EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: ВЗАЄМОЗВʼЯЗОК КАТЕГОРІЙ ТА СПЕЦИФІКА
В. В.Павлов

УДК: 330.341

В. В.Павлов

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: ВЗАЄМОЗВʼЯЗОК КАТЕГОРІЙ ТА СПЕЦИФІКА

Анотація

Статтю присвячено дослідженню факторів та передумов активізації інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки в умовах поширення в глобальних масштабах моделі «інноваційної економіки». Результати статті слід розглядати в контексті їх важливості для стимулювання інноваційно-орієнтованого розвитку країн, що обумовлює створення певної форми стратегічної взаємодії суб'єктів економіки у процесі створення інноваційного продукту (ідеї, рішення, технології, товару, послуги) з метою задоволення постійно зростаючих суспільних потреб.
Представлений в статті перелік факторів інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки з конкретними наслідками, які виявляються в результаті впливу даних факторів на створення умов інноваційної діяльності, дає можливість визначити причинно-наслідкові зв’язки в формуванні поточного стану даних секторів, окреслити проблеми та пріоритети розвитку. Показано, що ключовим елементом забезпечення інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки в умовах впливу глобалізації, інтернаціоналізації, транснаціоналізації, є забезпечення ефективних дій з використання можливостей оточення зі створення та освоєння нових ринкових позицій для реалізації високотехнологічної продукції.
Результати дослідження цієї статті доцільно використати надалі в контексті вивчення теорії інноваційного розвитку, з огляду на можливості сприяння розробці теоретичних положень конвергенції моделі інноваційної економіки і умов та специфіки економіки конкретної країни, їх гармонізації, реалізації можливостей вибору стратегії інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки конкретної країни на основі віднесення цієї країни до певної групи країн за запропонованими у статті критеріями. Це визначає напрямок подальших досліджень проблематики науково-методологічного обґрунтування фундаментальних передумов збалансованого розвитку економіки на базі концепції «інноваційної економіки».

V. Pavlov

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE HIGH-TECH ECONOMY SECTOR: THE INTERACTION OF CATEGORIES AND SPECIFICITY

Summary

The article is devoted to research of factors and prerequisites for activation of innovative development of high-tech sectors of economy under conditions of global model of "innovation economy" expansion. The article also identifies that a key element in ensuring the innovative development of high-tech sectors of the economy in the context of globalization, internationalization, transnationalization, is to ensure effective action to use the environment to create and develop new market positions for the sale of high-tech products. The results of the article should be considered in the context of their importance for stimulating the innovation-oriented development of the countries, which causes the creation of a certain form of strategic interaction of economic entities in the process of creating an innovative product (ideas, solutions, technologies, goods, services) in order to meet the ever-growing public needs .
The article presents a list of factors for innovative development of high-tech sectors of the economy with specific consequences that result from the impact of these factors on the creation of conditions for innovation activity, allows to determine the cause and effect in the formation of the current state of these sectors, to outline problems and priorities for development. It is shown that the key element of ensuring the innovative development of high-tech sectors of the economy in the context of the impact of globalization, internationalization, transnationalization, is the provision of effective actions to use the environment to create and develop new market positions for the sale of high-tech products.
The research results of this article should be used further in the context of the study of the theory of innovative development, given the possibility of facilitating the development of theoretical convergence models of the innovative economy and conditions and specific economy of a particular country, their harmonization, the realization of the possibility of choosing a strategy for innovative development of high-tech sectors of the economy based on the economy that country is assigned to a specific group of countries by the criteria proposed in the article. This determines the direction of further research on the problems of scientific and methodological substantiation of fundamental prerequisites for balanced economic development on the basis of the concept of "innovative economy".

№ 7 2018

Кількість переглядів: 6277

Відомості про авторів

В. В.Павлов

к. е. н., докторант ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ

V. Pavlov

Candidate of Economics Science, Doctoral Student «National Academy of Management», Kyiv

Як цитувати статтю

В.Павлов В. Інноваційний розвиток високотехнологічного сектору економіки: взаємозвʼязок категорій та специфіка. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7805 (дата звернення: 01.03.2024).

Pavlov, V. (2018), “Innovative development of the high-tech economy sector: the interaction of categories and specificity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7805 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.