EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮВЕЛІРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
Т. П. Ткаченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.65

УДК: 338.1

Т. П. Ткаченко

ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮВЕЛІРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто особливості виробництва ювелірної продукції, визначено окремі аспекти оподаткування ювелірних виробів, проаналізовано вплив податків і зборів на розвиток галузі, запропоновано заходи щодо зміни податкового законодавства в ювелірній промисловості в Україні. Здійснено аналіз наукових праць щодо розвитку ювелірної галузі, визначено вузьку спеціалізацію досліджень, обґрунтовано недостатність комплексних досліджень в галузі. Обґрунтовано недоцільність оподаткування напівфабрикатів збором до пенсійного фонду. Оподаткування здійснюється в процесі незавершеного виробництва і покладається саме на виробника продукції, що суперечить задекларованим цілям держави щодо підтримки вітчизняного виробника, сприянню розвитку промисловості. Проаналізовано структуру собівартості продукції ювелірної промисловості, визначено, що саме збір до Пенсійного фонду посідає друге місце у структурі витрат на виробництво продукції. Одним з варіантів покращення ситуації в галузі може стати відміна цього збору, або ж розподіл податкового навантаження між всіма учасниками ринку. Визначено проблеми розвитку малого бізнесу, на якому тримається збут ювелірної продукції, а саме, постійне бажання держави та податкової зокрема, позбавити можливості застосування спрощеної системи оподаткування через хибне уявлення про надприбутковість галузі, незважаючи на еластичність попиту на продукцію в умовах економічної кризи, пандемії хвороб або інших кон’юнктурних ринкових коливань.

Ключові слова: ювелірна галузь; оподаткування; собівартість; структура собівартості; податки і збори.

Література

1. Штангрет А.М. Уркраїнський ринок ювелірної продукції: сучасний стан та загрози / А.М. Штангрет, М.М. Караїм // Глобальні та національні проблеми економіки (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського) Випуск 22. 2018 (с.596-600) [Електронне видання]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/114.pdf
2. Ткаченко Т.П. Бізнес-середовище функціонування малих підприємств в Україні // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції 23 листопада 2011 року. – Київ ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – 279с. (С.120)
3. Ткаченко Т.П., Кавтиш О.П. Підприємницьке середовище функціонування малого бізнесу в Україні // Економічний вісник НТУУ «КПІ». Щорічне видання, 2012 (9). – С. 52-58. (с.518)
4. Ткаченко Т.П., Мацагор К.О. Мале підприємництво: проблемні позиції та вплив на національну економіку України // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Впуск 5 (частина І). – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – 183с. (С.161 – 165)
5. Семенюк К. М. Нормативно правова складова державного регулювання ювелірною галуззю в Україні: стан і перспективи // Економiка та держава 2013. № 11. (с.145-148)
6. Дудла І.О. Складові системи технічного регулювання щодо оцінювання ювелірної продукції в Україні // Вісник Чернігівського державного технологічного університету, серія «Технічні науки» №3, 2012р. [Електронне видання]. – Режим доступу: https://ts-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=1114
7. Семенюк К.М. Механізм державного регулювання ювелірної галузі в Україні // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук державного управління 25.00.02 – механізми державного управління. Київ 2015. [Електронне видання]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/dorad/files/20151030/skm-dis-20151030.pdf

T. Tkachenko

PROBLEMS OF JEWELRY INDUSTRY'S TAX REGULATION IN UKRAINE

Summary

Industrial development contributes to state development, creates a gross domestic product, jobs, requires of professional staff. The jewelry industry is no exception. Today, as always, it is under close scrutiny by the state. This situation is explained not only by the uniqueness of the industry, but, first of all, due to the erroneously formed stereotypes about the industry's profitability. The amount of money that circulates in the production and sale of jewelry products, namely, the cost of raw materials, equipment, wages of skilled workers form a high cost of this type of products, which leads to significant turnover, and, therefore, deductions in the form of taxes coming to the state budget.
The article is discussed the features of jewelry production, defined certain aspects of taxation jewelry, the influence of taxes and fees on the development of the industry and proposed measures to change the tax laws in the jewelry industry in Ukraine. The analysis of scientific works in the jewelry industry development is carried out; the narrow specialization of researches is determined; the insufficiency of complex researches in the branch is substantiated. The inappropriateness of taxing semi-finished products with a pension fund is substantiated. Taxation is carried out in the process of work in progress and entrusted to the manufacturer of products, which contradicts the stated goals of the state to support the domestic producer, promotion of the industry development.
It is determined that the Pension Fund collection is the second largest in the structure of production costs. One way to improve the situation in the industry can be the abolition of the fee or the distribution of the tax burden among all market participants.
The cost structure of the jewelry industry, the problems of small business development that support the sale of jewelry are analyzed. Namely, the constant desire of the state and the tax in particular to deprive the possibility of applying a simplified system of taxation, because of the erroneous idea of industry profitability, despite the elasticity of production in the conditions of economic crisis, the pandemic of diseases or other market fluctuations.

Keywords: jewelry industry; taxation; cost; cost structure; taxes and fees.

References

1. Shtanhret, A.M. (2018), “ Ukrainian market jewelry production: current state and threats”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, [Online], vol . 22, available at: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/114.pdf (Accessed 30 Mar 2020).
2. Tkachenko, T.P. (2011), ”The business environment of small business in Ukraine”, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Entrepreneurship development as a factor of growth of national economy], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya [International economic conference], National Technical University of Ukaine «KPI», Kyiv, Ukraine, pp. 120.
3. Tkachenko, T.P. and Kavtysh, O.P. (2012), “Entrepreneurial environment of small business in Ukraine”, Ekonomichnyj visnyk NTUU «KPI», vol. 9, pp.52-58.
4. Tkachenko, T.P. and Matsahor, K.O. “Small business: problematic positions and impact on the national economy of Ukraine”, Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo, vol. 5, pp. 161-165.
5. Semeniuk, K. M. (2013), “The legal component of state regulation of jewelry industry in Ukraine: status and prospects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp.145-148.
6. Dudla, I.O. (2012), “The components of technical regulation systems for estimating jewelry in Ukraine”, Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, [Online], vol. 3, available at: https://ts-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=1114 (Accessed 30 Mar 2020).
7. Semeniuk, K.M. (2015), “The mechanism of state regulation of the jewelry industry in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Mechanisms of public administration, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2332

Відомості про авторів

Т. П. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

T. Tkachenko

PhD in Economics, Associate Professor of Economics and Entrepreneurship,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0002-2424-6123

Як цитувати статтю

Ткаченко Т. П. Проблеми податкового регулювання ювелірної промисловості в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7781 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.65

Tkachenko, T. (2020), “Problems of jewelry industry's tax regulation in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7781 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.