EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. С. Карнаушенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.86

УДК: 338.434:330.341.1

А. С. Карнаушенко

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

В статті досліджено напрацювання вітчизняних вчених щодо економічної суті, методів та форм фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств. Доведено, що фінансування інноваційної діяльності в цілому та у сільськогосподарських підприємств зокрема потребує використання значних обсягів фінансових ресурсів. Визначено чинники, які впливають на низький рівень залучення фінансових ресурсів. Доповнено перелік принципів фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано можливі джерела фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств та встановлено, що структура джерел фінансування залежить від багатьох факторів, а саме: ринкова вартість позикового капіталу; структура активів підприємства; особливість фінансових цільових рішень на підприємстві; темп зростання реалізації товарної продукції та її стабільність. З'ясовано, що успіх інноваційної діяльності залежить від способу її фінансової підтримки. Крім того значення різних джерел фінансування є не однаковою у структурі фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств, оскільки залежить від: форми власності господарюючого суб’єкта, строку окупності та особливості інноваційного проекту, що покладений в основу інноваційної діяльності підприємства, а також інших ендогенних та екзогенних факторів. Провідна роль у формуванні власних фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств належить державній фінансовій підтримці. Визначено, що вплив держави на процес фінансування здійснюється за методом прямої фінансової підтримки або непрямого стимулювання інноваційної активності. Використання власних ресурсів як джерела фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств істотно знижує ризик неплатоспроможності й банкрутства господарюючого суб’єкта. Фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств є складним багатогранним процесом, що відображає тісний зв'язок всіх його суб’єктів.

Ключові слова: інновації; фінансування; аграрні підприємства; принципи фінансування; джерела фінансування.

Література

1. Романишин В. Фінансування інноваційного розвитку економіки як чинник підвищення конкурентоспроможності України. Банківська справа: науково-практичне видання. 2011. №3. с. 21-30.
2. Возняк Г.В. Механізми фінансового забезпечення інноваційного розвитку в країнах з перехідною економікою. Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. 2004. Вип.14.4. с.176-183
3. Зінько Н. Я. Удосконалення банківського та небанківського фінансування інноваційної діяльності в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08. Львів, 2007. 198 с.
4. Микитюк П.П. Інноваційна діяльність: навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2009. 392 с.
5. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки. навч. посіб. / В.І. Захарченко та ін. К.: Центр учбової літератури, 2012. 448 с.
6. Игнатова Н. И. Методы и формы финансирования реальных инвестиций URL: http://eprints.kname.edu.ua/29614/1/50.pdf (дата звернення 17.04.2020)
7. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. К. : Ольга-Ника-Центр, 2002. 448 с.
8. Карнаушенко А. С. Шляхи покращення розвитку фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 17. С. 57–62.
9. Золотогоров В.Г. Энциклопедический словар по экономике. Мн.: Полымя, 1997. 571 с.
10. Кузнєцова А.Я. Аналіз критеріїв економічної доцільності банківського кредитування інноваційних проектів та розрахунок їх ефективності. Вісник Української академії банківської справи. 2005. №1. с. 65-73.
11. Яфінович О.Б., Гуменюк Д.О. Грошово-кредитна політика сприяння інноваційному розвитку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2005. № 77. с. 52–54.
12. Катасонов В.Ю. Проектное финансирование как новый метод органызации в реальном секторе экономики. М.: Высшая школа, 2001.
13. Економіка підприємства: підручник / за ред. Г.О. Швиданенко. К.: КНЕУ, 2009. 816 с.
14. Смолінський В.Б. Інноваційна діяльність підприємств аграрної сфери. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип.20.10. с.238-242.
15. Інвестування: [Навчальний посібник] / Гриньова В.М. та ін. під ред. В.М. Гриньової. Х.: ВД "Інжек". 2004. 404 с.
16. Саблук П.Т. Фінансово – кредитні відносини в АПК. К., 1996.158 с.
17. Танклевська Н.С., Карнаушенко А.С. Розвиток фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств: монографія. Херсон: Айлант, 2015. 184 с.
18. Petrenko V., Karnaushenko A. Joint enterprises in foreign trade activity of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Т.3. №5. с. 203-207.

A. Karnaushenko

ECONOMIC SUMMARY AND FORMS OF FINANCING INNOVATIVE ACTIVITIES OF AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

Economic essence and forms of financing of innovative activity of agricultural enterprises. The article investigates the achievements of domestic scientists on the economic nature, methods and forms of financing innovative activities of agricultural enterprises. It is proved that financing of innovative activity as a whole and at agricultural enterprises in particular requires the use of considerable amounts of financial resources. The factors that influence the low level of attraction of financial resources are identified. The list of principles of financing of innovative activity of agricultural enterprises is added. Possible sources of financing of innovative activity of agrarian enterprises are analyzed and it is established that the structure of sources of financing depends on many factors, namely: market value of borrowed capital; structure of assets of the enterprise; peculiarity of financial target decisions at the enterprise; growth rate of sales of commodity products and its stability. It has been found that the success of innovation depends on the way it is financially supported. In addition, the value of different sources of financing is not the same in the structure of financing the innovation activity of agricultural enterprises, as it depends on: the form of ownership of the economic entity, the payback period and the peculiarities of the innovation project, which is the basis of the innovation activity of the enterprise, as well as other endogenous and exogenous factors. . State financial support plays a leading role in the formation of agricultural enterprises' own financial resources. It is determined that the influence of the state on the financing process is carried out by the method of direct financial support or indirect stimulation of innovation activity. The use of own resources as a source of financing the innovative activity of agricultural enterprises significantly reduces the risk of insolvency and bankruptcy of a business entity. The advantages of using the funds involved in financing innovative activities are the absence of the need for constant mandatory payments on profits, although the disadvantage in this case is the high cost of shares compared to the issue of bonds, the potential possibility of losing control of the company, as well as the possibility of permanent involvement of this source in quality of financial resources and imperfection of the domestic stock market. Financing the innovation activity of agricultural enterprises is a complex multifaceted process that reflects the close connection of all its subjects.

Keywords: innovations; financing; agricultural enterprises; financing principles; sources of financing.

References

1. Romanyshyn, V. (2011), “Financing of innovative development of economy as a factor of increase of competitiveness of Ukraine”, Bankivs'ka sprava: naukovo-praktychne vydannia. no. 3. pp. 21-30.
2. Wozniak, H.V. (2004), “Mechanisms of financial support for innovative development in transition economies”, Naukovyj visnyk: Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats'. vol. 14.4. pp. 176-183
3. Zinko, N. (2007), Improvement of bank and non-bank financing of innovative activity in Ukraine: Abstract of Ph.D. dissertation Special Sciences. Lviv, Ukraine.
4. Mykytyuk, P.P. (2009), Innovatsijna diial'nist' [Innovative activity], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine
5. Zakharchenko, V.I. et al. (2012), Innovatsijnyj menedzhment: teoriia i praktyka v umovakh transformatsii ekonomiky [Innovation management: theory and practice in the conditions of economic transformation], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine
6. Ignatova, N. I. (2020), “Methods and forms of financing real investments” available at: http://eprints.kname.edu.ua/29614/1/50.pdf (Accessed 17 April 2020)
7. Blank, I. (2002), A. Investicionnyj menedzhment [Investment management]. Ol'ga-Nika-Centr, Kyiv, Ukraine
8. Karnaushenko, A. (2014), “Ways to improve the development financing innovative of agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 57–62.
9. Zolotogorov, V.H. (1997), Entsyklopedycheskyj slovar po ekonomyke [Encyclopedic Dictionary of Economics]. Polymia, Minsk. Belarus
10. Kuznetsova, A. (2005), “Analysis of economic feasibility criteria for bank lending of innovative projects and calculation of their effectiveness”, Visnyk Ukrains'koi akademii bankivs'koi spravy. vol. 1. pp. 65-73.
11. Yafinovich, O.B., Humeniuk, D.O. (2005), “Monetary policy promoting innovative development”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika. vol. 77. pp. 52–54.
12. Katasonov, V.Yu. (2001), Proektnoe fynansyrovanye kak novyj metod orhanyzatsyy v real'nom sektore ekonomyky [Project financing as a new method of organization in the real sector of the economy], Vysshaia shkola, Moskva, Russia
13. Shvidanenko, H. (2009), Ekonomika pidpryiemstva [Enterprise Economics] KNEU, Kyiv, Ukraine
14. Smolinsky, V.B. (2010), “Innovative activity of agricultural enterprises” Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 20 (10), pp.238-242.
15. Grinova, V. etc. ed. (2004), Investuvannia [Investing] VD "Inzhek", Kharkiv, Ukraine
16. Sabluk P.T. (1996), Finansovo – kredytni vidnosyny v APK [Financial - credit relations in agriculture] Ol'ga-Nika-Centr, Kyiv, Ukraine
17. Tanklevska, N., Karnaushenko, A. (2015), Rozvytok finansuvannia innovatsijnoi diial'nosti sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv [Development of financing of innovative activity of agricultural enterprises], Ajlant, Kherson, Ukraine
18. Petrenko V. and Karnaushenko A. (2017), Joint enterprises in foreign trade activity of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. vol. 5. pp. 203-207.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2375

Відомості про авторів

А. С. Карнаушенко

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна

A. Karnaushenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Chair of Economics and Finance of the Department of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1813-2792

Як цитувати статтю

Карнаушенко А. С. Економічна суть та форми фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7821 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.86

Karnaushenko, A. (2020), “Economic summary and forms of financing innovative activities of agrarian enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7821 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.