EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ НА ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ ТЕРИТОРІЙ
В. В. Круглякова, Д. І. Вацяк, А. В. Олійник

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.70

УДК: 336.153.2

В. В. Круглякова, Д. І. Вацяк, А. В. Олійник

ВПЛИВ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ НА ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті вивчено науково-теоретичні аспекти використання інструментів фінансового вирівнювання територій. Обґрунтовано, що ефективне функціонування міжбюджетних трансфертів у його механізмі дає змогу урівноважити рівень соціально-економічного розвитку не тільки окремих регіонів, а й держави в цілому. Це сприяє матеріалізації конституційних гарантій суверенітету, розвитку демократичних перетворень та комплексної реалізації бюджетної політики на місцевому рівні.
У статті здійснено аналіз надходження міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до місцевих задля фінансового вирівнювання територій у 2018-2019 рр. З одного боку, їх висока питома вага свідчить, що держава зацікавлена, аби фінансування заходів соціально-економічного характеру відбувалося у належному обсязі та якості в усіх регіонах. З іншого боку, надмірний вплив міжбюджетних трансфертів може ставити місцеву владу в опосередковану залежність від центральних органів державного управління. Авторами розглянуто теоретичний зміст фінансового вирівнювання територій. Проведено моніторинг законодавчо-нормативних актів, що регламентують здійснення відповідного виду видатків з державного бюджету України. Досліджено обсяги наданих медичної й освітньої субвенцій, базової й стабілізаційної дотацій в розрізі основних типів місцевих бюджетів. Також, авторами проаналізовано Закон від 14.11.2019 р. №294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в частині видатків, а саме міжбюджетних трансфертів.
Сформовано наукові засади вдосконалення цього інструменту фінансового вирівнювання, що з прагматичної точки зору дасть можливість наділити місцеву владу необхідними важелями впливу та забезпечить спроможність регіонів до розвитку. Адже, крім фінансування видатків місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти створюють такі механізми, які впливають на управління державними і місцевими фінансами, справедливість й ефективність надання суспільних благ та послуг.

Ключові слова: міжбюджетні відносини; міжбюджетні трансферти; бюджет; базова дотація; реверсна дотація; субвенція.

Література

1. Bahl R. Fiscal Decentralization and Intergovernmental Transfers in Less Developed Countries / R. Bahl, J. Linn // Publius. – Vol. 24. – № 1. – 1994. – P. 1–19.
2. Bird R.M. Closing the Gap: Fiscal Imbalances and Intergovernmental Transfers in Developed Federations / R.M. Bird, A.V. Tarasov // Environment and Planning C: Government and Policy. – Vol. 22. – 2004. – P. 77-102.
3. Intergovernmental Fiscal Transfers: Principles and Practices / Ed. by R.W. Boadway, A. Shah. – Washington: The World Bank, 2007. – 622 p.
4. Fiscal Federalism in Theory and Practice / Ed. by T. Ter-Minassian. – Washington: International Monetary Fund, 1997. – 701 p.
5. Local Governance in Developing Countries / Ed. by A. Shah. – Washington: The World Bank, 2006. – 458 p.
6. Лук’яненко І. Г. Бюджетно-податкова політика України: нові виклики : монографія / І. Лук’яненко, М. Сидорович. – Київ : НаУКМА, 2014. – 229 с.
7. Лютий І. О. Концептуальні засади та суперечності реалізації фінансової політики держави / І. О. Лютий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – 2005. – Вип. 79. – С. 4-6.
8. Чугунов І. Я. Формування бюджету Української РСР у складі бюджетної системи СРСР / І. Я. Чугунов, М. Д. Пасічний // Вісник КНТЕУ. – 2013. – №3. – С. 56-72.
9. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: моногр. / За ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем’янишина. – К.: Кондор Видавництво, 2012. – 376 с.
10. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій: монографія / За ред. О. П. Кириленко. Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2008. – 376 с. URL: http://library.tneu.edu.ua/files/EVD/dumka09/Modernizacija%20miscevux%20finansiv%20Ykrainu.pdf (дата звернення: 29.03.2020).
11. Н. С. Ситник, О. Р. Західна, А. В. Стасишин, Ю. В. Шушкова. (2017), Бюджетна система в таблицях і схемах: Навчальний посібник. Апріорі. 180 с. URL: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/ (дата звернення: 29.03.2020).
12. Відомості Верховної Ради (2010). Бюджетний кодекс України: від 08.07.2010 р. № 2456-VІ (зі змінами та доповненнями). № 50-51. ст. 572. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 29.03.2020).
13. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19 (дата звернення: 29.03.2020).
14. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 (дата звернення: 29.03.2020).
15. Мельник К. (2018) Аналіз міжбюджетних трансфертів у 2018-2019 рр. URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-04-transfers_md-1.pdf. (дата звернення: 29.03.2020).
16. Слово і діло – аналітичний портал (2020). Держбюджет – 2020: яке фінансування отримають регіони. URL: https://www.slovoidilo.ua/2019/12/18/infografika/finansy/derzhbyudzhet-2020-yake-finansuvannya-otrymayut-rehiony (дата звернення: 29.03.2020).

V. Kruhliakova, D. Vatsiak, A. Oliynyk

IMPACT OF INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS ON THE FINANCIAL EQUALIZATION OF TERRITORIES

Summary

The article presents theoretical aspects of the use of instruments of financial equalization of territories. Proved, that effective functioning of intergovernmental transfers in mechanism of financial equalization makes it possible to balance the level of social and economic development of some regions and the state as a whole. This helps to materialize the constitutional guarantees of sovereignty, democratic reforms and implementation of budget policy at the local level.
The article analyzes the flow of intergovernmental transfers from the state to the local budgets for the financial equalization of territories in 2018-2019. On the one hand, a high proportion of intergovernmental transfers shows that the state is interested to finance social and economic measures in the proper amount and quality in all regions. On the other hand, the excessive impact of intergovernmental transfers may put local authorities indirectly dependent on central government. The author investigated the theoretical meaning of different equalization of the territory. The legislative and regulatory acts which regulate the implementation of the corresponding type of expenditures from the state budget of Ukraine have been considered. It was investigated volumes of medical and educational subventions, basic and stabilization grant by main types of local budgets. The author also analyzed the Law of 14.11.2019 No. 294-IX “On the State Budget of Ukraine for 2020” in the part of expenditures, namely intergovernmental transfers. So, based on the study were summarized the main characteristics of an intergovernmental transfers and were described the need for improvement of local budgets through skillful use of tools of financial equalization.
The scientific basis of improving this instrument of financial equalization has been formed. This will allow the local authorities to provide the necessary levers and will enable the regions to develop. In addition to financing local budget expenditures, intergovernmental transfers create mechanisms that affect the management of public and local finances, ensuring the fairness and efficiency of the provision of public goods and services.

Keywords: intergovernmental budgetary relations; intergovernmental transfers; budget; base dotation; reverse dotation; subvention.

References

1. Bahl, R. and Linn, J. (1994), “Fiscal Decentralization and Intergovernmental Transfers in Less Developed Countries”, Publius, vol. 24, pp. 1-19.
2. Bird, R. M. and Tarasov, A. V. (2004), “Closing the Gap: Fiscal Imbalances and Intergovernmental Transfers in Developed Federations”, Government and Policy, vol. 22, pp. 77-102.
3. Boadway, R. W. and Shah, A. (2007), Intergovernmental Fiscal Transfers: Principles and Practices, The World Bank, Washington, USA.
4. Ter-Minassian, T. (1997), Fiscal Federalism in Theory and Practice, International Monetary Fund, Washington, USA.
5. Shah, A. (2006), Local Governance in Developing Countries, The World Bank, Washington, USA.
6. Lukianenko I. (2014), Biudzhetno-podatkova polityka Ukrainy: novi vyklyky [Fiscal policy of Ukraine: new challenges], NaUKMA, Kyiv, Ukraine.
7. Liutyj I. (2005), Kontseptualni zasady ta superechnosti realizatsii finansovoi polityky derzhavy [Conceptual framework and contradictions implementing financial policy], Ekonomika, Kyiv, Ukraine.
8. Chuhunov I. (2013), Formuvannia biudzhetu Ukrainskoi RSR u skladi biudzhetnoi systemy SRSR [Formation of the budget of Ukrainian SSR within the budget system of the USSR], Visnyk KNTEU, Kyiv, Ukraine.
9. Yurii S. and Demianyshyn V. (2012), Rozvytok biudzhetnoho protsesu v umovakh ekonomichnykh peretvoren [Development of the budget process in conditions of economic transformation], Kondor-Vydavnytstvo, Kyiv, Ukraine.
10. Kyrylenko, O., (2008), Modernizatsiia mistsevykh finansiv Ukrainy v umovakh ekonomichnykh i sotsialnykh transformatsij [Modernization of Local Finance of Ukraine in conditions of economic and social transformation], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.
11. Sytnyk, N.S. Zakhidna, O. R. Stasyshyn, A. V. and Shushkova, Yu. V. (2017), “Budget system in tables and diagrams”, Apriori, Lviv, Ukraine, available at: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/ (Accessed 29 March 2020).
12. Vidomosti Verkhovnoyi Rady (2010), “Budget Code of Ukraine: from 08.07.2010 № 2456-VI (as amended)”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed 29 March 2020).
13. The Law of Ukraine “On the State Budget of Ukraine for 2019”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19 (Accessed 29 March 2020).
14. The Law of Ukraine “On the State Budget of Ukraine for 2018”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 (Accessed 29 March 2020).
15. Melnyk K. (2018), “Analysis of Intergovernmental Budget Transfers in 2018-2019”, available at: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-04-transfers_md-1.pdf (Accessed 29 March 2020).
16. Slovo i dilo – analitychnyy portal (2020), “The State Budget 2020: what amount of funding will the regions receive”, available at: https://www.slovoidilo.ua/2019/12/18/infografika/finansy/derzhbyudzhet-2020-yake-finansuvannya-otrymayut-rehiony (Accessed 29 March 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2555

Відомості про авторів

В. В. Круглякова

к. е. н., доцент кафедри фінансового менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

V. Kruhliakova

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Financial Management, Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0002-0688-8704


Д. І. Вацяк

студентка 4 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», Львівський національний університет імені Івана Франка

D. Vatsiak

Student of the specialty “Finance, Banking and Insurance”, Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0002-8551-2579


А. В. Олійник

студентка 4 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», Львівський національний університет імені Івана Франка

A. Oliynyk

Student of the specialty “Finance, Banking and Insurance”, Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0001-9392-9916

Як цитувати статтю

Круглякова В. В., Вацяк Д. І., Олійник А. В. Вплив міжбюджетних трансфертів на фінансове вирівнювання територій. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7786 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.70

Kruhliakova, V., Vatsiak, D. and Oliynyk, A. (2020), “Impact of intergovernmental transfers on the financial equalization of territories”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7786 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.