EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Д. В. Ковальов

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.60

УДК: 330.564.2:330.567.2(477)

Д. В. Ковальов

ОЦІНКА ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність статистичного оцінювання доходів і витрат населення Херсонської області. Виконано аналіз динаміки та структури доходів, у складі яких більш 75% припадає на заробітну плату, соціальну допомогу й поточні трансферти. В структурі сукупних витрат домогосподарств майже весь дохід сім’ї витрачається на споживання, а саме на забезпечення продуктами харчування, а також непродовольчими товарами та життєве необхідними послугами, що стримує розвиток інших витрат, зокрема на освіту, відпочинок, розваги, заощадження тощо. Це призводить до зменшення добробуту домогосподарств, що, у свою чергу, впливає на неефективне формування і використання їхніх фінансових ресурсів. Обґрунтовано, що оцінка нерівномірності розподілу населення за доходами й витратами на основі різних критеріїв (коефіцієнти децильної диференціації, фондів і коефіцієнт Джині) не чутлива до змін, що відбуваються. Це пов’язано з недоліками у формуванні вибірки з обстеження домогосподарств. урахування в оцінках лише доходів від легальної зайнятості, поступовим і тривалим збільшенням частки бідного населення тощо.

Ключові слова: доходи та витрати населення; показники диференціації; коефіцієнт Джині; нерівність; розшарування.

Література

1. Статистичний щорічник Херсонської області за 2018 / За ред. В.А.Вознюка. – Херсон: Головне управлення статистики у Херсонської області. 2019. – 426 с.
2. Гуцан Т.Г. Аналіз матеріальної складової рівня життя населення та особливості її регулювання в національної економіці /Т.Г. Гуцан // Бізнес-інформ. – 2013. - № 7 – С. 192-196.
3. Коваль Н. В. Соціально-економічна нерівність в Україні та світі: проблеми оцінювання та шляхи вирішення / Н.В. Коваль // Економіка та держава. – 2016. № 2 – С. 46-50.
4. Україна: час вибору [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.razumkov/org/ua/upload/Brochure_EUCU72013.hdf.
5. Ковальов Д. В. Ринок праці Херсонської області та ризики його функціонування /Д.В. Ковальов // Агросвіт. – 2019. - № 7 – С.37-42.
6. Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Статистичний бюлетень. Ч. 2. Херсонська область; архів 2014 – 2018 р. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : htpp://ukrstat.gov.ua.
7. Гудзь Т.П. Фінанси домогосподарств за сучасних економічних умов в Україні / Т.П. Гудзь // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. – 2015. - № 3. – С. 145 – 152.
8. Педченко Н.С., Грищенко В.В. Доходи домогосподарств як джерела формування їх фінансового потенціалу/ Н.С. Педченко, В.В. Грищенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. – 2018. - № 1 (86). – С. 107 – 113.

D. Kovalyov

INCOME ASSESSMENT AND EXPENDITURE OF THE KHERSON REGION POPULATION

Summary

The article substantiates the relevance of statistical estimation of incomes and expenditures of the population of Kherson region. During 2014-2017, 40% of all income was generated from social assistance and other current transfers received, from wages - 30-34%, in 2018 alone, these figures were almost equal (37.7%). Revenues from profit and mixed income and property income fell 4.4 percentage points over the period under review. (from 29.1% to 24.9%).
Analysis of the dynamics of nominal wages in the Kherson region for 2014-2018 showed a steady increase in its average level until 2017. This is connected, on the one hand, with the state policy of raising social standards and, on the other, with economic, political and social events in Ukrainian society during this period.
Thus, the dynamics of real wages for the period up to 2017 showed an overwhelming growth of this indicator except for 2015 (the political crisis in the country, which resulted in a significant increase in inflation). Based on 2018 data, there is a decline in both nominal (23.6%) and real wages (but only 13.8%) compared to 2017.
Decile coefficient of differentiation of total income of the population showed that during 2014 - 2018 the minimum incomes of 10% of the most affluent population exceeded the maximum incomes of 10% of the least affluent population within 2.4 - 2.9 times. The value of the ratio of funds during the study period varied from 3.1 to 4.3. The Gini coefficient in 2014 was 0.214, while in 2018 its value was 0.221, which is a drop in the above coefficients in recent years shows that they do not reflect the real picture of the population stratification in income.
In the structure of total expenditures of households in the Kherson region, almost all family income is spent on food, namely food. The largest percentage of expenditures in the general structure of consumption of non-food goods and services is spent on housing, water, electricity, gas - 45.4%, clothing and footwear - 12.2%. Expenditure on recreation and culture and education are only 2.3% and 1.8% respectively.
This all leads to a decline in household well-being, which in turn affects the inefficient formation and use of their financial resources.

Keywords: income and expenditures of the population; differentiation indicators; Ginni coefficient; inequality; stratification.

References

1. Statystychnyi shchorichnyk Khersonskoi oblasti za 2018 [Kherson Oblast Statistical Yearbook 2018], Edited by Voznyuk VA, Holovne upravlennia statystyky u Khersonskoi oblasti, Kherson, Ukraine, P. 426.
2. Hutsan, T.H. (2013), "Analysis of the material component of the standard of living of the population and features of its regulation in the national economy", Biznes-inform, vol. 7, pp. 192-196.
3. Коval, N. (2016), “Social and economic inequality in Ukraine and in the world: problems of estimation and ways of their solving”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 46–50.
4. Ukraine: Selection Time, [Online], available at: http: www.razumkov/org/ua/upload/Brochure_EUCU72013.hdf.
5. Kovalyov, D. (2019), “Labor market of kherson region and risks of its functionning”, Agrosvit, vol. 7, pp. 37–42. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.37
6. State Statistics Service of Ukraine, "Costs and resources of Ukrainian households (according to a sample survey of living conditions of Ukrainian households)", Statystychnyi biuleten, Part. 2 Khersonska oblast; arkhiv 2014 – 2018, [Online], available at: htpp://ukrstat.gov.ua.
7. Hudz, T.P. (2015), "Household finances under current economic conditions in Ukraine", Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 145 – 152.
8. Pedchenko, N.S. and Hryshchenko, V.V. (2018), "Household income as a source of formation of their financial potential", Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 1(86), pp. 107 – 113.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2396

Відомості про авторів

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н, доцент, доцент кафедри загальноекономічної підготовки,Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

D. Kovalyov

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

ORCID:

0000-0002-3672-7063

Як цитувати статтю

Ковальов Д. В. Оцінка доходів та витрат населення херсонської області. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7771 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.60

Kovalyov, D. (2020), “Income assessment and expenditure of the kherson region population”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7771 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.