EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ З МЕТОЮ ПРОТИДІЇ ВІДПЛИВУ КАПІТАЛУ
Н. Я. Михаліцька, М. Т. Бець, Х. І. Цвайг

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.77

УДК: 336.228

Н. Я. Михаліцька, М. Т. Бець, Х. І. Цвайг

МЕХАНІЗМИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ З МЕТОЮ ПРОТИДІЇ ВІДПЛИВУ КАПІТАЛУ

Анотація

У статті висвітлено різницю між податковою амністією і амністією капіталів. Вказано, що кожна країна, розробляє та впроваджує власні державні механізми у боротьбі з легалізацією злочинних коштів, користуючись при цьому рекомендаціями FATF. Проаналізовано зарубіжний досвід проведення податкових амністій та протидії відпливу капіталу. Встановлено, що нині український уряд в Україні орієнтується на досвід легалізації економіки Аргентини. Проте амністія капіталу не повинна стосуватися доходів, що отримані злочинним шляхом.
Пропонується зусилля фахівців сконцентрувати на практиці запобігання відпливу капіталу в зарубіжні країни. Одним з ефективних механізмів, що діє в указаному напрямку, є державний контроль за трансфертним ціноутворенням експортерів України. Прийняті в 2013-2019 роках нормативно-правові акти дозволяють говорити про значну увагу, яка приділяється даному питанню законодавцями, урядом та податковими органами.

Ключові слова: економічна безпека держави; податкова амністія; амністія капіталів; контроль; трансфертне ціноутворення.

Література

1. Лємєнов О. Протидія «відмиванню» коштів: наздоганяючи Захід. Дзеркало тижня. 2019. Вип. №48, 14 грудня – 20 грудня.
2. Кривонос Л. Світовий досвід боротьби з «брудними» грошима. Фінансовий контроль. Всеукраїнський науково-практичний журнал, 2018 (Дата розміщення 2018-04-13) URL: https://fincontrol.com.ua/newspublic.php?id=68
3. Паливода А. Амністія капіталів: як зіпсувати хорошу ідею. Дзеркало тижня. 2019. Вип. №25, 27 червня – 5 липня.
4. Тищук Т., Іванов О. Державне регулювання трансфертного ціноутворення в Україні як засіб протидії відпливу капіталу: Аналітична записка. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/739/
5. Приходько О. Борьба с отмыванием денег: европейский опыт для Украины. Дзеркало тижня. 2007. Вып. №49, 21 декабря-28 декабря.
6. Сльозко О.О., Глазова А.Б. Позитивний досвід податкових амністій розвинутих країн для України. Інтелект XXI. 2015. № 5. С. 27-35.
7. Приходько І. Перспективи проведення податкової амністії капіталів фізичних осіб в Україні (з урахуванням результатів податкового компромісу 2014 року). Підприємництво, господарство і право. 2018. №4(266). С.159-164.
8. Каленяк Р. В. Амністія капіталу як економіко-правовий засіб прискорення суспільно-економічного розвитку. Сучасні питання економіки і права. 2012. Вип. 2. С. 86-92.
9. Святненко А. Декларування, відмивання чи легалізація? Дзеркало тижня. 2019. Вип. №38, 12 жовтня – 18 жовтня.
10. Левенков, А. Международный опыт проведения экономической амнистии и предпосылки ее осуществления в Республике Беларусь. Банкаўскі веснік : информационно-аналитический и научно-практический журнал Национального банка РБ. 2015. № 11 (628). С. 62-66.
11. Брехов С. С. Напрями розвитку контролю за трансфертним ціноутворенням в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ»; ред. кол.: В. С. Кравців (відп. ред.). Львів, 2016. Вип. 4 (120). 2016. № 4. С. 126-131.
12. Задорожня Л.А. Міжнародна практика трансфертного ціноутворення в контексті оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб України. Економіка і фінанси. 2014. №10. С. 62-70.
13. Задоя А.О., Венгер С.А. Трансфертне ціноутворення у міжнародному бізнесі. Академічний огляд. 2011. 2 (35). С. 156-163.
14. Мішин М., Курілов Є. Трансфертне ціноутворення та план дій BEPS. Вісник Міністерства доходів і зборів України. 2014. № 16. С. 12-16.
15. Коротун В. І. Контроль за трансфертним ціноутворенням в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 42–46.
16. Tax Amnesties: Theory, Trends, and Some Alternatives / Katherine Baer and Eric Le Borgne. - Washington DC, International Monetary Fund, 2008.

N. Mykhalitska, M. Bets, K. Tsvayh

THE MECHANISMS OF TAX ADMINISTRATION AND COUNTERACTING THE CAPITAL OUTFLOWS

Summary

The research defines and highlights the difference between the tax amnesty and the capital amnesty. It states that every country establishes and implements their own state mechanisms for combating legalization of criminal proceeds in line with the FATF Recommendations. The foreign experience of conducting tax amnesties and counteracting capital outflow has been analyzed. It has been determined that the present government of Ukraine is focused on the experience of economy legalization in Argentina. However, capital amnesty should not refer to criminal proceeds.
It has been suggested that specialists need to focus on prevention of capital outflow to foreign countries. One of the effective mechanisms working in the indicated direction is the government control of transfer pricing of Ukrainian exporters. It has been found that a part of international business is composed of transactions conducted between the business units of multinational corporations, which statedly search for the ways to decrease the tax burden in their business activity. Statutory instruments, adopted in 2013-2019, unveiled that the government, law-making and tax authorities have been largely focusing on this point thus far.
The development of international cooperation, as well as the selection of a model for implementation of the existing practices under the BEPS Action Plan, which are directly related to the management of the transfer pricing processes, remains to be the key issue. It concerns, in particular, the application of a model legislation on transfer pricing documentation, as well as the implementation of a range of other measures of high and medium priority. Consequently, side by side with institutional development of transfer pricing control mechanisms, the efficiency of transformations in this field hinges on the effect of infrastructural measures performance, namely the development of transfer pricing risk assessment methodology, the generalization and the appropriate analytical elaboration of the aggressive tax planning schemes, the establishment of rules on disclosure of the information regarding tax avoidance schemes applied by the taxpayers.

Keywords: economic security of the state; tax amnesty; capital amnesty; control; transfer pricing.

References

1. Liemienov, O. (2019), "Anti-money laundering: catching up with the West", Dzerkalo tyzhnia, vol. 48.
2. Kryvonos, L. (2018), "World experience in dealing with "dirty" money", Finansovyi kontrol. Vseukrainskyi naukovo-praktychnyi zhurnal, [Online], available at: https://fincontrol.com.ua/newspublic.php?id=68
3. Palyvoda, A. (2019), "Amnesty Capital: How to spoil a good idea", Dzerkalo tyzhnia, vol. 25.
4. Tyshchuk, T. and Ivanov, O. "State regulation of transfer pricing in Ukraine as a means of counteracting capital flight", An analytical note, [Online], available at: http://old2.niss.gov.ua/articles/739/
5. Prykhodko, O. (2007), "The fight against money laundering: the European experience for Ukraine", Dzerkalo tyzhnia, vol. 49.
6. Slozko, O.O. and Hlazova, A.B. (2015), "Positive experience of tax amnesty of developed countries for Ukraine", Intelekt XXI, vol. 5, pp. 27-35.
7. Prykhodko, I. (2018), "Prospects for the tax amnesty of individual capital in Ukraine (taking into account the results of the 2014 tax compromise)", Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 4(266), pp.159-164.
8. Kaleniak, R. V. (2012), "Amnesty of capital as an economic and legal means of accelerating socio-economic development", Suchasni pytannia ekonomiky i prava, vol. 2, pp. 86-92.
9. Sviatnenko, A. (2019), "Declaring, laundering or legalization?", Dzerkalo tyzhnia, vol. 38.
10. Levenkov, A. (2015), "International experience in conducting economic amnesty and the prerequisites for its implementation in the Republic of Belarus", Bankaўskі vesnіk : informacionno-analiticheskij i nauchno-prakticheskij zhurnal Nacional'nogo banka RB, vol. 11 (628), pp. 62-66.
11. Brekhov, S. S. (2016), "Areas of development of transfer pricing control in Ukraine", Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 4 (120), vol. 4, pp. 126-131.
12. Zadorozhnia, L.A. (2014), "International practice of transfer pricing in the context of taxation of income of natural and legal persons of Ukraine", Ekonomika i finansy, vol. 10, pp. 62-70.
13. Zadoia, A.O. and Venher, S.A. (2011), "Transfer pricing in international business", Akademichnyi ohliad, vol. 2 (35), pp. 156-163.
14. Mishyn, M. and Kurilov, Ye. (2014), "Transfer pricing and BEPS action plan", Visnyk Ministerstva dokhodiv i zboriv Ukrainy, vol. 16, pp. 12-16.
15. Korotun, V. (2016), “Transfer pricing control in Ukraine: problems of formation and perspectives of development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 42–46.
16. Tax Amnesties: Theory, Trends, and Some Alternatives / Katherine Baer and Eric Le Borgne. - Washington DC, International Monetary Fund, 2008.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2590

Відомості про авторів

Н. Я. Михаліцька

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту,Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

N. Mykhalitska

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of Management Department, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

ORCID:

0000-0002-8912-8005


М. Т. Бець

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

M. Bets

PhD in Economics, associate professor of department of ecological expertise of goods, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

ORCID:

0000-0003-4413-3705


Х. І. Цвайг

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

K. Tsvayh

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Economic Security, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

ORCID:

0000-0002-2265-8570

Як цитувати статтю

Михаліцька Н. Я., Бець М. Т., Цвайг Х. І. Механізми податкового адміністрування з метою протидії відпливу капіталу. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7792 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.77

Mykhalitska, N., Bets, M. and Tsvayh, K. (2020), “The mechanisms of tax administration and counteracting the capital outflows”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7792 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.