EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БАЗОВІ ОПЕРАЦІЙНІ ПОНЯТТЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ
О. О. Веклич

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.16

УДК: 316.334.5; 330.11; 330.15; 330.534: 502.333

О. О. Веклич

БАЗОВІ ОПЕРАЦІЙНІ ПОНЯТТЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ

Анотація

Упровадження екосистемного підходу в управлінську практику та імплементація концепту взаємозалежності функціональної стабільності екосистем і людського добробуту в національні екологічні політики й законодавство багатьох країн зумовлює нагальність розроблення відповідних положень для України, насамперед теоретичного характеру, зважаючи на їх методологічну невизначеність у вітчизняних наукових і нормативних джерелах. У статті розкрито змістовне наповнення термінологічного апарату концепту екосистемних послуг і його базових операційних понять, зокрема екосистемних активів. Спираючись на керівні міжнародні нормативні документи ООН, Євростату, Світового банку щодо еколого-економічного та екосистемного обліку, Міжнародний і національний стандарти бухгалтерського обліку, вперше в українській фаховій літературі наведено визначення понять “екологічні активи” і “екосистемні активи”, виявлено їх відмінності, а також представлена структурно-функціональна будова екологічних активів як виду природних активів. Автором проведена автентифікація екосистемних активів основним критеріям економічних активів і доведена правомірність ідентифікації екосистемного активу як виду економічних активів. Запропоновано визначення екосистемних активів як виду економічних активів. Таким чином уперше виявлено дуалізм екосистемних активів – як виду природних і як виду економічних активів, формуючи їх цілісне уявлення та розуміння науковцями й практиками.

Ключові слова: екосистемні послуги; еколого-економічний облік; екосистемний облік; екологічні активи; екосистемні активи; біологічні активи.

Література

1. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року : Закон України № 2697-VIII від 28.02.2019 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19.
2. System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Experimental Ecosystem Accounting / United Nations, European Union, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Organisation for Economic Co-operation and Development, World Bank Group. – New York, 2014. – 198 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/eea_final_en.pdf .
3. Technical Recommendations in Support of the System of Environmental- Economic Accounting 2012 – Experimental Ecosystem Accounting // ST/ESA/STAT/SER.M/97 // Studies in Methods Series M, No. 97 – United Nations. – New York, 2019. – 209 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/seriesm_97e.pdf.
4. Центральная основа Системы природно-экономического учета, 2012 год / Организация Объединенных Наций. – Нью-Йорк, 2017. – 400 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/CF_trans/SEEA_CF_Final_ru.pdf.
5. Сергеева Е.А. Эколого-экономические активы и их отражение в системе современного счетоводства / Е.А.Сергеева // Электронная версия журнала «Вопросы управления» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2010/03/08/
6. Dickson, B., Blaney, R. Miles, L., Regan, E., van Soesbergen, A., Väänänen, E., Blyth, S., Harfoot, M. Martin, C.S., McOwen, C., Newbold, T., van Bochove, J. Towards a global map of natural capital: Key ecosystem assets. UNEP, Nairobi, Kenya, 2014. – 33 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// wcmc.io/towards_a_global_map_of_natural_capital.
7. Hein L., Bagstad K., Edens B., Obst C., de Jong R., Lesschen J.P. Defining Ecosystem Assets for Natural Capital Accounting // PLoS ONE, 2016, № 11(11) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0164460
8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 (МСБО 41) «Сільське господарство». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pravo.uteka.ua/doc/MIZHNARODNIJ-STANDART-BUXGALTERSKOGO-OBLIKU-41-MSBO-41-Silske-gospodarstvo.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»: Наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05.
10. Жук Ю.І. Природне середовище як екологічний актив для малих міст Львівщини / Ю.І.Жук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи. – Львів, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.academia.edu/11666306/
11. Wang J., Soulard, F., Henry, M., Grenier, M., Schenau, S., Barton, D., Harris, R., Chan, J.Y., Keith, D., Obst, C. Discussion paper 1.2: Treatment of ecosystems assets in urban areas. Paper submitted to the SEEA EEA Technical Committee as input to the revision of the technical recommendations in support of the System on Environmental-Economic Accounting. Version of 30 April 2019 // United Nations Statistics Division, 2019. – 36 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/seea_eea_revision_wg1_discussion_paper_1.2_urban_areas_0.pdf.
12. Словник економічних термінів. Активи підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pidruchniki.com/1228032462956/politekonomiya/slovnik_ekonomichnih_terminiv_ekonomichna_teoriya_politekonomiya.
13. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 в редакції від 27.02.2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
14. Пономаренко І.О. МСФЗ на практиці: облік нематеріальних активів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cib-audit.com/press-center/novosti/msfz-na-praktici-oblik-nematerialnih-aktiviv.html.
15. Хомюк А. Концептуальна основа фінансової звітності в редакції 2018 року (короткий огляд) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.help/article/konceptualna-osnova-finansovoi-zvitnosti-msfz-v.
16. Горбатенко В.Н. Активи // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://leksika.com.ua/18510811/legal/aktivi.
17. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», № 1264-XII від 25.06.1991 р., редакція від 18.12.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.
18. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні», № 5456-VI від 16.10.2012 р., редакція від 18.12.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5456-17.
19. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», № 280/97-ВР від 21.05.1997 р., редакція від 18.03.2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
20. Мішенін Є.В. Розвиток ринку екосистемних послуг як напрямок посткризового зростання економіки України / Є.В. Мішенін, Н.В. Олійник // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 3, т. 3. – С. 104-116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/8081.

O. Veklych

BASIC OPERATIONAL NOTIONS OF THE TERMINOLOGICAL APPARATUS OF THE ECOSYSTEM ASSETS

Summary

The introduction of an ecosystem approach into management practice, national environmental policies and legislation of many countries necessitates the development of appropriate provisions for Ukraine, primarily theoretical, in view of their methodological uncertainty in domestic scientific and regulatory sources. The article describes the substantive content of the terminological apparatus of the concept of ecosystem services and its basic operational notions, in particular ecosystem assets. Based on the governing international prescriptive documents of the UN, Eurostat, World Bank “System of Environmental-Economic Accounting 2012 - Experimental Ecosystem Accounting”, “Technical Recommendations in Support of the System of Environmental-Economic Accounting 2012 - Experimental Ecosystem Accounting” and International and National Accounting Standards, for the first time in the Ukrainian professional literature the definitions of the terms "environmental assets" and "ecosystem assets" are given, their differences are revealed, as well as the structural and functional construction of environmental assets as a type of natural assets. The author has authenticated ecosystem assets with the basic criteria of economic assets. The validity of identifying an ecosystem asset as a type of economic asset has been proven, since the ecosystem asset: (i) is a partial type of natural capital that has economic value and potential for future economic benefits to the entity, and therefore serves as an economic resource; ii) is a natural object of the property right (the subject of ownership), with the owner who can be physical or juristic persons – individuals, territorial communities, the state; (iii) is an economic asset that benefits its owner / user. In view of this, it is proposed to define ecosystem assets as a type of economic assets: ecosystem assets are a set of accumulated and functioning natural stocks that provide ecosystem services and have monetary value, bringing tangible and intangible benefits to persons as a result of their ownership over them for some period of time. Thus, the dualism of ecosystem assets – as a type of natural and as a type of economic assets – was first discovered, forming their holistic view and understanding by scientists and practitioners. It is shown that the disclosure of the conceptual characteristics of ecosystem assets creates a scientific and informational basis for the implementation of the basic principles of long-term sustainable ecological and structural management in accordance with the requirements of the Law of Ukraine "On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2030".

Keywords: ecosystem services; environmental-economic accounting; ecosystem accounting; environmental assets; ecosystem assets; biological assets.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the Period up to 2030”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 20 April 2020).
2. United Nations (2014), “System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Experimental Ecosystem Accounting”, available at: https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/eea_final_en.pdf (Accessed 20 April 2020).
3. United Nations (2019), “Technical Recommendations in Support of the System of Environmental- Economic Accounting 2012 – Experimental Ecosystem Accounting”, available at: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/seriesm_97e.pdf (Accessed 20 April 2020).
4. United Nations (2017), “Central Basis of the System of Natural-Economic Accounting, 2012”, available at: https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/CF_trans/SEEA_CF_Final_ru.pdf (Accessed 20 April 2020).
5. Sergeeva E. “Environmental and economic assets and their reflection in the system of modern accounting”, E`lektronnaya versiya zhurnala “Voprosy` upravleniya”, available at: http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2010/03/08/ (Accessed 19 April 2020).
6. United Nations (2016), “Towards a global map of natural capital: Key ecosystem assets”, available at: // https://wcmc.io/towards_a_global_map_of_natural_capital (Accessed 20 April 2020).
7. Hein, L., Bagstad, K., Edens, B. Obst, C., de Jong, R., and Lesschen, J.P. (2016), “Defining Ecosystem Assets for Natural Capital Accounting“, PLoS ONE, vol. 11, issue 11: e0164460, available at: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164460 (Accessed 19 April 2020).
8. Ministry of Finance of Ukraine (2012), “International Accounting Standard 41 (IAS 41), Agriculture”, available at: // https://pravo.uteka.ua/doc/MIZHNARODNIJ-STANDART-BUXGALTERSKOGO-OBLIKU-41-MSBO-41-Silske-gospodarstvo (Accessed 20 April 2020).
9. Ministry of Finance of Ukraine (2005), “Regulation (Accounting Standard) 30, Biological assets”, available at: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05 (Accessed 20 April 2020).
10. Zhuk, Yu. (2015), “Natural environment as an environmental asset for small towns in Lviv region“, Materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii: Konstruktyvna heohrafiia i kartohrafiia: stan, problemy, perspektyvy, available at: https://www.academia.edu/11666306/ (Accessed 19 April 2020).
11. United Nations Statistics Division (2019), “Discussion paper 1.2: Treatment of ecosystems assets in urban areas. Paper submitted to the SEEA EEA Technical Committee as input to the revision of the technical recommendations in support of the System on Environmental-Economic Accounting. Version of 30 April 2019”, available at: // https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/seea_eea_revision_wg1_discussion_paper_1.2_urban_areas_0.pdf (Accessed 20 April 2020).
12. Dictionary of economic terms (2006), “Assets of the enterprise“, available at: https://pidruchniki.com/1228032462956/politekonomiya/slovnik_ekonomichnih_terminiv_ekonomichna_teoriya_politekonomiya (Accessed 19 April 2020)
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine“, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 20 April 2020).
14. Ponomarenko, I. (2019), “IFRS in practice: accounting for intangible assets“, available at: http://www.cib-audit.com/press-center/novosti/msfz-na-praktici-oblik-nematerialnih-aktiviv.html (Accessed 20 April 2020).
15. Khomyuk, A. (2018), “ Conceptual Basis for Financial Reporting 2018 (Executive Summary)“, available at: https://zakon.help/article/konceptualna-osnova-finansovoi-zvitnosti-msfz-v (Accessed 20 April 2020).
16. Gorbatenko, V. (2018), “Assets)“, Yurydychna entsyklopediia, available at: // https://leksika.com.ua/18510811/legal/aktivi (Accessed 20 April 2020).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On Environmental Protection“, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (Accessed 20 April 2020).
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Optimization of the Powers of Executive Bodies in the Field of Ecology and Natural Resources, including at the Local Level“, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5456-17. (Accessed 20 April 2020).
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine “About Local Self-government in Ukraine“, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 20 April 2020).
20. Mishenin, E. and Oliynyk, N. (2010), “Ecosystem services market development as a direction of post-crisis economic growth of Ukraine“, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 3, N3, pp. 104–116, available at: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/8081 (Accessed 20 April 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 3447

Відомості про авторів

О. О. Веклич

д. е. н., професор, головний науковий співробітниквідділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу,Державна установа «Інститут економіки природокористуваннята сталого розвитку Національної академії наук України»

O. Veklych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Scientist,Department of Ecosystem Assessment of Natural Resource Potential,Public Institution “Institute of environmental economicsand sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-4566-8701

Як цитувати статтю

Веклич О. О. Базові операційні поняття термінологічного апарату екосистемних активів. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7817 (дата звернення: 08.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.16

Veklych, O. (2020), “Basic operational notions of the terminological apparatus of the ecosystem assets”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7817 (Accessed 08 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.