EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Л. О. Міщенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.51

УДК: 336.1:354

Л. О. Міщенко

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто особливості здійснення прогнозування доходів бюджету, що є важливою складовою бюджетного процесу в Україні. Визначено, що доцільним є запровадження дієвого механізму прогнозування доходів бюджету на основі дотримання послідовності проведення прогнозу та вибору правильної моделі з урахуванням необхідних факторів. Зазначено, що однією з головних проблем на сьогодні в формуванні доходів бюджету України є значний рівень тіньової економіки. До детінізації економіки має бути привернута особлива увага, адже багато в чому фактичні показники бюджету залежать від успішності діяльності органів державної влади у боротьбі з тіньовими проявами в економіці. Зменшення рівня тіньової економіки сприятиме появі у держави додаткових фінансових ресурсів, а до прозоріших ринків буде більше уваги іноземних інвесторів. Підкреслено, що перевагою середньострокового бюджетного планування є формування майбутніх показників бюджету на середньострокову перспективу, стабілізація фіскальної політики. Система формування доходів бюджету знаходиться під впливом постійних трансформаційних змін в економіці та адаптується до нових макроекономічних умов. У зв'язку з цим, формування доходів бюджету повинно здійснюватися із врахуванням циклічності економічного розвитку. При прогнозуванні доходів бюджету доцільно опиратися не лише на принципи формування основних статей доходів: податкових та неподаткових надходжень, а й правильно оцінювати такі статті доходів як: доходи від операцій з капіталом, надходження від трансфертів, урядів іноземних країн. Хоча структурно вони займають досить незначну частку в загальних доходах державного бюджету, але політика правильного прогнозування має стосуватися всіх видів надходжень до бюджету. Визначено, що ефективність формування доходів бюджету, у тому числі дієвість інструментів прогнозування податкових надходжень, створює належні умови ефективного впливу бюджетного механізму на результативність економічних перетворень в країні. Тому у процесі прогнозування податкових надходжень слід враховувати фіскальну значимість податків та здійснювати оцінку перспективних напрямів підвищення дієвості оподаткування в наступних бюджетних періодах. Необхідність удосконалення бюджетної політики також зумовлюється загальним рівнем державного боргу, дефіциту та стану доходів і видатків бюджету.

Ключові слова: бюджет; доходи; прогнозування; бюджетний процес; тіньова економіка.

Література

1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 12.03.2020).
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n311 (дата звернення: 22.02.2020).
3. Федосов В.М., Юрій С.І. Бюджетна система: підручник. Тернопіль: Екон. думка, 2012. 871 с.
4. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України: навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 670 с.
5. Бюджетна система: навч. посіб. / Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. [та ін.]. Одеса: Видавництво Бартєнєва, 2014. 392 с.
6. Про бюджетну класифікацію: наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11 (дата звернення: 25.02.2020).
7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 01.03.2020).
8. Бюджетна система. навч. посіб. / Н.І. Климаш Н.І., Багацька К.В., Дем’яненко Н.І. [та ін.]. Львів «Магнолія 2006», 2014. 296 с.
9. Шевчук І.Л., Черепанова В.О., Ставерська Т.О. Бюджетна система : навч. посіб. Харків: Видавець Іванченко І. С., 2015. 284 с.
10. Ковальов Ю.В. Виявлення основних причин зменшення надходжень до державного бюджету України. Сталий розвиток економіки. 2012. №6. с. 322-325.
11. Нікітішин А. О. Основні напрями вдосконалення механізму податкового регулювання. Ефективна економіка. 2016. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4789 (дата звернення: 10.03.2020).
12. Зварич О.В. Податкові надходження: методологія прогнозування : монографія К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 444 с.
13. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення: 01.03.2020).
14. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі: Закон України від 17.11.2016 № 1763-VIII URL: https: //zakon.rada.gov.ua / laws / show / 1763-19 (дата звернення: 28.02.2020).
15. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 92 (дата звернення: 09.03.2020).
16. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України URL: http://www.me.gov.ua (дата звернення: 09.02.2020).
17. Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки: розпорядження Кабінету міністрів України № 415-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/415-2017-%D1%80 (дата звернення: 11.03.2020).
18. Міщенко Д.А., Міщенко Л.О. Application of cluster analysis to determine the level of the budget potential of the Ukrainian regions. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2. С. 179-185.
19. Міщенко Л.О. Оцінка сучасного стану та прогнозування показників місцевих бюджетів в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6768 . (дата звернення: 12.12.2019).

L. Mishchenko

IMPROVEMENT OF THE STATE BUDGET OF UKRAINE PROJECTING INCOME

Summary

The article deals with the peculiarities of budget revenue forecasting, which is an important component of the budget process in Ukraine. It is determined that it is advisable to introduce an effective mechanism for forecasting budget revenues based on the consistency of forecasting and selecting the right model, taking into account the necessary factors. It is noted that one of the main problems for today in the formation of revenues of the budget of Ukraine is a considerable level of the shadow economy. Particular attention must be paid to the shadowing of the economy, since in many respects the actual budget indicators depend on the success of the state authorities to overcome the shadow elements in the economy. By reducing the level of the shadow economy, new financial resources will be made available to public authorities, and more transparent foreign markets will become more transparent. It is emphasized that the advantage of medium-term budgetary planning is the formation of future budget indicators for the medium-term, and the stabilization of fiscal policy. The system of budget revenue generation is under the influence of constant transformational changes in the economy and adapts to new macroeconomic conditions. In this regard, the formation of budget revenues should be carried out taking into account the cyclical nature of economic development. When forecasting budget revenues, it is advisable not to rely only on the principles of formation of the main items of income: tax and non-tax revenues, but also to properly assess such items of income as: income from operations with capital, income from transfers, governments of foreign countries. Although structurally, they account for a very small share of total revenues, but again, the correct forecasting policy should address all types of budget revenues. It is determined that the efficiency of budget revenue generation, including the effectiveness of tax revenue forecasting instruments, creates the proper conditions for the effective impact of the budgetary mechanism on the effectiveness of economic transformations in the country. Therefore, in the process of forecasting tax revenues, the fiscal importance of taxes should be taken into account and the prospects for improving tax efficiency in the next budget periods should be assessed. The need for fiscal policy improvements is also driven by the overall level of government debt, deficit and budget revenues and expenditures.

Keywords: udget; revenues; forecasting; budget process; shadow economy.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Аccessed 12.03.2020).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "Budget Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17?lang=en (Аccessed 22.02.2020).
3. Fedosov, V.M. and Yuri, S.I. (2012), Byudzhetna systema [The budget system], Ekon. dumka, Ternopil, Ukraine.
4. Pasichnyk, Y.V. (2008), Byudzhetna systema Ukrayiny [The budget system of Ukraine], Znannya, Kiev, Ukraine.
5. Baranova, V.G. Dubovik, O.Y. Khomutenko, V.P. [etc.] (2014) Byudzhetna systema [The budget system], Vydavnytstvo Bartyenyeva, Odessa, Ukraine.
6. Ministry of Finance of Ukraine (2011), “Order of the Ministry of Finance of Ukraine "On Budget Classification"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11?lang=en (Аccessed: 25.02.2020).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?lang=en (Аccessed 25.02.2020).
8. Klimash, N.I. Bogatskaya, K.V. Demyanenko, N.I. [etc.] (2014), Byudzhetna systema [The budget system], Mahnoliya 2006, Lviv, Ukraine.
9. Shevchuk, I.L. Cherepanova, V.A. Staverskaya, T.O. (2015), Byudzhetna systema [The budget system], Vydavets Ivanchenko I.S., Kharkiv, Ukraine.
10. Kovalev, Yu.V. (2012), “Identification of the main reasons for the decrease in the State Budget of Ukraine”, Stalyy rozvytok ekonomiky. vol. 6., pp. 322-325.
11. Nikitishin, A.A. (2016), “The main directions of improvement of the mechanism of tax regulation”, Efektyvna ekonomika. 2016. №2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4789 (Аccessed 10.03.2020).
12. Zvarych, O.V. (2013), Podatkovi nadkhodzhennya: metodolohiya prohnozuvannya [Tax revenues: forecasting methodology], Kyiv, Ukraine.
13. The оfficial site of the State Treasury Service of Ukraine (2020), available at: https://www.treasury.gov.ua/en (accessed: 01.03.2020).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "On Amendments to the Budget Code of Ukraine on Improvement of the Road Financial Mechanism", available at: https: //zakon.rada.gov.ua / laws / show / 1763-19 (Аccessed: 28.02.2020).
15. The оfficial site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ 92 (Аccessed: 09.03.2020).
16. The оfficial site of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), available at: http://www.me.gov.ua (Аccessed: 09.02.2020).
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the action plan for the implementation of the Strategy for reforming the system of public finance management for 2017-2020"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/415-2017- % D1% 80 (Аccessed 11.03.2020).
18. Mishchenko, D.A. Mishchenko, L.O. (2018), “Application of cluster analysis to determine the level of budget potential of the Ukrainian regions”, Naukovyy visnyk Polissya, vol. 2. pp. 179-185.
19. Mishchenko, L.O. (2018), “Assessment of the current state and forecasting of local budgets in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6768. (Аccessed 12.12.2019).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2802

Відомості про авторів

Л. О. Міщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

L. Mishchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of State,Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance, Dnipro

ORCID:

0000-0002-0163-0763

Як цитувати статтю

Міщенко Л. О. Удосконалення прогнозування доходів державного бюджету України. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7762 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.51

Mishchenko, L. (2020), “Improvement of the state budget of Ukraine projecting income”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7762 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.