EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОГЛЯД СТАНУ ТА ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
О. В. Романенко, Л. М. Алавердян

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.59

УДК: 338.45

О. В. Романенко, Л. М. Алавердян

ОГЛЯД СТАНУ ТА ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена оцінці сучасного стану будівельної галузі України та визначенню умов і факторів, що сприятимуть її подальшому розвитку. Проаналізовано вартісні та структурні показники обсягів виробленої будівельної продукції за 2018-2019 рр. у розрізі об’єктів будівництва. Визначено лідерів серед регіонів за обсягами виробленої будівельної продукції. На підставі інформації про індекси будівельної продукції за останні два роки зроблено висновок про динамічний розвиток будівельної галузі в Україні. Встановлено, що зростання будівельної активності відбувалося завдяки здійснюваним урядом кроків щодо створення привабливого інвестиційного клімату та покращення умов ведення бізнесу в країні. Доказом зазначених кроків є поступове зростання позиції України в одному з найважливіших міжнародних рейтингів Doing Business, який дає можливість оцінити легкість ведення бізнесу за десятьма основними показниками. Аналіз динаміки цих показників за останні три роки, показав, що здебільшого будівельна галузь обумовила зростання рейтингу України, усунувши перешкоди для бізнесу.
Зазначено напрямки нормативного врегулювання будівельної діяльності, спрощення й забезпечення прозорості ряду процедур на передпроектній стадії, усунення штучних перепон під час проектування та будівництва. Серед позитивних змін можна відмітити створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; скорочення кількості документів для отримання адміністративних послуг; скасування пайової участі замовника будівництва в розвитку інфраструктури населеного пункту; затвердження нових вимог щодо енергоефективності, та доступності об’єктів будівництва; спрощення процедур отримання кредитів, дозволів на будівництво та реєстрації прав власності; захист міноритарних інвесторів.
Завдяки заходам, направленим на стимулювання інвестиційної діяльності та полегшення умов ведення бізнесу в Україні, будівельна галузь має великий потенціал для подальшого динамічного розвитку.

Ключові слова: будівельна галузь; будівництво; будівельна продукція; рейтинг; бізнес.

Література

1. Биба В., Гаташ В. Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України. Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). 2013. Вип. 4 (39). Т. 2 С. 3–9.
2. Калініченко Л.Л., Сидорова Ю.Р. Анліз тенденцій розвитку будівельної галузі та будівельної продукції України // «Молодий вчений» • № 4.4 (44.4) • квітень, 2017 р., с. 64-68.
3. Свірідова С.С., Одуд К.С. Особливості інноваційних процесів будівельних підприємств // ECONOMICS: time realities, №4(38), 2018, с. 68-75.
4. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
5. Doing Business [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020
6. World Bank. 2020. Doing Business 2020. Washington, DC: World Bank. DOI:10.1596/978-1-4648-1440-2. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
7. Парцхаладзе Л. Будівельна галузь: якісніше, комфортніше, безпечніше // стаття від 18.12.2019 на сайті конфедерації будівельників України. // Режим доступу: http://kbu.org.ua/index.php?id=1412
8. Закон України №199-ІХ від 17.10.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199-20
9. ДБН В.2.2-15:2019 “Житлові будинки. Основні положення” [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_15_2015_zhitlovi_budinki_osnovni_polozhennja/1-1-0-1184
10. Закон України №2020-VIII від 13.04.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності» [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2020-19

O. Romanenko, L. Alaverdian

STATE OVERVIEW AND EVALUATION OF DEVELOPMENT POTENTIAL BUILDING INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

The article is devoted to the assessment of the current state of the construction industry in Ukraine and to determine the conditions and factors that will contribute to its further development. The cost and structural indicators of the output of construction products for the years 2018-2019 in the meaning of construction objects are analysed. The leaders among the regions by volume of manufactured construction products are identified. It was made the conclusion about the dynamic development of the construction industry in Ukraine basing on indices of construction products for the last two years. It was found that the growth of construction activity was due to the government's steps to create an attractive investment climate and improve business conditions in the country. The proof of these steps is the gradual growth of Ukraine's position in one of the most important international ratings of Doing Business, which makes it possible to assess the ease of doing business by ten main indicators. The analysis of the dynamics of these indicators over the last three years, showed that the construction industry, for the most part, caused an increase in the rating of Ukraine, eliminating obstacles to business.
The directions of legal regulation of the construction activity, simplification and transparency of a number of procedures at the pre-project stage, elimination of artificial obstacles during the design and construction are specified. Positive changes include the establishment of a unified state electronic system in the field of construction; reduction of the number of documents for receiving administrative services; cancellation of the shareholder participation of the construction customer in the development of the settlement's infrastructure approval of new requirements for energy efficiency and accessibility of construction sites; simplifying procedures for obtaining loans, building permits and registering property rights; protection of minority investors.
Thanks to measures aimed at stimulating investment activity and facilitating business conditions in Ukraine, the construction industry has great potential for further dynamic development.

Keywords: construction industry; construction; construction products; rating; business.

References

1. Biba, V., & Gatash, V. (2013), “State and prospects of development of construction industry of Ukraine“, Collection of scientific works (industry engineering, construction). vol. 2, no. 4(39), рр. 83-89.
2. Kalinichenko, L.L., & Sidorova, Yu.R., (2017), “Analysis of tendencies of development of construction industry and construction products of Ukraine“, Young scientist. vol. 4.4 (44.4), рp. 64-68.
3. Sviridova, S.S., & Odud, K.S., (2018), “Features of innovative processes of construction enterprises“, Еconomics: time realities, vol. 4 (38), рp. 68-75.
4. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://vvv.ukrstat.gov.ua (Accessed 2 April 2020).
5. The official site of Doing Business (2020), available at: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020 (Accessed 1 April 2020).
6. World Bank. 2020. Doing Business 2020. Washington, DC: World Bank. DOI:10.1596/978-1-4648-1440-2. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
7. Partskhaladze, L., (2019), “ Construction industry: better, more comfortable, safer“, article from 12/18/2019 on the site of the Confederation of Builders of Ukraine [Online], available at: http://kbu.org.ua/index.php?id=1412(Accessed 2 April 2020).
8. Law of Ukraine оn Amendments to Certain Legislative Acts on Improvement of the Procedure of Provision of Administrative Services in the Construction Sector and the Establishment of a Unified State Electronic System in the Construction Sector No. 199-IX (2019, October 17). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, [in Ukrainian].
9. Residential Buildings. Basics, (2015). DBN B.2.2-15 from 2019 [Online resource] available at: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_15_2015_zhitlovi_ budinki_osnovni_polozhennja/1-1-0-1184 (Accessed 15 March).
10. Law of Ukraine оn Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving the Conditions of Construction Activity No. 2020-VIII (2017, April 13) [Online resource] available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2020-19 (Accessed 25 March).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 7245

Відомості про авторів

О. В. Романенко

к. е. н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, Київський національний університет будівництва та архітектури

O. Romanenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Commodity and Commercial Activity in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

ORCID:

0000-0001-5684-6791


Л. М. Алавердян

к. е. н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, Київський національний університет будівництва та архітектури

L. Alaverdian

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Commodity and Commercial Activity in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

ORCID:

0000-0001-9730-1704

Як цитувати статтю

Романенко О. В., Алавердян Л. М. Огляд стану та оцінка потенціалу розвитку будівельної галузі України. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7770 (дата звернення: 27.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.59

Romanenko, O. and Alaverdian, L. (2020), “State overview and evaluation of development potential building industry of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7770 (Accessed 27 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.