EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК НА ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Р. М. Набока, В. В. Шукліна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.87

УДК: 658.7:334

Р. М. Набока, В. В. Шукліна

ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК НА ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В статті розглянуто вплив інтеграції логістичних ланцюгів поставок на підвищення потенціалу сучасного підприємства. Встановлено, що інтегровані логістичні ланцюги поставок дозволяють найбільш ефективно реалізувати цілі підприємства, сприяти виходу підприємства з економічної кризи. Констатовано, що при застосуванні інтегрованої логістики поставок всі функціональні підрозділи підприємства об’єднуються в єдиний процес, а метою такого об’єднання є запобігання нераціональним втратам ресурсів і досягнення максимального економічного результату. Авторами наголошується, що інтеграція логістичних ланцюгів поставок призводить до підвищення потенціалу всього підприємства, а всі взаємно пов’язані логістичні функції повинні виконуватися узгоджено – у вигляді єдиної функції. Здійснено висновок, що інтеграція логістичних ланцюгів поставок дозволяє досягти синергетичного ефекту діяльності підприємства. Відзначено, що інтегровану логістику можна використовувати протягом всього ланцюга поставок, орієнтувати її на всіх учасників ланцюжка цінностей. Обгрунтовано, що завдяки процесу внутрішньої і зовнішньої логістичної інтеграції компанії-учасники можуть зробити ланцюг поставок більш досконалим для максимального задоволення власних потреб та потреб кінцевого споживача. Визначено основні способи організації співпраці підприємств в ланцюгах поставок: неформальні та формальні угоди підприємств, створення стратегічного союзу чи партнерства, вертикальна інтеграція. Доведено, що побудова логістичної системи підприємства за інтегрованим типом дозволить зменшити його витрати, знизити сукупні витрати в логістичному каналі, а, отже забезпечити мінімальну кінцеву ціну, що підвищить конкурентоспроможність усіх учасників ланцюга. В цілому, досягнення стратегічних цілей сучасного підприємства та підвищення його загального потенціалу можливо за умов інтеграції логістичних ланцюгів поставок.

Ключові слова: логістична інтеграція; логістична система; ланцюги поставок; оптимізація витрат; економічний результат; конкурентоспроможність; потенціал підприємства.

Література

1. Скочиляс С. М. Інтеграційний процес з урахуванням особливостей логістичного ланцюга / С. М. Скочиляс // Економічний аналіз. – 2015. – Т. 20. – С. 295-300.
2. Кулініч О. А. Міжпідприємницька логістична інтеграція та координація комерційної діяльності торговельного підприємства / О. А. Кулініч, Я. Г. Ковальова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 15. – С. 63-67.
3. Іванова М. І. Вплив логістичної інтеграції на становлення системних і мережевих підприємств / М. І. Іванова // Економічний вісник університету. – 2016. – Вип. 30(1). – С. 7-15.
4. Ходова Я. О. Оптимізація логістичних бізнес-процесів із застосуванням підходу системної інтеграції / Я. О. Ходова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 62 дод. – С. 47-48.
5. Короткий Ю. В. Оптимізація складових логістичного потенціалу машинобудівного підприємства шляхом організаційної інтеграції / Ю. В. Короткий // Молодий вчений. – 2015. – № 10(2). – С. 28-32.
6. Загурський О. М. Управління ланцюгом постачань / О. М. Загурський. – Біла Церква: Білоцерківдрук, 2018. – 416 с.
7. Милаєнко С. О. Первинні проблеми при формуванні запасів на складах підприємств розподільчої логістики / С. О. Милаєнко // Материалы Х-го Международного форума молодежи «Молодежь и сельскохозяйственная техника в XXI веке» : 3-4 апр. 2014 г. – Харьков, 2014. – С. 60-68.
8. Іванова М. І. Наукові засади управління логістичними системами на промислових підприємствах: монографія / М. І. Іванова. – Дніпро: Грані, 2017. – 427 с.
9. Сумець О. М. Виробнича логістика: технічні системи і прийоми раціоналізації переміщення матеріальних потоків / О. М. Сумець, П. С. Сиромятніков. – Харків: Пром-Арт, 2018. – 99 с.
10. Колодізєва Т. О. Управління ланцюгами поставок / Т. О. Колодізєва ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 163 с.
11. Крикавський Є. В. Логістика та управління ланцюгами поставок / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 801 с.
12. Логистика и управление цепями поставок / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 582 с.

R. Naboka, V. Shuklina

INFLUENCE OF INTEGRATION OF LOGISTICS SUPPLY CHAINS ON INCREASE OF POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Summary

The article considers the influence of logistics supply chain integration on enhancing the potential of modern enterprise. It has been established that integrated logistics supply chains allow for the most efficient implementation of the goals of the enterprise, and its assistance in overcoming the economic crisis. It has been ascertained that when using integrated supply logistics, all the functional units of the enterprise are combined into a single process, and the purpose of such a combination is to prevent irrational loss of resources and achieve maximum economic result. The authors emphasize that the integration of logistics supply chains increases the capacity of the entire enterprise, and all interrelated logistics functions must be performed in concert - as a single function. It is concluded that the integration of logistics supply chains allows us to achieve a synergistic effect of the enterprise. It is noted that integrated logistics can be used throughout the entire supply chain, orientated to all participants in the value chain, and have five areas of effectiveness: interaction with suppliers; interaction with consumers; technological processes within a specific unit; logistic relations between various departments of the enterprise; logistic ties between different enterprises in the supply chain. It is justified that due to the process of internal and external logistics integration, participating companies can make the supply chain more sophisticated in order to maximize their own and end-user needs. The main ways of organizing the cooperation of enterprises in the supply chains are identified: informal and formal agreements of enterprises, creation of a strategic alliance or partnership, vertical integration. It is proved that the construction of the logistics system of the enterprise by the integrated type will allow to reduce its costs, to reduce the total costs in the logistics channel, and, therefore, to provide a minimum final price, which will increase the competitiveness of all participants in the chain. In general, achieving the strategic goals of a modern enterprise and increasing its overall potential is possible in the context of the integration of logistics supply chains.

Keywords: logistic integration; logistic system; supply chain; cost optimization; economic result; competitiveness; enterprise potential.

References

1. Skochylias, S. M. (2015), “The integration process taking into account the features of the logistics chain”, Ekonomichnyj analiz, vol. 20, pp. 295–300.
2. Kulinich, O. A. and Koval'ova, Ya. H. (2016), “Inter-business logistic integration and coordination of commercial activity of a trading enterprise”, Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment, vol. 15, pp. 63–67.
3. Іvanova, M. I. (2016), “Influence of logistic integration on the formation of system and network enterprises”, Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 30 (1), pp. 7–15.
4. Khodova, Ya. O. (2018), “Optimization of logistic business processes using the system integration approach”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 62 dod., pp. 47–48.
5. Korotkyj, Yu. V. (2015), “Optimization of components of logistical potential of machine-building enterprise through organizational integration”, Molodyj vchenyj, vol. 10 (2), pp. 28–32.
6. Zahurs'kyj, O. M. (2018), Upravlinnia lantsiuhom postachan' [Supply chain management], Bilotserkivdruk, Bila Tserkva, Ukraine.
7. Mylaienko, S. O. (2014), “Primary problems with the formation of stocks in warehouses of distribution logistics enterprises”, Materyaly X-ho Mezhdunarodnoho foruma molodezhy [International Youth Forum], Molodezh' i sel'skokhozyaystvennaya tekhnika v XXI veke [Youth and agricultural machinery in the 21st century], Kharkiv, Ukraine, pp. 60–68.
8. Іvanova, M. I. (2017), Naukovi zasady upravlinnia lohistychnymy systemamy na promyslovykh pidpryiemstvakh [Scientific principles of management of logistic systems at industrial enterprises], Hrani, Dnipro, Ukraine.
9. Sumets', O. M. and Syromiatnikov, P. S. (2018), Vyrobnycha lohistyka: tekhnichni systemy i pryjomy ratsionalizatsii peremischennia material'nykh potokiv [Production logistics: technical systems and techniques for streamlining the movement of material flows], Prom-Art, Kharkiv, Ukraine.
10. Kolodizieva, T. O. (2016), Upravlinnia lantsiuhamy postavok [Supply chain management], KhNEU im. S. Kuznetsia, Kharkiv, Ukraine.
11. Krykavs'kyj, Ye. V. Pokhyl'chenko, O. and Fertch, M. (2017), Lohistyka ta upravlinnia lantsiuhamy postavok [Supply chain logistics and management], L'vivs'ka politekhnika, L'viv, Ukraine.
12. Scherbakov, V.V. (2019), Lohystyka i upravlenye tsepiamy postavok [Supply chain logistics and management], Yurajt, Moscow, RF.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2340

Відомості про авторів

Р. М. Набока

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму,Херсонський національний технічний університет

R. Naboka

PhD in Economics, Associate professor, Department of Management, Marketing and Tourism,Kherson National Technical University

ORCID:

0000-0002-3417-8216


В. В. Шукліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму, Херсонський національний технічний університет

V. Shuklina

PhD in Economics, Associate professor, Department of Management, Marketing and Tourism,Kherson National Technical University

ORCID:

0000-0002-9697-092X

Як цитувати статтю

Набока Р. М., Шукліна В. В. Вплив інтеграції логістичних ланцюгів поставок на підвищення потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7822 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.87

Naboka, R. and Shuklina, V. (2020), “Influence of integration of logistics supply chains on increase of potential of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7822 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.