EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Н. М. Внукова, Е. Р. Мамедова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.12

УДК: 3868.1

Н. М. Внукова, Е. Р. Мамедова

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню поняття «конкурентоспроможність страхових компаній» та визначення його взаємозв’язку з іншими категоріями теорії конкуренції. На основі проведення морфологічного аналізу конкурентоспроможність страхових компаній охарактеризовано як здатність страхових компаній створювати, надавати та реалізовувати привабливі для кінцевого споживача послуги та протистояти конкуруючим страховим компаніям на страховому ринку. Для встановлення специфіки управління конкурентоспроможністю страхових компаній досліджено її взаємозв’язок з іншими поняттями теорії конкуренції, зокрема: конкурентоспроможністю послуги (продукту), привабливістю послуги (продукту), конкурентною перевагою, конкурентною позицією, конкурентним потенціалом, конкурентною стратегією. Визначення взаємозв’язку між поняттями теорії конкуренції здійснено на основі побудови ієрархічної моделі з використанням методу системного аналізу – методу направлених графів. Процес реалізації методу направлених графів передбачає, що спочатку кожен елемент аналізується окремо, а процес об’єднання здійснюється поступово. На основі застосування цього методу взаємозв’язок між категоріями представлено у вигляді певної системи (графа), де найнижчий (перший рівень) – це категорія, що залежать від понять на вищих рівнях ієрархії. У результаті виконання всіх ітерацій отримано шести рівневу ієрархію, де на першому рівні знаходиться конкурентна позиція страхової компанії, яка залежить від категорій вищих рівнів, є цільовим показником будь-якої конкурентної стратегії та індикатором успішності управління конкурентоспроможністю страхової компанії. Шостий (найвищий) рівень ієрархії включає конкурентну стратегію та конкурентний потенціал страхової компанії, оскільки від цих двох складових залежить ефективність усіх інших рівнів процесу управління конкурентоспроможністю. Представлений взаємозв’язок між поняттями свідчить про необхідність врахування ступеня впливу даних категорій одна на одну при розробці заходів щодо вдосконалювання управління конкурентоспроможністю страхових компаній.

Ключові слова: конкурентоспроможність; страхова компанія; ієрархія; конкурентна стратегія; конкурентний потенціал; конкурентна позиція.

Література

1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г. Л. Азоев. – М.: Экономика, 1996. – 196 с.
2. Войнова Є. І. Рейтинг конкурентоспроможності країн на світовому ринку страхування у 2015 році / Є. І. Войнова // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2016. – № 46 – С. 20-26.
3. Ермолов М. О. Чем отличается конкурентоспособность фирмы от конкурентоспособности товара. Как продать товар на вашем рынке / М. О. Ермолов. – М.: Мысль, 1990. – 364 с.
4. Забелин П. В. Основы стратегического управления / П. В. Забелин, И. К. Моисеева. – Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998. – 195 с.
5. Іонін М. Є. Параметри оцінки конкурентної позиції страхової компанії / М. Є. Іонін // Финансы, учет, банки. – 2014. – № 20. – С. 136-143.
6. Кваско А. В. Конкурентоспроможність продукції як складова конкурентного потенціалу підприємства / А. В. Кваско, М. М. Лавренюк // Економічний аналіз. – 2013. – № 14(3). – С. 29-34.
7. Кравчук Г. В. Методологічні засади управління конкурентоспроможністю страхових компаній: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Г. В. Кравчук ; ДВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". – Суми, 2010. – 40 с.
8. Лямец В. І. Системний аналіз / В. І. Лямец, А. Д. Тевяшев. – Харків: ХТУРЄ, 1998 – 252 с.
9. Мамедова Е. Р. Оцінка конкурентоспроможності туристичного страхування в страхових компаніях / Е. Р. Мамедова // Development Management. – 2018. – № 4. – С. 8-17.
10. Мошкина О. А. Конкурентоспособность страховых компаний в масштабах национальной экономики / О. А. Мошкина // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2009. – № 52. – С. 58-60.
11. Ожегов С. И. Словарь русского языка: 6-е исправленное и значительно дополненное издание / С. И. Ожегов. – М. : Оникс 21 век, 2004. – 1198 с.
12. Піддубний І. О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / І. О. Піддубний, А. І. Піддубна. – Харків : ВД "ІНЖЕК", 2004. –264 с.
13. Портер М. Конкуренция / М. Портер. – М.: Вильямс, 2000. – С. 480.
14. Приступа, Л. А. Концептуальні засади конкурентоспроможності страхової компанії в сучасному ринковому середовищі / Л. А. Приступа, О. Б. Харчук // Економіка і суспільство. – 2017. – № 13. – С. 1201-1206.
15. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь : 5-е изд. / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М. : Инфра-М, 2009. – 536 с.
16. Сіренко І. В. Метод визначення страхувальником конкурентоспроможності страхової компанії / І. В. Сіренко, О. Є. Гросицька // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 8. – С. 90-92.
17. Стивенсон В. Дж. Управление производством / В. Дж. Стивенсон; пер.с англ.] – М. : ООО «Издательство «Лаборатория Базовых Знаний», 1998. – 928 с.
18. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002. – 892 с.
19. Хруцкий В. Е. Современный маркетинг / В. Е. Хруцкий, И. В. Корнеева, Е. Е. Автухова. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 356 с.
20. Шірінян Л. В. Конкурентоспроможність страхового ринку в сучасних умовах / Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 37-38.
21. Яновский А. Конкурентоспособность товара и товаропроизводителя / А. Яновский // Бизнес-Информ. – 1996. – № 5. – С. 21-23.
22. Ярошенко С.П. Принципи конкурентноздатності сфери матеріального виробництва / С.П. Ярошенко // Регіональні перспективи. – 1998. – № 1(2). – С. 37-39.

N. Vnukova, E. Mamedova

THEORETICAL ASPECTS OF DETERMINING THE ESSENCE OF INSURANCE COMPANIES’ COMPETITIVENESS

Summary

The article is devoted to substantiating the concept of insurance companies’ competitiveness and defining its relationship with other categories of competition theory. Based on the morphological analysis, the competitiveness of insurance companies is characterized by the ability of insurance companies to create, provide and implement attractive services for the end-customers and to compete with other insurance companies in the insurance market. In order to determine the specificity of the insurance companies’ competitiveness management, its relationship with other concepts of the competition theory was investigated, in particular: competitiveness of service (product), attractiveness of service (product), competitive advantage, competitive position, competitive potential, competitive strategy. The definition of the relationship between the concepts of competition theory is based on the construction of a hierarchical model using the method of systematic analysis (the method of directed graphs). The process of implementing the directional graph method implies that initially each element is analyzed individually and the merging process is carried out gradually. Based on this method, the relationship between categories is represented as a specific system (graph), where the lowest (first) level is a category that depends on concepts at the higher levels of the hierarchy. As a result of all iterations, a six-level hierarchy is obtained, where the first level is the competitive position of the insurance company, which depends on the categories of higher levels, is a target indicator of any competitive strategy and an indicator of the success of managing the competitiveness of the insurance company. The sixth (highest) level of the hierarchy includes the competitive strategy and the competitive potential of the insurance company, since these two components depend on the effectiveness of all other levels of the competitiveness management process. The presented relationship between concepts demonstrates the need to take into account the degree of influence of these categories on each other when developing measures to improve the competitiveness of insurance companies.

Keywords: competitiveness; insurance company; hierarchy; competitive strategy; competitive potential; competitive position.

References

1. Azoev, H.L. (1996), Konkurentsyia: analyz, stratehyia y praktyka [Competition: analysis, strategy and practice], Ekonomyka, Moskva, Russia.
2. Voinova, Ye.I (1996), “Rating of the competitiveness of countries in the world insurance market in 2015”, Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova, vol. 46, pp. 136-143.
3. Ermolov, M.O. (1990), Chem otlychaetsia konkurentosposobnost fyrmi ot konkurentosposobnosty tovara. Kak prodat tovar na vashem rinke [What is the difference between the competitiveness of a company and the competitiveness of a product. How to sell goods in your market], Mysl, Moskva, Russia.
4. Zabelyn, P.V. (1998), Osnovy stratehycheskoho upravlenyia [Fundamentals of Strategic Management], Marketynh, Moskva, Russia.
5. Ionin, M.Y. (2014), “Options for assessing the competitive position of an insurance company”, Fynansi, uchet, banky, vol. 20, pp. 136-143.
6. Kvasko, A.V. (2013), “Product competitiveness as a component of the enterprise's competitive potential”, Ekonomichnyi analiz, vol. 14(3), pp. 29-34.
7. Kravchuk, H.V. (2010), “Product competitiveness as a component of the enterprise's competitive potential”, Abstract of Ph.D. dissertation, Finance and Credit, Ukrainian Banking Academy of the National Bank of Ukraine, Sumy, Ukraine.
8. Liamets, V.I. (1998), Systemnyi analiz [System analysis], KhTURI, Kharkiv, Ukraine.
9. Mamedova, E. R. (2018), “Otsinka konkurentospromozhnosti turystychnoho strakhuvannia v strakhovykh kompaniiakh”, Development Management, vol. 4, pp. 8-17.
10. Moshkyna, O.A. (2009), “Competitiveness of insurance companies in the national economy”, Vestnyk Samarskoho hosudarstvennoho ekonomycheskoho unyversyteta, vol. 52, pp. 58-60.
11. Ozhegov, S.I. (2004), Slovar' russkogo yazyka [Dictionary of the Russian language], Oniks 21 vek, Moskva, Russia.
12. Piddubnyi, I. O. (2004), Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of the international competitiveness of the enterprise], VD "INZhEK", Kharkiv, Ukraine.
13. Porter M. (2000), Konkurentsyia [Сompetition], Vyliams, Moskva, Russia.
14. Prystupa, L. A. (2017), “Conceptual principles of competitiveness of an insurance company in today's market environment”, Ekonomika i suspilstvo, vol. 13, pp. 1201-1206.
15. Raizberh, B. A. (2009), Sovremennyi ekonomycheskyi slovar [Modern economic dictionary], Ynfra-M, Moskva, Russia.
16. Sirenko, I. V. (2012), “Method of determining the insurer's competitiveness by the insurance company”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 90-92.
17. Styvenson, V. D. (1998), Upravlenye proyzvodstvom [Production management], Laboratoryia Bazovikh Znanyi, Moskva, Russia.
18. Fatkhutdynov, R. A. (2002), Konkurentosposobnost organizatsii v usloviyakh krizisa: ekonomika. marketing. menedzhment [Organization competitiveness in a crisis: economics, marketing, management], Izdatelsko-knigotorgovyy tsentr "Marketing", Moskva, Russia.
19. Khrutskiy, V. E. (1999), Sovremennyy marketing [Modern marketing], Finansy i statistika, Moskva, Russia.
20. Shirinian, L. V. (2011), “Insurance market competitiveness in the modern conditions”, Ekonomika Ukrainy, vol. 7, pp. 37-38.
21. Yanovskij A. (1996), “Competitiveness of goods and producers”, Biznes-Inform, vol. 5, pp. 21-23.
22. Yaroshenko, S. P. (1998), “Principles of competitiveness of the sphere of material production”, RegIonalnI perspektivi, vol. 1(2), pp. 37-39.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2630

Відомості про авторів

Н. М. Внукова

д. е. н., професор, професор кафедри банківської справи і фінансових послуг, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

N. Vnukova

Doctor of Economic Sciences, professor, Department of Banking and Financial Services, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

ORCID:

0000-0002-1354-4838


Е. Р. Мамедова

аспірант кафедри банківської справи і фінансових послуг, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

E. Mamedova

postgraduate student, Department of Banking and Financial Services, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

ORCID:

0000-0003-4274-2507

Як цитувати статтю

Внукова Н. М., Мамедова Е. Р. Теоретичні аспекти визначення сутності конкурентоспроможності страхових компаній. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7799 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.12

Vnukova, N. and Mamedova, E. (2020), “Theoretical aspects of determining the essence of insurance companies’ competitiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7799 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.