EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ ТА МЕТОДИ ЇЇ СТРИМУВАННЯ
А. П. Дорошенко, О. В. Єгорова, О. О. Дорошенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.50

УДК: 336:338

А. П. Дорошенко, О. В. Єгорова, О. О. Дорошенко

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ ТА МЕТОДИ ЇЇ СТРИМУВАННЯ

Анотація

Процес становлення та подальшого зміцнення економічних систем неодмінно передбачає вживання комплексних заходів зі стабілізації та відновлення економічного зростання. Важливою умовою такого зростання є стабільність вітчизняної грошової одиниці, що проявляється у стійкій купівельній спроможності та низьких темпах інфляції (знецінення).
Тенденції останніх років свідчать, що істотні темпи знецінення окрім значного негативного економічного ефекту призводять і до певного соціального розшарування та соціальної напруги. Розуміння основних принципів та механізмів виникнення і розвитку інфляційних процесів дасть більш чітку уяву щодо майбутніх негативних наслідків, а також дозволить формувати ефективні шляхи зниження чи нівелювання результатів (як економічних так і певним чином соціальних) падіння купівельної спроможності вітчизняної грошової одиниці.
На основі вищезазначеного в статті було розглянуто підходи до трактування категорії «інфляція». Проведений аналіз класифікаційних підходів до виокремлення видів інфляції (залежно від темпів зростання цін, від причин виникнення). Наголошено на причинах та наслідках для економіки та суспільства інфляції попиту та інфляції витрат. Проведено аналіз динаміки зміни рівня інфляції в Україні за 2013 – 2019 роки.
Охарактеризовані методи нівелювання інфляційних процесів, які використовувалися у вітчизняній економіці. Здійснено групування методів боротьби з інфляцією в короткостроковому та довгострокову періоді. Розглянуто сутність та особливості застосування методу інфляційного таргетування. Наголошено на перевагах інфляційного таргетування. Сформовано принципи та механізми стабілізації економічної системи на основі сукупості антиінфляцінийх заходів.
У статті автор вказує на причини інфляційних процесів, їх негативні наслідки та наводить вагомі аргументи щодо необхідності проведення прогнозованої та ефективної антиінфляційної політики країни, як комплексу заходів, що повинні враховувати вплив не лише внутрішніх чинників економічного життя, а й враховувати тенденції розвитку світової економічної кон’юнктури.
Таким чином, в економічній складовій переважної більшості країн світу дедалі більшої уваги з боку провідних економістів та науковців заслуговує вирішення питання ведення зваженої антиінфляційної політики держави. Відсутність ефективності в проведенні такої політики може спричинити дестабілізацію всіх економічних процесів, призвести до фактичної неспроможності держави виконати свій бюджет, до повної втрати контролю над динамікою цін та позбавленням будь-якого соціального захисту найбільш незабезпечених верств населення.

Ключові слова: Інфляція; зростання; економіка; знецінення; грошовий обіг.

Література

1. Гроші та кредит: підручник. 6-те вид., перероб. і доп./ М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко, М. Ф. Пуховкіна та ін. ; за ред. М. І. Савлука. Київ : КНЕУ, 2011. 589 с.
2. Глосарій банківської термінології. Національний банк України. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123344&cat_id= 123215 (дата звернення 08.01.2020).
3. Економічна теорія: Політекономія: підручник. 9-те вид., доповн. / В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич, Н. І. Гражевська ; за ред. В. Д. Базилевича. Київ : Знання, 2014. 710 с.
4. Пинзеник В. Коні не винні або реформи чи їх імітація. Київ : Академія, 1998. 128 с. URL: http://pynzenyk.com.ua/Achievements/detail.php? ID=414&SECTION_ ID=83 (дата звернення 22.01.2020).
5. Лопух К. В. Взаємозв'язок інфляції та безробіття: монетаристський підхід до аналізу. Ефективна економіка, 2013. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=- 1&z=2328 (дата звернення 12.11.2019).
6. Білокінь Л. О. Теоретичні основи інфляції, її особливості в Україні та вплив на економіку. Економіка та держава, 2014. № 12. С. 153 – 156.
7. Алімпієв Є. В. Інфляційне таргетування за умови асиметрії загального рівня цін. Фінанси України, 2010. № 10. С. 21 – 28.
8. Сьомченко В. В., Нужна Ю. Р. Аналіз інфляційних процесів в Україні. Вісник Запорізького національного університету, 2015. № 4 (28). С. 102 – 109.
9. Річний звіт Національного банку України за 2018 р. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ admin_uploads/article/annual_report_2018.pdf?v=4 (дата звернення 12.11.2019).
10. Інфляційний звіт Національного банку України за січень 2020 р. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ admin_uploads/article/IR_2020-Q1.pdf?v=4 (дата звернення 05.03.2020).

A. Doroshenko, O. Egorova, О. Doroshenko

CONTEMPORARY FEATURES OF INFLATION IN UKRAINE AND METHODS OF INFLATION CONTROL

Summary

The process of formation and further strengthening of economic systems inevitably involves taking complex measures to stabilize and restore economic growth. An important condition for such growth is the stability of the home currency, which is shown in a stable purchasing power and low inflation (devaluation).
Recent years have shown that significant devaluation rates, in addition to considerable negative economic effects, also lead to some social stratification and social tension. Understanding the basic principles and mechanisms of the emergence and development of inflationary processes will give a better understanding of the negative effects in future, as well as will form effective ways of reducing or offsetting the results (both economic and socially) of the decline in the purchasing power of the home currency.
Based on the above, the article considered approaches to interpreting the category «inflation». Classification of approaches to definition of inflation types is analyzed (depending on the rate of increase of prices, on the causes of occurrence). The reasons and effects of demand and cost inflation on the economy and society are emphasized. The dynamics of inflation in Ukraine for 2013 – 2019 has been analyzed.
The methods of leveling inflationary processes used in the domestic economy are characterized. The methods of leveling inflation have been grouped into the short and long term. The essence and features of application of the method of inflation targeting are considered. The benefits of inflation targeting are emphasized. The principles and mechanisms of stabilization of the economic system based on the totality of anti-inflation measures have been formed.
In the article the author points out the reasons of inflationary processes, their negative consequences and presents strong arguments about the necessity of conducting predictable and effective anti-inflationary policy of the country, as a set of measures that should take into account not only the internal factors of economic life, but the tendencies of development of the world economic climate as well.
Thus, in the economic component of the vast majority of countries in the world, increasing attention from leading economists and scholars deserves to be addressed by the conduct of a prudent anti-inflationary policy of the state. The lack of efficiency in the implementation of such a policy can lead to destabilization of all economic processes, can lead to the actual inability of the state to fulfill its budget, to complete loss of control over the dynamics of prices and deprivation of any social protection of the most deprived population.

Keywords: Inflation; growth; economy; depreciation; monetary circulation.

References

1. Savluk, M. I. Moroz, A. M. Lazepko, I. M. and Pukhovkina, M. F. (2011), Hroshi ta kredyt [Money and credit], 6-th ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. The official site of National Bank of Ukraine (2020), “Hlosarij bankivs'koi terminolohii”, available at: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article? art_id= 123344&cat_id= 123215 (Accessed 8 January 2020).
3. Bazylevych, V. D. Popov, V. M. Bazylevych, K. S. and Hrazhevs'ka, N. I. (2014), Ekonomichna teoriia: Politekonomiia [Economic theory: Political economy], 9-th ed, Znannia, Kyiv, Ukraine.
4. Pynzenyk, V. (1998) Koni ne vynni abo reformy chy ikh imitatsiia [Horses are not guilty or reformed or imitated], available at: http://pynzenyk.com.ua/Achievements/detail.php? ID=414&SECTION_ ID=83 (accessed 22 January 2020).
5. Lopukh, K. V. (2013) “The relationship of inflation and unemployment: monetarist approach to the analysis”, Efektyvna ekonomika, no. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=2328 (accessed 12 November 2019).
6. Bilokin', L. O. (2014) “Teoretychni osnovy infliatsii, ii osoblyvosti v Ukraini ta vplyv na ekonomiku”, Ekonomika ta derzhava, no. 12, pp. 153 – 156.
7. Alimpiyev, E. V. (2010), “Inflation targeting under the condition of asymmetry in the General price level”, Finance of Ukraine, no. 10, pp. 21-28.
8. S'omchenko, V. V. and Nuzhna, Yu. R. (2015), “Analiz infliatsijnykh protsesiv v Ukraini”, Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, no. 4 (28), pp. 102-109.
9. Official website of the National Bank of Ukraine (2019), “Annual report of the National Bank of Ukraine for 2018”, available at: https://bank.gov.ua/ admin_uploads/article/annual_report_2018.pdf?v=4 (accessed 12 November, 2019).
10. Official website of the National Bank of Ukraine (2020), “Inflation report National Bank of Ukraine in January 2020”, available at: https://bank.gov.ua/ admin_uploads/article/IR_2020-Q1.pdf?v=4 (accessed 5 March, 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 3002

Відомості про авторів

А. П. Дорошенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавська державна аграрна академія

A. Doroshenko

PhD in Economics, Associate Proffessor of the Departament of Economic theory and economic research, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0002-6314-1586


О. В. Єгорова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавська державна аграрна академія

O. Egorova

PhD in Economics, Associate Proffessor of the Departament of Economic theory and economic research, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0002-6868-2103


О. О. Дорошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

О. Doroshenko

PhD in Economics, Associate Proffessor of the Departament of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0003-1163-8635

Як цитувати статтю

Дорошенко А. П., Єгорова О. В., Дорошенко О. О. Сучасні особливості інфляції в Україні та методи її стримування. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7761 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.50

Doroshenko, A., Egorova, O. and Doroshenko, О. (2020), “Contemporary features of inflation in Ukraine and methods of inflation control”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7761 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.