EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Р. Р. Августин, І. О. Деміків

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.14

УДК: 658: 005.3

JEL: D 21; O 32

Р. Р. Августин, І. О. Деміків

УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Доведено необхідність впровадження в систему управління підприємств управлінських інновацій, що передбачає докорінну перебудову їх виробничої і господарської діяльності на засадах новітньої управлінської парадигми, що потребує імплементації до бізнес-моделі управлінських технологій оперативної і превентивної реакції на трансформацію умов функціонування. Встановлено, що першочерговою причиною необхідності застосування управлінських інновацій є досягнення конкурентоспроможності як цілісності конкурентних переваг, що будуть визначати здатність приймати безпосередню участь в конкурентній боротьбі на ринку в певному виді господарської діяльності. Обґрунтовано необхідність: в переорієнтації на інтелектуальне лідерство, що формує передумови розвитку інноваційного типу поведінки підприємств; створення нових переваг для утримування споживача і формування нових ринків; вміння швидко реагувати на нову ситуацію і знаходити незвичну відповідь на поведінку конкурентів; виробляти і впроваджувати механізми мотивування створення інноваційних підприємств і розвитку інноваційного типу культури та креативного середовища для забезпечення передумов продукування ексклюзивних конкурентних переваг і перетворення процесу управління конкурентоспроможністю підприємств в інноваційний процес.

Ключові слова: управління інноваціями; конкурентоспроможність; конкурентні переваги; конкурентне середовище; управління змінами; інноваційна модель.

Література

1. Тарнавська Н. П., Демків І.О. Концептуальні положення моделі управління гнучкістю підприємства. Бізнес інформ. №2. 2017. c. 307-317.
2. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: підручник. К.: КОНДОР, 2006. 398 с.
3. Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. К.: ІЕП НАНУ, 1999. 254 с.
4. Керівництво Осло. Рекомендації щодо збору та аналізу даних стосовно інновацій. Спільна публікація ОЕСР та Євростату / пер. з англ. та наук. ред. Г. О. Андрощук. К.: УкрІНТЕІ, 2009. 162 с.
5. Тарнавська Н.П. Управлінські інновації у забезпеченні конкурентоспроможності суб'єктів господарювання України. Управлінські інновації. № 1. 2012 р. с.34-55
6. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / Абрамешин А.Е. та ін.. М.: Вита-Пресс, 2001. 272 с.
7. Porter M. (1980) Competitive Strategy, Free Press, New York, 1980.
8. Бистров А.Г. Особливості та зміст організаційно-управлінських інновацій. Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. 2011. №2(38). С.49–53.
9. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка / Писаренко Т.В. та ін.. К.: УкрІНТЕІ, 2019. 80 с.

R. Avhustyn, I. Demkiv

MANAGEMENT INNOVATIONS AS A FACTOR OF IMPROVING COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Summary

The necessity of introduction of management innovations into the management system of enterprises is proved, which implies a radical restructuring of their production and economic activities on the basis of the newest management paradigm, which requires implementation of an operational and preventive reaction on the transformation of operating conditions into the business model of management technologies.
It is determined that in order to increase adaptability and resistance to changes in consuming behavior, it is necessary to pursue organizational changes, both evolutionary and revolutionary in nature. It is impossible without managerial innovations, which are a modern source of competitive advantages in the world practice of economic activities. It is proved that the key to successful enterprise activity in the long term is its ability to change in accordance with changing market conditions, which is ensured by the availability of management mechanisms which control the need and ensure changes. This mechanism is the mechanism to support managerial innovation. Taking into considerations the fact that just the development of the enterprise as a result of action of its extensive-intensive parameters of its activity in the process of resolving contradictions between the internal and external environments of its functioning, requires it to adjust instrumentally its endogenous parameters in accordance with changes in exogenous conditions - managing innovations acquires the priority importance in strict competition.
It is established that the primary reason for the need of use of managerial innovations is the achievement of competitiveness as the integrity of competitive advantages that will determine the ability to participate directly in competition at the market in a certain type of economic activity.
It is grounding that there is the necessity: to reorient to intellectual leadership, which forms the prerequisites for the development an innovative type of enterprises’ behavior; to create new benefits for keeping a customer and creating new markets; to form the ability to react quickly to a new situation and to find an unusual response to the behavior of competitors; to develop and implement the motivation mechanisms for creation of innovation enterprises and development of an innovation type of culture and creative environment to provide the prerequisites for the production of exclusive competitive advantages and to transform the process of managing the competitiveness of enterprises into the innovation process.

Keywords: innovation management; competitiveness; competitive advantages; competitive environment; management changes; innovation model.

References

1. Tarnavska, N. P. and Demkiv, I.O. (2017), “Conceptual technologies for managing flexible enterprises”, Biznes inform, vol. 2, pp. 307-317.
2. Chukhrai, N. and Patora, R. (2006), Tovarna innovatsiina polityka: upravlinnia innovatsiiamy na pidpryiemstvi [Commodity Innovation Policy: Enterprise Innovation Management], KONDOR, Kyiv, Ukraine.
3. Lapko, O. (1999), Innovatsiina diialnist v systemi derzhavnoho rehuliuvannia [Innovative activity in the system of state regulation], IEP NANU, Kyiv, Ukraine.
4. Androshchuk,. H. O. (2009), Kerivnytstvo Oslo. Rekomendatsii shchodo zboru ta analizu danykh stosovno innovatsii. Spilna publikatsiia OESR ta Yevrostatu [Oslo Guide. Recommendations for the collection and analysis of innovation data. Joint publication of OECD and Eurostat], UkrINTEI, Kyiv, Ukraine.
5. Tarnavska, N.P. (2012), “Management innovations in ensuring the competitiveness of Ukrainian business entities”, Upravlinski innovatsii, vol. 1, pp.34-55.
6. Abrameshin, A.E. (2001), Innovatsionnyiy menedzhment [Innovation Management], Vita-Press, Moscow, Russian Federation.
7. Porter, M. (1980) Competitive Strategy, Free Press, New York, USA.
8. Bystrov, A.H. (2011), ”Features and content of organizational and managerial innovations”, Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva: zb. nauk. pr. vol.2(38), pp.49–53.
9. Pysarenko, T.V. (2019), Stan innovatsiinoi diialnosti ta diialnosti u sferi transferu tekhnolohii v Ukraini u 2018 rotsi: analitychna dovidka [State of Innovation and Technology Transfer Activity in Ukraine in 2018: Analytical Reference], UkrINTEI, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2642

Відомості про авторів

Р. Р. Августин

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу,Тернопільський національний економічний університет

R. Avhustyn

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Department Manadgement, Public administration and personnel, Ternopil National Economic University

ORCID:

0000-0003-3101-7107


І. О. Деміків

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу,Тернопільський національний економічний університет

I. Demkiv

PhD in Economics, Associate Professor, Department Manadgement, Public administration and personnel, Ternopil National Economic University

ORCID:

0000-0001-6538-7988

Як цитувати статтю

Августин Р. Р., Деміків І. О. Управлінські інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7815 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.14

Avhustyn, R. and Demkiv, I. (2020), “Management innovations as a factor of improving competitiveness of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7815 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.