EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ
М. Ю. Богославський

УДК: [005.742:005.72]:334.722.8(043.5)

М. Ю. Богославський

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ

Анотація

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка підходів щодо забезпечення економічної безпеки корпоративних відносин в акціонерному товаристві. Узагальнено соціально-економічну природу та особливості здійснення процесів корпоративного співробітництва в акціонерному товаристві. Розглянуто положення щодо визначення сутності корпоративних відносин як специфічної складової економіки та організації діяльності акціонерного товариства. Визначено особливості забезпечення економічної безпеки корпоративного підприємства (акціонерного товариства) як організаційно-правової форми підприємницької діяльності, що заснована на об’єднанні капіталу, розмежуванні прав власності та функцій управління, обмеженій відповідальності. Узагальнено характеристики спрямованості впливу учасників корпоративних відносин на прийняття стратегічних рішень в сфері забезпечення економічної безпеки функціонування та розвитку акціонерного товариства. Доведено необхідність формування системи забезпечення економічної безпеки як складової механізму корпоративного управління акціонерним товариством. Представлено рекомендації щодо обґрунтування вибору та результативного використання форм та методів протидії загрозам та ризикам здійснення корпоративних відносин для забезпечення стабільності розвитку та забезпечення інтересів учасників акціонерного товариства. Встановлено причини та розглянуто основні закономірності виникнення й поглиблення корпоративного конфлікту як основної форми прояву протиріч між учасниками корпоративних відносин та джерела виявлення перешкод, ризиків та загроз стабільності функціонування і розвитку акціонерного товариства. Доведено визначальний характер впливу конфігурації розподілу корпоративного контролю на забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства.

M. Bohoslavskyy

ENSURING THE ECONOMIC SAFETY OF CORPORATE RELATIONS IN A JOINT-STOCK COMPANY

Summary

The purpose of the article is to provide a theoretical justification and to develop the approaches for ensuring the economic safety of corporate relations in a joint-stock company. The socio-economic nature and the features of the corporate cooperation processes implementation in a joint-stock company have been generalized. The essence of corporate relations as a specific component of the economy and activity organization of a joint-stock company has been considered. The peculiarities for ensuring the economic security of a corporate enterprise (joint-stock company) as an organizational and legal form of business activity have been defined. It is proved that this form of business activity based on the pooling of capital, the separation of ownership and management functions, limited liability. The characteristics of the corporate relations participants’ influence on making strategic decisions in the sphere of economic security of a joint-stock company functioning and development have been generalized. The need to create a system of economic security as a component of the corporate governance mechanism of a joint-stock company has been proven. The recommendations for substantiating the choice and effective use of forms and methods of counteracting the threats and risks of corporate relations have been presented. These recommendations are necessary to ensure the stability of development and to secure the interests of joint-stock companies’ members. The causes and the main patterns of emergence and deepening of corporate conflict have been considered. The corporate conflict has been presented as a form of contradiction between participants in corporate relations, and as a source of the obstacles, risks, and threats to the stability of a joint-stock company functioning and development. The influence of the corporate control configuration and distribution has been presented as a decisive factor for ensuring the economic security of a joint-stock company. Additional theoretical substantiation and methodological elaboration require guidance on resolving corporate conflicts in the context of ensuring the economic security of a joint-stock company.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5160

Відомості про авторів

М. Ю. Богославський

здобувач, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

M. Bohoslavskyy

сandidate of Science Degree, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

Як цитувати статтю

Богославський М. Ю. Забезпечення економічної безпеки корпоративних відносин в акціонерному товаристві. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7801 (дата звернення: 29.02.2024).

Bohoslavskyy, M. (2018), “Ensuring the economic safety of corporate relations in a joint-stock company”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7801 (Accessed 29 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.