EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ АГРОХОЛДИНГОМ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
А. М. Слободяник, П. А. Плотник, С. А. Зазимко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.83

УДК: 65.011

А. М. Слободяник, П. А. Плотник, С. А. Зазимко

ПРОБЛЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ АГРОХОЛДИНГОМ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Анотація

В період коли діджиталізація впливає на всі галузі нашого життя, агробізнес не є виключенням. Новітні технології розробляються чи не щодня. Вся агро-інформація поступово оцифровується та аналізується. Завдяки одночасному аналізу великої кількості показників - від актуальних і історичних даних про температуру повітря і опади з найближчих до полю метеостанцій до даних про поточні результати роботи техніки з датчиків GPS- логгерів, інтегрована система управління рослинництвом випереджує по продуктивності топ-менеджерів аграрного ринку. Розвиток діджиталізації менеджменту серед українських агрохолдингів потребує застосування досвіду зару¬біжних країн, що орієнтуються на оптимізацію бізнесу, дієві IT-рішення, забезпечення якості товарів та послуг. Новітні ідеї, ініціативи та програми мають бути інтегровані в стратегію діяльності компанії та підвищувати інноваційну привабливість бізнесу.
Головними напрямами розвитку систем управління в умовах діджиталізації менеджменту мають стати: сприяння прискоренню інноваційних ініціатив, прогностичний моніто¬ринг ринкового середовища, оцінка чинників впливу на конкурентоспроможність компанії, розроблення дорожніх карт на основі галузевих пріоритетів та клієнтського досвіду. Разом із цим має відбуватися формування кадрового потенціалу, комплексна синхронізація всіх видів діяльності, розвиток культури та компетенцій інформаційного обміну, модернізація ІТ-систем, застосування аналітики та Big Data.
Для забезпечення стабільного розвитку агрохолдингу, зміцнення економічної та технологічної безпеки галузі необхідне впровадження новітніх прогресивних технологій. Використання інновацій та техніко-технологічних розробок в аграрній галузі дасть змогу підвищити результативність її діяльності. За рахунок інтенсивних технологій ведення вітчизняного сільськогосподарського виробництва можна досягти збільшення виробництва валової продукції, покращити її якість, скоротити витрати ресурсів, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню ефективності та прибутковості агровиробництва.

Ключові слова: точне землеробство; діджиталізація; новітні технології; управління.

Література

1. Науменко С. В. Особливості управління фінансами в холдингових компаніях // Фінанси України. - 2018. - № 1.
2. Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 105-112.
3. Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти: монографія / Н.П. Мешко, О.М. Сазонець, О.А. Джусов та ін. Донецьк: Юго-Восток, 2012. 470 с.
4. Соколова Г.Б. Деякі аспекти розвитку цифрової економіки в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1(51). С. 92-96.

A. Slobodianyk, P. Plotnyk, S. Zazymko

THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF THE MODERN AGROHOLDING MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Summary

At a time when digitization is affecting all areas of our lives, agribusiness is no exception. The latest technologies are being developed almost every day. All agro-information is gradually digitized and analyzed. Thanks to the simultaneous analysis of a large number of indicators - from current and historical data on air temperature and precipitation from the nearest meteorological stations to the data on the current results of the GPS logger technology, the integrated crop management system is ahead in the performance of the top managers of the agrarian market. The development of management digitization among Ukrainian agroholdings requires the application of the experience of foreign countries focused on business optimization, effective IT solutions, quality assurance of goods and services. The latest ideas, initiatives and programs should be integrated into the company's business strategy and increase the innovative attractiveness of the business.
The main directions of management systems development in terms of management digitization should be: assistance to accelerate innovation initiatives, predictive monitoring of the market environment, assessment of factors affecting the competitiveness of the company, development of roadmaps based on industry priorities and customer experience. At the same time there should be formation of human resources, complex synchronization of all types of activities, development of culture and competences of information exchange, modernization of IT systems, application of analytics and Big Data.
In order to ensure stable development of agroholding, strengthen the economic and technological security of the industry, it is necessary to introduce the latest advanced technologies. The use of innovations and technological developments in the agricultural sector will allow to increase the efficiency of its activity. Due to the intensive technologies of domestic agricultural production, it is possible to achieve an increase in the production of gross production, to improve its quality, to reduce the cost of resources, which, in turn, will help to increase the efficiency and profitability of agricultural production.

Keywords: more precisely; excavation; digitalization; new technology; management.

References

1. Naumenko, S. V. (2018), “Features of financial management in holding companies”, Finansy Ukrainy, vol. № 1.
2. Koliadenko, S.V. (2016), “ The Digital Economy: Prerequisites and Stages of Formation in Ukraine and the World”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. № 6, pp. 105-112.
3. Meshko, N.P. Sazonets', O.M. end Dzhusov, O.A. (2012) Stratehii vysokotekhnolohichnoho rozvytku v umovakh hlobalizatsii: natsional'nyj ta korporatyvnyj aspekty [High-tech development strategies in the context of globalization: national and corporate aspects], Yuho-Vostok, Donets'k, Ukraine.
4. Sokolova, H.B. (2018), “ Some aspects of digital economy development in Ukraine”, Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 1(51), pp. 92-96.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 3169

Відомості про авторів

А. М. Слободяник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту імені проф. Й С. Завадського,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

A. Slobodianyk

PhD in Economics, associate professor of the department of Management named after prof. J.S. Zavadsky, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-6437-0033


П. А. Плотник

бакалаврант,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

P. Plotnyk

bachelor degree, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-6136-3399


С. А. Зазимко

бакалаврант,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

S. Zazymko

bachelor degree, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-3972-399X

Як цитувати статтю

Слободяник А. М., Плотник П. А., Зазимко С. А. Проблема впровадження сучасного управління агрохолдингом в умовах діджиталізації. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7808 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.83

Slobodianyk, A., Plotnyk, P. and Zazymko, S. (2020), “The problem of implementation of the modern agroholding management in the conditions of digitalization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7808 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.