EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
В. К. Збарський, Д. В. Грибова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.5

УДК: 338.467.6

В. К. Збарський, Д. В. Грибова

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація

В статті досліджено сучасні особливості функціонування сфери туризму в Україні. Доведено, що сьогоденні темпи приросту кількості туристичних виїздів є прогресуючими, має місце стійке зростання виїзного туризму в Україні за період 2006-2019 рр. Висвітлено наступні фактори впливу на активізацію виїзного туризму: безвізового режиму з країнами ЄС, розширення авіаперевезень та відкриттям прямих авіарейсів, зростання кількості пропозицій низькобюджетних турів, зростання купівельної спроможності українців, зміцнення національної валюти. Доведено, що важливою особливістю туристичного бізнесу є залежність від різких сезонних коливань попиту на туристичний продукт. Для реалізації поставлених завдань пропонуємо використати екстраполяційний підхід та побудувати мультиплікативну модель попиту на виїзний туристичний продукт. Розрахунки показали, що виїзний туризм в Україні має яскраво виражену сезонність. Попит на виїзний туристичний продукт суттєво знижується в першому та четвертому кварталах і різко зростає в другому і третьому кварталах року, тобто змінюється в залежності від природно-кліматичного фактору. Дослідження альтернативи відпочинку в Україні та за кордоном показали, що за кордоном громадяни України платять майже ту саму суму, що й у середині країни. Запропоновано комплекс заходів щодо забезпечення здешевлення внутрішнього туризму.

Ключові слова: туристичний бізнес; сезонний розвиток; виїзний туризм; внутрішній туризм; інфраструктура; інвестиційна привабливість.

Література

1. Світовий атлас даних. URL https://knoema.ru/atlas/Весь мир/Туризм (дата звернення 02.02.2020).
2. World Tourism Barometer. URL https://www.unwto.org/publication/unwto-world-tourism-barometer-and-statistical-annex-may-2019 (дата звернення 02.02.2020).
3. UNWTO Tourism Highlights 2018 Edition. URL https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876 (дата звернення 02.02.2020).
4. Путешествия, туризм, гостиничный бизнес. Экономический вклад туризма и путешествий в ВВП по всему миру 2006-2018: URL https://www.statista.com/statistics/233223/travel-and-tourism--total-economic-contribution-worldwide/ (дата звернення 02.02.2020).
5. Інформація щодо відвідування України іноземцями та виїзду громадян України за кордон (2015-2018 роки) (за даними Адміністрації Державної прикордонної служби). URL https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3ba262e6-1603-4090-b741-e3c47a7f6d71&title=InformatsiiaSchodoVidviduvanniaUkrainiInozemnimiTuristamiTaViizduGromadianUkrainiZaKordonZaIPivrichchia2016-2017-Rokiv&isSpecial=true (дата звернення 02.02.2020).
6. Інформація щодо показників розвитку сфери туризму та курортів у 2016 році. URL https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5badba79-cfc540c1a1ec61f2e39161aa&title=InformatsiiaSchodoPokaznikivRozvitkuSferiTurizmuTaKurortivU2016-Rotsi (дата звернення 02.02.2020).
7. Individual country/economy profiles and additional features of the report are available online / The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 URL: http://reports.weforum.org/ttcr. (дата звернення 02.02.2020).
8. UNWTO Tourism Highlights, 2017 Edition. URL: http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2017.pdf. дата звернення 02.02.2020).
9. UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition. URL: http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2015.pdf. (дата звернення 02.02.2020).
10. UNWTO Tourism Highlights, 2013 Edition. URL:http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2013.pdf. дата звернення 02.02.2020).
11. Туризм. Кількість засобів розміщення 2018 рік. URL https://vuzlit.ru/378030/rozvitok_gotelnogo_gospodarstva_ukrayini (дата звернення 02.02.2020).
12. Туризм. Виїзд громадян України за кордон, до яких вони виїжджали. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=be44a1a7-69b3-4a77-a86a-447499abcdd6&tag=Analitika&isSpecial=true (звернення 02.02.2020).
13. Туризм /Аналітика та статистика. Інформація щодо відвідування Україниіноземними туристами та виїзду громадян України за кордон 2016-2019 роки. Департамент туризму та курортів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України URL: https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=be44a1a7-69b3-4a77-a86a-447499abcdd6&tag=Analitika (дата звернення 02.02.2020).
14. Результати оперативно-службової діяльності Держприкордонної служби. Інфографіка 2017-2019 роки – державна прикордонна служба України. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/activity/ohorona-kordonu/ (дата звернення 02.02.2020).
15. Індекси споживчих цін на товари і послуги. Ціни. Статистична інформація. Державна служба статистики України: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 02.02.2020).
16. Забуранна Л.В. Зарубіжний досвід розвитку сільського зеленого туризму. Економіка АПК. 2011. № 6. С.178-183.
17. Кальченко С.В., Демко В.С. Стратегічні напрямки розвитку туристичної галузі в Запорізькій області. Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). 2019. №1. С.121-128.
18. Квартальнов В.А. Туризм. Учебник. М.: Финансы и статистика. 2002. 320 с.

V. Zbarsky, D. Gribova

CURRENT DIRECTIONS OF TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article explores the modern features of tourism in Ukraine. It is noted that there has been a significant development of the tourism industry, but overall trends in the ratio of the three main types of tourism have remained stable.
It is proved that the current rate of increase of the number of tourist departures is progressive, there is a steady increase of the outbound tourism in Ukraine for the period 2006-2019. The following factors of influence on the activation of the outbound tourism are highlighted: visa-free regime with EU countries, expansion of air transportation and opening of direct flights the number of offers of low-budget tours, the increase of purchasing power of Ukrainians, the strengthening of the national currency. It is noted that the composition of the top five most popular travel destinations of Ukrainians has remained almost unchanged for the past five years. It is proved that an important feature of the tourism business is the dependence on the sharp seasonal fluctuations in demand for the tourism product. It is noted that the study of seasonality in tourism will not only identify the degree of influence of climatic conditions on the formation of flow of tourists, determine the duration of the tourist season, as well as determine the economic consequences of seasonality at the level of the region and country, as well as to develop a set of measures for seasonal unevenness that affects on the results of the tourism industry.
To accomplish these goals we propose to use an extrapolation approach and build a multiplicative model of demand for an outbound tourist product. The calculations showed that outbound tourism in Ukraine has a pronounced seasonality. Demand for the outbound tourist product declines significantly in the first and fourth quarters and increases sharply in the second and third quarters of the year, it changes depending on the natural and climatic factor. Studies of holiday alternatives in Ukraine and abroad have shown that abroad citizens of Ukraine pay almost the same amount as in the country. A set of measures for providing cheap inland tourism has been proposed.

Keywords: tourism business; seasonal development; outbound tourism; domestic tourism; infrastructure; investment attractiveness.

References

1. Knoema (2020), “World Data Atlas”, available at: https://knoema.ru/atlas/Весьмир/Туризм (Accessed 2 February 2020).
2. UNWTO (2019), “World Tourism Barometer”, available at: https://www.unwto.org/publication/unwto-world-tourism-barometer-and-statistical-annex-may-2019. (Accessed 2 February 2020).
3. UNWTO (2019), “Tourism Highlights 2018 Edition”, available at: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876. (Accessed 2 February 2020).
4. Statista (2019), “Travel, Tourism, Hospitality. Economic Contribution of Tourism and Travel to GDP Worldwide 2006-2018”, available at: https://www.statista.com/statistics/233223/travel-and-tourism--total-economic-contribution-worldwide/ (Accessed 2 February 2020).
5. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2019), “Information on the visit of foreigners to Ukraine and the departure of Ukrainian citizens abroad (2015-2018) (according to the data of the State Border Service)”, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3ba262e6-1603-4090-b741-e3c47a7f6d71&title=InformatsiiaSchodoVidviduvanniaUkrainiInozemnimiTuristamiTaViizduGromadianUkrainiZaKordonZaIPivrichchia2016-2017-Rokiv&isSpecial=true (Accessed 2 February 2020).
6. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2017), “Information on tourism and resort development indicators in 2016”, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5badba79-cfc540c1a1ec61f2e39161aa&title=InformatsiiaSchodoPokaznikivRozvitkuSferiTurizmuTaKurortivU2016-Rotsi (Accessed 2 February 2020).
7. World Economic Forum (2019), “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019”, available at: http://reports.weforum.org/ttcr (Accessed 2 February 2020).
8. UNWTO (2018), “UNWTO Tourism Highlights, 2017 Edition”, available at: http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2017.pdf (Accessed 2 February 2020).
9. UNWTO (2016), “UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition”, available at: http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2015.pdf. (Accessed 2 February 2020).
10. UNWTO (2014), “UNWTO Tourism Highlights, 2013 Edition”, available at: http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2013.pdf. (Accessed 2 February 2020).
11. vuzlit.ru (2019), “Tourism. Number of accommodation units 2018”, available at: https://vuzlit.ru/378030/rozvitok_gotelnogo_gospodarstva_ukrayini (Accessed 2 February 2020).
12. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), “Tourism. Departure of Ukrainian citizens abroad”, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=be44a1a7-69b3-4a77-a86a-447499abcdd6&tag=Analitika&isSpecial=true (Accessed 2 February 2020)
13. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), “Tourism. Analytics and statistics. Information on foreign tourists visiting Ukraine and traveling abroad 2016-2019. Department of Tourism and Resorts of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine”, available at: https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=be44a1a7-69b3-4a77-a86a-447499abcdd6&tag=Analitika (Accessed 2 February 2020)
14. State Border Guard Service of Ukraine (2020), “Results of the Operational and Service Activity of the State Border Guard Service. Infographic 2017-2019”, available at: https://dpsu.gov.ua/ua/activity/ohorona-kordonu/ (Accessed 2 February 2020)
15. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Consumer price indices for goods and services. Prices. Statistical information”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 2 February 2020)
16. Zaburanna, L.V. (2011), “Foreign experience in the development of rural green tourism”, APK economy, vol. 6, pp.178-183.
17. Kal’chenko S.V. and Demko V.S. (2019), “Strategic directions of tourism industry development in Zaporizhzhya region”, Proceedings of the TDATU (Economic Sciences), vol.1, pp.121-128.
18. Kvartal'nov, V.A. (2002), Turizm [Tourism], Finance and statistic, Moscow, Russian.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2859

Відомості про авторів

В. К. Збарський

д. е. н., професор,Національний університет біоресурсів і природокористування України

V. Zbarsky

Doctor of Economic Science, Professor,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-6114-8602


Д. В. Грибова

к. е. н, доцент,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

D. Gribova

PhD in Economics, Associate Professor,Dmytro Motorniy Tavria state agrotechnological university

ORCID:

0000-0002-3270-2504

Як цитувати статтю

Збарський В. К., Грибова Д. В. Сучасні напрями розвитку туризму в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7776 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.5

Zbarsky, V. and Gribova, D. (2020), “Current directions of tourism development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7776 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.