Diagnosis of types of financial strategy of formation of equity of trading enterprises”, Naukovi zapysky [Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia"]. Ser. : Ekonomika, vol. 16, pp. 120-128.
7. Chernyshov, V.V. (2018), “Analysis of strategic priorities for the formation of financial diagnostics of machine-building enterprises”, Modern economics, vol. 8, pp. 206-217.
8. Kovtunenko, K. V. and Shapoval, Ya. V. (2012), “The use of strategic analysis methods to evaluate the financial potential of the enterprise”, Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2012_2_20 (accessed 26 March 2020).
9. Mamatova, L. Sh. (2016), “Formation of a matrix of strategies for ensuring financial and investment potential of industrial enterprises”, Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 31(1), pp. 304-314.
10. Sereda, O. O. (2017), “Formation of strategy of financial regulation of enterprise development”, Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, vol. 2, pp. 87-91.
11. Saukh, I. (2017), “The financial potential of the enterprise as an object of strategic analysis”, Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 1, pp. 132-140.
12. Chobitok, V. I. and Astapova, O. V. (2015), “Development of a strategy for managing the financial potential of enterprises”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 49, pp. 160-165.
13. Shmyhol, N. M. (2011), “Control and evaluation of the potential of the overall financial strategy of the enterprise”, Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, vol. 7(2), pp. 200-204.
14. Iliukhina, N. P. (2012), “The role of diagnostics of the formation of the control and evaluation mechanism of the financial strategy”, Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 3(2), pp. 79-83.
15. Koliesnik, T. S. (2012), “Methods of comprehensive assessment of strategic financial position and financial potential of enterprises”, Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Ser. : Ekonomichni nauky, vol. 4, pp. 285-289.
16. Balance sheets of enterprises by type of economic activity with division into large, medium, small and micro enterprises (2013-2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/fin_new/fin_new_u/pbp_ek_vsmm_2013_2018_u.xlsx (accessed 26 March 2020).
17. Kvasnytska, R. S. (2014), “Theoretical foundations of the concept of «potential of the financial market institute»”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Ser. : Ekonomika, vol. 1, pp. 149-151.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2485

Відомості про авторів

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, провідний науковий співробітник,Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

T. Kosova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Leading Researcher,Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1859-0542


О. В. Ярошевська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки,Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

O. Yaroshevska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of the Classical Private University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0003-3569-8763


Г. В. Соломіна

к. е. н, доцент кафедри фінансово – економічної безпеки,Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро

G. Solomina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Financial and Economic Security, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs (Dnipro)

ORCID:

0000-0003-0917-7999

Як цитувати статтю

Косова Т. Д., Ярошевська О. В., Соломіна Г. В. Фінансова діагностика і регулювання потенціалу стратегічного вартісно-орієнтованого розвитку корпоративних підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7757 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.2

Kosova, T., Yaroshevska, O. and Solomina, G. (2020), “Financial diagnostics and regulation of the potential of strategic cost-oriented development of corporate enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7757 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.