EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ, ДИНАМІКА ТА РЕГІОНИ З НАЙБІЛЬШ ЗАТРЕБУВАНИМ ПОПИТОМ НА ІННОВАЦІЙНІ АГРОПРОЕКТИ
О. С. Будзяк, В. М. Будзяк

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.15

УДК: 332.3

О. С. Будзяк, В. М. Будзяк

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ, ДИНАМІКА ТА РЕГІОНИ З НАЙБІЛЬШ ЗАТРЕБУВАНИМ ПОПИТОМ НА ІННОВАЦІЙНІ АГРОПРОЕКТИ

Анотація

Стаття присвячена оцінці економічної ефективності використання земель продуктивного типу. Сформульовано та уточнено поняття «ефективність» та «ефективне» використання земель. Доведено необхідність дотримання землекористувачами засад екологобезпечного використання земель. Проаналізовано та оцінено показники ефективності використання земель сільськогосподарського призначення та ріллі в розрізі областей України. Визначено регіони з найбільшими показниками вирощування сільгоспкультур. Здійснено класифікацію областей України за продуктивністю використання земель. Обґрунтовано та обчислено індекс ефективного використання земель в регіонах. Проаналізовано сучасний стан розвитку вітчизняного аграрного сектора та визначено роль і місце різних форм господарювання в сільському господарстві України. Запропоновано розширювати інвестування сільськогосподарського землекористування через існуючі форми господарювання. Розглянуто основні напрями підтримки сільгоспвиробників. Проаналізовано підтримку фермерським господарствам. Обґрунтовано доцільність підтримки господарствам населення. Оцінено стратегію розвитку аграрного сектора економіки України.

Ключові слова: land use efficiency; ecologically safe land use; land classification; environmental sustainability; forms of land management; productive type of land.

Література

1. Будзяк В.М., Будзяк О.С. Ефективність роботи агрохолдингів /Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права / Збірник матеріалів тез Міжнародної наук.-практ. конф., (м. Київ, 16 листопада 2018 р.). – Київ: КНТЕУ, 2018. – С. 46-48.
2. Гаража О.П. Види та показники ефективності використання сільськогосподарських угідь в управлінні земельними ресурсами України / Мукачівський державний університет. Економіка і суспільство. Випуск № 3. 2016 р. С. 52-60. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/10.pdf.
3. Нівєвський О. Як працюватиме український ринок землі? [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://kse.ua/ua/community/stories/yak-pratsyuvatime-ukrayinskiy-rinok-zemli/.
4. Пугачов М. Україна увійшла в ТОП-3 найбільших постачальників агропродукції до ЄС [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://agri-gator.com.ua/2020/03/12/ukraina-uvijshla-v-top-3-najbilshykh-postachalnykiv-ahroproduktsii-do-ies/
5. Вікіпедія. Ринок землі в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/.
6. Будзяк О.С. Організаційно-економічний механізм екологобезпечного використання земель України : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.06 / Ольга Степанівна Будзяк. – Київ, 2013. – 464 с.
7. Статистичний щорічник України за 2018 / Державна служба статистики України / за ред І.Є. Вернера. Житомир: ТОВ «БУК-ДРУК», 2019. - 482 с.
8. Статистичний збірник Рослинництво України за 2018 / Державна служба статистики України / Відповідальний за випуск О. Прокопенко. Київ: Держаналітінформ, 2019. - 220 с.
9. Законодавство України. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р.» від 17 жовтня 2013 р., № 806-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80
10. Mind. Українські агропроекти отримають 400 млн євро від ЄІБ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://mind.ua/news/20199612-ukrayinski-agroproekti-otrimayut-400-mln-evro-vid-eib.
11. Економічна правда. ЄС та Україна підписали угоду про виділення 26 мільйонів євро малому фермерству [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/28/656378/
12. AGRO TIMES. «Контінентал» запроваджує найбільший в Україні агропроект із використання dаtabased рішень [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://agrotimes.ua/tehnika/kontinental-zaprovadzhuye-najbilshyj-v-ukrayini-agroproekt-iz-vykorystannya-databased-rishen

O. Budzyak, V. Budzуak

EFFECTIVE USE OF UKRAINIAN LAND: ANALYSIS, DYNAMICS AND REGIONS WITH THE BIGGEST DEMAND FOR INNOVATIVE AGRICULTURAL PROJECTS

Summary

The article is devoted to the determination of the economic efficiency of agricultural land use. It describes the regional indicators of the actual use of productive land. Reference is made to the losses due to the non-introduction of the agricultural land market in Ukraine. The author's interpretation of the concepts of "efficiency" and "effective" land use is presented.
The author's classification of land according to their functional purpose is proposed to be used for the determination of the efficiency of land use. Efficiency determination is carried out for the cropland of the most common crops in Ukraine. The dynamics of changing cropland in Ukraine is considered. The structure of the export of crops is described. It is proposed to increase the responsibility of land users for irrational agricultural land use.
The regions with the highest, average, and lowest volumes of cultivated crops are identified. The indicator of the efficiency of the use of the productive type of land in the regions of Ukraine is substantiated. According to the indicators of efficient use of productive land, the Ukrainian regions are classified into three groups. The first group includes the regions with the highest land use efficiency indicators. The second group includes the regions with the average indicators, and the third group has the lowest performance. The highest rate of land-use efficiency is currently observed in the Vinnytsia region. Among the forms of land management, the highest indicator of land-use efficiency is observed in the private peasant farms.
The current state of development of the domestic agrarian sector is analyzed and the role and place of different forms of economic activity in agriculture of Ukraine is determined. It is proposed to expand the investment of agricultural land use through existing forms of management.
The existing support for the development of agricultural enterprises and farms is noted. The necessity to introduce financial and advisory support for the development of personal farms is substantiated. It is proposed to develop and implement aerospace technologies widely for agricultural land use control.

Keywords: ефективність використання земель; екологічно безпечне землекористування; класифікація земель; екологічна стійкість; форми господарювання; продуктивний тип земель.

References

1. Budyak V.M, Budyak O.S. (2018), "The effectiveness of agroholdings", Hlobalʹni imperatyvy rozvytku biznesu ta prava [Global imperatives of business development and law], Kyiv, Ukraine, 16 November, pp, 46-48.
2. Garage O.P. (2016), "Types and Indicators of Agricultural Land Use Efficiency in Land Management of Ukraine", Ekonomika i suspilʹstvo, vol. 3, pp. 52-60
3. Nievsky O. (2019), "How will the Ukrainian land market work? ", available at:https://kse.ua/ua/community/stories/yak-pratsyuvatime-ukrayinskiy-rinok-zemli/, (Accessed 1 April 2020).
4. Pugachev M. (2020), "Ukraine is among the TOP 3 largest suppliers of agro-products to the EU", available at: https://agri-gator.com.ua/2020/03/12/ukraina-uvijshla-v-top-3-najbilshykh-postachalnykiv-ahroproduktsii-do-ies/, (Accessed 3 April 2020).
5. Wikipedia (2020), "Land market in Ukraine", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/, (Accessed 2 April 2020).
6. Budzуak O.S. (2013), "Organizational and economic mechanism of ecologically safe use of lands of Ukraine" Abstract of Doctor of Economics, Environmental Economics and Environmental Protection, Council for the Study of the Productive Forces of the National Academy of Sciences, Кyiv, Ukraine, рр. 464.
7. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2018", [Statistical Yearbook of Ukraine for 2018], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, Кyiv, Ukraine.
8. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Statystychnyy zbirnyk Roslynnytstvo Ukrayiny za 2018", [Statistics Collection of Plant Growing of Ukraine for 2018], Derzhanalitinform, Кyiv, Ukraine.
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), "Ordinance of the «On Approval of the Strategy for the Development of the Agricultural Sector of the Economy for the Period up to 2020», vol. 806-p,, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80, (Accessed 1 April 2020).
10. Mind (2020), "Ukrainian agro-projects will receive € 400 million from the EIB", available at: https://agrotimes.ua/tehnika/kontinental-zaprovadzhuye-najbilshyj-v-ukrayini-agroproekt-iz-vykorystannya-databased-rishen/, (Accessed 2 April 2020).
11. Economic truth (2020), "EU and Ukraine sign an agreement to allocate € 26 million to small-scale farming", available at: https://agrotimes.ua/tehnika/kontinental-zaprovadzhuye-najbilshyj-v-ukrayini-agroproekt-iz-vykorystannya-databased-rishen/, (Accessed 1 April 2020).
12. AGRO TIMES (2020), "Continental implements the largest agro project in Ukraine using databased solutions", available at: https://agrotimes.ua/tehnika/kontinental-zaprovadzhuye-najbilshyj-v-ukrayini-agroproekt-iz-vykorystannya-databased-rishen/, (Accessed 2 April 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2442

Відомості про авторів

О. С. Будзяк

д. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування,Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ

O. Budzyak

Doctor of Economic Sciences, professor,Head of the Department of Ecology and Land Use Economics,State Ecology Academy of Postgraduate Education and Management

ORCID:

0000‐0003‐3690‐1735


В. М. Будзяк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародного менеджменту,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Budzуak

Doctor of Economic Sciences, professor,Professor of the Department of International Management,Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-2142-1416

Як цитувати статтю

Будзяк О. С., Будзяк В. М. Ефективне використання земель України: аналіз, динаміка та регіони з найбільш затребуваним попитом на інноваційні агропроекти. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7816 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.15

Budzyak, O. and Budzуak, V. (2020), “Effective use of ukrainian land: analysis, dynamics and regions with the biggest demand for innovative agricultural projects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7816 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.