EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ГРУПИ ЯК КЛЮЧОВОГО СТРУКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТУ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Є. І. Овчаренко, В. І. Гніденко, Р. І. Богданов

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.3

УДК: 65:005.5 + 007.5

Є. І. Овчаренко, В. І. Гніденко, Р. І. Богданов

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ГРУПИ ЯК КЛЮЧОВОГО СТРУКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТУ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянута проблема недоцільності застосування лінійно-функціонального устрою для служби економічної безпеки сучасних вітчизняних підприємств як єдино можливого. Лінійно-функціональний устрій задовольняє вимогам охоронного напряму діяльності служби безпеки, але реалізація захисного напряму потребує адаптивних підходів до формування управлінських структур. Визначено, що служба економічної безпеки підприємства має утворювати внутрішню матричну структуру шляхом ситуаційного розподілу функціональних повноважень співробітників. Розглянуто аспекти застосування матричного типу організаційної структури служби економічної безпеки та проектного підходу до організації діяльності служби. Запропоновано формування тимчасових оперативних безпекових груп, як аналога проектних груп, для здійснення діяльності за окремими загрозами економічній діяльності підприємства. Оперативні безпекові групи є ключовими елементами матричної структури служби економічної безпеки підприємства, що дозволяє залучити до процесу нейтралізації загрози фахівців оптимальної чисельності та якості. Концепція створення оперативних безпекових груп суттєво підвищує результативність та оптимізує вартість діяльності служби економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: економічна безпека підприємства; служба; структура управління; проектний підхід; оперативна безпекова група.

Література

1. Богданов Р.І. Удосконалення організаційної структури служби економічної безпеки підприємства. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2020. № 1 (257). С. 12-17.
2. Овчаренко Є.І. Система економічної безпеки підприємства: формування та цілепокладання. Монографія. Лисичанськ: "ПромЕнерго", 2015. 483 с.
3. Управление проектами. справочн. пособ. под ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. М. : Высшая школа, 2001. 875 с.
4. Кравченко А.І., Тюріна І.О. Соціологія управління: фундаментальний курс. М. : Академічний Проект. 2005. 1136 с.
5. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ. Підручник. К. : НАВСУ, 1999. 702 с.
6. Проценко М.В. Проблемні питання взаємодії слідчих та оперативнорозшукових підрозділів при виявленні злочинів, вчинених організованими групами. Вісник ХНУВС. 2009. Вип. 4(47). С. 122-129.
7. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М. : Академия МВД СССР, 1979. 320 с.

Ie. Ovcharenko, V. Hnidenko, R. Bogdanov

THE CONCEPT OF CREATION OF TASK FORCE ON SECURITY AS KEY STRUCTURAL ELEMENT OF SERVICE OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to the decision relevant a task on development and adaptation of approaches to organizational design of administrative structures in the system of economic security of the enterprise. In a research, the problem of inexpediency of use of linearly functional structure for service of economic security of the modern domestic enterprises as unique is considered. Linearly functional the structure meets requirements of security activity of security service, but realization protective directly needs adaptive approaches to formation of administrative structures. It is defined that the service of economic security of the enterprise has to form internal matrix structure by situational distribution of functional powers of employees. Aspects of application of matrix type of organizational structure of service of economic security and design approach to the organization of activity of service are considered. Formations of temporary task forces on security as analogue of design groups, for implementation of activity on separate threats of economic activity of the enterprise are offered. In a basis of such structure, the idea of creation of group for the period of the solution of a certain task or implementation of a certain suppression is assigned. Creation of group and the organization of performance of a certain task have an appearance of a logical complete administrative action, which combines tasks, necessary resources, and time necessary on performance of tasks. Task forces on security are key elements of matrix structure of service of economic security of the enterprise, allowing involving in process of neutralization of threat of experts of optimum number and quality. The concept of creation of task forces on security significantly increases effectiveness and optimizes the cost of activity of service of economic security of the enterprise. In article the offered classification of kinds of groups and the principles of their creation. To the directions of further researches development of methodical and procedural aspects of determination of structure and structure of task forces on security, mechanisms of definition of their functional loading is perspective.

Keywords: economic security of the enterprise; service; structure of management; design approach; task force on security.

References

1. Bogdanov, R. (2020), “Improvement of organizational structure of service of economic security of the enterprise”, Visnyk Shidnoukrai'ns'kogo nacional'nogo universytetu imeni Volodymyra Dalja, vol. 1(257), pp. 12–17.
2. Ovcharenko, Ye.I. (2015), Systema ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva: formuvannja ta cilepokladannja [System of economic security of the enterprise: formations and goal-setting], PromEnerho, Lysychansk, Ukraine.
3. Mazur, Y.Y. and Shapyro, V.D. (2001), Upravlenye proektamy, [Project management], Vysshaja shkola, Moscow, Russia.
4. Kravchenko, A.I. and Tjurina, I.O. (2005), Sociologija upravlinnja: fundamental'nyj kurs, [Sociology of management: Fundamental course], Akademichnyj Proekt, Moscow, Russia.
5. Plishkin, V.M. (1999), Teorija upravlinnja organamy vnutrishnih sprav, [Theory of management of law-enforcement affairs], NAVSU, Kyiv, Ukraine.
6. Procenko, M.V. (2009), “Problematic issues of interaction of the investigative and quickly search divisions at detection of offenses made by organized groups”, Visnyk HNUVS, vol. 4(47), pp. 122–129.
7. Belkyn, R.S. (1979), Kurs sovetskoj krymynalystyky, [Course of the Soviet criminalistics], Akademyja MVD SSSR, Moscow, Russia.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 3351

Відомості про авторів

Є. І. Овчаренко

д. е. н., проф., завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу,Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, Україна

Ie. Ovcharenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5267-5067


В. І. Гніденко

асистент кафедри правознавства,Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, Україна

V. Hnidenko

assistant to Department of Law Science, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

ORCID:

0000-0002-9502-7657


Р. І. Богданов

аспірант кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу,Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, Україна

R. Bogdanov

Post-graduate student in management, Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4225-8416

Як цитувати статтю

Овчаренко Є. І., Гніденко В. І., Богданов Р. І. Концепція створення оперативної безпекової групи як ключового структурного елементу служби економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7758 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.3

Ovcharenko, Ie., Hnidenko, V. and Bogdanov, R. (2020), “The concept of creation of task force on security as key structural element of service of economic security of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7758 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.