EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО І ЦИФРОВИЙ БІЗНЕС: НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНА ФІЧА РОЗВИТКУ ТА ЗМІНИ В УПРАВЛІННІ
Н. М. Краус, К. М. Краус, О. В. Марченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8

УДК: (330.341.1+(330.46+339))+(330.34+658)

Н. М. Краус, К. М. Краус, О. В. Марченко

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО І ЦИФРОВИЙ БІЗНЕС: НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНА ФІЧА РОЗВИТКУ ТА ЗМІНИ В УПРАВЛІННІ

Анотація

У статті досліджено особливості і розкрито зміст науково-економічної фічі розвитку й змін в управлінні інноваційним підприємництвом в умовах цифрової трансформації економіки України. Проаналізовано цільовий ринок крізь візуальний зріз векторів пошуку цільової аудиторії.
Вказано сучасні інструменти, які співробітники можуть використовувати для надання найкращого сервісу в цифровому бізнесі, серед чого: доступність інформації і швидкий розрахунок через POS; пошук клієнтури шляхом доступу до історії клієнтів на POS-пристроях; продаж на основі інтелектуальних рекомендацій.
Аргументовано дослідженнями, що системне управління продажами в сучасних умовах функціонування бізнесу потребує: орієнтації продажу на кращий досвід покупця (B2C); забезпечення безперервного вимірювання ефекту (онлайн, кейси, NPS); надання ресурсів: повноважень, навиків, часу; корекції процесів, що базується на B2C, системного зворотного зв’язку через навчання.
Використовуючи матричний метод, запропоновано авторське осмислення практики прийняття рішень компаніями, що реалізують свою інноваційну діяльність в умовах становлення гіг-економіки, через консультації, продажі, мотивацію. Визначено важливу роль становлення даної економіки, що формує принципово нові алгоритми ведення бізнесу та постійно набуває нових форм, впроваджуючи цифрові технології й інновацій в управлінні.
Розглянуто характерні особливості становлення цифрового підприємництва, зокрема виокремлено 12 ключових позицій – кроків, що є обов’язковими у даному процесі. У статті представлено візуальний зріз векторів пошуку цільової аудиторії для суб’єктів цифрового підприємництва та ключові цифрові інструменти, що використовуються у цифровому підприємництві.
Авторами висловлено думку про те, що пріоритетними напрямами у розвитку цифрового бізнесу та інноваційного підприємництва в ході становлення гіг-економіки й надалі залишаються роботизація виробничих процесів, стратегічне планування, мерчандайзинг, впровадження у промисловість новітніх технологій, уніфікація бізнес-процесів за різними каналами зв’язку (веб-сайти, каталоги, мобільні додатки, контакт-центри, соціальні медіа тощо).

Ключові слова: цифровий бізнес; інноваційне підприємництво; науково-економічна фіча; управлінські зміни; цифрові технології; цифрова платформа.

Література

1. Drucker, P. F. (1984), Innovation and entrepreneurship. New York: Harper & Row.
2. Бурлуцький, А. (2018), Споживач майбутнього – який він і як задовольнити його потреби? Digital Evolution Forum. URL: https://deforum.com.ua/#2018 (Дата звернення 5.04.2020).
3. Britchenko, I., Kraus, N., Kraus, K. (2019), University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики, 4 (31), С. 448–456.
4. Болдирєва, Л. М., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2019), Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат. Держава та регіон, Серія: Економіка та підприємництво, 1 (106), С. 4–9.
5. Говорин, А. А. (2012), Современное предпринимательство и инновационное развитие экономики. Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, 3. С. 14–21.
6. Голобородько, О. П., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2019), Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні. Ефективна економіка, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (Дата звернення: 05.04.2020).
7. Криворучко, О. С., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2017), “Інноваційний ландшафт” у координатах світ-економіки. Глобальні та національні проблеми економіки, 16. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-16-2017 (Дата звернення: 08.03.2020).
8. Краус, К. М., Краус, Н. М. (2018), Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ століття, 1. С. 211–214.
9. Краус, К. М., Краус, Н. М. (2019), Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном: монографія. К.: Аграр Медіа Груп.
10. Краус, Н. М. (2019), Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку: монографія. К.: Аграр Медіа Груп.
11. Краус, Н. М., Краус, К. М. (2016), Реалізація інноваційного проекту підприємницькою структурою в рамках дії “вітряка інновацій”. Економіст, 2. С. 4–8.
12. Краус, Н. М., Краус, К. М. (2018), Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва? Формування ринкових відносин в Україні, 9 (208). С. 128–136.
13. Марченко, О. В., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2020), Платформена економіка: наратив інноваційного становлення підприємницьких університетів та філософія розвитку на засадах цифровізації. Ефективна економіка, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7566 (Дата звернення: 15.03.2020).
14. Марченко, О. В., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2020), Цифрова економіка та інноваційно-підприємницький університет крізь призму конкурентоспроможності. Ефективна економіка, 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7705 (Дата звернення: 10.04.2020).
15. Манжура, О. В., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2019), Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору. БІЗНЕС ІНФОРМ, 1. С. 132–138.
16. Манжура, О. В., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2019), Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні. Ефективна економіка, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (Дата звернення: 10.04.2020).
17. Манжура, О. В., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2020), Екосистема гіг-економіки та підприємницького університету: еволюційна синергетика “вірусу інновацій” та “цифрового стрибка”. Ефективна економіка, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7642 (Дата звернення: 02.04.2020).
18. Окрушко, В. Я. (2009), Развитие инновационной способности национальной экономики. Проблемы современной экономики, 4. С. 34–36.
19. Фадеев, В. Ю. (2012), Потенциал предпринимательства в условиях инновационной экономики. Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, 4. С. 34–40.
20. Як цифрова трансформація допоможе розвитку вашої організації? (2020), Terrasoft. URL: https://www.terrasoft.ua/page/digital-transformation (Дата звернення 5.04.2020).
21. Краус, К. М. (2015), Управління маркетингом малих торговельних підприємств: монографія. Київ: Центр учбової літератури.
22. Офіційний сайт “SMART” (2020), URL: https://www.smart-it.com/uk/ (Дата звернення 4.04.2020).

N. Kraus, K. Kraus, O. Marchenko

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AND DIGITAL BUSINESS: SCIENTIFIC AND ECONOMIC FEATURES OF DEVELOPMENT AND CHANGES IN MANAGEMENT

Summary

The article investigates features and reveals the content of scientific and economic features of development and changes in the management of innovative entrepreneurship in the conditions of digital transformation of Ukrainian economy. The target market is analyzed through a visual slice of the search vectors of target audience.
Modern tools that employees can use to provide the best service in digital business are specified, including: accessibility of information and quick payment through POS; search for clientele by accessing customer history on POS devices; selling based on smart recommendations.
It is substantiated by research that systematic sales management in today’s business environment requires: orientation of sales to the best customer experience (B2C); providing continuous measurement of the effect (online, cases, NPS); providing resources: authority, skills, time; B2C-based process correction of system feedback through training.
Using matrix method, author’s understanding of the decision-making practice of companies implementing their innovative activity in the conditions of becoming gig-economy, through consultations, sales, motivation is offered. The important role of the formation of this economy is defined, which forms fundamentally new algorithms for doing business and constantly takes on new forms, introducing digital technologies and innovations in management.
Characteristic features of becoming digital entrepreneurship are considered, in particular 12 key positions are identified – steps that are obligatory in this process. In the article are provided a visual breakdown of target audience search vectors for digital entrepreneurs and key digital tools used in digital entrepreneurship.
Authors suggested that the priority areas in the development of digital business and innovative entrepreneurship in the course of becoming gig-economy continue to be robotization of production processes, strategic planning, merchandising, implementation of the latest technologies in the industry, unification of business processes through different communication channels. (websites, directories, mobile apps, contact centers, social media, etc.).

Keywords: digital business; innovative entrepreneurship; scientific and economic features; management changes; digital technologies; digital platform.

References

1. Drucker, P. F. (1984), Innovation and entrepreneurship. New York: Harper & Row.
2. Burlutskyi, А. (2018), “Consumer of the future – what is it and how to meet its needs?” Digital Evolution Forum, [Online], available at: https://deforum.com.ua/#2018 (Accessed 5 Apr 2020).
3. Britchenko, I., Kraus, N. and Kraus, K. (2019), “University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine”, Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, no. 4 (31), pp. 448–456.
4. Boldyreva, L. M., Kraus, N. M. and Kraus, K. M. (2019), “Digital competencies in higher education: design, implementation, result”, Derzhava ta region. Seriya: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 1 (106), pp. 4–9.
5. Govorin, А. А. (2012), “Modern entrepreneurship and innovative development of the economy”, Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova, 3. pp. 14–21.
6. Holoborodko, O. P., Kraus, N. M. and Kraus, K. M. (2019), “Diagnosis of the impact of higher education R&D on enterprise innovation in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (Accessed 5 Jan 2020).
7. Kryvoruchko, O. S., Kraus, N. M. and Kraus, K. M. (2017), “Innovative landscape” in the coordinates of the world economy”, Hlobalni ta nashionalni problem ekonomiky, [Online], vol. 16, available at: http://www.global-national.in.ua/issuje-16-2017 (Accessed 8 Jan 2020).
8. Kraus, N. M. and Kraus, K. M. (2018), “Digitalization in the context of the institutional transformation of the economy: the basic components and tools of digital technologies”, Intelect XXI stolittia, no. 1, pp. 211–214.
9. Kraus, K. M. and Kraus, N. M. (2019), Retrospektyva i suchasnist opodatkuvannia v Ukraini ta za kordonom [Retrospective and contemporary taxation in Ukraine and abroad], Agrar Media Group, Kyiv, Ukraine.
10. Kraus, N. M. (2019), Innovatsiina ekonomika v hlobalnomu sviti: instytutsionalnyi bazys formuvannia ta traiektoriia rozvytku [Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation and development trajectory], Agrar Media Group, Kyiv, Ukraine.
11. Kraus, K. M. and Kraus, N. M. (2016), “Implementation of an innovation project by an entrepreneurial structure within the framework of “windmill of innovation” action”, Ekonomist, vol. 2, pp. 4–8.
12. Kraus, K. M. and Kraus, N. M. (2018), “What changes does Industry 4.0 bring to the economy and manufacturing?”, Formuvannia rynkovukh vidnosyn v Ukraini, vol. 9 (208), pp. 128–136.
13. Marchenko, O. V., Kraus, K. M. and Kraus, N. M. (2020), “Platform economy: a narrative of innovative-entrepreneurial universities and a digitized development philosophy”, Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7566 (Accessed 30 Jan 2020).
14. Marchenko, O. V., Kraus, K. M. and Kraus, N. M. (2020), “Digital economy and innovation and entrepreneurship university through the prism of competitiveness”. Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7705 (Accessed 10 Apr 2020).
15. Manzhura, O. V., Kraus, N. M. and Kraus, K. M. (2019), “The professions of the future in the virtual reality of the innovation-digital space”, Biznes Inform, vol. 1, pp. 132–138.
16. Manzhura, O. V., Kraus, N. M. and Kraus, K. M. (2019), “Diagnosis of the impact of research and innovation on technology transfer in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (Accessed 10 Jan 2020).
17. Manzhura, O. V., Kraus, N. M. and Kraus, K. M. (2020), “Ecosystem of Gig-economics and entrepreneurial university: evolutionary synergy of “virus innovation” and “digital jump”, Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7642 (Accessed 02 March 2020).
18. Okryshko, V. Ya. (2009), “Development of innovative ability of national economy”, Problemy sovremennoy ekonomiki, 4. pp. 34–36.
19. Fadeev, V. Yu. (2012), “The potential of entrepreneurship in an innovative economy”, Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova, 4. pp. 34–40.
20. How will digital transformation help your organization grow? (2020), “Terrasoft”, available at: https://www.terrasoft.ua/page/digital-transformation (Accessed 5 Apr 2020).
21. Kraus, K. M. (2015), Upravlinnia marketynhom malykh torhovelnykh pidpryiemstv [Marketing management of small commercial enterprises]. Center of educational literature, Kyiv, Ukraine.
22. The official site of SMART (2020), available at: https://www.smart-it.com/uk/ (Accessed 4 Apr 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 3823

Відомості про авторів

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Б. Грінченка

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0001-8610-3980


К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

K. Kraus

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0003-4910-8330


О. В. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

O. Marchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management and Logistics, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

ORCID:

0000-0002-3342-0525

Як цитувати статтю

Краус Н. М., Краус К. М., Марченко О. В. Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8

Kraus, N., Kraus, K. and Marchenko, O. (2020), “Innovative entrepreneurship and digital business: scientific and economic features of development and changes in management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.