EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОМИЛКИ У ВЕДЕННІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НАСЛІДКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЛЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА
О. В. Усатенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.18

УДК: 657.1

О. В. Усатенко

ПОМИЛКИ У ВЕДЕННІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НАСЛІДКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЛЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

Анотація

У статті з’ясовано, що кожен суб’єкт господарювання самостійно для себе обирає конфігурацію побудови бухгалтерського обліку. Встановлено, що заборонено самостійне ведення керівником бухгалтерського обліку в установах, що утримуються за рахунок бюджету та на підприємствах, які зобов’язані розкривати інформацію про свою діяльність. Також, у випадку введення посади бухгалтера до штатного розпису, керівнику підприємства забороняється вести облік. Визначено, нормативне забезпечення завдань та функціональних обов’язків бухгалтерських структур, повноважень менеджерів вищої ланки бухгалтерської структури у бюджетних та приватних суб’єктів господарювання. Розмежовані обов’язки посадових осіб суб’єктів господарювання. З’ясовано, що до обов’язків керівника суб’єкта господарювання належить створення необхідних умов для ведення бухгалтерського обліку згідно чинного законодавства, налагодження контролю за виконанням всіма структурами підприємства та співробітниками формалізованих вимог бухгалтера щодо виконання затвердженого порядку документального оформлення та подання до бухгалтерської структури первинних документів. Все інше, без виключення, є зоною відповідальності головного бухгалтера суб’єкта господарювання. Тобто, за допущені головним бухгалтером порушення, передбачається дисциплінарна, матеріальна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Ключові слова: організація бухгалтерського обліку; обов’язки; головний бухгалтер; відповідальність; порушення.

Література

1. Ксьонжик І. В., Нікітіна Р. Є. Мотивація праці бухгалтерів як чинник підвищення ефективності облікового процесу в бюджетних установах. Облік і фінанси. 2013. № 3. С. 131–135.
2. Клименко О.В. Формування методичних основ організації роботи бухгалтера. Держава та регіони. 2009. № 1. С. 86–90.
3. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2000. 380 с.
4. Сінельник Л. У работников бюджетних организаций должна быть мотивація: веб-сайт. URL: http://argumenti.ru/live/2012/09/204632. (дата звернення: 25.03.2020).
5. Чижевська Л.В., Скакун Л.С. Професійна етика як метод регулювання та регламентаціі бухгалтерського обліку. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування. 2008. № 1 (43). С. 109–114.
6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон від 16.07.99 р. № 996-XIV/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14 (дата звернення: 25.03.2020).
7. Про бухгалтерську службу бюджетної установи: Типове положення від 26.01.11 р. № 59/ Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/59-2011-%D0%BF (дата звернення: 25.03.2020).
8. Про практику розгляду судами трудових спорів: постанови від 06.11.1992 р. № 9/ Пленум Верховного Суду України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0009700-92 (дата звернення: 25.03.2020).
9. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII/ Верховна Рада УРСР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата звернення: 25.03.2020).
10. Порядок обчислення середньої заробітної плати від 08.02.1995 р. № 100/ Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF
11. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X/ Верховна Рада УРСР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
12. Щодо застосування адміністративних стягнень за порушення законодавства про оподаткування: Лист від 22.03.94 р. № 04-115/10-1018 /ДПА України. URL: http://sfs.gov.ua/arhiv/podatkova-baza-do-nabrannya-chinnosti-podatkovim-kodeksom/baza-podatkovih-rozyasnen/schodo-podatkovogo-kontrolyu/print-61366.html (дата звернення: 25.03.2020).
13. Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 25.03.2020).

O. Usatenko

MISTAKES OF ACCOUNTING: THE CONSEQUENCES AND RESPONSIBILITIES FOR THE MAIN ACCOUNTANT

Summary

The article states that the entity chooses the entity independently. It is established that self-accounting cannot be applied to budgetary institutions and enterprises whose reporting should be made public. The statutory provision of tasks and functional responsibilities of accounting services, the powers of the head of accounting department in budgetary and private persons is determined. Divided responsibilities of company officials. It has been established that the duties of the head of an entity include the creation of the necessary conditions for proper accounting, ensuring consistent implementation of all departments, services and employees engaged in accounting, the legal requirements of the accountant to follow the procedure for registration and submission of primary documents. For all other responsibility rests with the chief accountant of the enterprise. That is, for violations committed by the Chief Accountant, disciplinary, material, administrative and criminal liability is assumed. The article discusses the types and sizes of responsibilities. It has been determined that the accountant bears disciplinary responsibility in the form of reprimand or dismissal for violation of labor discipline. With respect to liability, the chief accountant is not a financially responsible person, except in the case of performing the functions of cashier. The duties of the chief accountant do not include the work directly related to the storage, processing, sale (vacation), transportation or use in the process of production of the values transferred to him. The amount of the accountant's responsibility is determined with the consent of the parties to the employment contract or contract. But the accountant has only limited liability within the average wage. Administrative liability is the application of penalties. The amount of criminal liability for an offense depends on the minimum amount of taxes payable, as well as on the amount of damage caused to the rights, freedoms and interests of individual citizens, or to state or public interests, or to the interests of legal entities.

Keywords: accounting organization; responsibilities; chief accountant; liability; breach.

References

1. Xionzhik I.V.& Nikitina R.E. (2013) Motyvatsiia pratsi bukhhalteriv yak chynnyk pidvyshchennia efektyvnosti oblikovoho protsesu v biudzhetnykh ustanovakh [The motivation of accountants to work as a factor in improving the efficiency of the accounting process in budgetary institutions]. Oblik i finansy. no. 3, pp. 131−135.
2. Klimenko O.V. (2009) Formuvannia metodychnykh osnov orhanizatsii roboty bukhhaltera [Formation of methodological bases of organization of work of accountant]. Derzhava ta rehiony. no. 1, pp. 86−90.
3. Svirko S.V. (2000) Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku v biudzhetnykh ustanovakh [Organization of accounting in budgetary institutions]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian).
4. Sinelnik L. U rabotnykov biudzhetnykh orhanyzatsyi dolzhna bыt motyvatsiia [Employees of budget organizations should have motivation]. Available at: http://argumenti.ru/live/2012/09/204632 (accessed 25 March 2020).
5. Chizhevskaya L.V., Skakun L.S. Profesiina etyka yak metod rehuliuvannia ta rehlamentatsii bukhhalterskoho obliku [Professional ethics as a method of regulation and regulation of accounting]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: ekonomika, upravlinnia ta administruvannia. vol. 1, no.43, pp. 109−114/
6. On accounting and financial reporting in Ukraine (1999) № 996-XIV (1999, July 16). Verhovna Rada Ukraini. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14(accessed 25 March 2020).
7. On the accounting department of a budgetary institution (2011) № 59 (2011, January 11). Cabinet of Ministers of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/59-2011-%D0%BF(accessed 25 March 2020).
8. On the practice of consideration of labor disputes by courts (1992) №9 (1992, November 06). Plenum of the Supreme Court of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0009700-92(accessed 25 March 2020).
9. The Labor Code of Ukraine (1971) № 322-VIII (1971, December 10). The Supreme Soviet of the USSR. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (accessed 25 March 2020).
10. The procedure for calculating the average wage (1995) № 100 (1995, February 08). Cabinet of Ministers of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF (accessed 25 March 2020).
11. Code of Ukraine on Administrative Offenses (1984) № 8073-X (1984, December 07). The Supreme Soviet of the USSR. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (accessed 25 March 2020).
12. Concerning the application of administrative penalties for breach of tax law (1994) № 04-115/10-1018 (1994, March 22). STA of Ukraine. Available at: http://sfs.gov.ua/arhiv/podatkova-baza-do-nabrannya-chinnosti-podatkovim-kodeksom/baza-podatkovih-rozyasnen/schodo-podatkovogo-kontrolyu/print-61366.html(accessed 25 March 2020).
13. The Criminal Code of Ukraine (2001) № 2341-III (2001, April 05). Verhovna Rada Ukraini. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14(accessed 25 March 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2393

Відомості про авторів

О. В. Усатенко

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

O. Usatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate professor, Professor Department of accounting and audit National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

ORCID:

0000-0003-3198-9002

Як цитувати статтю

Усатенко О. В. Помилки у веденні бухгалтерського обліку: наслідки та відповідальність для головного бухгалтера. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7819 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.18

Usatenko, O. (2020), “Mistakes of accounting: the consequences and responsibilities for the main accountant”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7819 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.