EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІЗУАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ
Д. В. Дорошкевич, К. В. Томко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.4

УДК: 659.1.012.12

Д. В. Дорошкевич, К. В. Томко

АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІЗУАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ

Анотація

Подана стаття представляє собою дослідження на актуальну для сучасного маркетингу тему аналізу інструментів, які використовуються для оцінки ефективності візуального цифрового контенту. В роботі проведено аналіз дефініцій, що представляє собою цифровий контент, визначено основні соціальні мережі для данного виду контенту, представлена його класифікація, розглянуті тенденції у застосуванні візуального контенту, запропоновано аналіз переваг та недоліків існуючих сервісів, які використовуються для цілей оцінки діджитал контенту. Також було використано метод експертного оцінювання сучасних інструментів оцінки ефективності візуального контенту було обрано основні, а саме А/B тестування, оцінка рівня залученості, застосування фокус-груп, соціологічне опитування та показники охоплення аудиторії та визначено пріоритетний інструмент.

Ключові слова: цифровий маркетинг; візуальний контент; оцінка ефективності контенту; контент маркетинг.

Література

1. Івашова Н. В. Чинники забезпечення донесення сутності бренду через систему комунікацій підприємства / Н. В. Івашова, Т. П. Гончаренко // Mechanism of Economic Regulation. – 2012. – № 4. – С. 94-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_ 2012_4_14 (дата звернення: 14.03.2020).
2. Івашова, Н.В. Застосування Internet-технологій у маркетингу: міжнародний досвід [Текст] / Н.В. Івашова, Т.Є. Іванова // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 4. – с. 55-68. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46758 (дата звернення: 14.03.2020).
3. Ілляшенко, С.М. Інструменти та методи просування продукції в Internet: аналітичний огляд [Текст] / С.М. Ілляшенко, Т.Є. Іванова // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 3. - С. 20-32. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/ handle/123456789/42575 (дата звернення: 19.03.2020).
4. Кулаковська Христина. Візуальний контент інтернет-ЗМІ: термінологічні засади дослідження / Христина. Кулаковська // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 6. – с. 26-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_6_9 (дата звернення: 15.03.2020).
5. Кутепова В. О. Інтернет-маркетинг в Україні, проблеми та перспективи розвитку / В.О. Кутепова // Управління розвитком. – 2014. – № 1. – с. 47-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Uproz_2014_1_22 (дата звернення: 16.03.2020).
6. Ліченко Анна. Iнтерактивна візуалізація як спосіб представлення великих обсягів даних у медіа (на прикладі видання «the guardian») // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2019. – Випуск 45. – с. 230–237. - Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/viewFile/10005/10012 (дата звернення: 17.03.2020).
7. Саідова Г. О. Контент-маркетинг як дієва складова просування бізнесу / Г. О. Саідова, Г. А. Радченко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – Вип. 2(2). – с. 144-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_2(2)__23 (дата звернення:15.03.2020).
8. Словарь медиатерминов: подгот. компанией "Медиа Ресурсы Менеджмент" / Медиа ресурсы менеджмент — Х. : Фолио, 2010. — 415 с. — (Книжная серия МедиаБук).
9. Шевченко В. Е. Наукові принципи застосування візуального контенту в друкованих медіа / В. Е. Шевченко // Наукові записки Інституту журналістики. – 2013. – Т. 52. – с. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_52_23 (дата звернення:15.03.2020).
10. Content Marketing Infographic. 2018.- Режим доступу: https://www.demandmetric.com/content /contentmarketing- infographic (дата звернення: 16.03.2020).
11. Doroshkevych, D., Lytvynenko, I. Prognosis and analysis of digitalization of the Ukrainian economy. Economic Security at Risk: Findings from Digitalization of the National Economy: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Osman Yildirim]. – Vol. 5. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2019. – Р. 249-277
12. Flew T. New Media. An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2015. - Режим доступу: https://www.demandmetric.com/content/contentmarketing-infographic (дата звернення: 16.03.2020).
13. Krasniak Michele. Visual Content and Social Media Marketing: New Research [Електронний ресурс] / Krasniak Michele – 2017. - Режим доступу: https://www.socialmediaexaminer.com/visual-content-and-social-media-marketing-new-research/ (дата звернення: 18.03.2020).
14. L’Odyssée de Cartier. – Режим доступу: https://www.cartier.co.uk/en-gb/maison/l-odyssee-de-cartier.html (дата звернення:17.03.2020).
15. O. Furrer, D. Sudharstan Internet Marketing Research: Opportunities and Problems. - Режим доступу:https://www.researchgate.net/publication/230728315_Internet_Marketing_ Research_Opportunities_and_ Problems (дата звернення: 18.03.2020).
16. Pushkar Oleksandr and Hrabovskyi Yevhen. Methodology for developing an intelligent user interface for educational publications in the e-learning system, 2019 / Development Management, 17(3), с. 23 34. - Режим доступу:https://businessperspectives.org /images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/12676/DM_2019_03_Pushkar.pdf (дата звернення: 19.03.2020).
17. Raudeliuniene, J., Davidaviˇciene, V., Tvaronaviˇciene, M., Jonuška, L. (2018) Evaluation of Advertising Campaigns on Social Media Networks. Sustainability. Issue 10., 14 p.- Режим доступу: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3649 (дата звернення: 18.03.2020).
18. The global state of digital in October 2019. (2019) We are social. - Режим доступу: https://wearesocial.com/blog/2019/10/the-global-state-of-digital-in-october-2019 (дата звернення: 19.03.2020).
19. Toren Adam. 3 Ways Video Can Acquire Leads, Drive Conversion and Increase Sales [Електронний ресурс] / Toren Adam – 2015. - Режим доступу: https://www. business.com/articles/3-ways-video-can-acquire-leads-drive-conversion-and-increase-sales/ (дата звернення: 18.03.2020).
20. Visual Content and Social Media Marketing: New Research. - Режим доступу: https://www.socialmediaexaminer.com/visual-content-and-social-media-marketing-new research / (дата звернення: 16.03.2020).

D. Doroshkevych, K. Tomko

THE ANALYSIS OF TOOLS FOR EFFECTIVENESS EVALUATION OF VISUAL DIGITAL CONTENT

Summary

This article introduces modern digital marketing topics and covers the analysis of tools used to evaluate the effectiveness of visual digital content.
The research topic is very relevant. Today's customer is consuming different types of digital content on a daily basis. Therefore, marketers are asked what type of content is affecting consumers in such a way that the entire enterprise is fulfilled, such as selling a product or service. And a separate question is how to determine the effectiveness of the content that the analytics tool shows the true picture. The opinions of practitioners and scholars are divided. That is why the aim of the article was to study and research the theoretical and methodological foundations of the use of visual content in marketing practice and to analyze the tools for evaluating the effectiveness of visual digital content using the expert method and methods of analysis and synthesis.
In this work, the definitions of the basic terminology were analyzed: content, digital content, digitalization. Trends in the process of digitization in marketing are identified. Classifications of visual content by nature of the information are presented, statistics on audience engagement are given, which gives visual content in comparison with other types of content. It also identifies existing content marketing trends in terms of visual content, including cross-cutting diversity, branded series, storytelling, and video content.
The article looked at analytical services to help assess the effectiveness of visual digital content, and identified its benefits and disadvantages. Factors that influence the effectiveness of visual content in social networks have been identified based on the analysis of scientific literature and practitioner research. These include subscriber growth, sales growth, video views, engagement rate, conversion rate, return on investment, and more. Most of these metrics are embedded in social media systems and do not require additional action to calculate a metric.
The main tools for evaluating the effectiveness of visual content are also reviewed. These include: A/B testing, engagement rate evaluation, focus groups, case studies, and audience reach. The peer review method identified a priority method for evaluating performance and ranked all of the above.
Thus, it was concluded that priority methods for assessing the effectiveness of visual content, trends in the development of visual content and the issues surrounding this pressing issue.

Keywords: digital marketing; visual content; the evaluation of content effectiveness; content marketing.

References

1. Ivashova, N. V. (2012), “Factors to ensure the reporting of the brand essence through the enterprise communication system”, Mechanism of Economic Regulation, vol. 4, pp. 94-101, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2012_4_14 (Accessed 14 March 2020).
2. Ivashova, N.V. (2015), “Application of Internet technologies in marketing: international experience”, Mechanism of Economic Regulation, vol. 4, pp. 55-68, available at: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46758 (Accessed 14 March 2020).
3. Illiashenko, S.M. (2015), “Internet promotion tools and techniques: analytical review”, Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 3, pp. 20-32, available at: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42575 (Accessed 19 March 2020).
4. Kulakovs'ka, Kh. (2012), “Visual Internet Content: Terminological Approach to Research”, Visnyk Knyzhkovoi palaty, vol. 6, pp. 26-28, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vkp_ 2012_6_9 (Accessed 15 March 2020).
5. Kutepova, V. O. (2014), “Internet-marketing in Ukraine: prospects and problems”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 1, pp. 47-49, available at: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Uproz_2014_1_22 (Accessed 16 March 2020).
6. Lichenko, A. (2019), “Interactive visualization as a way of representing a large amount of data in the media (on the example of the Guardian)”, Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia Zhurnalistyka, vol. 45, pp. 230–237, available at: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/ index.php /journalism/article/viewFile/10005/10012 (Accessed 17 March 2020).
7. Saidova, H. O. (2019), “Content marketing as an effective component of business promotion”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 2, no. 2, pp. 144-149, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_2(2)__23 (Accessed 15 March 2020).
8. Medya resursy menedzhment (2010), Slovar' medyatermynov [Dictionary of Media Terms], Folyo, Kharkiv, Ukraine.
9. Shevchenko, V. E. (2013), “The scientific principles of use of visual content in print media”, Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky, vol. 52 pp. 127-132, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_52_23 (Accessed 15 March 2020).
10. Demandmetric.com (2018), “Content Marketing Infographic”, available at: https://www.demandmetric.com/content/contentmarketing-infographic (Accessed 16 March 2020).
11. Doroshkevych, D. and Lytvynenko, I. (2019), “Prognosis and analysis of digitalization of the Ukrainian economy”, Economic Security at Risk: Findings from Digitalization of the National Economy: Sollective monograph, vol. 5. University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House Bydgoszcz, Poland, pp. 249-277.
12. Flew, T. (2015), “New Media. An Introduction”, Oxford University Press, Oxford, UK, available at: https://www.demandmetric.com/content/contentmarketing-infographic (Accessed 16 March 2020).
13. Krasniak, M. (2017), “Visual Content and Social Media Marketing: New Research”, available at:https://www.socialmediaexaminer.com/visual-content-and-social-media-marketing-new-research/ (Accessed 18 March 2020).
14. Cartier.com (2019), “L’Odyssée de Cartier”, available at: https: //www.cartier.co.uk/en-gb/maison/l-odyssee-de-cartier.html (Accessed 17 March 2020).
15. Furrer, O. and Sudharstan, D. (2001) “Internet Marketing Research: Opportunities and Problems”, available at: https://www.researchgate.net/publication/230728315_Internet_ Marketing_ Research_Opportunities_and_Problems (Accessed 18 March 2020).
16. Pushkar, O. and Hrabovskyi, Y. (2019), “Methodology for developing an intelligent user interface for educational publications in the e-learning system”, Development Management, vol. 17, no. 3, pp. 23-34, available at: https://businessperspectives.org /images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/12676/DM_2019_03_Pushkar.pdf
(Accessed 19 March 2020).
17. Raudeliuniene, J. Davidaviˇciene, V. Tvaronaviˇciene, M. and Jonuška, L. (2018), “Evaluation of Advertising Campaigns on Social Media Networks”, Sustainability, Issue 10, 14 p, available at: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3649 (Accessed 18 March 2020).
18. Wearesocial.com (2019), “The global state of digital in October 2019. We are social”, available at: https://wearesocial.com/blog/2019/10/the-global-state-of-digital-in-october-2019 (Accessed 19 March 2020).
19. Toren, A. (2015), “3 Ways Video Can Acquire Leads, Drive Conversion and Increase Sales”, available at: https://www.business.com/articles/3-ways-video-can-acquire-leads-drive-conversion-and-increase-sales/ (Accessed 18 March 2020).
20. Socialmediaexaminer.com (2017), “Visual Content and Social Media Marketing: New Research”, available at: https://www.socialmediaexaminer.com/visual-content-and-social-media-marketing-new-research/ (Accessed 16 March 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2920

Відомості про авторів

Д. В. Дорошкевич

д. е. н., доц., професор кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”

D. Doroshkevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Management in Publishing and Printing Industry, NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0003-0421-0630


К. В. Томко

студентка 2 курсу, Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”

K. Tomko

student at Institute of Printing and Publishing NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0002-1753-7109

Як цитувати статтю

Дорошкевич Д. В., Томко К. В. Аналіз інструментів оцінки ефективності візуального цифрового контенту. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7759 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.4

Doroshkevych, D. and Tomko, K. (2020), “The analysis of tools for effectiveness evaluation of visual digital content”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7759 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.