EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕЛЕКТРОННИЙ БАНКІНГ ДЛЯ БІЗНЕСУ І НАСЕЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
І. О. Чкан, А. С. Чкан

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.58

УДК: 336.71

І. О. Чкан, А. С. Чкан

ЕЛЕКТРОННИЙ БАНКІНГ ДЛЯ БІЗНЕСУ І НАСЕЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Анотація

Доведено взаємозв’язок між розвитком інновацій у світі та удосконаленням електронних банківських послуг, метою яких забезпечення отримання максимальної кількості послуг для клієнтів банку в будь-який час. В статті наведені основні аспекти розвитку електронного банкінгу, як виду комерційних банківських послуг в Україні. Можливості дистанційного обслуговування спрощують та оптимізують і господарську діяльність і чимало банків пропонують клієнтам спеціальні бізнес-сервіси, такі як «Клієнт-банк», private banking, premium banking або VIP-банкінг. Виявлено, що більшість українських банків, що мають розроблену платформу Інтернет-банкінгу пропонують і спеціальні програми під мобільні пристрої. При запроваджені банком електронного сервісу більшість обмежені як фінансовими ресурсами, так і людськими, тому виникає потреба у співпраці з провідними компаніями з питань ІТ-технологій. Великий досвід подібних компаній дають значний поштовх для впровадження провідних світових банківських інновацій.

Ключові слова: інформаційні технології; ринкова інфраструктура; банківські послуги; банківські операції; безготівкові розрахунки; електронні сервіси; дистанційне банківське обслуговування; електронний банкінг.

Література

1. Internet Word Stats. URL : https://www.internetworldstats.com/stats4.htm
2. Дослідження інтернет-аудиторії. Інтернет асоціація України : [сайт]. URL : http://inau.ua/proekty/doslidzhennya-internet-audytoriyi.
3. Інтернет-асоціація України (ІнАУ) : [сайт]. URL : http://inau.ua
4. Міщенко В.І., Слав’янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції : підручник. 2-гевид., перероб. і доп. К. : Знання, 2007. 796 с.
5. Шпильовий В.А. Підходи до класифікації банківських послуг. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 27-30.
6. Мошенець О.В. Інноваційні продукти і технології на ринку банківських послуг. Фінансовий ринок України. 2011. № 12. С. 7–8.
7. Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П. Інформаційні системи і технології в банках : навч. посіб. К. : Знання, 2010. 515 с.
8. Національний банк України : [сайт]. URL : http://www.bank.gov.ua/
9. Третина безготівкових розрахунків платіжними картками у pos-терміналах відбувається безконтактно. Національний банк України. URL : https://bank.gov.ua/news/all/tretina-bezgotivkovih-rozrahunkiv-platijnimi-kartkami-u-pos-terminalah-vidbuvayetsya-bezkontaktno
10. Statista. Online banking penetration in selected European markets in 2018. URL : https://www.statista.com/statistics/222286/online-banking-penetration-in-leading-european-countries/
11. Statista. Individual usage of online banking services in France in 2019, by age group. URL : https://www.statista.com/statistics/733755/user-banking-services-age-france/
12. Огієнко В.І., Луняков О.В., Лісняк О.Ю. Інтернет-банкінг як перспективний напрям розвитку ринку фінансових послуг. Ефективна економіка. 2012. № 6. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1217&p=1.

I. Chkan, А. Chkan

E-BANKING FOR BUSINESS AND POPULATION AS A GUARANTEE FOR MARKET INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Summary

Globalization processes in the world require rapid adaptation of the economic spheres to the present conditions. The consequence is an increase in the requirements for the functioning of market infrastructure, in particular the banking sector, which serves the implementation of innovative processes. In the global financial market, the development of banking services is in contradictory conditions: on the verge of crisis and the increased demand for the development of innovative technologies.
The relationship between the development of innovations and the expansion of electronic banking services has been proved to ensure the availability of bank services to clients at all times. Electronic banking can be categorized as a separate type of banking service, and give it the following definition - a commercial type of remote banking services aimed at meeting the needs of customers through an electronic server around the clock with the maximum possible distance from the branch.
Today, the share of banks that use electronic banking is increasing every year, among them it is possible to distinguish “PrivatBank” as the undisputed leader, “Raiffeisen Bank Aval”, “Oschadbank”, “Ukrsotsbank”, “Alfa-Bank” and OTP Bank. Remote service capabilities simplify and optimize business operations and many banks offer customers special business services such as Client Bank, Private Banking, Premium Banking or VIP Banking.
Remote banking is gaining momentum in popularity. Thus, according to the National Bank of Ukraine, 70% of transactions on the Internet are carried out using a contactless plastic card, 61% - payment for services and payments, 53% - transactions in e-banking, 37% - money transfers, 27% - deposits, 26% - operations using mobile banking. Being able to access your accounts at any time and anywhere is a significant advantage of Internet banking.
Most Ukrainian banks that have developed a platform of Internet banking also offer special programs for mobile devices, and with the introduction of electronic service the bank needs to cooperate with leading companies in the field of IT technologies.
We can firmly predict the further active development of e-banking in Ukraine. Its future potential is great as society increasingly moves to "online life." Moreover, it can be expected that e-banking will soon become an integral attribute of all banking institutions, as customers will expect it.

Keywords: information technologies; market infrastructure; banking services; banking operations; cashless payments; electronic services; remote banking; e-banking.

References

1. Internet Word Stats (2020), available at: https://www.internetworldstats.com/stats4.htm (Accessed 17 March 2020).
2. Doslidzhennia internet-audytorii. Internet asotsiatsiia Ukrainy, available at: http://inau.ua/proekty/doslidzhennya-internet-audytoriyi (Accessed 17 March 2020).
3. Internet-asotsiatsiia Ukrainy (InAU), available at: http://inau.ua (Accessed 20 March 2020).
4. Mischenko, V.I. Slav'ians'ka, N.H. Korenieva, O.H. (2017), Bankivs'ki operatsii [Banking operations], Znannia, Kyiv, Ukraine.
5. Shpyl'ovyj, V.A. (2016), “Pidkhody do klasyfikatsii bankivs'kykh posluh”. Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 27–30.
6. Moshenets', O.V. (2011), “Innovatsijni produkty i tekhnolohii na rynku bankivs'kykh posluh”. Finansovyj rynok Ukrainy, vol. 12, pp. 7–8.
7. Strakharchuk, A.Ya. Strakharchuk, V.P. (2010), Informatsijni systemy i tekhnolohii v bankakh [Information systems and technologies in banks], Znannia, Kyiv, Ukraine.
8. Natsional'nyj bank Ukrainy (2020), available at: http://www.bank.gov.ua/ (Accessed 19 March 2020).
9. Natsional'nyj bank Ukrainy (2020), “Tretyna bezghotivkovykh rozrakhunkiv platizhnymy kartkamy u pos-terminalakh vidbuvaiet'sia bezkontaktno”, available at: https://bank.gov.ua/news/all/tretina-bezgotivkovih-rozrahunkiv-platijnimi-kartkami-u-pos-terminalah-vidbuvayetsya-bezkontaktno (Accessed 19 March 2020).
10. Statista (2020), “Online banking penetration in selected European markets in 2018”, available at: https://www.statista.com/statistics/222286/online-banking-penetration-in-leading-european-countries/ (Accessed 24 March 2020).
11. Statista (2020), “Individual usage of online banking services in France in 2019, by age group”, available at: https://www.statista.com/statistics/733755/user-banking-services-age-france/ (Accessed 24 March 2020).
12. Ohiienko, V.I. Luniakov, O.V. Lisniak, O.Yu. (2012), “Internet-bankinh iak perspektyvnyj napriam rozvytku rynku finansovykh posluh”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1217&p=1 (Accessed 17 March 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2495

Відомості про авторів

І. О. Чкан

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

I. Chkan

PhD in Economics, Associate Professor Associate Professor of Finance, Banking and Insurance DepartmentDmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

ORCID:

0000-0003-3764-8380


А. С. Чкан

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Запорізький національний університет

А. Chkan

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Business-administration and Management of Foreign Business ActivityZaporizhzhia National University

ORCID:

0000-0001-7920-5276

Як цитувати статтю

Чкан І. О., Чкан А. С. Електронний банкінг для бізнесу і населення як запорука розвитку ринкової інфраструктури. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7769 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.58

Chkan, I. and Chkan, А. (2020), “E-banking for business and population as a guarantee for market infrastructure development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7769 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.