EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
І. А. Ажаман, М. В. Гронська, Н. В. Пущіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.7

УДК: 658:330.1

І. А. Ажаман, М. В. Гронська, Н. В. Пущіна

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Обґрунтовано актуальність досліджень практичних аспектів оцінки економічного потенціалу підприємств будівельної галузі. Для оцінки економічного потенціалу підприємства пропонується перелік підходів доповнити такими як: синергетичний – базується на тому, що поєднання різноманітних ресурсів, засобів та запасів підприємства, створює додаткові можливості, отже оцінку економічний потенціалу будівельного підприємства доцільно розглядати як сукупність оцінок його складових, що в системі спроможні забезпечити більший ефект. Також пропонується використовувати результативний підхід, згідно якого оцінку економічного потенціалу пропонується проводити з урахуванням ступеня осягнення цілей підприємства та задоволеності споживачів (клієнтів), позиції підприємства у рейтингу тощо.
Узагальнюючи існуючі методики оцінки потенціалу підприємства нами для ТОВ «Регіонбуд ПБ» пропонується до використання метод вартісного розрахунку складових економічного потенціалу підприємства. Згідно даного методу потенціал підприємства розраховують як суму його складових.
Найбільш повну оцінку розміру потенціалу підприємства можна зробити через визначення ринкової вартості підприємства, яка відтворює суспільну оцінку результатів і можливостей суб’єкта господарювання, а також його позиції на ринку. Для оцінки вартості підприємства запропоновано метод капіталізації доходів. Використання даної методики дозволить підприємству реально оцінювати свої позиції та на основі отриманих результатів розробляти та впроваджувати заходи щодо підвищення економічного потенціалу будівельного підприємства.

Ключові слова: економічний потенціал; підприємство; підходи до визначення; процес оцінки; показники.

Література

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови ; уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – 1440 с.
2. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера ; за ред. Р. Дяківа. К.: Міжнародна економічна фундація, ТзОВ “Книгодрук”, 2000. 704 с.
3. Євдокімов Ф.І., Мізіна О.В. Дослідження категорії «Економічний потенціал промислового підприємства» Наукові праці ДонНТУ, Серія «Еконоіка», 2004, Випуск 75, С. 54-59
4. Турило А. А. Потенціал підприємства: сутність та методологічні підходи до визначення Економічний вісник, 2014, №3 с.65-71
5. Федонін О.С.. Рєпіна І.М., Олексюк О.І Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб; Вид. 2-ге, [перероб. та доп.]. К. : Вид-во КНЕУ, 2006. 316 с
6. Ажаман І. А., Жидков О. І. Методичні підходи до оцінювання рівня розвитку економічного потенціалу сервісного підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7028
7. Ажаман І.А., Жидков О.І. Теоретичне обґрунтування сутності та властивостей потенціалу підприємства. Економіка та держава. 2018. №2. С. 22-26.

І. Azhaman, M. Hronska, N. Pushchina

PRACTICAL ASPECTS OF DETERMINING THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Summary

The relevance of research into the practical aspects of assessing the economic potential of construction industry enterprises is substantiated.
For the assessment of economic potential, it is proposed to complement the list of approaches such as synergistic - based on the fact that the combination of various resources and reserves creates additional opportunities, so it is advisable to consider the economic potential of a construction company as a set of estimates of its constituents that can provide a synergistic effect.
Also, it is recommended to use a productive approach. According to this approach, when assessing the economic potential it is proposed to take into account the degree of achievement of the goals of the enterprise, the satisfaction of consumers, and the position of the company in the rating, etc. Taking into account the existing methods of estimating the potential for LLC "Regionbud PB" we propose to use the method of cost calculation of the components of the economic potential of the enterprise. According to this method, economic potential is calculated as the sum of its components.
The first component is the production potential, which is calculated as the sum of stock potential, the potential of working capital and intangible assets, technological process and others. The second component is the innovation potential defined as the sum of innovation costs for the period of time. Third, the management capacity described as the management costs and the increase of staff members. Fourth, the financial potential is the value of balance sheet profit. Last but not least, the logistics and marketing potential defined as the cost of commodity products.
The most comprehensive assessment of the size of the enterprise's potential can be made by determining the market value of the enterprise, which represents a public assessment of the entity's performance and capabilities, as well as its position in the market. To estimate the value of the enterprise, the method of capitalization of income is proposed. Capitalization involves the transformation of income into value. To determine the value of this method, the enterprise-specific level of income is translated into value by dividing it by the capitalization rate.
It is recommended to use this method to estimate the value of a firm with a stable income or a stable rate of change, which is the enterprise being analyzed.
Using this methodology will allow the company to evaluate its position and to develop and implement measures to enhance its economic potential based on the results obtained.

Keywords: economic potential; enterprise; approaches to determination; evaluation process; indicators.

References

1. Busel, V.T. (2002), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian], VTF “Perun”, Kyiv, Ukraine.
2. Diakiv, R. (2000), Entsyklopediia biznesmena, ekonomista, menedzhera [Encyclopedia of businessman, economist, manager], Mizhnarodna ekonomichna fundatsiia, TzOV “Knyhodruk”, Kyiv, Ukraine.
3. Yevdokimov, F.I. and Mizina, O.V. (2004), “Research of the category "Economic potential of industrial enterprise"”, Naukovi pratsi DonNTU, Seriia «Ekonoika», vol. 75, pp. 54-59
4. Turylo, A. A. (2014), “Enterprise potential: essence and methodological approaches to definition”, Ekonomichnyj visnyk, vol. 3, pp. 65-71.
5. Fedonin, O.S. Riepina, I.M. and Oleksiuk O.I (2006), Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Enterprise potential: formation and evaluation], 2nd ed,Vyd-vo KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Azhaman, I.A. and Zhydkov, O.I. (2019), “Methodical approaches to assessing the level of development of economic potential of a service enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://vvv.etsonomy.nayka.tsom.ua/?op=1&z=7028 (Accessed 10 April 2020).
7. Azhaman, I.A. and Zhydkov, O.I. (2018), “Theoretical substantiation of the essence and properties of the enterprise potential ”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 22-26.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2708

Відомості про авторів

І. А. Ажаман

д. е. н., професор,зав. кафедри менеджменту і маркетингу,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

І. Azhaman

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ORCID:

0000-0002-0245-1652


М. В. Гронська

к. е. н., доцент,доцент кафедри менеджменту і маркетингу,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

M. Hronska

PhD in Economics, Associate professor at the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ORCID:

0000-0003-1079-9795


Н. В. Пущіна

асистент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

N. Pushchina

Asisstent at the Department of Information Technologies, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ORCID:

0000-0002-1238-7199

Як цитувати статтю

Ажаман І. А., Гронська М. В., Пущіна Н. В. Практичні аспекти оцінки економічного потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7778 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.7

Azhaman, І., Hronska, M. and Pushchina, N. (2020), “Practical aspects of determining the economic potential of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7778 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.