EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕМЕНТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Т. Б. Топольницька

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.67

УДК: 338.242.4:339.54(666.9)

Т. Б. Топольницька

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕМЕНТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті запропоновано напрями підвищення дієвості механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств цементної галузі України. Основною метою проведеного дослідження є обґрунтування науково-практичних рекомендацій удосконалення механізму державного регулювання ЗЕД підприємств цементної галузі. З урахуванням виявлених особливостей господарської діяльності та проблем регуляторного характеру визначено пріоритети державного регулювання ЗЕД підприємств цементної галузі за основними групами: збутові, інституційні, інструментальні. Відповідно до визначених пріоритетів державного регулювання детально розглянуто спеціальні інструменти в порядку підвищення рівня релевантності проблемам цементної галузі. Обґрунтовано, що забезпечення дієвості механізму регулювання ЗЕД у галузевому аспекті має виходити з міркувань стану галузі, однорідності статусів її суб’єктного складу, значущості галузі в структурі національного та регіонального продукту, потреб забезпечення її конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках, особливо в контексті інтеграційних процесів, у яких бере участь Україна.

Ключові слова: цементна галузь; зовнішньоекономічна діяльність; державне регулювання; механізм державного регулювання ЗЕД; галузева політика держави.

Література

1. Панасенко І.А. Розвиток виробництва будівельних матеріалів (кераміки та в’яжучих) в Україні в 1950-1980 рр.: історичний екскурс. Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: темат. вип.: Історія науки і техніки. 2009. № 29. С. 100–108. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31305 (дата звернення: 10.04.2020).
2. Барановська В.М. Роль економічної дипломатії у зовнішньоекономічній діяльності країни. Економіка та держава. 2012. № 2. С. 24–26. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2012/7.pdf (дата звернення: 10.04.2020).
3. Пристай Т.М. Поняття суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 6. Т. 1. С. 168–171. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/6/tom_1/6-1_2018.pdf#page=168 (дата звернення: 10.04.2020).
4. Чугаєнко Ю.О. Економічна дипломатія в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю держави. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 3 (141). С. 59–69. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ape_2013_3_7.pdf (дата звернення: 10.04.2020).
5. Пасічник В.В. Характерні риси дозвільного провадження у сфері захисту економічної конкуренції при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Часопис Київського університету права. 2013. № 3. С. 153–155.
6. Книшек О.О. Міжнародний досвід митного контролю зовнішньоекономічної діяльності із застосуванням методів аналізу і аудиту. Стратегія і тактика державного управління. 2015. № 1-2. С. 40–52. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14101 (дата звернення: 10.04.2020).
7. Ліповська-Маковецька Н.І. Удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2013. Вип. 5 (56). С. 169–172. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vsna_ekon_2013_5_41.pdf (дата звернення: 10.04.2020).
8. Гречишкіна О.О., Ковалев А.С. Податкові інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2014. № 8 (215). С. 26–29. URL: http://www.divovo.in.ua/pars_docs/refs/19/18601/18601.pdf (дата звернення: 10.04.2020).
9. Густинський М.В. Методичні засади оцінки ефективності інноваційної діяльності у галузях національного господарства.
URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/2011/01/088.pdf (дата звернення: 10.04.2020).
10. Попович О.С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації: монографія / під ред. Б.А. Маліцького. Київ: Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, 2019. 342 с.

T. Topolnytska

WAYS OF IMPROVING EFFICIENCY OF REGULATION MECHANISM OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINIAN CEMENT INDUSTRY ENTERPRISES

Summary

The article proposes ways of increasing the effectiveness of the mechanism of regulation of foreign economic activity of the enterprises of the cement industry of Ukraine. The main purpose of the research is to substantiate scientific and practical recommendations for improving the mechanism of state regulation of foreign economic activity of enterprises in the cement industry. The necessity to achieve this goal requires resolution of the following tasks: to determine the priorities of state regulation of foreign economic activity of the enterprises of the cement industry and to offer a set of ways to increase the effectiveness of the mechanism of regulation of foreign economic activity of the enterprises of the cement industry of Ukraine. The object of the research is the process of state regulation of the foreign economic activity of the cement industry under the current conditions. To solve the tasks, which have been set, in order to substantiate the ways to increase the effectiveness of the mechanism of state regulation of foreign economic activity of the cement industry, modern methods of scientific research were used: systematic approach, method of analysis and synthesis, structural-functional method, situational approach, method of modelling the level of risks.
Taking into account the revealed peculiarities of economic activity and problems of regulatory nature, the article defines the priorities of state regulation of foreign economic activity of enterprises of the cement industry in the main groups: marketing, institutional, instrumental. In accordance with the identified priorities of state regulation, special tools have been considered in detail in order to increase the level of relevance to the problems of the cement industry.
The implementation of the proposed regulatory measures in order to increase the effectiveness of the mechanism of state regulation of foreign economic activity of enterprises in the cement industry should lead to the following main goals:
- stimulating increase in export volumes and efficiency, as well as changing its structure in favour of competitive products in the long term;
- promoting the level of international competitiveness of products through the introduction of innovations in their manufacturing;
- creation of preconditions for the accumulation of investment funds by enterprises;
- encouraging enterprises to diversify investment sources;
- encouragement to search for alternative sources of attraction of foreign investments on innovation-technological priorities (needs) of enterprises;
- simplification of import procedures and minimization of tariff barriers to imports of fixed assets, in case their analogues are not being produced in Ukraine.
It is substantiated that ensuring the effectiveness of the mechanism of regulation of foreign economic activity in the sectoral aspect should be based on the considerations of the state of the industry, the homogeneity of the statuses of its subject composition, the importance of the industry in the structure of national and regional product, the need to ensure its competitiveness in the domestic and foreign markets, especially in the context of integration processes, in which Ukraine participates.

Keywords: cement branch; foreign economic activity; state regulation; mechanisms of state regulation of foreign economic activity; branch policy of state.

References

1. Panasenko, I.A. (2009), “Development of production of building materials (ceramics and binders) in Ukraine in 1950-1980: historical excursion”, Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu «KhPI»: temat. vyp.: Istoriia nauky i tekhniky, vol. 29, pp. 100–108, available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31305 (Accessed 10 April 2020).
2. Baranovs'ka, V.M. (2012), “The role of economic diplomacy in the country's foreign economic activity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 24–26, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2012/7.pdf (Accessed 10 April 2020).
3. Prystaj, T.M. (2018), “The concept of subjects of foreign economic activity in Ukraine”, Naukovyj visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava, vol. 2, no. 1, pp. 168–171, available at: http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/6/tom_1/6-1_2018.pdf#page=168 (Accessed 10 April 2020).
4. Chuhaienko, Yu.O. (2013), “Economic diplomacy in the system of management of foreign economic activity of the state”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 3 (141), pp. 169–179, available at:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ape_2013_3_7.pdf (Accessed 10 April 2020).
5. Pasichnyk, V.V. (2013), “Characteristic features of permitting proceedings in the field of protection of economic competition in exercising foreign economic activity”, Chasopys Kyivs'koho universytetu prava, vol. 3, pp. 153–155.
6. Knyshek, O.O. (2015), “International experience in customs control of foreign economic activity using methods of analysis and audit”, Stratehiia i taktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1-2, pp. 40–52, available at: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14101 (Accessed 10 April 2020).
7. Lipovs'ka-Makovets'ka, N.I. (2013), “Improvement of customs-tariff regulation of foreign economic activity in Ukraine”, Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, Seriia “Ekonomika i menedzhment”, vol. 5 (56), pp. 169–172, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vsna_ekon_2013_5_41.pdf (Accessed 10 April 2020).
8. Hrechyshkina, O.O. and Kovalev, A.S. (2014), “Tax instruments for regulating foreign economic activity in Ukraine”, Visnyk Skhidnoukrains'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalia, vol. 8 (215), pp. 26–29, available at: http://www.divovo.in.ua/pars_docs/refs/19/18601/18601.pdf (Accessed 10 April 2020).
9. Hustyns'kyj, M.V. “Methodical bases of estimation of efficiency of innovative activity in branches of national economy” [Online], available at: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/2011/01/088.pdf (Accessed 10 April 2020).
10. Popovych, O.S. (2019), Naukovo-tekhnolohichna ta innovatsijna polityka: osnovni mekhanizmy formuvannia ta realizatsii [Scientific and technological and innovation policy: basic mechanisms of formation and implementation]: monohrafiia / pid red. Malits'koho B.A., Instytut doslidzhen' naukovo-tekhnichnoho potentsialu ta istorii nauky im. H.M. Dobrova NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine, 342 p.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2447

Відомості про авторів

Т. Б. Топольницька

к. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

T. Topolnytska

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Theory of Economics and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

ORCID:

0000-0003-0125-542X

Як цитувати статтю

Топольницька Т. Б. Напрями підвищення дієвості механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств цементної галузі України. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7783 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.67

Topolnytska, T. (2020), “Ways of improving efficiency of regulation mechanism of foreign economic activity of ukrainian cement industry enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7783 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.