EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
С. П. Кобець

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.82

УДК: 658:005.332.4

С. П. Кобець

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розкрито сутність поняття «управління конкурентною стійкістю підприємства», автором запропоновано розуміти його як безперервний циклічний процес чергування загальних функцій управління функціональними сферами діяльності цього підприємства та керованими параметрами зовнішнього середовища з метою збереження конкурентоспроможності цього підприємства. У статті запропоновано інструментарій управління конкурентною стійкістю підприємства, який базується на інструментарії сучасної теорії управління, теорії економічної конкуренції та теорії економічної рівноваги та стійкості. Автор запропонував цілі, функції, принципи та фактори управління конкурентною стійкістю підприємства. Зроблено акцент на тому, що при управлінні конкурентною стійкістю неможливо врахувати ступінь впливу на неї усіх чинників, тому доцільно враховувати лише найвагоміші. Оцінка сили впливу чинника на рівень конкурентної стійкості машинобудівного підприємства потребує додаткових досліджень та залежить від його розміру, від ринку, на якому підприємство здійснює свою діяльність, стану галузі, ринку та самого підприємства.

Ключові слова: управління конкурентною стійкістю підприємства; мета управління конкурентною стійкістю підприємства; функції управління конкурентною стійкістю підприємства; принципи управління конкурентною стійкістю підприємства; чинники управління конкурентною стійкістю підприємства.

Література

1. Булах І.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства електрозв’язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / І.В. Булах. – О., 2008. – 20 с.
2. Булах І.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства електрозв’язку / І.В. Булах, Т.Б. Надтока // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. – 2008. – № 33 (2). – С. 245-251
3. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В.Т. Бусел. – Київ. – ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.
4. Галелюк М.М. Чинники та стратегії конкурентоспроможності машинобудівних підприємств: автореферат дисертації кандидата економічних наук: 08.00.04 / М.М. Галелюк; Національний університет «Львівська політехніка».– Л., 2010. – 23 с.
5. Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия / В.Л. Дикань. – Х. : Основа, 1995. – 160 с.
6. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства / С.М. Клименко, О.С. Дуброва, Д.О. Барабась. – К.: КНЕУ, 2006. – 527 с.
7. Кобець С.П. Формування системи управління конкурентною стійкістю машинобудівного підприємства / С.П. Кобець, В.В. Прохорова // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія : Економіка. Том ХIV, вип. 266. – 2013. – С. 189-197.
8. Koontz, H. Management: a systems and contingency analysis of managerial functions / H. Koontz, C. O'Donnell. – New York: McGraw-Hill, 1976. – 768 p.
9. Основи економічної теорії / О.О. Мамалуй, О.С. Марченко. Л.С. Шевченко та ін. За ред. О.О. Мамалуя. – К : Юрінком Інтер, 2006. – 479 с.
10. Печеркина Е.В. Классификация факторов конкурентоустойчивости предприятия [Электронный ресурс] / Е.В. Печеркина // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. – № 8. – Режим доступа : http://vestnik.osu.ru/2005_8/14.pdf
11. Пономаренко В.С. Стратегічне управління розвитком підприємства / В.С Пономаренко, О.І Пушкар, О.М. Тридід. – Х. : ХДЕУ, 2002. – 640 с.
12. Прохорова В.В. Управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств на засадах контролінгу / В.В. Прохорова, В.І. Чобіток. – Х. : НТМТ, 2012. – 248 с.
13. Свідрик Т.І. Оцінка конкурентоспроможності машинобудівних підприємств: змістовна характеристика, чинники впливу, методи / Т.І. Свідрик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2007. – № 17 (7) – С. 251-256
14. Taylor F.W. The Principles of Scientific Management / F.W. Taylor. – New York and London: Harper & brothers, 1911. – 144 p.
15. Fayol, H. General and Industrial Management / H. Fayol. – Eastford: Martino Fine Books, 2013. – 142 p.

S. Kobets

THEORETICAL FOUNDATIONS OF ENTERPRISE COMPETITIVE STABILITY MANAGEMENT

Summary

The article is devoted to the research of the theoretical foundations of enterprise competitive stability management. The purpose of the article is to reveal the essence of enterprise competitive stability management, to reveal the goal of enterprise competitive stability management, and, based on modern management theory, economic competition theory and theory of economic equilibrium and stability, to offer the functions, principles and factors of enterprise competitive stability management.
The author analyses the approaches of Ukrainian and foreign scientists to the content of the functions, principles and factors of managing the competitive stability and competitiveness of an enterprise. The author also offers his own vision of the content of functions, principles and factors of enterprise competitiveness management.
The author offers a “general” system of principles for managing the enterprise’s competitive stability, consisting of the following principles: coordination, integration, adaptability, continuity, flexibility of dynamism, systematicity, complexity, focus on innovations in production management, marketing. The article reveals the essence of each principle.
The article also proposes factors of the external and internal environment that affect the competitive stability of the enterprise and their contents are disclosed. Thus, the author considers environmental factors as indirect factors (economic factors, social factors, political factors, legal factors, scientific and technical factors, international factors, cultural factors, demographic factors and environmental factors) and direct impact factors (suppliers, consumers, competitors, trade unions and public organizations, public authorities, the media). According to the author, the factors of the internal environment include: production, management, finance, marketing, personnel, scientific level, innovation and investment factors.
The author noted that the strength of the influence of the factor on the level of competitive stability of the enterprise requires additional research and depends on the size of the enterprise, on the market in which the enterprise operates, the state of the industry, the market and the enterprise itself.

Keywords: management of competitive stability of enterprise; goal of management of competitive stability of enterprise; functions of management of competitive stability of enterprise; principles of management of competitive stability of enterprise; factors of management of competitive stability of enterprise.

References

1. Bulakh, I.V. (2008), “Assessment of the competitiveness of the telecommunication company”, Ph.D. Thesis, Economics and enterprise management, Odessa national economic university, Odessa, Ukraine.
2. Bulakh, I.V. and Nadtoka, T.B. (2008), “Assessment of the competitiveness of the telecommunications company”, Naukovi pratsi Donets'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichna, vol. 33(2), pp. 245–251.
3. Busel, V.T. (2004), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [Great Dictionary of Modern Ukrainian], Perun, Kyiv, Ukraine.
4. Haleliuk, M.M. (2010), “Factors and strategies of competitiveness of machine-building enterprises”, Ph.D. Thesis, Economics and enterprise management, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine.
5. Dykan', V.L. (1995), Obespechenie konkurentoustojchivosti predprijatija [Ensuring the competitive stability of the enterprise], Osnova, Kharkiv, Ukraine.
6. Klymenko, S.M. Dubrova, O.S. and Barabas', D.O. (2006), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of enterprise competitiveness], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Kobets', S.P. and Prokhorova, V.V. (2013), “Formation of system of management of competitive stability of machine-building enterprise”, Zbirnyk naukovykh prats' Donets'koho derzhavnoho universytetu upravlinnia. Seriia: Ekonomika, vol. 266, pp. 189–197.
8. Koontz, H. and O'Donnell, C. (1976), Management: a systems and contingency analysis of managerial functions, McGraw-Hill, New York, USA.
9. Mamaluj, O.O. Marchenko, O.S. Shevchenko, L.S. Hrytsenko, O.A. and Hrytsenko, L.V. (2006), “Osnovy ekonomichnoi teorii” [Foundations of economic theory], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
10. Pecherkina, E.V. (2005) “Classification of factors of competitive stability of enterprise”, Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, [Online], vol . 8, available at: http://vestnik.osu.ru/2005_8/14.pdf (Accessed 10 Apr 2020).
11. Ponomarenko, V.S Pushkar, O.I and Trydid, O.M. (2002), Stratehichne upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Strategic management of enterprise development], KhDEU, Kharkiv, Ukraine.
12. Prokhorova, V.V. and Chobitok, V.I. (2012), Upravlinnia potentsialom konkurentospromozhnosti pidpryiemstv na zasadakh kontrolinhu [Management of the potential of competitiveness of enterprises on the basis of controlling], NTMT, Kharkiv, Ukraine.
13. Svidryk, T.I. (2007), “Assessment of the competitiveness of machine-building enterprises: meaningful characteristics, factors of influence, methods”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 17(7), pp. 251–256.
14. Taylor, F.W. The Principles of Scientific Management (1911), Harper & brothers, New York, USA and London, UK.
15. Fayol, H. General and Industrial Management (2013 Reprint of 1949 Edition), Martino Fine Books, Eastford, USA.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2331

Відомості про авторів

С. П. Кобець

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економічної кібернетики, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

S. Kobets

PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Economic Theory and Economic Cybernetics, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

ORCID:

0000-0003-3632-1175

Як цитувати статтю

Кобець С. П. Теоретичне підґрунтя управління конкурентною стійкістю підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7806 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.82

Kobets, S. (2020), “Theoretical foundations of enterprise competitive stability management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7806 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.