EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
О. В. Ніколюк, А. В. Вітюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.13

УДК: 005.591.6:005.932:656.615(477)

О. В. Ніколюк, А. В. Вітюк

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Анотація

В статті обґрунтована доцільність та формалізована змістовність інноваційних аспектів розвитку морських портів у забезпеченні логістичної інфраструтури України. Визначена мета та напрями формування державної політики розвитку морських портів у забезпеченні логістичної інфраструктури. Запропоновано структурну декомпозицію механізму управління інноваційним розвитком морських портів, яка, нa вiдмiну вiд icнуючих, пeрeдбaчaє рeaлiзaцiю завдань стратегічного планування інноваційного розвитку морських портів у контексті забезпечення логістичної інфраструктури України на основі використання відповідного iнcтрумeнтaрiю зі зв’язками горизонтального й вертикального типів; рeзультaти рeaлiзaцiї зaпропоновaного мeхaнiзму cпрямовaнi нa ефективне використання морського потенціалу України, державну підтримку інноваційних проектів та формування конкурентного середовища, яке відповідало б сучасним ринковим трансформаціям з метою гармонізації відносин між державою та суб’єктами морської портової галузі. Встановлено, що формування концесійних стосунків державно-приватного партнерства може бути започатковано через відкритий чи закритий тендери. Ці процедури є найбільш прозорими і конкурентними. Ускладненість технічних рішень при наданні портових послуг призводить до виникнення похідних форм пошуку концесіонерів, таких як діалогові процедури, при яких усі бажаючі можуть подати запит на участь, проте орган управління портом веде комунікацію тільк з авторами пропозицій, які задовольняють конкурсні вимоги в найбільшій мірі. Представлені науково-практичні рекомендації щодо подолання виявлених негативних чинників функціонування морських портів, якi формуютьcя дeржaвою, cуб’єктaми морської портової галузі, науково-освітнім сектором i передбачають: збільшення обсягу інвестицій в розвиток морської портової галузі; підтримку малого та середнього бізнесу; розробку нормативної бази, регулюючої комерційний допуск до морської портової діяльності в сфері вантажних перевезень; сприяння створенню та впровадженню інновацій в галузі; розвиток туризму та рекреації; збільшення наукового потенціалу, активізація зовнішніх контактів науково-освітнього сектору та морської портової галузі.

Ключові слова: морські порти; інновації; розвиток; логістична інфраструктура; механізм; управління; державна політика.

Література

1. Жилін М. Дослідження сучасного стану морських торгових портів України. Економічні інновації. 2015. Вип. 60 (1). С. 111-120.
2. Ігнатенко Є. В Територіальна організація та сучасний стан портового господарства України. Геополитика и экогеодинамика регионов: науч. жур. Симферополь: КНЦ, 2014. Вып. 2, Т. 10. С. 553-559.
3. Ільченко С. В. Організаційно-економічні основи інституціонального реформування морських портів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / С. В. Ільченко. Одеса, 2007. 20 с.
4. Мірошко В.М. Стратегічне планування економічного розвитку вантажних портів України: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.03 / Мірошко В.М. Львів, 2007. 20 с.
5. Переробка вантажів в морських портах України. Підсумки 2018 року URL: http://www.maritime businessnews.com.ua /showact/5.html.
6. Підсумки вантажоперевалки за 2018 рік URL: http://www.uspa.gov.ua/ua/glavnaya/339-ukrainskij/verkhne-menyu/pres-tsentr/analitika/analitika-2016/15079-itogi-gruzoperevalki-za-2016-god-v-morskikh-portakh-ukrainy.
7. Покотілов І. П. Моделі та механізми управління проектами морських транспортних перевезень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.22 / І. П. Покотілов/ Миколаїв, 2012. 21 с.
8. Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-%D1%80
9. Цабієва Т.О. Забезпечення сталого функціонування і розвитку морських портів України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.04 / Т.О. Цабієва. Одеса, 2005. 21 с.
10. Гришова І. Ю., Дяченко О. П. Державна інвестиційна політика розвитку морських портів України.Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 97–102. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.97

O. Nikoliuk, A. Vityuk

INNOVATIVE ASPECTS OF SEA PORT DEVELOPMENT IN THE PROVISION OF LOGISTIC INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

Summary

The article substantiates the feasibility and formalization of innovative aspects of the development of seaports in providing logistics infrastructure in Ukraine. The purpose and directions of formation of the state policy of development of seaports in providing of logistic infrastructure are defined. A structural decomposition of the mechanism for managing the innovative development of seaports is proposed, which, in contrast, provides for the realization of the tasks of strategic planning of the innovative development of seaports in the context of providing the logistic infrastructure of Ukraine based on the use of the appropriate horizons of the horizons; the results of the implementation of the proposed mechanism aimed at the efficient use of Ukraine's maritime potential, state support for innovative projects and the formation of a competitive environment that would respond to modern market transformations in order to harmonize the relations between the state and the sea. It is established that the formation of concessionary relations of public-private partnership can be initiated through open or closed tenders. These procedures are the most transparent and competitive. The complexity of technical solutions in the provision of port services leads to the emergence of derivative forms of search for concessionaires, such as dialogues, in which anyone can apply for participation, but the port management authority communicates only with the authors of proposals that satisfy the most competitive requirements. The scientific and practical recommendations on overcoming the negative factors of functioning of seaports, which are formed by the state, the entities of the maritime port industry, scientific and educational sector, are provided and include: increase of the volume of investments in the development of the maritime port industry; support for small and medium-sized businesses; development of a regulatory framework regulating commercial admission to maritime port activity in the field of cargo transportation; promoting the creation and implementation of industry innovation; development of tourism and recreation; increase of scientific potential, activation of external contacts of the scientific-educational sector and maritime port industry.

Keywords: seaports; innovation; development; logistics infrastructure; mechanism; management; public policy.

References

1. Zhilіn, M. (2015), “Research the current state of commercial seaports in Ukraine”, Ekonomichni innovatsii, Vol. 60 (1), pp. 111-120.
2. Ignatenko, Y. V. (2014), “Territorial organization and present state port economy of Ukraine”, Heopolytyka y ekoheodynamyka rehyonov, Vol. 2, pp. 553-559.
3. Іlchenko, S.V. (2007), “Organizational-economic bases of institutional reform seaports”, Ph.D. Thesis, Economics and enterprise management, Odesa National Maritime University, Odesa, Ukraine.
4. Miroshko, V.N. (2007), “Strategic Planning the Economic Development of Cargo Ports of Ukraine”, Ph.D. Thesis, Economy and national facilities management, Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine.
5. Maritime Business News of Ukraine (2019), “Cargo processing in seaports of Ukraine. 2018 results”, available at: http://www.maritimebusinessnews.com.ua/showact/5.html (Accessed 20 April 2020).
6. Ukrainian Sea Ports Authority (2019), “Cargo handling results for 2018”, available at: http://www.uspa.gov.ua/ua/glavnaya/339-ukrainskij/verkhne-menyu/pres-tsentr/analitika/analitika-2016/15079-itogi-gruzoperevalki-za-2016-god-v-morskikh-portakh-ukrainy (Accessed 10 April 2020).
7. Pokotilov, I. P. (2012), “Models and mechanisms of management of maritime transportations projects”, Ph.D. Thesis, Management projects and programs, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv, Ukraine.
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution “On approval of the Strategy of development of seaports of Ukraine for the period up to 2038”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-%D1%80 (Accessed 10 April 2020).
9. Tsabieva, T.O. (2005), “Ensuring Persistent Functioning and Development of Seaports of Ukraine”, Ph.D. Thesis, Economics of Transport and Communications, The Institute of the Problems of Market and Economic and Ecological Researches, NAS of Ukraine, Odesa, Ukraine.
10. Gryshova, I. and Diachenko, O. (2019), “State investment policy of development of marine ports of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 97–102. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.97

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2682

Відомості про авторів

О. В. Ніколюк

д. е. н., професор Одеської національної академії харчових технологій

O. Nikoliuk

Doctor of Economic Sciences,Professor of the Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-1665-0361


А. В. Вітюк

к. т. н., доцент Одеської національної академії харчових технологій

A. Vityuk

PhD in Technical Sciences,Associate Professor of the Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-9145-1434

Як цитувати статтю

Ніколюк О. В., Вітюк А. В. Інноваційні аспекти розвитку морських портів у забезпеченні логістичної інфраструктури України. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7814 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.13

Nikoliuk, O. and Vityuk, A. (2020), “Innovative aspects of sea port development in the provision of logistic infrastructure of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7814 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.