EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК КРАФТОВОГО ОРГАНІЧНОГО СІМЕЙНОГО ФЕРМЕРСТВА – ШЛЯХ ДО ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ НА СЕЛІ
І. В. Осадчук, С. Ю. Боліла, Н. В. Кириченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.61

УДК: 330.3:640:631.11:631.1:331.5

І. В. Осадчук, С. Ю. Боліла, Н. В. Кириченко

РОЗВИТОК КРАФТОВОГО ОРГАНІЧНОГО СІМЕЙНОГО ФЕРМЕРСТВА – ШЛЯХ ДО ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ НА СЕЛІ

Анотація

Найбільш поширеною малою формою господарювання на селі сьогодні є особисті селянські господарства, а найбільш перспективною - сімейні фермерські господарства зі статусом та без статусу юридичної особи. Разом з іншими суб’єктами господарювання на селі, вони вступають у відносини з державою, громадами, учасниками аграрного ринку, і, задовольняючи потреби населення у тих продуктах, виробництво яких мало цікавить великі сільськогосподарські підприємства, агрохолдинги через високу трудомісткість, здійснюють значний вклад не лише у забезпечення продовольчої безпеки, а й у вирішення багатьох інших проблем нашої держави. У статті оцінено рівень безробіття на Херсонщині. Визначено перспективи вирішення проблеми зайнятості сільського населення за рахунок розвитку сімейного фермерства в цьому регіоні. Зроблено аналіз розвитку крафтового органічного виробництва в Україні та в Херсонській області.

Ключові слова: сімейне фермерство; рівень безробіття; зайнятість населення; особисті селянські господарства; сімейні фермерські господарства.

Література

1. Десятилетие семейных фермерских хозяйств организации объединенных наций 2019-2028. Глобальный план действий. URL: http://www.fao.org / 3/ ca4672ru/ ca4672ru.pdf (дата звернення: 16.01.2020)
2. Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 36, ст.275) із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 28, ст.116. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (дата звернення: 02.03.2020)
3. Ірина Глотова. Mineсraft для фермера: абетка розвитку дрібнооптового виробництва харчів. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/minesraft-dla-fermera-abetka-rozvitku- dribnooptovogo-virobnictva-harciv (дата звернення 25.10.2019 р.)
4. В Україні з 2 серпня вводиться в дію закон, яким запроваджуються нові вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування продукції. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752845-v-ukraini-vstupiv-v-silu-organicnij-zakon.html (дата звернення: 03.08.2019)
5. Землі з органічним статусом складають в Україні менше 1% від загальної площі сільськогосподарських угідь. URL: https://dt.ua/ECONOMICS/zemli-z-organichnim-statusom-skladayut-v- ukrayini- menshe-1-vid- zagalnoyi-ploschi-silskogospodarskih -ugid-322423_.html (дата звернення: 03.10.2019)
6. Органічне виробництво в Україні. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ ua/napryamki/ organichne-virobnictvo/ organichne-virobnictvo -v-ukrayini (дата звернення: 03.02.2020)
7. Органік в Україні. URL: http://organic.com.ua/organic-v-ukraini (дата звернення: 03.02.2020)
8. В Україні набув чинності закон про органічну продукцію. URL: https://pogliad.ua/ru/news/ukraine/v-ukrayini-nabuv-chinnosti-zakon-pro-organichnu-produkciyu-375457 (дата звернення: 03.10.2019)
9. ТОП-10 регіонів України по експорту органічної продукції. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/top-10-regioniv-ukraini-po-eksportu-organicnoi-produkcii (дата звернення: 03.10.2019)
10. Мороз М. Зміни до законодавства щодо вимог якості і безпечності виробництва крафтових харчових продуктів готові і найближчим часом будуть затверджені. Круглий стіл «Крафтове виробництво: бути чи не бути? Пошук шляхів вирішення проблемних питань для МСБ у сфері виробництва харчових продуктів». Укрінформ. URL: https:// www.ukrinform.ua/ rubric-economy /2788688-v-ukraini-zminat- zakonodavstvo-sodo- kraftovogo-virobnictva- harcovih-produktiv.html (дата звернення: 03.02.2020)
11. Сайт Головного управління статистики у Херсонській області. URL: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 03.02.2020)

I. Osadchuk, S. Bolila, N. Kyrychenko

THE DEVELOPMENT OF CRAFT ORGANIC FAMILY FARMING AS A DIRECTION FOR OVERCOMING RURAL UNEMPLOYMENT

Summary

The global consumer market for organic products is developing at a rapid pace. Ukraine does not stand aside from these processes.
The most widespread small form of farming in rural areas today is personal peasant farms, and the most promising is family farms with and without the status of legal entity. Together with other economic entities in rural areas, they enter into relations with the state, communities, participants of the agrarian market, and, meeting the needs of the population in these products, production of which is of little interest to large producers because of the high labor intensity, make a significant contribution to solving the problems of our state, including the problem of employment of rural population.
It was estimated the level of unemployment in Kherson region. It is established that 6,5% of economically active rural population were unemployed in 2019. In article was noted that any steps of the state and local authorities aimed at supporting the development of family farming in Kherson region, will solve several problems at once: not only the problem to employment of rural population, but also other problems: food security, diversification of agricultural production, especially labor-intensive products and other.
There was analyzing a Kraft organic production development in Ukraine and Kherson region. In the paper was noted that the Kraft production of goods in the state is developing rapidly, but accurate calculation a brands that position themselves as Kraft , no one is leading. It was noted that more operators of the organic market accrued in Kiev, Kherson, Vinnytsia, Odessa, Zhytomyr and Kharkiv regions. It was confirmed that a significant part of Ukraine's organic exports is crop production and its share continues to grow from year to year. It is emphasized that in Ukraine a Kherson region is the leader in terms of export volumes of organic products.
The article is pointed out that in a Kherson region are many prerequisites for the start of production not a mass goods but a products created by the particular producer in a particular area. In the paper was noted that the combination of organic production with Kraft organic production could become a profitable business not only for agricultural enterprises, but also for small farms in rural areas, and Kraft organic production is a perspective direction for the Kherson region as a whole and individual family farms in particular.

Keywords: family farming; unemployment rate; employment; personal peasant farms; family farms.

References

1. United Nations Decade of Family Farms 2019-2028 (2019), “Global Plan of Action”, available at: http://www.fao.org/3/ca4672ru/ca4672ru.pdf (accessed 16 January 2020).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products” № 36, with changes in The Law of Ukraine, № 2740-VIII from 06.06.2019, № 28, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (accessed 02 March 2020).
3. Ukrainian Business Resource, Agravery.com., (2019), “Minesraft for the farmer: the alphabet of the development of small-scale production of food”, available at: https://agravery.com/uk/ posts/ show/ minesraft- dla-fermera- abetka- rozvitku-dribnooptovogo-virobnictva-harciv (accessed 25 October 2019).
4. Ukrainian Business Resource, Ukrinform (2019), “A law introducing new requirements for organic production, circulation and labeling of products is being implemented in Ukraine since August 2”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752845-v-ukraini-vstupiv-v-silu-organicnij-zakon.html (accessed 03 February 2020).
5. Ukrainian Business Resource, ZN,ua (2019), “Organic lands in Ukraine account for less than 1% of the total area of agricultural land”, available at: https://dt.ua/ECONOMICS/zemli-z-organichnim-statusom-skladayut-v-ukrayini-menshe-1-vid-zagalnoyi-ploschi-silskogospodarskih-ugid-322423_.html (accessed 03 October 2019)
6. Ukrainian Business Resource, Information-analytical portal AIC of Ukraine (2019), “Organic production in Ukraine”, available at: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/organichne-virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini (accessed 03 February 2020)
7. Ukrainian Business Resource, Federation Organic Movement in Ukraine (2020), “Organic in Ukraine”, available at: http://organic.com.ua/organic-v-ukraini (accessed 03 February 2020)
8. Ukrainian Business Resource, Pogliad.ua (2019), “The law on organic produce came into force in Ukraine”, available at: https://pogliad.ua/ru/news/ukraine/v-ukrayini-nabuv-chinnosti-zakon-pro-organichnu-produkciyu-375457 (accessed 03 October 2019)
9. Ukrainian Business Resource, Agravery.com (2019), “TOP-10 regions of Ukraine for export of organic products”, available at: https://agravery.com/uk/posts/show/top-10-regioniv-ukraini-po-eksportu-organicnoi-produkcii (accessed 03 October 2019)
10. Ukrainian Business Resource, Ukrinform (2019), “Amendments to the legislation on quality and safety requirements for the production of craft food are ready and will be approved in the near future. Roundtable “Craft production: to be or not to be? Finding Ways to Solve Problems for SMEs in Food Production”, available at: https://www.ukrinform.ua/ rubric-economy/ 2788688 -v- ukraini – zminat -zakonodavstvo- sodo- kraftovogo- virobnictva- harcovih- produktiv.html (accessed 03 February 2020).
11. Main Department Statistics Service of Kherson region (2020), Derzhkomstat, Ukraine, available at: http://www.ks.ukrstat.gov.ua (accessed 03 February 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2667

Відомості про авторів

І. В. Осадчук

к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

I. Osadchuk

PhD in Agricultural science, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI «Kherson state agrarian university»

ORCID:

0000-0003-3367-758X


С. Ю. Боліла

к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

S. Bolila

PhD in Agricultural science, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI «Kherson state agrarian university»

ORCID:

0000-0002-9689-6774


Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

N. Kyrychenko

PhD in Economics, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI «Kherson state agrarian university»

ORCID:

0000-0003-1721-258X

Як цитувати статтю

Осадчук І. В., Боліла С. Ю., Кириченко Н. В. Розвиток крафтового органічного сімейного фермерства – шлях до подолання безробіття на селі. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7772 (дата звернення: 16.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.61

Osadchuk, I., Bolila, S. and Kyrychenko, N. (2020), “The development of craft organic family farming as a direction for overcoming rural unemployment”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7772 (Accessed 16 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.