EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
С. М. Лутковська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.56

УДК: 351:863:33-027.511.

С. М. Лутковська

СУТНІСТЬ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розглядається сутність системи екологічної безпеки сталого розвитку в умовах глобальної економіки. Проаналізовано структуру глобальної екологічної безпеки, її риси, сучасні форми та тенденції розвитку. Встановлено, що формування міжнародної екологічної безпеки має здійснюватися не за рахунок дискримінації окремих регіонів і країн світу, а реалізовуватися у відповідності до загальновизнаних світовою спільнотою паритетних засад та принципів, серед яких: надпріоритетність, системність, спільність, інтеграція, рівність суб’єктів тощо. Визначено необхідність внесення суттєвих коректив в концепцію національної безпеки, її орієнтири, стратегію та засоби забезпечення еколгічної безпеки сталого розвитку. Зроблено висновок, що систему екологобезпечного сталого розвитку слід досліджувати з позицій процесів глобалізації у сфері охорони навколишнього природного середовища, економіки, біоенергетики, екологічної політики та соціального-економічного розвитку.

Ключові слова: екологічна безпека (ЕБ); глобальна екологічна безпека (ГеБ); сталий розвиток; навколишнє природнє середовище; глобалізація; інституціоналізація ЕБ; екологічна інформатизація.

Література

1. Хвесик М. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів : [монографія] / М. Хвесик, В. Голян; Рада по вивченню продукт. сил України НАН України. – К. : Кондор, 2007. – 480 c.
2. Інституціоналізація природно-ресурсних відносин [Текст] : [колект. моногр.] / [Хвесик М. А. та ін.] ; за заг. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. Хвесика М. А. ; Нац. акад. наук України, Держ. установа «Ін-т економіки природокористування та сталого розв. Нац. акад. наук України». – К. : ДУ ІЕПСР НАНУ, 2012. – 398 с.
3. Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення / А.Б. Качинський. – К.: НІСД, 2001. – 312 с.
4. Лук’яненко Д.Г. Глобальна економічна інтеграція: монографія / Д. Лук’яненко. – К.: ТОВ «Національний підручник», 2008. – С. 96–96.
5. Шевцов А.І. Майбутнє людства необхідно спланувати: глобальні загрози і довгострокова стратегія розвитку України / Анатолій Шевцов // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1(2). – С. 187–193.
6. Олійник Я.Б. Безпека життєдіяльності населення при екстремальних температурах за умов глобальних змін клімату : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко, Г.О. Обиход. – К.: Київський університет, 2011. – 303 с.
7. Great Pacific Garbage Patch : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/great-pacific-garbage-patch/?ar_a=1
8. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь / кер. авт. колективу Е.М. Лібанова / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Умань : Візаві, 2012. – 412 с.
9. International Demographic and Economic Analysis : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.census.gov/population/international/
10. Глобальное конкурентное пространство [Текст] : монография / О.Г. Белорус [и др.] ; науч. ред. О. Г. Белорус ; Киевский нац. экон. ун-т имени Вадима Гетьмана . – К. : КНЭУ, 2008. – 718 с.
11. Білорус О.Г. Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму [Текст] : монографія / О.Г. Білорус ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ін-т економіки і прогнозування НАН України. – Київ : Ун-т «Україна», 2016. – 533 с.
12. Pilot Trend Environmental Performance Index (Trend EPI) – 2012 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Єльського університету (США). – Режим доступу: http://epi.yale.edu/epi
13. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія : [підручник] / В.Д. Базилевич. – 6-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2007. – 645 с.
14. Бізек В. Політика та право ЄС з питань, що стосуються довкілля : [посібник] / В.Бізек. – Проект Європейського Союзу «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки». – Київ, 2013. – 168 с.
15. Степанов В.Н. Постнеклассическая методология исследования социо-эколого-экономических процессов : [Електронний ресурс] / В.Н. Степанов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Економіка і менеджмент. – 2013. – Вип. 6. – С. 56–59.
16. Obikhod A. Institutional principles of balanced nature management in the context of environmental and natural-technogenic safety / V. Pylypiv, A. Obikhod, I. Illiashenko // Науковий журнал «Економічний часопис-ХХІ». – К.: ТОВ ВКП «СТ-друк», 2015. – №9-10. – С. – 98–102.
17. Саблук П.Т. Транснаціональні компанії в аграрному секторі економіки. Наукове видання / Духницький Б.В., Пугачов М.І., Саблук В.П.; за ред. М.І. Пугачова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 84 с.
18. Малиш Н.А. Екологічна політика: конфліктність, стратегія, тактика [Електронний ресурс] / Н. Малиш // Державне управління: теорія і практика. – 2009. – №2 (10). – С. 1–9. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2009_2/doc_pdf/Malysh.pdf
19. Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем: [монографія] / [Хвесик М.А., Степаненко А.В., Обиход Г.О. та ін.]; за наук. ред. акад. НААН України М.А. Хвесика / ДУ ІЕПСР НАНУ. – К.: Наукова думка, 2013. – 487 с.
20. Карпінський Б.А. Збалансованість фінансової системи: методологія, оцінка, порівняння : [монографія] / Б. Карпінський. – Л.: Логос, 2005. − 496 с.
21. Каплински Р. Распространение положительного влияния глобализации. Какие выводы можно сделать на основании анализа цепочки накопления стоимости? / Р.М. Каплински ; [пер. с англ.]. − М.: ГУ ВШЭ, 2002. − 68 с.
22. Maria Vagasi. Integration of the sustainability concept into strategy and marketing // Periodica Polytechnica Ser. Soc. Man. Sci. – 2004. – Vol. 48. – № 2. – C. 245–260.
23. Туниця Ю. Екологічна Конституція Землі: сутність і концептуальні засади / Ю. Туниця // Вісн. НАН України. – 2005. – № 11. – С. 32–42.
24. Environmental Sustainability Index: Benchmarking National Environmental Stewardship : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/esi/
25. KLD’s Domini 400 Social Index : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : htpp://www.kld.com/indexes/ data/fact_sheet/DS400_Fact_Sheet.pdf.

S. Lutkovska

THE ESSENCE OF THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF GLOBAL ECONOMY

Summary

The article deals with the essence of the ecological security system of sustainable development in the global economy. The structure of global ecological security, its features, current forms and tendencies of development are analyzed. It is established that the formation of international environmental security should not be carried out at the expense of discrimination of individual regions and countries of the world, but implemented in accordance with the generally recognized international community of parity principles and principles, including: priority, systematic, commonality, integration, equality of subjects, etc. Global environmental security is a system of international relations that ensures the preservation, rational use, reproduction and enhancement of the quality of the environment, and in which the national activities of individual countries exclude environmental damage to individual countries of the world and the world community. GEB can also be seen as a process of integration, regionalization, liberalization and democratization of international relations, which forms a complex ecological conditions for the existence of humanity and influences the functioning of institutions, enterprises, organizations, through the creation of special regimes of relations of countries with the aim of preventing environmental hazards. The necessity of making significant adjustments to the concept of national security, its guidelines, strategy and means of ensuring ecological security of sustainable development has been determined. The global nature of environmental issues requires the development and implementation of a coherent international policy. To prevent global catastrophe on a global scale, humanity must today take concerted steps to preserve the sustainability of the biosphere: to form on the planet the only environmentally sound economic and economic space that will form the basis of sustainable and balanced socio-economic development of all countries in the world. It is concluded that the system of environmentally sustainable development should be explored from the standpoint of globalization processes in the field of environmental protection, economy, bioenergy, environmental policy and social and economic development.

Keywords: Ecological security (EB); global ecological security (GEB); sustainable development; the ecological; globalization; institutionalization of the EB; ecological informatization.

References

1. Khvesyk, M. and Holian, V. (2007), Instytutsionalna model pryrodokorystuvannia v umovakh hlobalnykh vyklykiv [Institutional model of nature management in the face of global challenges], Rada po vyvchenniu produkt. syl Ukrainy NAN Ukrainy, Kondor, Kyiv, Ukraine, P.480.
2. Khvesyk, M. A. and others (2012), Instytutsionalizatsiia pryrodno-resursnykh vidnosyn [Institutionalization of natural resource relations], DU IEPSR NANU, Kyiv, Ukraine, P.398.
3. Kachynskyi, A.B. (2001), Ekolohichna bezpeka Ukrainy: systemnyi analiz perspektyv pokrashchennia [Ecological safety of Ukraine: a systematic analysis of prospects for improvement], NISD, Kyiv, Ukraine, P. 312.
4. Lukianenko, D.H. (2008), Hlobalna ekonomichna intehratsiia [Global Economic Integration], TOV «Natsionalnyi pidruchnyk», Kyiv, Ukraine, pp. 96–96.
5. Shevtsov, A.I. (2007),"The future of mankind must be planned: global threats and long-term development strategy of Ukraine", Stratehichni priorytety, vol. 1(2), pp. 187–193.
6. Oliinyk, Ya.B. Stepanenko, A.V. and Obykhod, H.O. (2011), Bezpeka zhyttiediialnosti naselennia pry ekstremalnykh temperaturakh za umov hlobalnykh zmin klimatu [Safety of life at extreme temperatures in the face of global climate change], Kyivskyi universytet, Kyiv, Ukraine, P. 303.
7. Great Pacific Garbage Patch, [Online], available at: http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/great-pacific-garbage-patch/?ar_a=1
8. Libanova, E.M. and others (2012), Stalyi liudskyi rozvytok: zabezpechennia spravedlyvosti: Natsionalna dopovid [Sustainable Human Development: Ensuring Equity: National Report], Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy, Vizavi, Uman, Ukraine, P. 412.
9. International Demographic and Economic Analysis, [Online], available at: http://www.census.gov/population/international/
10. Belorus, O.G. and others (2008), Global'noe konkurentnoe prostranstvo [Global Competitive Space], KNJeU, Kyiv, Ukraine, P. 718.
11. Bilorus, O.H. (2016), Ekonomichna hlobalistyka. Svit-systema hlobalizmu [Economic Globalistics. World system of globalism], Vidkrytyi mizhnar. un-t rozvytku liudyny «Ukraina», In-t ekonomiky i prohnozuvannia NAN Ukrainy, Un-t «Ukraina», Kyiv, Ukraine, P. 533.
12. Pilot Trend Environmental Performance Index (Trend EPI), available at: http://epi.yale.edu/epi
13. Bazylevych, V.D. (2007), Ekonomichna teoriia: Politekonomiia [Economic theory: Political economy], 6th ed., Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine, P. 645.
14. Bizek, V. (2013), Polityka ta pravo YeS z pytan, shcho stosuiutsia dovkillia [EU environmental policy and law], Proekt Yevropeiskoho Soiuzu «Dodatkova pidtrymka Ministerstva ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy u vprovadzhenni sektoralnoi biudzhetnoi pidtrymky», Kyiv, Ukraine, P. 168.
15. Stepanov, V.N. (2013), "Post-non-classical methodology for the study of socio-ecological and economic processes", Naukovij vіsnik Mіzhnarodnogo gumanіtarnogo unіversitetu. Ser.: Ekonomіka і menedzhment, vol. 6, pp. 56–59.
16. Pylypiv, V. Obikhod, A. and Illiashenko, I. (2015), "Institutional principles of balanced nature management in the context of environmental and natural-technogenic safety", Naukovyi zhurnal «Ekonomichnyi chasopys-XXI», vol. 9-10, pp. 98–102.
17. Dukhnytskyi, B.V. Puhachov, M.I. and Sabluk V.P. (2013), Transnatsionalni kompanii v ahrarnomu sektori ekonomiky. Naukove vydannia [Transnational companies in the agrarian sector of the economy. Scientific edition], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine, P. 84.
18. Malysh, N.A. (2009), "Environmental Policy: Conflict, Strategy, Tactics", Derzhavne upravlinnia: teoriia i praktyka, vol. 2 (10), pp. 1–9. [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2009_2/doc_pdf/Malysh.pdf
19. Khvesyk, M.A. Stepanenko, A.V. Obykhod, H.O. and others (2013), Innovatsiino-investytsiina i tekhnolohichna bezpeka transformatsii rehionalnykh ekonomichnykh system [Innovation-investment and technological security of transformation of regional economic systems], DU IEPSR NANU, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine, P. 487.
20. Karpinskyi, B.A. (2005), Zbalansovanist finansovoi systemy: metodolohiia, otsinka, porivniannia [Balance of the financial system: methodology, evaluation, comparison], Lohos, Ukraine, P. 496.
21. Kaplinski, R. (2002), Rasprostranenie polozhitel'nogo vlijanija globalizacii. Kakie vyvody mozhno sdelat' na osnovanii analiza cepochki nakoplenija stoimosti? [The spread of the positive effects of globalization. What conclusions can be drawn from the analysis of the value chain?], GU VShJe, Moscow, Russia, P. 68.
22. Maria Vagasi. Integration of the sustainability concept into strategy and marketing // Periodica Polytechnica Ser. Soc. Man. Sci. – 2004. – Vol. 48. – # 2, pp. 245–260.
23. Tunytsia, Yu. (2005), "Ecological Constitution of the Earth: Essence and Conceptual Background", Visn. NAN Ukrainy, vol. 11, pp. 32–42.
24. Environmental Sustainability Index: Benchmarking National Environmental Stewardship, [Online], available at: http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/esi/
25. KLDs Domini 400 Social Index : [Online], available at: htpp://www.kld.com/indexes/ data/fact_sheet/DS400_Fact_Sheet.pdf.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2512

Відомості про авторів

С. М. Лутковська

к. пед. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи,євроінтеграції та міжнародної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

S. Lutkovska

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor,Vice-rector for scientific and pedagogical work, European integration and international activities,Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8350-5519

Як цитувати статтю

Лутковська С. М. Сутність системи екологічної безпеки сталого розвитку в умовах глобальної економіки. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7767 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.56

Lutkovska, S. (2020), “The essence of the system of environmental safety of sustainable development in the conditions of global economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7767 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.