EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ
В. В. Павлов

УДК: 330.341

В. В. Павлов

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

Анотація

В статті представлено обґрунтування важливості державно-приватного партнерства як чинника формування інноваційного середовища в сучасній інноваційній економіці на основі інтеграційної взаємодії державного та приватного секторів, взаємодоповнення їх переваг та компенсації недоліків у процесі реалізації спільних партнерських проектів.
Одним із напрямків покращення використання ресурсної бази економічних суб’єктів країни та переваг від її концентрації, що формують джерела розвитку інноваційної економіки за сучасних умов, є проекти, що створюються та реалізуються внаслідок розуміння високого потенціалу синергії державної та приватної сфери, їх поєднання, створення атмосфери довіри та співпраці, – проекти, створені на основі державно-приватного партнерства.
В статті запропоновано власне визначення «державно-приватного партнерства» угода між двома або більше сторонами (принаймні одна з яких представляє державний сектор і яка погодилася співпрацювати для здійснення спільних інвестицій із використанням спільних фондів), які погоджуються на взаємну відповідальність та ризик, а також на участь у розподілі досягненого результату на основі рівності прав сторін угоди. Така співпраця базується на взаємних знаннях кожного партнера, різноманітності їх ресурсів, як матеріальних, так і, особливо в інноваційній сфері, – нематеріальних, та розподілі повноважень.
У макроекономічній перспективі розвиток ДПП в Україні сприятиме збільшенню кількості та обсягів інвестицій в інновації, що відобразиться на динаміці інноваційного розвитку країни, підвищенню ефективності функціонування національної інноваційної системи, що базуватиметься на апробованих та базованих на довірі між суб’єктами інноваційної діяльності інституціях, підвищенню рівня якості державних послуг.

V. Pavlov

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A FACTOR FOR THE FORMATION OF THE INNOVATION ENVIRONMENT IN UKRAINE

Summary

The article substantiates the importance of public-private partnerships as a factor in shaping the innovation environment in the modern innovation economy, based on the integration of public and private sectors, complementing their strengths and compensating for disadvantages in the implementation of joint partnership projects.
One of the ways to improve the use of the resource base of economic entities of the country and the benefits of its concentration, which form the sources of development of innovative economy in modern conditions, are projects that are created and realized due to the understanding of the high potential of synergy of public and private sphere, their combination, creation of atmosphere trust and cooperation - projects created on the basis of public-private partnership.
The article proposes an own definition of a "public-private partnership" agreement between two or more parties (at least one of which represents the public sector and which has agreed to cooperate to make joint ventures using mutual funds), which agree on mutual responsibility and risk, and on participation in the distribution of results based on the equality of rights of the parties to the agreement. Such cooperation is based on the mutual knowledge of each partner, the diversity of their resources, both material and, especially in the innovation sphere - intangible, and the distribution of powers.
It is determined that the interaction of the state and the private sector in the process of implementation of projects based on public-private partnership in Ukraine will help to improve the use of the resource base of economic subjects of the country and the benefits of concentration of capital; embodying the potential of the synergy of the public and private spheres, creating an atmosphere of trust and cooperation between them.
From a macroeconomic perspective, the development of PPP in Ukraine will contribute to an increase in the number and volume of investment in innovation, which will reflect the dynamics of innovative development of the country, increase the efficiency of functioning of the national innovation system, based on tried and trusted levels of innovation between entities of innovation public services.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 1933

Відомості про авторів

В. В. Павлов

к. е. н., докторант ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ

V. Pavlov

Candidate of Economics Science,Doctoral Student «National Academy of Management», Kyiv

ORCID:

0000-0001-7120-0876

Як цитувати статтю

Павлов В. В. Державно-приватне партнерство як чинник формування інноваційного середовища в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7798 (дата звернення: 22.04.2021).

Pavlov, V. (2018), “Public-private partnership as a factor for the formation of the innovation environment in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7798 (Accessed 22 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.