EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕРЕЖЕВА СТРУКТУРА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ
О. О. Маслиган, С. Р. Пасєка, О. В. Касинець

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.54

УДК: 332.025.12.

О. О. Маслиган, С. Р. Пасєка, О. В. Касинець

МЕРЕЖЕВА СТРУКТУРА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ

Анотація

Кластеризація економіки об’єктивно вважається базисом, що забезпечує умови для появи якісно нової організаційної специфіки управління підприємствами – інтегративної. Ця специфіка заснована на різних організаційних типах мереж та, відповідно, інноваційному підходу до організаційного розвитку не одного, а певної групи підприємств, що полягають у відмові від детермінізму. Так, можна справедливо зазначити, що кластери започаткували процес еволюції загальноприйнятого структурно-функціонального підходу до експлицируванного у індетермінізм. Це особливо актуально для вітчизняної галузі туризму.
Відповідно до вищенаведеного важливим є вивчення парадигми функціонування кластерів та особливостей мережного аналізу підприємств туризму і рекреації як елементів мережі кластерів.
Розвиток вітчизняних кластерів реалізуються через формування бачення майбутнього розвитку та реалізацію запланованих організаційних змін, а це можливе за одним з 3-х сценаріїв: 1) механічний, який забезпечує зростання на основі постійного нарощування співпраці, процесів комерціалізації та впровадження інноваційних ідей у сфері туризму та рекреації та тимчасового залучення персоналу для вирішення проблем, що виникають; 2) експертний, на основі думки групи експертів у якості яких можуть використовуватися і кваліфікований людський капітал кластеру туризму та рекреації. Сценарій створює високу імовірність формування бачення щодо змін, виходячи з авторитету окремих учасників кластеру, не залежно від стану зовнішнього середовища; 3) системний, що дозволяє ув’язати всі організаційні зміни кластеру туризму та рекреації із розвитком його самого, за умови, що зовнішнє оточення та внутрішній управлінський вплив розглядаються у взаємодії, що ґрунтується на ілюструванні.
Щодо особливостей аналізу підприємств туризму і рекреації, констатуємо, що починаючи з 2009 р. стає очевидною потреба ефективної організації економічної діяльності учасників кластеру. У якості засобів, аналізу ефективності у визначеній площині нами пропонувалося використання систем балансових співвідношень Леонтьева. Така модель, фактично, дозволяє представити процес розподілу доходів між елементами кластеру до рішення системи алгебраїчних рівнянь.

Ключові слова: кластер; сфера туризму та рекреації; система управління; структура кластеру; системний розвиток.

Література

1. Асаул А.Н. Интегративное управление в инвестиционно-строительной сфере / А.Н.Асаул, В.П. Грахов под ред. д. э. н., профессора, Заслуженного строителя РФ А. Н. Асаула. - СПб.: «Гуманистика», 2007. - 248 с.
2. Бороненко В. Изучения роли кластеров в повышении конкурентоспособности региона / В. Бороненко // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 50-51.
3. Броншпак Г.К. Модель Леонтьева в микроэкономике, стратегия управления деятельностью кластера молочного профиля [монография]. / Г.К. Броншпак, С.И. Чернышов. – Харьков, АО «Научно-технологический институт транскрипции, трансляции и репликации» - 2009 р. – 323 с.
4. Горіна Г.О. Переваги та недоліки мережної форми організації міжнародного бізнесу/ Г.О. Горіна // Інноваційна економіка. Тернопіль, 2011. - № 3.- С. 207-211.
5. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с.
6. Малин А.С. Исследование систем управления: [учебное пособие для студ. виш. учеб. завед.] / А.С. Малин, В.И. Мухин. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 400 с.
7. Маслиган О.О. Практика кластеризації сфери туризму та рекреації в України. / О.О. Маслиган // Сталий розвиток економіки. –№ 4, 2013.- С. 181-190.
8. Метелева Е.Р. Сетевой подход к управлению развитием городов: базовые понятия, ключевые положения, направления использования / Е.Р. Метелева // Научный вестник Уральской академии государственной службы. 2011. №2. URL: http://vestnik.uapa.ru/ruru/issue/2011/02/11/
9. Тищенко А.Н. Особенности формирования туристского кластера. Социально-экономическое развитие Украины и её регионов: проблемы науки и практики. // А.Н. Тищенко, Н.Б. Петрова– Харьков: ИД «Инжэк», 2010. – 323 с.
10. Шутенко Н.В. Розробка стратегії розвитку туризму в Харківській області на основі просторової алгортимізації локальних, регіональних та транскордонних туристських кластерів [Науково-технічний збірник] / Шутенко Н.В. // Комунальне господарство міст - № 98 – С. 403-408.
11. Щуцька Л.П. Особливості функціонування та розвитку кластерів на Хмельниччині / Л.П. Щуцька// Вісник Хмельницького національного університету 2010, № 5, T. 4- с. 351-355.

O. Maslihan, S. Pasieka, O. Kasinecz`

NETWORK STRUCTURE OF FUNCTIONING OF CLUSTER OF TOURISM AND RECREATION

Summary

Clustering of the economy is based providing the conditions for the emergence of a qualitatively new organizational specificity of enterprise management – integrative. This specificity is based on various organizational types of networks and an innovative approach to organizational development of the group of enterprises. It consists in the rejection of determinism. Thus, it can be noted that clusters began the process of evolution of a structural-functional approach to the explicated into indeterminism. This is especially relevant for the domestic tourism industry.
According to the above, it is important to study the paradigm of cluster performance and the features of network analysis of tourism and recreation enterprises as elements of a cluster network.
The development of domestic clusters is realized through the formation of a vision for future development and implementation of planned organizational changes. This is possible in one of the 3 scenarios: 1) mechanical. It provides growth through cooperation, commercialization and introduction of innovative ideas in the field of tourism and recreation and temporary recruitment; 2) expert. It is realized on the basis of the opinion of the expert group as which qualified human capital of the tourism and recreation cluster can be used. The scenario creates a high probability of shaping the vision of changes based on the authority of individual cluster members, regardless of the state of the external environment; 3) system. It allows linking all organizational changes of the tourism cluster and recreation with its development, provided that the external environment and the internal control effect are considered in the interaction based on the illustration.
Considering the characteristics of the analysis of tourism and recreation enterprises, we note that since 2009 it has become clear that the economic activities of the members of the cluster need to be efficiently organized. The use of Leontiev balance-ratio systems was suggested as a means of analyzing efficiency in a certain plane. Such a model actually represents the distribution of income between cluster elements to the solution of the system of algebraic equations.

Keywords: сluster; tourism and recreation; management system; cluster structure; systemic development.

References

1. Asaul, A.N. and Hrakhov, V.P. (2008), Integrativnoe upravlenie v investiczionno-stroitel`noj sfere [Integrated management in investment and construction sphere]. SPb.: «Gumanistika», 248 p
2. Boronenko, V. (2008), “Role of clusters in increasing the competitiveness of the region”, Ekonomi`st, vol 10, pp. 50-51.
3. Bronshpak, G.K. and Cherny`shov, S.I. (2009), Model` Leont`eva v mikroe`konomike, strategiya upravleniya deyatel`nost`yu klastera molochnogo profilya [Leontiev’s Model in Microeconomics, Strategy for Management of the Dairy Cluster], Khar`kov, AO «Nauchno-tekhnologicheskij institut transkripczii, translyaczii i replikaczii», 323 p.
4. Horina, H.O. (2011), “Advantages and disadvantages of the network form of organization of international business”, Innovatsiina ekonomika, vol 3, pp. 207-211.
5. Kyfiak, V.F. (2003), Orhanizatsiia turystychnoi diialnosti v Ukraini [Organization of tourist activity in Ukraine], Chernivtsi: Knyhy-ХХІ, 300 p.
6. Malin, A.S. and Mukhin, V.I. (2002), Issledovanie sistem upravleniya [Management Systems Research], Moskva: GU VShE`, 400 р.
7. Maslyhan, O.O. (2013), “Practice of clustering tourism and recreation in Ukraine”, Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 4, pp. 181-190.
8. Meteleva, E.R. (2011) “Network approach to urban development management: Basic concepts, key provisions, directions of use”, Nauchny`j vestnik Ural`skoj akademii gosudarstvennoj sluzhby`. 2011. №2. [Online]. available at: http://vestnik.uapa.ru/ruru/issue/2011/02/11/ (Accessed 01.03.2020).
9. Tishhenko, A.N. and Petrova, N.B. (2010), Osobennosti formirovaniya turistskogo klastera. Soczial`no-e`konomicheskoe razvitie Ukrainy` i eyo regionov: problemy` nauki i praktiki [Peculiarities of formation of tourist cluster. Socio-economic development of Ukraine and its regions: Problems of science and practice], Kharkov: YD «Ynzhэk», 323 p.
10. Shutenko, N.V. “Development of tourism development strategy in the Kharkiv region on the basis of spatial algortatization of local, regional and transboundary tourist clusters”, Komunalne hospodarstvo mist, vol 98, pp. 403-408.
11. Shchutska, L.P. (2010), “Peculiarities of the functioning and development of clusters in Khmelnitchina”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol 5, no. 4, pp. 351-355.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2685

Відомості про авторів

О. О. Маслиган

к. е. н., доц. кафедри туризму і географії,Мукачівський державний університет

O. Maslihan

PhD in Economics, Associate Professor of Tourism and Geography, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0002-8465-548X


С. Р. Пасєка

д. е. н., професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

S. Pasieka

Doctor of Economic Sciences, Professor of Department Tourism and Hospitality, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

ORCID:

0000-0002-3017-0700


О. В. Касинець

ст. викладач кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

O. Kasinecz`

Lecturer at the Department of Tourism and Geography, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0003-1497-3527

Як цитувати статтю

Маслиган О. О., Пасєка С. Р., Касинець О. В. Мережева структура функціонування та аналізу кластерів туризму та рекреації. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7765 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.54

Maslihan, O., Pasieka, S. and Kasinecz`, O. (2020), “Network structure of functioning of cluster of tourism and recreation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7765 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.