EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2011

УДК 338

С. В. Євтушенко,

старший викладач, Університет економіки та права «КРОК»

 

Стан інвестиційної безпеки технічного розвитку книжкових друкарень України

 

Дана робота презентує метод річних ануїтетів для оцінювання рівня інвестиційної безпеки підприємства, на базі якого досліджується  стан інвестиційної безпеки книжкових друкарень України. Виявлено основні деструктивні тенденції та загрози інвестиційної безпеки технічного розвитку в книжковій поліграфії.

 

This paper is presented the method of year annuity for evaluating the level of investment security of the enterprise, which used to developing of the investment security picture of Ukrainian printing enterprises. The main destructive trends and dangers in book printing of investment security in technical development were found out.

 

Ключові слова:Інвестиційна безпека, релевантні річні ануїтети, загрози інвестиційної безпеки.

 

Keywords: Investment security relevant annual annuities, investment security threats

 

 

Вступ.

В умовах невизначеності та жорсткого середовища проблема підвищення конкурентноздатності вітчизняних підприємств та забезпечення ефективного господарювання вимагає обґрунтованого інвестування техніко-технологічної бази на предмет інвестиційної безпеки. Розробка методів нормалізації рівня інвестиційної безпеки підприємства не можлива без аналізу стану інвестиційної безпеки та деструктивних факторів та тенденцій його динаміки.

Аналіз стану інвестиційної безпеки технічного розвитку найпотужніших книжкових друкарень свідчить про кризовий стан і вимагає розробки ефективних механізмів нормалізації інвестиційної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Останнім часом проблему інвестиційної безпеки на різних рівнях досліджували Белінська Я. В., Варналій З. С., Васильців Т. Г., Воробйов В. І., Капітула С. В., Кредісов В. А., Кириленко В. І., Лібанова Е. М., Мазур І. І., Мельник П. В., Мельников О. В., Пирожков С. І., Сухоруков А. І., Тарангул Л. Л., Турило М., Шкарлет С. М., Штангерт А. М. та інші.

Невирішені раніше частин загальної проб­леми

Методики аналізу стану інвестиційної безпеки на рівні підприємства мають обмежений характер, містять протиріччя, складні для застосування в господарській практиці і вимагають вдосконалення. Необхідно системно розробляти проблему інвестиційної безпеки на різних рівнях та напрямках, врахувати   короткостроковий та довгостроковий аспект господарювання підприємства.  

Формулювання цілей статті

Метою статті є аналіз стану інвестиційної безпеки технічного розвитку книжкових друкарень України в динаміці, виявлення основних загроз.

Виклад основного матеріалу дослідження

Хоча на макро- та мезо-рівні з проблем інвестиційної безпеки з’явилися фундаментальні напрацювання [1-3], однозначного визначення сутності інвестиційної безпеки на сьогодні немає.  З огляду на те, що серйозна проблема дослідження сутності, змісту інвестиційної складової економічної безпеки підприємства випала з поля зору науковців пропонуємо таку трактовку економічної категорії. 

Інвестиційна безпека підприємства – це міра узгодження довгострокових економічних інтересів підприємства як суб’єкта інвестиційної діяльності з суб’єктами зовнішнього середовища, за якої в умовах загроз підприємство в довгостроковому періоді не переходить в кризовий стан, який загрожує збитками великого масштабу, втратою конкурентоспроможності, порушенням нормального режиму господарської діяльності.

Розуміння інвестиційної діяльності як сукупності інвестиційних проектів призводить до висновку, що інвестиційна безпека підприємства – це економічна безпека в процесі здійснення інвестиційних проектів, зокрема інвестиційна безпека технічного розвитку (ІБТР) обумовлена здійсненням інвестиційних проектів підтримки та вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства.

На мікро-рівні методику оцінювання рівня інвестиційної безпеки А. М. Турило, С. В. Капітула пропонують [4], але в задачі даної статті не входить її аналіз.

Пропонуємо для оцінювання інвестиційної безпеки підприємства аннуїтетний метода, який виходить не з ресурсно-функціональних складових безпеки, а інтегрує загальний показник оцінювання рівня інвестиційної безпеки за напрямками здійснення інвестицій – за стратегічними зонами господарювання (СЗГ), що відображає формула 1.

 

 

де  – інтегральний рівень інвестиційної безпеки  в ій СЗГ;

– питома вага внеску ої СЗГ в інтегральний рівень інвестиційної безпеки підприємства і може визначатися пропорційно внеску СЗГ у виручку, в прибуток підприємства, тощо.

Рівень інвестиційної безпеки підприємства в ій СЗГ визначається виходячи з рівнів інвестиційної безпеки проектів , які здійснює підприємство (2), а внесок кожного проекту  можна врахувати пропорційно  проектів.

 

Для оцінювання фактичного рівня інвестиційної безпеки підприємства пропонуємо ануїтет ний метод.

За ануїтетним методом в побудові індикатору рівня інвестиційної безпеки будемо виходити з показника операційного річного грошового потоку, за рахунок якого задовольняються основні економічні інтереси суб’єктів підприємства та зовнішнього середовища: власники отримують дивіденди дивіденди, персонал – заробітну плату, держава – податки, кредитори – відсотки та повернення основної суми боргу, тощо.

Розглянемо підприємство, яке за період дослідження протягом останніх  років здійснювало комплекс інвестиційні проекти в  СЗГ шляхом реалізації  інвестиційних проектів, які змінювали грошові потоки згідно до проходження фаз: інвестиційної, операційної та ліквідаційної. Важливою умовою аналізу фактичного рівня інвестиційної безпеки за методом ануїтетів є .

В побудові методу будемо виходити з таких припущень.

По-перше, інвестиційні проекти  СЗГ мають взаємопов’язаний характер і можна визначити середній життєвий цикл інвестиційних проектів .

По-друге, зростання операційного грошового потоку (ОГП) внаслідок реалізації інвестиційного проекту починається з наступного року за здійсненням інвестицій і має рівномірний характер. Припущення про рівномірність потім буде частково знято.

По-третє, грошовий потік ліквідаційної фази приймається рівним нулю. Хоча для деяких інвестиційний проектів ліквідаційні грошові потоки можуть мати істотне значення, наприклад, для АЕС, для більшості інвестиційних проектів, пов’язаних з технічним розвитком промислового підприємства вони мають несуттєвий характер.

На сам кінець, можна задати вимоги до віддачі інвестицій шляхом визначення рівня дисконту, який забезпечує нормальне протікання господарської діяльності  та обумовлює кризову ситуацію .

Фактично здійсненні інвестиції в момент  переведемо в необхідні річні ануїтети покриття інвестицій, які формують вимоги до приросту операційних грошових потоків за нормальної та кризової ситуації з врахуванням відповідних дисконтних ставок  та .

За нормальних умов необхідний річний ануїтет грошового потоку  фактично здійснених інвестицій в момент  визначимо таким чином:

 

 

де – фактично здійснені інвестиції  інвестиційного проекту в момент ;

– коефіцієнт ануїтету на період життєвого циклу інвестицій  за дисконтної ставки .

В кризовій ситуації необхідний річний ануїтет грошового потоку визначимо таким чином:

 

 

де – коефіцієнт ануїтету на період життєвого циклу інвестицій  за дисконтної ставки .

Необхідні річні операційні грошові потоки в рік , які відповідають нормальному та кризовому режиму господарювання визначаються відповідними формулами 7,8:

 

 

Рівень інвестиційної безпеки за період  можна визначити таким чином (9):

 

 

Аналізувати фактичний рівень інвестиційної безпеки можна лише за роки , бо вимірюючи рівень інвестиційної безпеки за рік , необхідно врахувати вплив інвестицій, які були здійснені в період , ануїтет яких проявляється у періоді .

 Окрім того, приймаючи до уваги факт нерівномірності надходження грошових потоків інвестиційного проекту, краще вимірювати рівень інвестиційної безпеки за 3-5 років, але для цього треба досліджувати часовий горизонт середнього життєвого циклу, збільшений на 3-5 років.

При проведенні дослідження рівня інвестиційної безпеки необхідно врахувати той факт, що різні підприємства, які опинилися в зоні небезпеки і мають відповідно нульовий рівень інвестиційної безпеки можуть мати різну глибину інвестиційної небезпеки. І аналогічно, підприємства які потрапили в зону безпеки з рівнем інвестиційної безпеки, який дорівнює одиниці можуть мати різну глибину безпеки. В таких умовах провести більш детальну диференціацію стану безпеки або небезпеки пропонуємо проводити за показниками  відповідно глибини безпеки або глибини небезпеки.

За умови коли, рівень інвестиційної безпеки за період дорівнює нулю, за методом ануїтетів можна визначати глибину інвестиційної небезпеки  яка показує на скільки відсотків фактичний ОГП впав нижче критичного рівня ОГП у відсотках за формулою 10.

 

 

 

де – відповідно фактична та критична величина операційного грошового потоку за період .

Коли рівень інвестиційної безпеки а період дорівнює одиниці, глибина інвестиційної безпеки  фіксує наскільки відсотків фактичний ОГП за період перевищив нормальний рівень.

 

 

 

де – операційний грошовий потік за період , який забезпечує нормальний режим господарювання.

Аналіз рівня інвестиційної безпеки найпотужніших державних книжкових друкарень побудовано на таких припущеннях.

По-перше, приймаючи до уваги державну форму власності досліджуваних книжкових друкарень індикатором задоволення економічних інтересів держави приймаємо річний операційний грошовий потік до виплати відсотків та податків, бо сплачені податки є доходом держави. Операційний грошовий потік до сплати податків та відсотків визначаємо як суму амортизаційних відрахувань та прибутку від операційної діяльності (табл. 1).

 

Економічні показники книжкових друкарень ДАК Укрвидавполіграфія за 2001-2010 р., тис. грн.

Таблиця 1

Позиція

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Сума

Харківської книжкової фабрики "Глобус"

1

Капітальні інвестиції

1223,1

658,4

255,5

469,1

831,9

918,3

2131,6

15470

204

1495

23656,9

2

Прибуток операційної діяльності

2974

1605,1

1291,9

1356,6

1157,7

1403,5

2292,3

-3362

949

2924

12592,1

3

Амортизація

747,9

1269,5

1131,4

1202,5

1903,6

1846

1753,9

3776

4308

3451

21389,8

4

Операційний грошовий потік

3721,9

2874,6

2423,3

2559,1

3061,3

3249,5

4046,2

414

5257

6375

33981,9

ПрАТ "Поліграфкнига"

1

Капітальні інвестиції

121,1

44,6

685,4

321,5

7832,2

6243,7

401,1

1563

1055

1003

19270,6

2

Прибуток операційної діяльності

589,1

276,7

615,1

754,7

710,5

808,8

-452,2

-224

-3513

-3675

-4109,3

3

Амортизація

838,5

1111,3

1219,1

1172

1883,3

2720

2894,2

2533

2502

2381

19254,4

4

Операційний грошовий потік

1427,6

1388

1834,2

1926,7

2593,8

3528,8

2442

2309

-1011

-1294

15145,1

Львівської книжкової фабрики "Атлас"

1

Капітальні інвестиції

136

97

64,8

96,5

216,8

585,2

134,6

267

33

137

1767,9

2

Прибуток операційної діяльності

485

481

84,6

382,7

674,3

493

-251

-74

14

-973

1316,6

3

Амортизація

151

414

383,8

198,3

227,1

249,6

273

257

264

221

2638,8

4

Операційний грошовий потік

636

895

468,4

581

901,4

742,6

22

183

278

-752

3955,4

"Харківської книжкової фабрики ім. Фрунзе"

1

Капітальні інвестиції

20,3

8,4

83,3

1749,7

214,6

29,5

12,5

1729

12

65

3924,3

2

Прибуток операційної діяльності

587,5

890,8

-303,1

1694,7

-287,5

-5464

-776,5

-699

-4937

-3892

-13186,1

3

Амортизація

342,8

607,1

550,7

603,1

402,6

443,9

410,9

359

343

309

4372,1

4

Операційний грошовий потік

930,3

1497,9

247,6

2297,8

115,1

-5020,1

-365,6

-340

-4594

-3583

-8814

 

Припускається, що протягом досліджуваного періоду змін в поточних активах та поточних зобов’язаннях книжкових друкарень не відбувається і тому їх вплив на операційний грошовий потік не враховується.

По-друге, середній життєвий цикл інвестицій у технічний розвиток книжкових друкарень приймається 7 років, а ліквідаційна вартість по його закінченні приймається на рівні нуля.

По-третє, припускаємо, що повернення інвестованих коштів у технічний розвиток починається з наступного року і відбувається рівномірно.

На сам кінець, фактичні обсяги капітальних вкладень та річних операційних грошових потоків представлені в номінальному вимірі (в поточних цінах), тому й річна дисконтна ставка має бути визначена в номінальному вимірі, тобто з врахуванням річного темпу інфляції.

Приймаючи до уваги, що середній річний темп інфляції за досліджуваний період становив 12%, приймаємо річний дисконт, який характеризує вимоги до нормальної дохідності на рівні 24%, а критичний дисконт зафіксуємо на рівні 6%.

В дослідженні рівня ІБТР підприємства мають виконуватися такі умови. За цільовим призначенням інвестиції забезпечувати розвиток ТТБ підприємства, а вкладення в адміністративно-управлінські та обслуговуючі служби не розглядаються. Приріст операційного грошового потоку внаслідок реалізації інвестицій має забезпечуватися за рахунок інвестування у ТТБ підприємства. Цим умовам цілком відповідають чотири книжкові друкарні ДАК “Укравидавполіграфія”, які за останні десять років інвестували виключно в ТТБ підприємств.

За період 2001-2010 років проаналізуємо рівень інвестиційної безпеки технічного розвитку найпотужніших книжкових друкарень ДАК “Укрвидавполіграфія” за методом річних ануїтетів. Приймаючи до уваги перманентність здійснення КВ на великих підприємствах такий підхід дозволить перетворити КВ у еквівалентні ануїтети річних грошових потоків і співвіднести їх обсяги з фактично отриманими операційними грошовими потоками книжкових друкарень.

Аналіз рівня інвестиційної безпеки технічного рівня державних книжкових друкарень побудовано на таких припущеннях.

По-перше, приймаючи до уваги державну форму власності досліджуваних книжкових друкарень індикатором задоволення економічних інтересів держави приймаємо річний операційний грошовий потік до виплати відсотків та податків, бо сплачені податки є доходом держави. Операційний грошовий потік до сплати податків та відсотків визначаємо як суму амортизаційних відрахувань та прибутку від операційної діяльності (табл. 7). Припускається, що протягом досліджуваного періоду змін в поточних активах та поточних зобов’язаннях книжкових друкарень не відбувається і тому їх вплив на операційний грошовий потік не враховується.

По-друге, середній життєвий цикл інвестицій у технічний розвиток книжкових друкарень приймається 7 років, а ліквідаційна вартість по його закінченні приймається на рівні нуля.

По-третє, припускаємо, що повернення інвестованих коштів у технічний розвиток починається з наступного року і відбувається рівномірно.

На сам кінець, фактичні обсяги капітальних вкладень та річних операційних грошових потоків представлені в номінальному вимірі (в поточних цінах), тому й річна дисконтна ставка має бути визначена в номінальному вимірі, тобто з врахуванням річного темпу інфляції.

Приймаючи до уваги, що середній річний темп інфляції за досліджуваний період становив 12%, приймаємо річний дисконт, який характеризує вимоги до нормальної дохідності на рівні 24%, а критичний дисконт зафіксуємо на рівні 6%.

За три роки з 2008 до 2010 року діагностика рівня ІБТР найпотужніших державних книжкових друкарень зафіксувала критичну ситуацію: лише ПрАТ “Глобус” мав рівень ІБТР на рівні 0,58, а решта три друкарні мають нульовий рівень ІБТР.  Але у кризовій інвестиційній ситуації три вище означені державні книжкові друкарні мають різну глибину кризи, яку можна виміряти у відсотковому відхиленні фактичного ОГП від критичного за період (табл. 2).

 

Вихідні данні за 2008-2010 роки для визначення глибини інвестиційної небезпеки державних книжкових друкарень, тис. грн.

Таблиця 2

 

Показники

Глобус

Поліграф-

книга

Атлас

ім. Фрунзе

1

Критичний рівень ОГП за три роки, тис. грн.

8510,1

9108,4

750,5

1751,0

2

Фактичний рівень ОГП за три роки, тис. грн.

12046,0

4

-291

-8517

3

Відхилення фактичного рівня ОГП від критичного за три роки (3-1)

3535,9

-9104,4

-1041,5

-10268

4

Глибина інвестиційної кризи, % (3/1)

-

100

139

586

 

З трьох державних книжкових друкарень протягом 2008-2009 років найгостріша інвестиційна криза за показником її глибини розгорнулася на “Харківській книжковій фабриці ім. Фрунзе, при падінні фактичного ОГП на 586% нижче критичного рівня. Найкраще з гірших позиція в інвестицій кризі у ПрАТ Поліграфкнига, а зниження фактичного ОГП за три роки становило 100% від критичного рівня. Проміжне положення займає Львівська книжкова фабрика “Атлас”, в якій глибина інвестиційної небезпеки оцінюється падінням фактичного ОГП на 139% від критичного рівня.

Проаналізуємо основні загрози та деструктивні тенденції розвитку найбільш слабкого сектору української поліграфії – книжкової  на предмет їх врахування в інвестиційної безпеці галузі.

По-перше, низька купівельна спроможність населення: в 2009 за середніми показниками німець в місяць на заробітну плату міг купити 242 книги, тоді як український працівник – лише 79. Стабільне зниження попиту на книги у натуральному вимірі (з 3,3 книг на чоловіка у 1990 році до 1,05 книги у 2009 році) та вартісному вимірі: частка видавничої продукції у роздрібному товарообігу України у 2005 році ця частка становила 1,3%, тоді у 2008 році – лише 0,9% [7].

По-друге, слабкий контроль над ціною на книгу з боку видавця,  слабка фінансова потужність українських видавництв. За оренду 1 м. кв. стенду на Лондонській міжнародній книжковій виставці-ярмарку доводиться платити 400 фунтів стерлінгів, на Лейпцизькій – близько 500 євро, на Токійській – 50 тис. ієн. Цей фактор відіграє значну роль у прийнятті рішення щодо участі в Міжнародних книжкових ярмарках для невеликих фірм, і тому мотиви участі у виставках-ярмарках потрібно добре аргументувати [8].

По-третє, монополізація ринку книжкової поліграфії компанією ДАК “Укрвидавполіграфія”, частка якої у книжковій поліграфії стабільно перевищує 60%. Наявність вільних, застарілих, хронічно недовантажених виробничих потужностей ДАК Укрвидавполіграфія (рівень завантаження біля 30%).

По-четверте, критична залежність від імпорту обладнання (комплектуючих, сервісного обслуговування, програмного забезпечення), паперу і як наслідок висока матеріаломісткість продукції та значна сума амортизаційних відрахувань.

На сам кінець, слабка участь держави у фінансуванні соціально-значущих видань, бібліотек, популяризації книги, голова асоціації книговидавців України О. Афонін зазначив, що кризові явища в освіті дотичні до книжкової індустрії: на одного студента ВНЗ на рік видається лише один підручник і витрачається близько 100 млн. грн. при потребі 900 млн. грн. [9].

Інтегрально вище окреслені негативні тенденції та загрози в оцінці інвестиційної безпеки книжкової поліграфії можна прямо чи опосередковано враховувати шляхом зниження потенційної рентабельності та ділової активності. А зниження відповідних індикаторів нижче критичної межі свідчить про високий рівень небезпеки інвестицій у галузі.

Висновки

Аналіз стану інвестиційної безпеки технічного розвитку найбільших книжкових друкарень виявив критично низький рівень інвестиційної безпеки технічного розвитку і дозволив проранжувати друкарні за даним показником. В найгіршому стані опинилась харківська книжкова друкарня ім. Фрунзе, в найкращому – харківська книжкова друкарня Глобус. Цей факт повністю узгоджується з господарською практикою, бо за останні роки часткове оновлення ОВФ відбулося тільки на ПрАТ Глобус, а книжкова друкарня ім. Фрунзе є заручником довготривалих майнових тяжб.

Конкурентна ситуація та внутрішнє середовище підприємства динамічно змінюються і постає задача вдосконалювати методику аналізу стану інвестиційної безпеки з метою реалізації дієвих механізмів оптимізації.

 

Література

1. Кириленко В. І. Інвестиційна складова економічної безпеки: Монографія / В. І. Кириленко – К. : КНЕУ, 2005. – 232 с. – С. 28

2. Економічна безпека: навч. посіб. / [Варналій З. С., Мельник П. В., Тарангул Л. Л., та ін.]; під ред. д-ра екон. наук, проф. З. С. Варналія. — К. : Знання, 2009. — 647 с. – C. 233

3. Пирожков С. І. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / С. І. Пирожков. – К. : НІПМБ, 2003. – 42 с. – С. 14

4. Турило А. М. Методика оцінки інвестиційної безпеки підприємства / А. М. Турило, С. В. Капітула // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №2(80). – с.140-143

5. Видавничо-поліграфічна галузь України у цифрах: 2001-2007 роки / [В. І. Воробйов, О. М. Петрашова, Ю. В. Швець]; Укрвидавполіграфія, Укр. наук.-дослід. ін-т спец. видів друку. – К. : УкрНДІСВД, 2010. – 176 с.

6. Видавничо-поліграфічна галузь України в цифрах: 2007–2008 роки / [В. І. Воробйов, О. М. Петрашова, Ю. В. Швець]; Укрвидавполіграфія, Укр. наук.-дослід. ін-т спец. видів друку. – К. : УкрНДІСВД, 2011. – 184 с.

7. Афонін О. В. Українська книга в контексті світового книговидання / О. Афонін, М. Сенченко. — К. : Книжкова палата України, 2009. — 277с. — С. 190

8. Кудлач В. Українська книга потребує державного піклування / В. Кудлач // Вісник книжкової палати України, 2010. – №5. – C.48–52. – С. 49

Стаття надійшла до редакції 31.10.2011 р.