EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО РАХУНКА ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ
В. С. Адамовська, М. О. Чафран

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.71

УДК: 336.2

В. С. Адамовська, М. О. Чафран

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО РАХУНКА ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

Анотація

У статті досліджено доцільності використання єдиного рахунку в умовах діючої системи оподаткування в Україні. Дослідження передбачає необхідність надання характеристики єдиного рахунку, що зазначено у нормативно-законодавчих документах. Відповідно до яких, єдиний рахунок – це рахунок платника податків, який він за власним бажанням може використовувати для сплати податків та зборів. У результаті детального аналізу переваг, недоліків введення єдиного рахунку та шляхом порівняння різних систем сплати платником податків і зборів, обґрунтовано доцільність застосування цього рахунку у податковій системі України. Його використання значно полегшить процес сплати податків для платника, адже обов’язок з перерахунку коштів до бюджету покладено на Державну податкову службу та Державну казначейську службу. Визначено причину блокування законопроекту №1049 «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», яка абсолютно не пов’язана з законопроектами та полягає у поправці у поправці №8 законопроекту №1049. Поправка пропонує встановити фіксовану маржу для торгівлі тютюновими виробами, що за думкою Європейської Бізнес Асоціації, матиме негативні наслідки для економічного розвитку України. Проаналізовано нормативно-законодавчі документи та виявлено проблемні аспекти. Запропоновано їх доопрацювати для ефективного функціонування єдиного рахунка в системі адміністрування податків України, а також розробити нові законопроекти щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно акумулювання доходів державного бюджету на рахунках Державної податкової служби; вдосконалити Положення про Державну Казначейську службу України щодо покладених на неї обов’язків з перерахунку коштів з єдиного рахунку платника податків на казначейські рахунки. Розглянуто міжнародний досвід на прикладі успішного розвитку Швеції. Зазначено схожі та відмінні риси у системах оподаткування з Україною. Обґрунтовано неефективність податкової реформи України у цьому напряму у порівнянні з іншими країнами. Визначено, що причинами цього є різниця у законодавчих базах країн та різні підходи до механізму взаємодій між органами стягнення податків та платниками податків.

Ключові слова: адміністрування податків і зборів; єдиний рахунок; казначейський рахунок; державно податкова служба; платники податків; податкова система; податкова реформа; державний бюджет.

Література

1. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: проект від 29.08.2019 року №1051 [Електронний ресурс] / Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66281 (дата звернення: 16.04.2020).
2. Податковий кодекс України від 20 жовтня 2019 р. № 2755-VI із змінами і доповненнями [Електронний ресурс] / Законодавство України. – Режим доступу:https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 16.04.2020).
3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Верховна Рада запровадила єдиний рахунок для сплати податків з 1 січня 2021 року [Електронний ресурс] / Жовтень 4, 2019. – Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/news/verkhovna_rada_zaprovadila_iedinii_rakhunok_dlia_splati_podatkiv_z_1_sichnia_2021_roku-1838 (дата звернення: 16.04.2020).
4. Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: проект від 29.08.2019 року №1049 [Електронний ресурс] / Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66274 (дата звернення: 16.04.2020).
5. Дейнека В. Ф., Шавло І. А., к.е.н. Шевчук С. В., Шкуренко Н. Г., Корж М. А. Розробка механізму зарахування та обліку доходів бюджету в органах Міністерства доходів і зборів України та Державної казначейської служби України. / Ірпінь : НДІ фінансового права, 2013. – 43 с.
6. Высоцкий М.А. О шведском опыте налогового администрирования. Налоговый вестник. 2002. Випуск 1. - Режим доступа: http://www.lawmix.ru/bux/135387/ (дата звернення: 16.04.2020)

V. Adamovskaya, M. Chafran

FEATURES OF THE INTRODUCTION OF A SINGLE ACCOUNT AS PART OF THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM

Summary

The article explores the feasibility of using a single account in the current tax system in Ukraine. The study provides for the need to provide the characteristics of a single account, which is indicated in regulatory documents. According to which, a single account is a taxpayer account, which he can use at his own request to pay taxes and fees. As a result of a detailed analysis of the advantages, disadvantages, the introduction of a single account and by comparing various systems of payment by the payer of taxes and fees by the payer, the feasibility of using this account in the tax system of Ukraine is substantiated. Its use will greatly facilitate the process of paying taxes for the payer, because the responsibility for transferring funds to the budget is assigned to the State Tax Service and the State Treasury Service. The reason for blocking Bill №1049 “On Amending Certain Laws of Ukraine on Introducing a Single Account for Paying Taxes and Fees, a Single Contribution to Compulsory State Social Insurance”, which is absolutely unrelated to bills and consists in Amendment No. 8 of Bill №1049, is determined. The amendment proposes to establish a fixed margin for trade in tobacco products, in the opinion of the European Business Association to have negative consequences for the economic development of Ukraine. The regulatory documents are analyzed and problematic aspects are identified. It is proposed to refine them for the effective functioning of a single account in Ukraine's tax administration system, as well as develop new bills on amendments to the Budget Code of Ukraine regarding the accumulation of state budget revenues in accounts of the State Tax Service; to improve the Regulations on the State Treasury Service of Ukraine with the duties assigned to it for transferring funds from a single taxpayer account to treasury accounts. The international experience is considered on the example of the successful development of Sweden. Similar and distinctive features in taxation systems with Ukraine are indicated. The inefficiency of the tax reform of Ukraine in this direction in comparison with other countries is justified. It is determined that the reasons for this are the difference in the legislative framework of countries and different approaches to the mechanism of interaction between tax authorities and taxpayers.

Keywords: administration of taxes and fees; single account; treasury account; state tax service; taxpayers; tax system; tax reform; state budget.

References

1. Committee on Finance, Tax and Customs Policy of Ukraine (2019), “On amendments to the Tax Code of Ukraine on the introduction of a single account for payment of taxes and fees, a single contribution to compulsory state social insurance”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66281 (Accessed 16.04.2020).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), “The Tax Code of Ukraine”, available at: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 16.04.2020).
3. Official Website of the Ministry of Finance of Ukraine (2019), “The Verkhovna Rada has introduced a single tax bill since 01 January 2021”, available at: https://mof.gov.ua/uk/news/verkhovna_rada_zaprovadila_iedinii_rakhunok_dlia_splati_podatkiv_z_1_sichnia_2021_roku-1838 (Accessed 16.04.2020).
4. Committee on Finance, Tax and Customs Policy of Ukraine (2019), “On amendments to some laws of Ukraine on introduction of a single account for payment of taxes and fees, a single contribution to compulsory state social insurance”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66274 (Accessed 16.04.2020).
5. Dejneka, V. F. Shavlo, I. A. Shevchuk, S. V. Shkurenko, N. H. and Korzh, M. A. (2013), Rozrobka mekhanizmu zarakhuvannia ta obliku dokhodiv biudzhetu v orhanakh Ministerstva dokhodiv i zboriv Ukrainy ta Derzhavnoi kaznachejs'koi sluzhby Ukrainy [Development of a mechanism for crediting and accounting of budget revenues in the bodies of the Ministry of Revenue and Charges of Ukraine and the State Treasury Service of Ukraine], Research Institute of Financial Law, Irpin, Ukraine.
6. Vysots'kyj, M.A. (2002), “About the Swedish experience of tax administration”, Nalohovyj vestnyk, [Online], vol.1, available at: http://www.lawmix.ru/bux/135387/ (Accessed 16.04.2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 3056

Відомості про авторів

В. С. Адамовська

к. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

V. Adamovskaya

PhD in Economics, Associate Professor, Krivoy Rog National University

ORCID:

0000-0001-8911-1388


М. О. Чафран

магістрант кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

M. Chafran

master student, Krivoy Rog National University

ORCID:

0000-0002-2652-9725

Як цитувати статтю

Адамовська В. С., Чафран М. О. Особливості впровадження єдиного рахунка як складової системи адміністрування податків. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7787 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.71

Adamovskaya, V. and Chafran, M. (2020), “Features of the introduction of a single account as part of the tax administration system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7787 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.