EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЛЬНА ТРИВИМІРНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
В. В. Павлов

УДК: 330.341.1(477)

В. В. Павлов

ІНТЕГРАЛЬНА ТРИВИМІРНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Сучасний світовий ринок високотехнологічної продукції характеризується постійним зростанням конкуренції, появою нових ринків збуту (географічних, продуктових), створенням та задоволенням нових вимог і очікувань клієнтів. Щоб ефективно реагувати на виклики глобалізації, підприємства високотехнологічних секторів економіки окремих країн здійснюють зміни в напрямку розвитку, що змушує їх до постійного вдосконалення виробничих можливостей, системи управління, впровадження найновіших технологій, в тому числі – технологій управління. В цьому сенсі постає питання стосовно вибору доцільних до втілення стратегій стимулювання інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки за сучасних умов, стосовно критеріїв та порядку вибору тієї чи іншої стратегії для їх реалізації в умовах та зважаючи на проблеми конкретної країни.
Представлено спосіб віднесення країн до певних груп відповідно до запропонованої інтегральної тривимірної моделі. Для кожної з таких груп відзначено доцільність застосування конкретних стратегій інноваційного розвитку високотехнологічного сектору економіки.
Структурована стратегія інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки, реалізована в рамках певної системи, алгоритму дій, в значній мірі позитивно впливає на успішність застосування на практиці інструментарію управління розвитком на рівні сектору. Використання стратегічного підходу у цьому сенсі сприяє більш ефективній організації процесів забезпечення відтворення інноваційних аспектів розвитку суб’єктів даних секторів в сучасних умовах господарювання, зумовлюючи можливість адекватно реагувати на мінливість ринкового середовища та створювати передумови для довгострокового розвитку.
Результати статті слід розглядати в контексті їх важливості для стимулювання інноваційно-орієнтованого розвитку країн.

V. Pavlov

INTEGRATED THREE-DIMENSIONAL MODEL FOR THE SELECTION OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGY FOR THE HIGH-TECH AND ECONOMIC SECTOR OF THE ECONOMY

Summary

The modern world market for high-tech products is characterized by constant growth of competition, the emergence of new markets (geographical, product), the creation and satisfaction of new requirements and expectations of customers. In order to respond effectively to the challenges of globalization, enterprises of the high-tech sectors of the economy of individual countries make changes in the direction of development, forcing them to constantly improve production capabilities, management systems, introduction of the latest technologies, including - management technologies. In this sense, the question arises as to the choice of strategies for stimulating the innovative development of high-tech sectors of the economy under current conditions, the criteria and the order of choosing a strategy for their implementation in the conditions and taking into account the problems of a particular country.
A method of assigning countries to specific groups according to the proposed three-dimensional integrated model is presented. For each of these groups, the expediency of applying specific strategies for innovative development of the high-tech sector of the economy was noted.
The structured strategy of innovative development of high-tech sectors of the economy, implemented within the framework of a certain system, the algorithm of actions, has a significant effect on the successful implementation of development management tools at the sector level. The use of a strategic approach in this sense contributes to a more efficient organization of processes to ensure the reproduction of innovative aspects of the development of data subjects in the current economic environment, making it possible to adequately respond to the volatility of the market environment and create the prerequisites for long-term development.
The results of the article should be considered in the context of their importance for stimulating the innovation-oriented development of the countries, which causes the creation of a certain form of strategic interaction of economic entities in the process of creating an innovative product (ideas, solutions, technologies, goods, services) in order to meet the ever-growing public needs.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 2582

Відомості про авторів

В. В. Павлов

к. е. н., докторант ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ

V. Pavlov

Candidate of Economics Science, Doctoral Student «National Academy of Management», Kyiv

ORCID:

0000-0001-7120-0876

Як цитувати статтю

Павлов В. В. Інтегральна тривимірна модель вибору стратегії інноваційного розвитку високотехнологічного сектору економіки. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7809 (дата звернення: 29.05.2022).

Pavlov, V. (2018), “Integrated three-dimensional model for the selection of the innovative development strategy for the high-tech and economic sector of the economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7809 (Accessed 29 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.