EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА КЛЮЧОВІ УМОВИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
І. М. Цуркан, А. О. Остапенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.55

УДК: 368:336

І. М. Цуркан, А. О. Остапенко

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА КЛЮЧОВІ УМОВИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

В статті показано значущість фінансової стійкості для страхових компаній. З´ясовано сутність поняття фінансової стійкості страхової діяльності як показника ефективності її діяльності. Розглянуті умови забезпечення фінансової стійкості страхової компанії. Проаналізовані та систематизовані основні складові кожного фактору, а також визначено їх взаємозв’язок. Здійснено групування факторів впливу на внутрішні й зовнішні та виявлено вплив даних факторів на діяльність страховиків. Визначено, що на фінансову стійкість страхової компанії необхідно впливати за допомогою управління структурою та розміром власного капіталу, тарифною політикою, збалансованістю страхового портфеля, дієвою системою перестрахування, застосуванням адекватних методів формування страхових резервів, ефективним розміщенням страхових резервів, дотриманням високого рівня платоспроможності страхової компанії та оптимізацією структури й обсягу витрат страховика. Встановлено, що зарубіжні страховики оптимізують розмір витрат шляхом впровадження технологічних інновацій.

Ключові слова: страхова компанія; фінансова стійкість страховика; власний капітал; резерви страховика; перестрахування; тарифна політика; страховий портфель; витрати; технологічні інновації.

Література

1. Бойко А.О. Теоретичні основи та практичний досвід забезпечення фінансової стійкості страхової компанії. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»: збірник наукових праць. 2010. № 7 (25). Ч. 4. С. 36–50.
2. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: навч.посіб. Київ: КНЕУ, 2007. 328 с.
3. Герасимова І. Ю. Система фінансових важелів та її вплив на фінансову стійкість страхових компаній в умовах глобалізації. Економічний простір. 2015. № 103. С. 118-128.
4. Журавльова О. Є. Особливості впливу факторів на фінансову стійкість страхових компаній. Ринок цінних паперів України. 2013. № 1–2. с. 39 – 45.
5. Кучерівська С.С. Фінансова стійкість страхових компаній : дисертація... канд.екон.наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Тернопіль, 2010. 261 с.
6. Олійник В. М. Методологічні засади забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: дисертація … д-ра екон. наук, спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Суми, 2016. 507 с.
7. Ткаченко Н.В. Фінансова стійкість страхових компаній (методологія оцінки та механізми забезпечення): дис. … докт. екон. наук: спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Суми, 2011. 418c.
8. Шірінян Л.В. Фінансова стійкість та шляхи її забезпечення: дисертація... канд.екон.наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Харків, 2007. 187 с.
9. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері послуг URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html (дата звернення: 21.02.2020).
10. Палкин А. В. Функциональная взаимосвязь показателей и факторов финансовой устойчивости страховой организации. Финансы. 2008. №12. C. 45-48.
11. Олійник В.М., Бондаренко Є.К. Поняття фінансової стійкості страхової компанії та елементів впливу на неї. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. 2014. Вип 39. С. 149-157.
12. Innovation in Insurance: How Technology is Changing the Industry. 2016. URL: https://www.iif.com/Publications/ID/1246/Innovation-in-Insurance-How-Technology-is-Changing-the-Industry (дата звернення: 22.10.2019).
13. Klapkiv L., Klapkiv J. Technological innovations in the insurance industry. Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych. 2017. №26. С.67-78.
14. Global InsurTech funding tops $3bn in 2018. 2019. URL: https://fintech.global/global-insurtech-funding-tops-3bn-in-2018/ (дата звернення: 16.01.2020).
15. Insurance Technology: 11 Disruptive Ideas to Transform Traditional Insurance Company with Machine Learning, APIs, Blockchain, and Telematics. 2018. URL: https://www.altexsoft.com/blog/finance/insurance-technology-7-disruptive-ideas-to-transform-traditional-insurance-company/ (дата звернення: 19.01.2020).
16. Haywood M., 2018. Era of Insurance Innovation Is Upon Us. 2018 URL: http://insurancethoughtleadership.com/era-of-insurance-innovation-is-upon-us/ (дата звернення: 18.01.2020).
17. Пікус Р.В., Заколодяжний В.О. Інноваційний розвиток страхової діяльності як основа підвищення її ефективності. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. 2015. №168. С.72-80.

I. Tsurkan, A. Ostapenko

FINANCIAL STABILITY OF THE INSURACE COMPANY AND KEY CONDITIONS FOR ITS PROVIDING

Summary

The volatility of the political and economic environment in the country necessitates a thorough and accurate analysis of the criteria for ensuring the financial soundness of insurance companies, since any hint of unstable financial stability is a potential threat to the functioning of the company. Financial stability is a guarantee for insurance indemnities to insurance services consumer when the insured event occurs, which in turn shows the competitiveness and reliability of the insurance company. Thus, the problem of determining the conditions for maintaining a high level of financial stability is one of the key issues for insurers. The study of the main factors affecting the financial stability of insurance companies, and determining the features of achieving its high level. The main components of each factor are analyzed and systematized, and their correlation is determined. Influencing factors are classified into internal and external, these factors impact on the activities of insurers is revealed. It is determined that the financial stability of the insurance company should be influenced by managing the structure and size of equity, tariff policy, balancing the insurance portfolio, an effective reinsurance system, using adequate methods for creating insurance reserves, efficiently allocating insurance reserves, maintaining a high level of solvency of the insurance company, and minimizing structure and costs volume of the insurer. It is established that foreign insurers optimize the amount of costs by introducing technological innovations. The main types of technological innovations that are introduced by foreign insurers are summarized. The more factors an insurance company takes into account in the course of its activities, the higher the level of financial stability it will be possible to achieve. Today, to ensure financial stability, Ukrainian insurers have the opportunity to take into account the existing world experience in introducing innovations in insurance activity, which will allow them to minimize the cost of doing business and make optimal cost related to insurance liabilities.

Keywords: insurance company; financial stability of the insurer; equity; the reserves of the insurer; reinsurance; tariff policy; portfolio insurance; expenses; technological innovations.

References

1. Boiko, A.O. (2010), “Theoretical principles and practical experience of insurance company financial stability providing”, Ekonomichni nauky. Seriia «Oblik i finansy», vol. 7, pp. 36-50.
2. Hamankova, O.O. (2007), Finansy strakhovykh orhanizatsii [Finance insurance companies], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Herasymova, I.Ju. (2015), “Financial leverage system and its impact on financial stability of insurance companies in conditions of globalization”, Ekonomichnyi prostir, vol. 103, pp. 118-128.
4. Zhuravlova, O.Je. (2013), “Features of influence of factors on financial stability of insurance companies”, Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, vol. 1-2, pp. 39-45.
5. Kucherivska, S.S. (2010), “Financial stability of insurance companies”, Abstract of Ph.D. dissertation, Money, finances and credit, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine.
6. Oliinyk, V.M. (2016), “Methodological principles of ensuring financial stability of insurance companies”, Abstract of D. Sc. dissertation, Money, finance and credit, Ukrainian Academy of Banking, Sumy, Ukraine.
7. Tkachenko, N.V. (2011), “Financial soundness of insurance companies (assessment methods and provision mechanism)”, Abstract of D. Sc. dissertation, Money, finance and credit, State Higher Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine”, Sumy, Ukraine.
8. Shirinian, L.V. (2007), “Financial stability of an insurance company and the ways of its realizing”, Abstract of Ph.D. dissertation, Money, finances and credit, Kharkov National University, named by V.N. Karazin, Kharkov, Ukraine.
9. National Commission for State Regulation of Financial Services Markets (2020), “Information on the state and development of the insurance market of Ukraine”, available at: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html (Accessed 21 February 2020).
10. Palkin, A.V. (2008), “Functional correlation of indicators and factors of financial stability of an insurance organization”, Finance, vol. 12, pp. 45-48.
11. Oliinyk, V.M. and Bondarenko, Ye.K. (2014), “The concept of financial stability of an insurance company and its elements”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy : zbirnyk naukovykh prats, vol. 39, pp. 149-157.
12. Institute of International Finance (2016), “Innovation in Insurance: How Technology is Changing the Industry”, available at: https://www.iif.com/Publications/ID/1246/Innovation-in-Insurance-How-Technology-is-Changing-the-Industry (Accessed 22 February 2020).
13. Klapkiv, L. and Klapkiv J. (2017), “Technological innovations in the insurance”, Journal of Insurance, Financial Market and Consumer Protection, vol. 26, pp. 67-78.
14. FinTech Global (2019), “Global InsurTech funding tops $3bn in 2018”, available at: https://fintech.global/global-insurtech-funding-tops-3bn-in-2018/ (Accessed 16 January 2020).
15. AltexSoft (2018), “Insurance Technology: 11 Disruptive Ideas to Transform Traditional Insurance Company with Machine Learning, APIs, Blockchain, and Telematics”, available at: https://www.altexsoft.com/blog/finance/insurance-technology-7-disruptive-ideas-to-transform-traditional-insurance-company/ (Accessed 19 January 2020)
16. Haywood, M. (2018), “Era of Insurance Innovation Is Upon Us”, available at: http://insurancethoughtleadership.com/era-of-insurance-innovation-is-upon-us/ (Accessed 18 January 2020).
17. Pikus, R.V. and Zakolodiazhnyi, V.O. (2015), “Innovative development of insurance activity as basis for improving its efficiency”, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Economics, vol. 168, pp. 72-80.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2816

Відомості про авторів

І. М. Цуркан

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

I. Tsurkan

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Finance, National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

ORCID:

0000-0003-1149-0431


А. О. Остапенко

студентка кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

A. Ostapenko

Student of the Department of Economic Analysis and Finance, National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

ORCID:

0000-0002-4870-6892

Як цитувати статтю

Цуркан І. М., Остапенко А. О. Фінансова стійкість страхової компанії та ключові умови її забезпечення. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7766 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.55

Tsurkan, I. and Ostapenko, A. (2020), “Financial stability of the insurace company and key conditions for its providing”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7766 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.