EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНА ТРАЄКТОРІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ
М. В. Шашина

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.66

УДК: 332.1

М. В. Шашина

СУЧАСНА ТРАЄКТОРІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ

Анотація

У статті досліджено основні напрями економічних досліджень у сфері інноваційного розвитку з урахуванням регіональних та соціально-економічних аспектів. Узагальнено основні підходи щодо трактування чинників та передумов траєкторії інноваційного розвитку регіонів та відзначено, що в сучасних умовах домінують наступні підходи: ряд науковців наголошують на значущості інституційної складової інноваційного розвитку; деякі науковці обґрунтовують траєкторію інноваційного розвитку через концептуальні засади формування механізмів інноваційного розвитку регіонів та управління ними; група експертів із практичної інноватики активно наголошують на необхідності формування в Україні інноваційних регіональних систем, спрямованих на ефективність інноваційних процесів регіону з урахуванням їх потенціалу та потреб. Сформовано авторський методичний підхід щодо оцінки траєкторії інноваційного розвитку регіонів з огляду на можливості їх кількісного та якісного оцінювання в сучасних реаліях та визначення рейтингу регіонів.

Ключові слова: інноваційна діяльність; інноваційний розвиток; регіональні аспекти; соціально-економічні аспекти розвитку; траєкторія інноваційного розвитку.

Література

1. Куценко Т.М. Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку в контексті інтенсифікації інноваційних процесів. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 4. С.308-317.
2. Дегтярьова І.О. Інструменти інноваційного розвитку регіону:
зарубіжний та вітчизняний досвід застосування. Державне управління: теорія та практика. 2010. № 1. URL : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2010_1/txts/10diovdz.pdf. (дата звернення: 01.03.20).
3. Узунов В.В. Формування механізмів реалізації регіональної інноваційної політики. Економiка та держава. 2013. № 11. С.123-128.
4. Ульянченко Ю. Інституціональні фактори інноваційного розвитку регіонів на основі кластерного підходу. Публічне управління: теорія та практика. Харків, 2010. № 2. С. 184–189.
5. Бобровська О.Ю. Інноваційне управління як важіль і джерело інноваційного розвитку регіонів. Публічне управління: теорія та практика Харків, 2011 р. № 4 (8). С. 20-27.
6. Бендасюк С.П. Формування та розвиток регіональних інноваційних систем. Культура народов Причерноморья. 2014. № 273. С. 207-210.
7. Нікон Д.Є. Активізація регіональних інвестиційно-інноваційних
процесів в умовах рецесії: дис. … канд. економ. наук : 08.00.05 / Одес. нац. акад. харч. технологій. Одеса : ОНАХТ, 2019. 456 с.
8. Лотарєв А.Г. Удосконалення механізмів державного регулювання інноваційної діяльності на регіональному рівні : автореф. дис. … канд. наук з державного управління: 25.00.02 / Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Миколаїв, 2018. 24 с.
9. Кондрашихін А. Б. Інноваційні засади соціально-економічного розвитку регіону: структурно-інституціональний аспект. Наукові праці НДФІ = RFI scientific papers, 2012. Вип. 3. С. 177-182.
10. Осецький В. Л. Інноваційно-інвестиційний вектор соціально-
економічного розвитку: регіональний аспект. Наукові праці НДФІ = RFI scientific papers, 2012. Вип. 3. С. 183-185.
11. Краус Н. М. Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку : монографія. Київ: Аграр Медіа Груп, 2019. 492 с.
12. Богашко О.Л.Управління регіональним інноваційним розвитком:
питання теорії та практики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород, 2015. Вип.3. С.25-29.
13. Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С. Роль знань у виборі траєкторій інноваційного розвитку регіонів. Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх обʼєднань: монографія. Дніпро : Пороги, 2018. C. 80–93.
14. Прокопенко Н. С., Виклюк М. І. Регулювання інноваційної діяльності підприємств транспортного машинобудування : монографія. Львів: «Ліга-прес», 2012. 218 с.

M. Shashyna

MODERN TRAJECTORY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT WITH REGARD TO THE REGIONAL AND SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

Summary

The article considers the main directions of economic research in the field of innovative development taking into account regional and socio-economic aspects. The problem of quantitative and qualitative assessment of the trajectory of innovative development and the need to take into account the systemic gaps that can occur both in a certain period of time and as a result of disparities in socio-economic development of different regions is noted. The basic approaches to the interpretation of factors and prerequisites for the trajectory of innovative development of the regions are summarized, and it is noted that the following approaches dominate in the present conditions: a number of scholars emphasize the importance of the institutional component of innovative development; some scholars justify the trajectory of innovative development through the conceptual foundations of the formation of mechanisms for innovative development of regions and managing them; a group of experts in practical innovation actively emphasize the need to create innovative regional systems in Ukraine aimed at the efficiency of innovative processes in the region, taking into account their potential and needs. The author established own methodical approach to assessing the trajectory of innovative development of regions. It is noted that the methodological basis of the study is a set of indicators which can be used to assess the qualitative and quantitative changes in the innovative development of regions and to evaluate the trajectory of these changes, taking into account regional and socio-economic aspects and disparities. The presented method has practical value and allows determining the ranking of regions both in time and in space. The evaluation algorithm is proposed, which includes four stages: collection and formation of information matrix of the research; standardization of indicators in order to bring them into one dimension; calculation of the aggregate rank of the trajectory of innovative development of regions taking into account socio-economic aspects; rating among regions based on the results of the rating estimation.

Keywords: innovative activity; innovative development; regional aspects; socio-economic aspects of development; trajectory of innovative development.

References

1. Kutsenko, T.M. (2012), “Theoretical Bases of Formation of the Strategy of Innovative Development in the Context of Intensification of Innovative Processes”, Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 4. pp. 308-317.
2. Dehtiarova, I.O. (2010), “Tools for Innovative Development of the Region: Foreign and Domestic Experience of Application”, Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 1 [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2010_1/txts/10diovdz.pdf. (Accessed: 01 March 2020).
3. Uzunov, V.V. (2013), “Formation of Mechanisms for Implementation of Regional Innovation Policy”, Ekonomika ta Derzhava, vol. 11, pp. 123-128.
4. Ulianchenko, Yu. (2010), “Institutional Factors of Innovative Development of Regions on the Basis of Cluster Approach”, Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 2. pp. 184–189.
5. Bobrovska, O.Yu. (2011), “Innovative Management as a Lever and a Source of Innovative Development for the regions”, Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 4 (8). pp. 20-27.
6. Bendasiuk, S.P. (2014), “Formation and Development of Regional Innovation Systems”, Kultura Narodov Prichernomoria, vol. 273, pp. 207-210.
7. Nikon, D.Ye. (2019), “Revitalization of Regional Investment and Innovation Processes in the Context of Recession Odessa”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, National Academy of Food Technologies, Odesa, Ukraine.
8. Lotariev, A.H. (2018), “Improvement of Mechanisms of State Regulation of Innovation Activity at the Regional Level”, Abstract of Ph.D. dissertation, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine.
9. Kondrashykhin, A.B. (2012), “Innovative Foundations of Socio-economic development of the region: structural and institutional aspect”, RFI scientific papers, vol. 3. pp. 177-182.
10. Osetskyi, V.L. (2012), The Innovation and Investment Vector of Socio-Economic Development: Regional Aspect. RFI scientific papers, vol. 3, pp. 183-185.
11. Kraus, N.M. (2019), Innovatsiina ekonomika v hlobalizovanomu sviti: instytutsionalnyi bazys formuvannia ta traiektoriia rozvytku [Innovative Economy in a Globalized World: Institutional Basis of Formation and Trajectory of Development], Agrar Media Group, Kyiv, Ukraine.
12. Bohashko, O.L. (2015), “Management of Regional Innovation Development: Issues of Theory and Practice”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 3. pp. 25-29.
13. Illiashenko, S.M. Shypulina, Yu.S. and Illiashenko, N.S. (2018), “The Role of Knowledge in the Choice of Trajectories of Innovative Development of Regions”, Suchasni tendentsii rozvytku rehioniv, pidpryiemstv ta yikh obʼiednan, pp. 80–93.
14. Prokopenko, N.S. and Vykliuk, M.I. (2012), Rehuliuvannia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv transportnoho mashynobuduvannia [Regulation of Innovative Activity of Transport Engineering Enterprises], Liga Press, Lviv, Ukraine.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2402

Відомості про авторів

М. В. Шашина

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

M. Shashyna

PhD in Economics, Associate professor of the Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0001-6676-3316

Як цитувати статтю

Шашина М. В. Сучасна траєкторія інноваційного розвитку з урахуванням регіональних та соціально-економічних аспектів. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7782 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.66

Shashyna, M. (2020), “Modern trajectory of innovative development with regard to the regional and socio-economic aspects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7782 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.