EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЗРІЛОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Г. М. Коптєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.69

УДК: 658:005.7:004.057.2

Г. М. Коптєва

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЗРІЛОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті досліджено підходи до формування оцінки рівня зрілості бізнес-процесів підприємства на основі моделювання рівня їх зрілості. Обґрунтовано, що об’єктами управління й оцінки в сучасних умовах цифровізації є: бізнес-процеси підприємства, клієнтський досвід і сервіс, система цінностей, управління змінами та інноваціями, рівень конкурентоспроможності тощо. З точки зору автора, зрілість бізнес-процесів можна розглядати як критерій їх оцінки. А, оскільки, саме рівень зрілості бізнес-процесів прямим чином визначає їх здатність протистояти негативним зовнішнім і внутрішнім впливам (загрозам), то правомірно розглядати її критерій економічної безпеки бізнес-процесів підприємства. У результаті узагальнення моделей зрілості та врахування існуючих практик формування бізнес-процесів на підприємствах запропонована шестирівнева модель зрілості з урахуванням економічної безпеки бізнес-процесів: 1) найвищий рівень небезпеки; 2) початковий; 3) стандартний; 4) раціональний і формалізований; 5) контрольований і керований; 6) досконалий (найвищий рівень безпеки). Для оцінки рівня зрілості бізнес-процесів з позицій їх економічної безпеки розроблено низку показників, розрахунок яких і шкалювання значень дозволять ідентифікувати відповідний тип бізнес-процесів. Використання запропонованої моделі зрілості бізнес-процесів підприємства дозволять менеджменту підприємств адекватно застосовувати сучасні методи управління, засновані на процесному підході і сучасних інформаційних і комп'ютерних технологіях.

Ключові слова: бізнес-процес; модель зрілості; критерій економічної безпеки; цифрова трансформація.

Література

1. Hammer, M. and Champy, J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, HarperCollins, New York, 1993.
2. Девид Роджерс. Цифровая трансформация. Daily Business Books. 2016. URL: https://medium.com/@OlegKryazev/цифровая-трансформация-97eb7e67cc91 (дата звернення: 04.04.2020).
3. Долан С., Гарсия С. Управление на основе ценностей. М.: Претекст. 2008. 313 с.
4. Кузин Д. В. Проблемы цифровой зрелости в современном бизнесе. Менеджмент. №3. 2019. С. 89-99.
5. Скрипник Д.А. ITIL. IT Service Management по стандартам V.3.1 Портал Интернет Университет информационных технологий. URL: http://www.intuit.ru/department/itmngt/itil_ dpo/15/3.html (дата звернення: 04.04.2020).
6. Уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия. iTEAM портал «Технологии корпоративного управления» URL: http://www.iteam.ru/publications/it/section_91/article_3182/ (дата звернення: 04.04.2020).
7. Capability Maturity Model Integration, CMMI. Software Engineering Institute (SEI) Carnegie Mellon. URL: http://www.sei.cmu.edu/cmmi (дата звернення: 04.04.2020).
8. COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. URL: http://www.isaca.org/COBIT/Pages/default.aspx?utm_source=informz-25-January-2013- COBIT-Focus-Vol-1&utm_medium=email&utm_campaign=cobit-focus (дата звернення: 04.04.2020).
9. Infrastructure Maturity Models (Gartner Group). URL: http://www.docstoc.com/docs/1043285/Infrastructure-Maturity-Models (дата звернення: 04.04.2020).
10 Модель IPMA Delta. URL: http://www.upma.kiev.ua/ (дата звернення: 04.04.2020).

H. Koptieva

APPROACHES TO ASSESSING THE MATURITY OF ENTERPRISE BUSINESS PROCESSES FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR ECONOMIC SECURITY

Summary

The article examines approaches to the formation of an assessment of the level of maturity of business processes of an enterprise based on maturity models. It is proved that the objects of management and evaluation in modern conditions of digitalization are: business processes and tools of the enterprise, customer experience and service, value system, change and innovation management, competition and competitiveness problems, and so on. Therefore, the maturity of business processes can be considered as a criterion for evaluating them. And, since the level of maturity of business processes is directly related to their economic security, it is possible to introduce a criterion for the economic security of business processes of the enterprise. As a result of generalization of maturity models and taking into account existing practices of business process formation at enterprises, the following levels of maturity were proposed, taking into account the economic security of business processes: 1 – the highest level of danger; 2 – initial; 3 – standard; 4 – rational and formalized; 5 – controlled and managed; 6 – perfect (the highest level of security). It is proposed to determine the level of economic security of business processes based on their maturity using indicators, the calculation of which and scaling values will identify the appropriate type of business processes. The definition and use of the maturity model in assessing the quality and effectiveness of the formation of business processes of the enterprise will allow the management of enterprises to adequately implement modern management methods based on the process approach and modern information and computer technologies. The use of the maturity model is a necessary condition for evaluating the effectiveness of business processes, since it is impossible to effectively operate any system, including economic security, at an enterprise with a low level of business process maturity. The developed model is based on a process approach to management, taking into account economic security. it can be used to obtain an adequate assessment of the level of economic security of the enterprise's business processes.

Keywords: usiness process; maturity model; economic security criterion; digital transformation.

References

1. Hammer, M. and Champy, J. (1993), Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, HarperCollins, New York.
2. Rodzhers, D. (2016), “Digital transformation”, Daily Business Books, available at: https://medium.com/@OlegKryazev/цифровая-трансформация-97eb7e67cc91 (Accessed 4 April 2020).
3. Dolan, S. and Garsija, S. (2008), Upravlenie na osnove cennostej [Managing by values], Pretekst, Moscow:. 313 s.
4. Kuzin, D. V. (2019), “Problems of digital maturity in modern business”, Menedzhment, vol.3, pp. 89-99.
5. Skripnik, D.A. (2020), “ITIL. IT Service Management by standards V.3.1”, Portal Internet Universitet informacionnyh tehnologij, available at: http://www.intuit.ru/department/itmngt/itil_dpo/15/3.html (Accessed 4 April 2020).
6. iTEAM (2014), “Maturity levels of the enterprise's it infrastructure”, available at: http://www.iteam.ru/publications/it/section_91/article_3182/ (Accessed 4 April 2020).
7. CMMI. Software Engineering Institute (SEI) (2020) “Capability Maturity Model Integration”, available at: http://www.sei.cmu.edu/cmmi (Accessed 4 April 2020).
8. ISACA (2013), “COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT”, available at: http://www.isaca.org/COBIT/Pages/default.aspx?utm_source=informz-25-January-2013-COBIT-Focus-Vol-1&utm_medium=email&utm_campaign=cobit-focus (Accessed 4 April 2020)/
9. (2020), “Infrastructure Maturity Models Gartner Group”, available at: http://www.docstoc.com/docs/1043285/Infrastructure-Maturity-Models (Accessed 4 April 2020).
10. IPMA (2020), “Model IPMA Delta”, available at: http://www.upma.kiev.ua (Accessed 4 April 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2557

Відомості про авторів

Г. М. Коптєва

к. е. н., доцент,Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

H. Koptieva

PhD in Economics, Associate рrofessor,National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkіv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3082-2094

Як цитувати статтю

Коптєва Г. М. Підходи до оцінки зрілості бізнес-процесів підприємства з позиції їх економічної безпеки. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7785 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.69

Koptieva, H. (2020), “Approaches to assessing the maturity of enterprise business processes from the perspective of their economic security”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7785 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.