EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ: КАТЕГОРІАЛЬНИЙ БАЗИС ТА ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ
О. О. Шапуров

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.75

УДК: 658.115.31

JEL: D42

О. О. Шапуров

СУЧАСНИЙ СТАН ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ: КАТЕГОРІАЛЬНИЙ БАЗИС ТА ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

Анотація

В сучасних умовах функціонування державного сектора невід’ємною його частиною є природні монополії. Продукти та послуги, які виробляють суспільні підприємства є стратегічно важливими для розвитку економіки.
В результаті детального аналізу наукових та статистичних джерел сформовано основні риси природних монополій.
Крім сформованих рис запропоновано класифікацію природних монополій. На даних час природні монополії мають розгалужену систему суб’єктів господарювання. Їх можна класифікувати виходячи з організаційної підпорядкованості, за рівнем локалізації, за сферою діяльності, за економічним районом функціонування.
В результаті детального аналізу фінансового аспекту природних монополій отримали наступні результати:
– з кожним роком іде збагачення держави за рахунок природних монополій. Політика державних регуляторів та самих природних монополій працює в бік збільшення тарифів та податкових платежів до бюджету;
– ефект масштабу природних монополій в Україні не діє. На протязі 3 років (2017-2019) кількість природних монополій за рахунок подрібнення збільшилось у 1,5 рази. Ця динамічна тенденція повинна була відбитись на фінансових результатах в бік зменшення. Але змін в чистому фінансовому результатів не спостерігається;
¬ виходячи з зроблених розрахунків природні монополії України мають дефіцит власних оборотних коштів. Наявні власні оборотні кошти не покривають довгострокових зобов’язань і короткострокових кредитів. Тому можна стверджувати, що природні монополії країни мають тип кризового фінансового стану.
Основні пропозиції, які можна запропонувати для покращення функціонування природних монополій: покращення ліквідності та платоспроможності природних монополій за рахунок оптимізації ресурсного потенціалу; зупинення процесу подрібнення та збільшення природних монополій на ринку. Подрібнення монополій, особливо в сфері водопостачання та водовідведення не дає значного економічного ефекту; більш інтенсивне оновлення основних засобів (збільшення капітальних інвестицій не впливає на коефіцієнт зносу основних засобів, який залишається на рівні 51-53%).
У статті використані емпіричні та теоретичні методи дослідження.
Метод спостереження та абстрагування, аналізу та синтезу дали можливість сформувати поняття «природна монополія» та виділити основні риси природних монополій, систематизувати класифікацію природних монополій.
Методи статистичних досліджень використані для групування та аналізу природних монополій за відповідними класифікаційними ознаками та аналізу фінансового аспекту. Метод оцінки забезпеченості запасів джерелами їх формування використано для визначення типу фінансового стану природних монополій.

Ключові слова: природна монополія; чистий фінансовий результат; фінансовий стан; податкові надходження; капітальні інвестиції.

Література

1. Августин Р.Р. Природні монополії: економічна сутність та об’єктивна потреба їх виникнення // Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.4. С.167-172
2. Базилевич В.Д., Филюк Г.М. Природні монополії. К.: Знання, 2006. – 367 с.
3. Веймер Д.Л., Вайнінг Е.Р. Аналіз політики: концепції і практика. К.: Основи, 1998. –655с.
4. Thomas DiLorenzo. The Myth of Natural Monopoly //. The Review of Austrian Economics. 1996. Vol. 9, №2 . С. 43–58.
5. Савко О. Я. Дослідження умов функціонування природних монополій // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2019. Т. 30(69), № 2. С. 160-163.
6. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. М.: МГУ: ИНФРА-М, 1997. – 720с.
7. Трохимець О.І. Державне регулювання ринку соціально - орієнтованих товарів та послуг в Україні. дис. док. екон. наук: 8.00.03. Запоріжжя.: КПУ, 2016. ¬ 517с.
8. Ущаповський К.В. Система показників ефективності природних інфраструктурних монополій в електроенергетиці // Економічний простір. 2015. №103. С. 86-96.
9. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000р. №1682–ІІІ. [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 (дата звернення 08.04.2020).
10. Офіційний сайт єдиного веб - порталу відкритих даних [Електронний ресурс] URL: https://data.gov.ua/dataset/b9b1752e-92fc-4277-8f0d-227c40da2eda (дата звернення 08.04.2020).
11. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України [Електронний ресурс] URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення 08.04.2020).

O. Shapurov

CURRENT STATE OF NATURAL MONOPOLIES: CATEGORIAL BASIS AND FINANCIAL ASPECT

Summary

In today's context, the functioning of the public sector is an integral part of natural monopolies. Products and services produced by public enterprises are strategically important for economic development.
This economic aspect confirms the total tax revenues from natural monopolies, which amount to more than 180 billion UAH (one fourth of the state's tax revenues). Natural monopolies also provide more than 400,000 jobs and 3374 units. of business entities of the Ukrainian market.
As a result of a detailed analysis of scientific and statistical sources, the main features of natural monopolies have been formed: possession of important natural resources and its own unique infrastructure; organizational and economic limitations; economic activity at different levels of localization; narrow specialization and rigid production structure.
In addition to the formed characteristics the classification of natural monopolies is proposed. At the time, natural monopolies have an extensive system of business entities. They can be classified on the basis of organizational affiliation, level of localization, in the field, according to economic area of operation.
The economic area of operation the vast majority of natural monopolies concentrated in 3 regions: North-East, the black sea, the Capital. The level of localization of 99% of public utilities (a public Utility) operate in regional markets, more efficient and large-scale monopolies at the national level. According to the list of natural monopolies approved by the Antimonopoly Committee there are two controller: NKREKP (subordinate 3338 units of natural monopolies) and the Ministry of infrastructure (36 units of natural monopolies). In the structure of natural monopolies in the sphere of activity of centralized water supply and transportation of thermal energy is nearly 96% of all subjects, the remaining 4% comes from other areas.
The result of detailed analysis of financial aspect of natural monopolies, with the following results:
– every year there is the enrichment of the state at the expense of natural monopolies. Policy of state regulators and the natural monopolies working in the direction of increasing tariffs and tax payments to the budget. For the period 2014-2018 years enterprises public sector received revenues of $ 2.2 trillion. UAH. growth over this period amounted to 250%. Government for the period 2014-2018 years and for 2 quarters 2019 year received taxes worth nearly 0.5 trillion.UAH;
- the effect of scale of natural monopolies in Ukraine does not work. During the 3 years (2017-2019), the number of natural monopolies due to grinding has increased 1.5 times. This dynamic trend was to be reflected in the downward financial performance. But changes in net financial results are not observed. The average value of the net financial result of natural monopolies for the period 2016-2018 amounts to UAH 44.6 billion.
Based on the calculations were made, the natural monopolies of Ukraine have a deficit of their own working capital. Existing working capital does not cover long-term liabilities and short-term loans. Therefore, it can be argued that the natural monopolies of the country have a type of financial crisis.
The main suggestions that can be made to improve the functioning of natural monopolies: improve the liquidity and solvency of natural monopolies by optimizing resource potential; stopping the process of shredding and increasing natural monopolies in the market. Crushing monopolies, especially in the field of water supply and sanitation, does not have a significant economic effect; more intensive renovation of fixed assets (increase in capital investment does not affect the depreciation ratio of fixed assets, which remains at 51-53%).
The article uses empirical and theoretical research methods. The method of observation and abstraction, analysis and synthesis made it possible to form the concept of "natural monopoly" and to identify the main features of natural monopolies, to systematize the classification of natural monopolies.
Statistical survey methods have been used to group and analyze natural monopolies by appropriate classification attributes and to analyze the financial aspect. The method of estimating the supply of stocks by sources of their formation was used to determine the type of financial condition of natural monopolies.

Keywords: natural monopoly; net financial result; financial position; tax revenue; capital investment.

References

1. Augustine, R.R. (2010), “Natural monopolies: the economic nature and the objective need for their emergence”, Naukovij vіsnik NLTU Ukraїni, vol. 20.4, pp. 167-172.
2. Basilevich, V.D. and Filiuk, G.M. (2006), Prirodnі monopolії [Natural monopolies], Znannja, Kyiv, Ukraine.
3. Weimer, D. L. and Vining A.R. (1998), Analіz polіtiki: koncepcії і praktika [Policy analysis: concepts and practice], Osnovi, Kyiv, Ukraine.
4. Thomas, DiLorenzo. (1996), “The Myth of Natural Monopoly”, The Review of Austrian Economics, vol. 9, no. 2, pp. 43–58.
5. Savko, O.J. (2019), “Investigation of the conditions of functioning of natural monopolies”, Vchenі zapiski Tavrіjs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі V. І. Vernads'kogo. Serіja : Ekonomіka і upravlіnnja, vol. 30(69), no. 2, pp. 160-163.
6. Stiglitz, J.E. (1997), Jekonomika gosudarstvennogo sektora [Economics of the Public sector], MGU: INFRA-M, Moscow, Russia.
7. Trochimets, O.I. (2016), “State regulation of the market for socially oriented goods and services in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, National economy, Classical Private University, Zaporizhzhia, Ukraine.
8. Ushchapovsky, K.V. (2015), “System of indicators of efficiency of natural infrastructure monopolies in the power industry”, Ekonomіchnij prostіr, vol. 103. pp. 86-96.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine " On Natural Monopolies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 (Accessed 08 April 2020).
10. The official site of Open data portal (2020), available at: https://data.gov.ua/dataset/b9b1752e-92fc-4277-8f0d-227c40da2eda (Accessed 08 Apr. 2020).
11. The official site of Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), available at: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (Accessed 08 Apr. 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2641

Відомості про авторів

О. О. Шапуров

к. е. н., доцент,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Інженерний інститут Запорізького національного університету

O. Shapurov

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department Finance, Banking and Insurance,Engeneering institute of National Zhaporizhia’s university

ORCID:

0000-0002-4381-4886

Як цитувати статтю

Шапуров О. О. Сучасний стан природних монополій: категоріальний базис та фінансовий аспект. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7791 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.75

Shapurov, O. (2020), “Current state of natural monopolies: categorial basis and financial aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7791 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.