EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
О. П. Голота

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.72

УДК: 355.61:328.02:185(477)

JEL: Z3, M53, M54.

О. П. Голота

СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Стаття присвячена аналізу теоретичних підвалини одного з інструментів задоволення суспільних потреб із забезпечення національної безпеки і оборони, а саме системи державних оборонних закупівель, яка за своєю сутністю є воєнно-економічною системою. Проаналізовано погляди вчених на поняття “система”, “принципи”, «функції” та нормативне бачення регулювання сфери державних оборонних закупівель. На основі проведеного аналізу надано авторське визначення поняття «система державних оборонних закупівель”, яка є з одного боку елементом системи державних (публічних) закупівель, а з іншого – самостійною системою, з усіма притаманними системі ознаками. Визначено мету і завдання; елементи системи державних оборонних закупівель та взаємозв’язки між ними; сформульовано принципи та функції зазначеної системи. Визначений понятійний апарат є основою для подальшого вивчення механізму функціонування та розвитку системи державних оборонних закупівель.

Ключові слова: державні (публічні) закупівлі; система державних оборонних закупівель; державне оборонне замовлення; економічна діяльність; національна безпека та оборона.

Література

1. Завадський Й. С., Осовська Т. В., Юшкевич О. О. Економічний словник. Київ : Видавництво «Кондор”, 2006. 356 с. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/EKONOMIC_SL_2006.pdf (дата звернення 21.03.2020).
2. Бутник О. М. Життєдіяльність економічних систем та закони розвитку технічних систем Держава і регіони. Серія Державне управління. 2001. №1. С. 40–44.
3. Сагатовский В. Н. Системная деятельность и ее философское осмысление. Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1980. Москва : Наука, 1981. С. 52–68.
4. Таран-Лала О. М. Функціонування соціально-економічних систем: теорія та практика : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2016. 332 с.
5. Викулов С. Ф., Жуков Г. П. Военно-экономический анализ и исследование операций. М. : Воениздат, 1987. 349 с.
6. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 №2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення 25.03.2020).
7. Про державне оборонне замовлення : Закон України від 3.03.1999 № 464-XIV. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/464–14 (дата звернення 28.12.2019).
8. Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2019 №838. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-2019-п (дата звернення 25.03.2020).
9. Питання державного оборонного замовлення : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 №464 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/464-2011-п (дата звернення 25.03.2020).
10. Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України : постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. №43 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-п (дата звернення 25.03.2020).
11. Положення про Державну казначейську службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 №215 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-п (дата звернення 25.03.2020).
12. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26.11.1993 №3659-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12 (дата звернення 25.03.2020).
13. Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони : Закон України від 12.05.2016 № 1356-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1356–19 (дата звернення 27.01.2020).
14. Про публічні закупівлі : Закон України від 25 грудня 2015 року №922-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print (дата звернення 23.03.2020).
15. Критенко О. О. Розвиток механізмів державного управління системою державних закупівель в Україні : дис.... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Миколаїв, 2014. 198 с.
16. Управление закупками в инновационной экономике: вопросы теории и практики : Монография. под ред. д.э.н. И. И. Смотрицкой. М. : Институт экономики РАН, 2014. 242 с.
17. Шешукова Т. Г. Система государственных закупок: понятие, влияние на экономику. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. Международный бухгалтерский учет. 2018. Т. 21, № 5. С. 520–527. URL: https://doi.org/10.24891/ia.21.5.520 (дата звернення 23.03.2020).
18. Военная энциклопедия, под. ред. С. Б. Иванова, т. 6. М. : Воениздат, 2002. 639 с.
19. Типовий закон ЮНСІТРАЛ щодо закупівель товарів (робіт) та послуг, принятий на 27 сессії ЮНСІТРАЛ від 17.06.1994 в редакції від 25.05.2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_878 (дата звернення 21.03.2020)
20. Зубар В. В. Формування механізму управління системою державних закупівель в Україні : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2010. 222. c.
21. Jorge A. Lynch T. Public Procurement: Principles, Categories and Methods URL: https://leanpub.com/procurement-principles-categories-and-methods/read (дата звернення 21.03.2020).
22. Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of procedures for the award of certain works contracts, supply contracts and service contracts by contracting authorities or entities in the fields of defence and security, and amending Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC (Text with EEA relevance). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0081-20200101 (дата звернення 21.03.2020).
23. Defence Procurement (2011) SIGMA. Public Procurement Brief 23. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5js4vmntfz0p-en.pdf?expires=1585510239&id=id&accname=guest&checksum=6A9A1C48123934FD66B779AB2BB3276E (дата звернення 28.03.2020).
24. Procurement at MOD URL: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence/about/procurement (дата звернення 21.03.2020).
25. Bribery Act (2010). URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents (Accessed: 18-03-2020)
26. Defence & Security Procurement (Australia) (2020). URL: https://gettingthedealthrough.com/area/90/jurisdiction/5/defence-security-procurement-australia/(дата звернення 18.03.2020).
27. Defence Procurement Policy Manual (2019) URL: https://defence.gov.au/casg/Multimedia/DPPMFinalv1.51July19-9-8298.pdf (дата звернення 19.03.2020).
28. Overview of Defence Procurement (2019). URL: https://dsta.gov.sg/business/overview-of-defence-procurement (дата звернення 21.03.2020).
29. Gianni de Fraja & Keith Hartley (1996) Defence Procurement: Theory and UK Policy. Oxford Review of Economic Policy. Contracts and Competition. Vol. 12. №4. pp. 70–88. URL: https://www.jstor.org/stable/23606402 (дата звернення 23.03.2020).
30. James J. Anton & Dennis A. Yao (1987) Second Sourcing and the Experience Curve: Price Competition in Defense Procurement. Journal of Economics. Vol. 18. №1. pp. 57-76 URL: https://www.jstor.org/stable/2555535 (дата звернення 28.03.2020).
31. Про оборонні закупівлі : проект Закону України від 27.11.2019 №2398-д. URL: http:// http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67485 (дата звернення 22.02.2020).

O. Holota

DEFENCE PROCUREMENT (ACQUISITION) SYSTEM OF UKRAINE: THEORETICAL ASPECT

Summary

Due to the political situation of these days, one of the potential threats to the national security of Ukraine is the inadequate level of combat capability of its defence forces. The level of combat capability, in turn, is also ensured by an adequate level of logistical support for these forces, one of the critical components of which is the defence acquisition (procurement) system, as one of the defence-economic systems. The objective complexity of the defence acquisition system requires the definition of its universal methodological principles and approaches.
The purpose of the article is to form based on the analysis of the current views on the essence, purpose, tasks, composition of elements, functions and principles of the defence acquisition (procurement) system, author’s scientifically substantiated vision of the meaning of these categories.
The methodological basis of the article is the complex of methods, including methods of scientific cognition, analysis and synthesis, systematization and scientific abstraction. The informational basis of the conducted research is the regulation acts, scientific works of the domestic and foreign scientists in the sphere of procurement, awards and defence acquisitions.
As a result, based on the conducted analysis, the author defines the concept of the “defence procurement (acquisition) system”, which is, on the one hand, an element of the system of public procurement, and on the other - an independent system, with all the inherent features of the system. The author’s vision of the concept of “defence (acquisition) procurement system” is given as a set of interconnections and interdependencies between the participants of the procurement process to meet public needs, in the form of ensuring an adequate level of security and defence, through the provision and distribution of commonweal (public goods), as well as the regulation of the economic activity of the state. Purpose and objectives are defined; elements of the defence acquisition system and the relationship between them; the principles and functions of the said system are formulated. The defined conceptual apparatus is the basis for further study of the mechanism of functioning and development of the defence acquisition system.

Keywords: public procurement; defence (acquisition) procurement system; defence award (state defence order); economic activity; national defence and security.

References

1. Zavadsjkyj, J. S. Osovsjka, T. V. and Jushkevych, O. O. (2006), Ekonomichnyj slovnyk [Economic Dictionary], Vydavnychyj dim “Condor”, Kyiv, Ukraine. available at: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/EKONOMIC_SL_2006.pdf (Accessed 21 March 2020).
2. Butnyk, O. M. (2001), “The vital activity of economic systems and the laws of the development of technical systems”, Derzhava i reghiony. Serija Derzhavne upravlinnja, Vol. 1, pp. 40–44.
3. Sagatovskij, V. N. (1981), “Systemic activity and its philosophical understanding”, Sistemnye issledovanija. Metodologicheskie problemu, Yearbook-1980, pp. 52–68.
4. Taran-Lala, O. M. (2016), Funkcionuvannja socialjno-ekonomichnykh system: teorija ta praktyka : monoghrafija [Functioning of socio-economic systems: theory and practice: monograph], PUET, Poltava, Ukraine.
5. Vikulov, S. F. and Zhukov, G. P. (1987), Voenno-jekonomicheskij analiz i issledovanie operacij [Military-economic analysis and operations research], Voenizdat, Moscow, USSR.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On the national security of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 25 March 2020).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On the state defence order”, available at: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/464–14 (Accessed 25 March 2020).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Issues of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-2019-п (Accessed 25 March 2020).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), Resolution “Issues of the state defence order”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/464-2011-п (Accessed 25 March 2020).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution “On approval of the Regulation on the State Audit Service of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-п (Accessed 25 March 2020).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution “Regulations on the State Treasury Service of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-п (Accessed 25 March 2020).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine “On the Antimonopoly Committee of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12 (Accessed 25 March 2020).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine “On the specifics of the procurement of goods, works and services to ensure the secured provision of the defence need”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1356–19 (Accessed 27 January 2020).
14. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “Оn Public Procurement”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print (Accessed 23 March 2020).
15. Krytenko, O. O. (2014), “Development of mechanisms of public administration of the public procurement system in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Mechanisms of public administration, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv, Ukraine.
16. Smotrickaja, I. I. (2014), Upravlenie zakupkami v innovacionnoj jekonomike: voprosy teorii i praktiki : Monografija [Procurement management in an innovative economy: issues of theory and practice : Monograph], Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moskov, Russian Federation.
17. Sheshukova, T. G. (2018), “The public procurement system: A concept and the impact on the economy”, National Interests: Priorities and Security, Managerial Accounting [Online], Vol. 21, no. 5., pp. 520–527, available at: https://doi.org/10.24891/ia.21.5.520 (Accessed 23 March 2020).
18. Ivanov, S. B. (2002), Voennaja jenciklopedija [Military Encyclopedia], Vol. 6, Voenizdat, Moskov, Russian Federation.
19. The United Nations Commission On International Trade Law (1994) “UNCITRAL model law for procurement of goods (work) and services (edited by May 25, 2007)”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_878 (дата звернення 21.03.2020).
20. Zubar, V. V. (2010), “Formation of a mechanism for managing the public procurement system in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Рublic administration, Classic. private. Univ., Zaporizhzhia, Ukraine.
21. Lynch, J. (2013), “Public Procurement: Principles, Categories and Methods”, available at: https://leanpub.com/procurement-principles-categories-and-methods/read (Accessed: 21 March 2020).
22. The European Parliament and of the Council (2009), “Directive of the European Parliament and of the Council on the coordination of procedures for the award of certain works contracts, supply contracts and service contracts by contracting authorities or entities in the fields of defence and security, and amending Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC”, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0081-20200101 (Accessed: 21 March 2020).
23. The online library of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2011), “Defence Procurement”, SIGMA Public Procurement Brief, [Online], vol. 23, available at: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5js4vmntfz0p-en.pdf?expires=1585510239&id=id&accname=guest&checksum=6A9A1C48123934FD66B779AB2BB3276E (Accessed: 28 March 2020).
24. The official site of the Government of UK (2020), “Procurement at MOD”, available at: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence/about/procurement (Accessed: 21 March 2020).
25. The UK Parliament (2010), “Bribery Act”, available at: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents (Accessed: 18 March 2020).
26. Getting the Deal Through site (legal information resource) (2020), “Defence and Security Procurement (Australia)”, available at: https://gettingthedealthrough.com/area/90/jurisdiction/5/defence-security-procurement-australia/ (Accessed: 18 March 2020).
27. The official site of the Department of Defence of Australia (2019), “Defence Procurement Policy Manual”, available at: https://defence.gov.au/casg/Multimedia/DPPMFinalv1.51July19-9-8298.pdf (Accessed: 19 March 2020).
28. The official site of the Defence Science and Technology Agency of Singapure (2019), “Overview of Defence Procurement”, available at: https://dsta.gov.sg/business/overview-of-defence-procurement (Accessed: 21 March 2020).
29. Fraja, G. and Hartley, K. (1996), “Defence Procurement: Theory and UK Policy”, Oxford Review of Economic Policy, Contracts and Competition, Vol. 12, no. 4. pp. 70-88, available at: https://www.jstor.org/stable/23606402 (Accessed: 23 March 2020).
30. Anton, J. J. and Yao, D. A. (1987), “Second Sourcing and the Experience Curve: Price Competition in Defense Procurement”, Journal of Economics, Vol. 18, no. 1, pp. 57-76, available at: https://www.jstor.org/stable/2555535 (Accessed: 28 March 2020).
31. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Draft of the Law of Ukraine “On the defence procurement”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67485 (Accessed 22 February 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2555

Відомості про авторів

О. П. Голота

к. е. н., доцент, докторант,Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

O. Holota

PhD in Economics, Associate Professor,Doctoral candidate of the National Defenсe University of Ukrainenamed after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

ORCID:

0000-0003-4323-4344

Як цитувати статтю

Голота О. П. Система державних оборонних закупівель України: теоретичний аспект. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7788 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.72

Holota, O. (2020), “Defence procurement (acquisition) system of Ukraine: theoretical aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7788 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.