EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КУРСОВІ РІЗНИЦІ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
А. С. Колєсніченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.81

УДК: 657

А. С. Колєсніченко

КУРСОВІ РІЗНИЦІ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

Висвітлено стан та фактори зміни валютного курсу в Україні як індикатору зовнішньоекономічної активності й загальній діяльності на міжнародних ринках у світлі неефективної інвестиційної політики та ряду деструктивних трансформацій інституціонального середовища. Дана робота представляє характеристику поняття «іноземна валюта» в контексті положень основних законодавчих документів та з огляду на сферу регулювання бухгалтерського обліку. Звертаючись до викладення цього поняття в законодавстві, виділено такі специфічні форми та пов’язані елементи: кошти, платіжні документи, грошові знаки, електронні кошти, рахунки в банках та інших фінансово-кредитних установах. При цьому, зроблено акцент на ключовій ознаці, властивій всім переліченим атрибутам іноземної валюти, яка виражається в іноземному походженні. Визначено правила відображення операцій в іноземній валюті в бухгалтерському обліку. На цій основі розкрито порядок розрахунку курсових різниць та досліджено ключові питання щодо відтворення таких операцій в обліку й фінансовій звітності.

Ключові слова: курс валют; курсові різниці; облік; фінансова звітність; інституціональне забезпечення.

Література

1. Валютні операції: порядок здійснення та облік / [Кавторєва Я., Михайленко О., Бойцова М., Кузнецов В., Казанова М.]; [5-те вид.]. Х.: Фактор, 2008. 256 с.
2. Дубицький Д. П., Фесенко В. В., Ніколенко В. В. Внутрішній аудит та управління курсовими різницями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Облік і фінанси. 2018. № 1. С. 45-52
3. Орищенко М. Н., Прохар Н. В. Учёт дебиторской и кредиторской задолженности в иностранной валюте: проблемы и пути решения. Дванадесета международна научна конференция на младите учени «Икономиката на България и Европейския Съюз: наука и бизнес». Сборник с доклади (София, УНСС 11 ноември 2016 г.). Издателство на ВУЗФ «Св. Григорий Богослов»: София, 2016. 837 с. С.262–270.
4. Пилипенко О. І. Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку: монографія. Житомир: ФОП Кузьмін Дн.Л., 2010. 612 с.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”. Затверджено Наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0515-00
6. Помулєва В. М. Курсові різниці: облік та відображення у звітності. Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції: колективна монографія за ред. С. В. Шарова, Н. М. Левченко, ЗНТУ. Запоріжжя : СТАТУС, 2017. С. 191-207.
7. Прямі іноземні інвестиції в Україну за 9 міс.-2019 зросли на $1,82 млрд. Інтерфакс Україна URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/627380.html
8. Українська О. О. Оцінка валютної позиції підприємства. Бізнес Інформ. 2012. С. 104–108.
9. Фесенко В.В. Аналіз курсових різниць як процедура внутрішнього аудиту групи пов’язаних підприємств. Економічний аналіз. 2018. Т. 28(2). С. 191-199. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2018_28%282%29__26
10. Чирка Д. М., Поплавська А. А. Курсові різниці як наслідок коливання валютних курсів: обліковий аспект. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2011. С. 385-391.

A. Koliesnichenko

EXCHANGE DIFFERENCES IN ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENTS OF BUSINESS ENTITIES

Summary

The deepening of European integration processes, the expansion of cross-border cooperation, the introduction of information infrastructure for network infrastructure and trade interconnections provide a new impetus for the development of innovative technologies, a business environment that forms numerous prerequisites for entering new markets. Under such conditions, the perception of export and import issues is transformed from a category specific to the sphere of everyday business activity, acquiring signs of operating activities.
The situation and factors of the exchange rate change in Ukraine as an indicator of foreign economic activity and overall activity in international markets in the light of inefficient investment policy and a number of destructive transformations of the institutional environment are highlighted. This paper presents a characteristic of the concept of "foreign currency" in the context of the provisions of the main legislative documents and in view of the scope of accounting. When referring to this concept in legislation, the following specific forms and related elements are highlighted: funds, payment documents, banknotes, electronic funds, bank accounts and other financial institutions. Accordingly, emphasis is placed on the key characteristic inherent in all of the foregoing attributes of foreign currency, which is expressed in foreign origin. It was defined the rules for displaying foreign currency transactions in accountinge. On this basis, the procedure for calculating foreign exchange differences is disclosed and key issues are discussed in relation to the reproduction of such transactions in accounting and financial statements.
In the course of the analysis it is substantiated that the peculiarities of accounting for foreign currency transactions are directly dependent on several factors. First, the type of balance sheet to which this operation belongs: monetary and non-monetary, plays a significant role. Second, special approaches to accounting for foreign currency transactions are due to the fact that the accounting and financial statements of such a transaction require conversion to the national currency.

Keywords: exchange rates; exchange differences; accounting; financial statements; institutional support.

References

1. Kavtoreva, Ya. Mykhaylenko, O. Boytsova, M. Kuznetsov, V. and Kazanova, M. (2008), Valiutni operatsii: poriadok zdijsnennia ta oblik [Currency operations: order of health and region], Faktor, Kharkiv, Ukraine.
2. Dubytskiy D. Fesenko, V. and Nikolenko, V. (2018), “Internal audit and management of exchange rate retailers in the case of healthy business opportunities”, Oblik i finansy, Vol. 1, pp. 45-52.
3. Oryshchenko, M. and Prokhar, N. (2016), “Accounting for receivables and payables in foreign currency: problems and solutions”, Dvanadeseta mezhdunarodna nauchna konferentsyia na mladyte ucheny «Ykonomykata na B'lharyia y Evropejskyia S'iuz: nauka y byznes». Sbornyk s doklady [Twelfth International Scientific Conference of Young Scientists “The Economy of Bulgaria and the European Union: Science and Business”. Collection of reports], Izdatelstvo yf VUZF ‘Sv. Grigoriy Bogoslov’, Sofiya, Bulgari,a 11 nov, pp.262-270.
4. Pylypenko, O. (2010), Korporatyvni prava v systemi bukhhalters'koho obliku [Corporate rights in accounting systems], FOP Kyzmin Dn.L., Zhitomyr, Ukraine.
5. Ministry of Finance of Ukraine (2000), Order “Accounting Standard 21 “The Impact of Changes in Foreign Exchange Rates”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0515-00 (Accessed 25 March 2020).
6. Pomulyeva, V. (2017), Kursovi riznytsi: oblik ta vidobrazhennia u zvitnosti. Osoblyvosti ekonomichnykh reform v Ukraini, pov'iazanykh z vymohamy ievrointehratsii [Courses of education: the region and the image of soundness. Peculiarities of economic reforms in Ukraine, due to the cooperation of the European Integration], ZNTU. STATUS, Zaporizhzhya, Ukraine, pp. 191-207.
7. Іnterfaks Ukrayina (2019), “Direct foreign investment in Ukraine for 9 ms-2019 grew by $ 1.82 billion”, available at: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/627380.html (Accessed 20 March 2020).
8. Ukrayinska, O. (2012), “Estimation of foreign currency position”, Biznes Inform, pp. 104-108.
9. Fesenko, V. (2018), “Analysis of exchange rates as a procedure for internal audit of a group of financial statements”, Ekonomichnyy analiz, vol. 28. pp. 191-199.
10. Chirka, D. and Poplavska, A. (2011), “Courses of exchange of currency exchange rates: regional aspect”, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, pp. 385-391.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2436

Відомості про авторів

А. С. Колєсніченко

к. е. н., ст. викладач кафедри економічного аналізу та обліку,Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

A. Koliesnichenko

PhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Economic Analysis and Accounting, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5007-9082

Як цитувати статтю

Колєсніченко А. С. Курсові різниці в обліку та звітності суб’єктів господарювання. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7804 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.81

Koliesnichenko, A. (2020), “Exchange differences in accounting and financial statements of business entities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7804 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.