EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПРОНИКНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ
Л. А. Маліч, Т. Г. Толпежнікова, М. І. Балашов, О. М. Тараторін

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.63

УДК: 339

Л. А. Маліч, Т. Г. Толпежнікова, М. І. Балашов, О. М. Тараторін

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПРОНИКНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ

Анотація

В статі розглянуто шляхи підвищення ефективності маркетингових стратегій проникнення на зовнішні ринки промисловими підприємствами, зокрема металургійної галузі в нових умовах господарювання. Проаналізовано поточні можливості внутрішнього ринку металопродукції України та загрози для нього з боку країн металоекспортерів, такі як: введення екологічних вимог щодо виробництва, демпінгові ціни з боку КНР та інше. Визначено суть та значення маркетингової стратегії проникнення підприємства на зовнішні ринки. Проаналізовано процес формування маркетингової стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки. Визначено форми проникнення підприємства на зовнішні ринки. Розглянуто можливість запровадження стратегії партнерства та процес побудови партнерських стосунків підприємства з споживачами. Структуровано основні етапи процесу проведення аналізу привабливості міжнародних товарних ринків. Досліджено джерела інформації для оцінювання показника ринкової доступності.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність; зовнішня торгівля; маркетингова стратегія; система управління.

Література

1. Власюк Т.О. Металургійна галузь України на світовому ринку: проблеми та пріоритети. Науковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту. 2016. № 3. С. 91-103.
2. Реализация стратегии маркетинга [Электронный ресурс] // Интернетпортал для украинцев. URL: http://www.management.com.ua/marketing/mark030.html (дата звернення 20.03.2020).
3. Толпежнікоа Т.Г. International Experience of Innovation Management. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. №4 (21). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/21_2019/08.pdf (дата звернення 02.04.2020)
4. Чередніченко С.В. Прогнозування та тенденції світового ринку металопродукції та експертної діяльності металургійної галузі України. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2014. Вип. 1(16). С. 38-43.
5. Чухрай Н.І. Маркетинг інновацій: підручник. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. 256 с.

L. Malich, T. Tolpezhnikova, M. Balashov, O. Taratorin

THE WAYS TO IMPROVE ENTERPRISE MARKETING STRATEGIES TO INTERNATIONAL MARKETS

Summary

The article discusses ways to increase the effectiveness of marketing strategies for penetration of foreign markets by industrial enterprises, in particular the metallurgical industry in the new economic environment. The current opportunities of Ukraine's domestic market for metal products and the threats posed by metal-exporting countries are analyzed, such as: introduction of environmental requirements for production, dumping prices by the PRC and more. The essence and importance of marketing strategy of enterprise penetration into foreign markets are determined. The process of forming the marketing strategy of entering the company into foreign markets is analyzed. The forms of enterprise penetration into foreign markets are determined. The possibility of introducing a partnership strategy and the process of building partnerships between the enterprise and consumers are considered. The sequence of steps in the process of building relationships between consumer and industrial enterprises is considered. Sequence of partnership building: study of working conditions, evaluation of opportunities, monitoring of partnership conditions, evaluation of marketing policy, choice of format of relations between participants of the process, estimation of volume of expenses. The main stages of the process of analyzing the attractiveness of international commodity markets are structured. Five stages, which include determining the economic interest of the enterprise; analysis of opportunities of international activity of the enterprise and choice of target markets; research on the market accessibility of target markets; research of the possibility of realization of economic interest of the enterprise; construction of a matrix that combines all stages. The sources of information are explored to evaluate market accessibility. Market accessibility factors can be divided into quantitative and qualitative ones. Information on quantitative factors can be obtained from official statistical sources, national statistics, foreign trade statistics. It is more difficult to obtain information on qualitative factors; they need careful analysis of the situational information, secondary sources.

Keywords: foreign economic activity; foreign trade; marketing strategy; management system.

References

1. Vlasiuk, T.O. (2016), “Metallurgical industry of Ukraine in the world market: problems and priorities”, Naukovyj visnyk natsional'noi akademii statystyky, obliku ta audytu, vol. 3, pp. 91-103.
2. Management.com.ua, “Implementation of a marketing strategy”, available at: http://www.management.com.ua/marketing/mark030.html (Accessed 20 Mar 2020).
3. Tolpezhnikova, T.G. (2019), “International Experience of Innovation Management”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, [Online], vol. 4 (21), available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/21_2019/08.pdf (Accessed 2 Apr 2020).
4. Cherednichenko, S.V. (2014), “Forecasts and trends of the world market for metal products and expertise of the metallurgical industry of Ukraine”. Visnyk Skhidnoievropejs'koho universytetu ekonomiky i menedzhmentu, vol. 1 (16), pp. 38-43.
5. Chukhraj, N.I. (2011), Marketynh innovatsij: pidruchnyk [Marketing Innovation: textbook], Vyd-vo L'vivs'koi politekhniky, L'viv, Ukraine.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 3213

Відомості про авторів

Л. А. Маліч

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

L. Malich

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic and Innovation Activities,Donetsk State University of Management, Mariupol

ORCID:

0000-0003-0298-0631


Т. Г. Толпежнікова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

T. Tolpezhnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic and Innovation Activities,Donetsk State University of Management, Mariupol

ORCID:

0000-0001-7404-5912


М. І. Балашов

здобувач освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

M. Balashov

Candidate of educational and scientific program of preparation of the doctor of philosophy, Donetsk State University of Management, Mariupol

ORCID:

0000-0002-1135-7924


О. М. Тараторін

магістр кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

O. Taratorin

Master Student of the Department of Management of Foreign Economic and Innovation Activities,Donetsk State University of Management, Mariupol

ORCID:

0000-0002-2965-5006

Як цитувати статтю

Маліч Л. А., Толпежнікова Т. Г., Балашов М. І., Тараторін О. М. Шляхи удосконалення маркетингових стратегій проникнення підприємства на міжнародні ринки. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7774 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.63

Malich, L., Tolpezhnikova, T., Balashov, M. and Taratorin, O. (2020), “The ways to improve enterprise marketing strategies to international markets”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7774 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.