EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Я. В. Паламаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.68

УДК: 351.9:005.591.6:663.5

Я. В. Паламаренко

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Ефективна стратегія інноваційного розвитку спиртової промисловості повинна являти собою гнучку систему, що буде змінюватись, пристосовуватись до ринкових умов, при цьому виробляти якісну продукцію та забезпечувати загальний розвиток спиртової промисловості. У статті проведений аналіз обсягів виробництва спирту етилового в Україні, виокремлені основні причини, які призвели до спаду виробництва. Автором наведена схема ключових стратегічних пріоритетів розвитку спиртового комплексу України, сформовано схему забезпечення реалізації стратегічних цілей рoзвитку спиртoвoї промисловості. Розроблена модель процесів формування стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості України. Дана модель дозволить більш досконало та ефективно здійснювати процес управління реалізацією стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості України, як на макро- так і на мікрорівні. Пропонована модель дозволить ефективніше здійснювати управління реалізацією стратегії інноваційного розвитку галузі, виробити пріоритетні напрямки інноваційного розвитку, модернізацію інституційного середовища, розвиток національної інноваційної системи та інноваційної інфраструктури, а також покращити інвестиційну привабливість галузі.

Ключові слова: спиртова промисловість; стратегія; інновації; параметри розвитку; біоетанол; біопаливо.

Література

1. Долінський А.А., Ободович О.М., Сидоренко В.В. Світовий та вітчизняний досвід виробництва біоетанолу. Промислова теплотехніка. 2018. № 4. С. 50–57.
2. Оксентюк Р.А., Шевчук А. Сучасні пріоритети розвитку підприємств спиртової промисловості України. Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. Тепнопіль. 2017. С. 220–221.
3. Пєтухова О.М., Сілакова Г.В. Оцінка інноваційної позиції підприємств. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Управління сучасним підприємством”. Київ. 2013. С. 68–69
4. Шаманська О.І. Дослідження інструментарію організаційно-економічного механізму розвитку спиртової промисловості України. Глобальні та національні проблеми економіки 2017. №20 С. 651–656
5. Шевченко Л.О. Інноваційний розвиток підприємств спиртової промисловості. Наукові праці НУХТ. 2016. Том 22, № 3 С. 91–102.
6. Аналітика ринків. Фінансовий консалтинг. Аналіз ринку спирту в Україні. 2019 рік. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-spirta-v-ukraine-2019
7. Стратегічні пріоритети відродження спиртової галузі в контексті зміцнення енергетичної самодостатності України. Електрoнний ресурс – Режим дoступу: http://ukrspirt.com/news/novini_pidpriemstva/strategichni-prioriteti-vidro-1-ennya-spirtovoyi-galuzi-v-konteksti-zmicnennya-energetichnoyi-samodostatnosti-ukrayini.html

Y. Palamarenko

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC IMPROVEMENTS OF THE STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ALCOHOL INDUSTRY

Summary

An effective strategy for innovative development of the alcohol industry should be a flexible system that will change, adapt to market conditions, while producing quality products and ensuring the overall development of the alcohol industry. The results of the study indicate that at the macro level the provision of the innovation development strategy will be implemented through the introduction of the latest management methods, the improvement of technological processes, the introduction of new products, the introduction of world quality control systems and certification.
At the same time, an effective innovative development strategy involves the skilled management of the alcohol industry, the availability of specialists capable of performing the functions of planning and forecasting the required amount and composition of resources, determining the directions of their use; organization, coordination and analysis of financial, technological, management, marketing and innovation components.
The author outlines a scheme of key strategic priorities for the development of the alcohol complex of Ukraine, a scheme for ensuring the implementation of strategic goals for the development of the alcohol industry. In the process of research it was determined that the tendencies of the development of alcoholic thoughtfulness are formed under the influence of organizational parameters (restructuring and organizational processes; state anticrisis; european standardization, “ecologisation” of alcohol production; processes of transfer of innovative technologies for the production of alcohol) and economic processes, among which should be noted the increase in production and sales of alcohol; improving the financial performance of alcohol operations; reducing the turnover of alcohol in the shadow market; enhancing the competitiveness of alcohol products in the international market.
The model of processes of formation of strategy of innovative development of the alcohol industry of Ukraine is developed. This model will allow to better and more effectively carry out the process of managing the implementation of the strategy of innovative development of the alcohol industry of Ukraine, both at the macro and micro levels, as well as, by covering the full life cycle of innovation at enterprises, to carry out clearly planned innovation activity.

Keywords: alcohol industry; strategy; innovation; development parameters; bioethanol; biofuels.

References

1. Dolinsky, A.A. Obodovich, O.M. and Sidorenko, V.V. (2018), “World and domestic experience of bioethanol production”, Promyslova teplotekhnika, vol. 4, pp. 50–57.
2. Oksentyuk, R.A. and Shevchuk, A. (2017), “Current priorities of enterprises Ukraine alcohol industry”, Materialy ХХ naukovoi konferentsii TNTU im. I. Puliuia [Conference Proceedings of the ХХ Scientific Conference of TNTU them. I. Pulia], Ternopil, Ukraine, pp. 220–221.
3. Petukhova, O.M. and Silakova, G.V. (2013), “Assessment of innovative position of enterprises” , Materialy IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Upravlinnia suchasnym pidpryiemstvom” [Conference Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference “Modern Enterprise Management”], Kyiv, Ukraine, pp. 68–69.
4. Shamanska, O.I. (2017), “The researching of the organizational and economic mechanism tools in ukrainian alcohol industry”, Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 20, pp. 651–656.
5. Shevchenko, L.O. (2016), “Innovative development of the alcohol industry”, Naukovi pratsi NUKHT, vol. 3, pp. 91–102.
6. Official site of Pro-Consulting (2019), “Analysis of the alcohol market in Ukraine”, available at: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-spirta-v-ukraine-2019 (Accessed 3 April 2020).
7. Official site of SE Ukrspirt (2019), “Strategic priorities for the revival of the alcohol sector in the context of strengthening Ukraine’s energy self-sufficiency”, Available at: http://ukrspirt.com/news/novini_pidpriemstva/strategichni-prioriteti-vidro-1-ennya-spirtovoyi-galuzi-v-konteksti-zmicnennya-energetichnoyi-samodostatnosti-ukrayini.html (accessed 7 April 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2361

Відомості про авторів

Я. В. Паламаренко

к. е. н., ст. викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Y. Palamarenko

PhD in Economics, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsya)

ORCID:

0000-0001-9972-4313

Як цитувати статтю

Паламаренко Я. В. Організаційно-економічні удосконалення стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7784 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.68

Palamarenko, Y. (2020), “Organizational and economic improvements of the strategy of innovative development of alcohol industry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7784 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.