EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
С. М. Лутковська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.81

УДК: 351.863:339.9 – 043.86

С. М. Лутковська

СТРАТЕГІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті доведено необхідність застосування проривної стратегії розвитку економіки, котра передбачає створення принципово інноваційних видів продукції, що випереджають сучасні зразки на одне – два технологічних покоління. Результати дослідження підтверджують, що для розробки обраної стратегії необхідно використовувати сукупні пріоритети стратегій глобального розвитку, які розробляються й реалізуються на основі світового порядку денного. Так чином, обрана стратегія дозволить не лише отримати стратегічну перевагу, а й нейтралізувати конкурентів. Конкурентні стратегії мають превалюючи значення для модернізаційних процесів, тобто вони окреслюють не лише макроконтур, а й визначають мікропроцеси (на рівні відповідних виробництв). Встановлено, що крім потреби інвестувати в привабливі закордонні ринки, існує ще п'ять спонукальних причин, котрі сприяють зацікавленості в розробці стратегії глобалізації: економія за рахунок масштабів виробництва; створення глобальних асоціацій з брендом; доступ до дешевої робочої сили і джерел сировини; отримання пільг при виході на зарубіжні ринки; перехресне субсидування; обхід торгових бар’єрів; доступ до стратегічних ринків. В результаті дослідження доведено, що важливу роль у стратегіях глобалізації відіграють стратегічні альянси, тому що, як правило, компаніям не вистачає ключових факторів успіху на новому ринку. Це можуть бути потреби в дистрибуції й організації збуту в цілому, торговельній марці, технології, НДДКР або виробничій базі. Створення цих активів за рахунок внутрішніх ресурсів може вимагати значних витрат часу й грошей. Коли компанія має невизначеності, пов'язані з діяльністю в іншій країні, стратегічний альянс стає природною альтернативою для скорочення інвестицій, що забезпечує ріст гнучкості й зменшення ризиків. Охарактеризовано сутність та окреслено роль стратегічного альянсу. Визначено, що стратегічний альянс – це спільна робота, спрямована на найкраще використання сильних сторін двох або більше компаній для досягнення стратегічних цілей. Проривна стратегія передбачає створення конкурентоспроможного сектору досліджень і розробок, що стабільно розвивається, має оптимальну інституціональну структуру; ефективне використання державних коштів, що виділяються на фінансування наукової та науково-технічної діяльності; входження України до європейського та світового науково-технологічного простору.

Ключові слова: глобалізація; екологічна безпека; проривна стратегія; сталий розвиток; стратегія глобалізації.

Література

1. Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем: монографія Хвесик М.А., Степаненко А.В., Обиход Г.О. та ін. За наук. ред. акад. НААН України М.А. Хвесика. Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». К.: Науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2013. 487 с.
2. Національна парадигма сталого розвитку України. За заг. ред. акад. НАН України, д.т.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2016. 72 с.
3. Степаненко А.В. Стратегія прориву в соціально-економічному і технологічному розвитку України. А.В. Степаненко. Продуктивні сили України. 2009. № 1. С. 5-20.
4. Обиход Г.О. Передумови визначення стратегічних векторів гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки в контексті сталого розвитку регіонів України. Г. Обиход. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки : зб. наук. праць. Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2015. Вип. 29. С. 280 –288.
5. Регіональна економіка : [підручник]. За ред. Є. П. Качана. Тернопіль : ТНЕУ, 2008. 800 с.
6. Сухарев О.С. Адекватность стратегии опережающего развития экономики в глобальных изменениях. Сухарев О.С. Экономический анализ: теория и практика, 2013. N 47. с. 2-15.
7. Аакер Д.А. Бизнес – стратегия: от изучения рыночной среды до выработки беспроигрышных решений. М., 2007. 464 с.
8. Вечканов, Г.С. Экономическая теория: учебное пособие. Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. М.: Эксмо, 2007. 448 с.
9. Kaletnik G. M., Zabolotnyi G. M. Kozlovskyi S. V. Innovative models of strategic management economic potential within contemporary economic systems. Actual Problems of Economics. 2011. vol, 4(118), pp. 3-11.
10. Калетнік Г.М., Козловський С.В., Козловський В.О. Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави. Економіка України. 2012. № 7. С.16-25
11. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України: монографія [Федулова Л.І., Бажал Ю.М., Отецький В.Л. та ін.]; за ред. Л.І. Федулової; НАН України; Ін-т екон. і прогнозув. К., 2011. 656 с.
12. Сидни Финкельштейн, Чарльз Харви, Томас Лотон. Стратегия прорыва. К., 2008. 336 с.
13. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: Том 3: Конкурентоспроможність української економіки В 3 т. За ред. акад. НАН України В.М.Гейця, акад НАН України В. П.Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є.Кваснюка. К.: Фенікс, 2007. 556 c.
14. Стратегія розвитку України "Україна-2020 і Стратегія національної модернізації"[ Електронний ресурс]. Режим доступу: http://csvsc.kmu.gov.ua/csvsc/control/uk/discussion/ovv/project:jsessionid=9459A C64935F39E4DC68DD906E73A5AF?рroject id=10
15. Полтерович В. Стратегии модернизации, институті и коалиция. Вопросы экономики, 2008. №4. С. 4–24.
16. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування у 2-х т.: Т1. Природно-техногенна (екологічна) безпека. [Б. Данилишин, А. Степаненко, О. Ральчук та ін.]. К. : Наукова думка, 2008. 392 с.

S. Lutkovska

GLOBALIZATION STRATEGY FOR ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article proves the necessity of using a breakthrough strategy for economic development, which involves the creation of a radically innovative products that are ahead of modern examples on one or two technological generations. The results of the study confirm that the development strategy chosen, you need to use the cumulative priorities of global development strategies that are developed and implemented on the basis of the world order of the day. So, the strategy will allow not only to gain a strategic advantage, but to neutralize competitors. Competitive strategies have prevaluate importance for the modernization process, that is, they determine not only macrocenter, but also determine the micro-processes (at the level of the respective industries). It is established that in addition to the need to invest in attractive foreign markets, there are five motives that contribute to interest in the development of the strategy of globalization: economies of scale; create global associations with the brand; access to cheap labor and sources of raw materials; benefits when entering foreign markets; cross-subsidies; bypass trade barriers; access to strategic markets. The study proved to be an important role in the strategies of globalization play a strategic alliances because, as a rule, companies do not have the key success factors in the new market. It can be the need for distribution and marketing in General, trademark, technology, R & d or production database. The creation of these assets through internal resources may require a significant investment of time and money. When a company has uncertainty associated with activity in another country, a strategic Alliance is a natural alternative to reduce investment, the increase flexibility and reduce risk. Characterized by the nature and defined the role of strategic Alliance. Determined that a strategic Alliance is a joint work aimed at the best use of the strengths of two or more companies to achieve strategic goals. Breakthrough strategy implies creation of a competitive sector of research and development is developing steadily and has an optimal institutional structure, and effective use of public funds allocated for financing of scientific and scientific-technical activities; the entry of Ukraine into European and world scientific and technological space.

Keywords: globalization; environmental security; breakthrough strategy; sustainable development; globalization strategy.

References

1. Khvesik, M. A Stepanenko, A.V and Obykhod, G.A (2013), Innovatsijno-investytsijna i tekhnolohichna bezpeka transformatsii rehional'nykh ekonomichnykh system [Innovation-investment and technological security of transformation of regional economic systems], State Institution «Institute of Economics of Environmental Management and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine». Scientific-Production Enterprise "Publishing House" Scientific Thought "of NAS of Ukraine", Kyiv, Ukraine.
2. Paton, B. E. (2016), Natsional'na paradyhma staloho rozvytku Ukrainy [The national paradigm for sustainable development of Ukraine], 2nd, reworked. and additions, State Institution "Institute of Economics of Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine.
3. Stepanenko, A.V (2009), “Breakthrough strategy in the socio-economic and technological development of Ukraine”, Productive forces of Ukraine, vol. 1, pp. 5-20.
4. Obuhod, G.O. (2015), “Prerequisites for determining strategic vectors for guaranteeing natural-technogenic and ecological security in the context of sustainable development of Ukrainian regions”, Bulletin of the Azov State Technical University. Series: Economic Sciences, vol. 29, pp. 280–288.
5. Kachan, E.P. (2008), Rehional'na ekonomika [Regional Economics], TNEU, Ternopil, Ukraine.
6. Suharev, O.S. (2013), “Adequacy of the strategy of accelerating economic development in global changes”, Economic analysis: theory and practice, vol. 47, pp. 2-15.
7. Aaker, D.A. (2007), Biznes – strategija: ot izuchenija rynochnoj sredy do vyrabotki besproigryshnyh reshenij [Business strategy: from exploring the market environment to developing win-win solutions], Moscow, Russia.
8. Vechkanov, G.S. and Vechkanova, G.R. (2007), Jekonomicheskaja teorija [Economic theory], Eksmo, Moscow, Russia.
9. Kaletnik, G. M. Zabolotnyi, G. M. and Kozlovskyi, S. V. (2011), “Innovative models of strategic management economic potential within contemporary economic systems”, Actual Problems of Economics, vol. 4(118), pp. 3-11.
10. Kaletnik, G.M. Kozlovsky, S.V. and Kozlovsky, V.A. (2012), “Sustainability of the economy as a factor of security and development of the state”, Ukraine economy, vol. 7, pp.16-25
11. Fedulova, L.I. Bazhal, Y.M. and Otetsky, V.L. (2011), Tekhnolohichnyj imperatyv stratehii sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [The technological imperative of the strategy of socio-economic development of Ukraine], NAS of Ukraine; Institute of Economics, Kyiv, Ukraine.
12. Finkelstein, S. Harvey, C. Lawton, T. (2008), Strategija proryva [Breakthrough Strategy], Kyiv, Ukraine.
13. Heitz, V.M. Semynozhenko, V.P. Kvasnyuk, B.E. (2007), Stratehichni vyklyky KhKhI stolittia suspil'stvu ta ekonomitsi Ukrainy [Strategic Challenges of the 21st Century to the Society and Economy of Ukraine], Vol. 3, Konkurentospromozhnist' ukrains'koi ekonomiky [Competitiveness of the Ukrainian Economy], Phoenix, Kyiv, Ukraine.
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), “Ukraine-2020 Development Strategy and National Modernization Strategy”, available at: http://csvsc.kmu.gov.ua/csvsc/control/en/discussion/ovv/project:jsessionid=9459AC64935F39E4DC68DD906E73A5AF?Projectid=10 (Accessed 20 Feb 2020).
15. Polterovich, V. (2008), “Modernization strategies, institutes and coalition”, Issues of Economics, vol. 4, pp. 4-24.
16. Danylyshyn, B. Stepanenko, A. and Ralchuk, O. (2008), Bezpeka rehioniv Ukrainy i stratehiia ii harantuvannia u 2-kh t [Security of the regions of Ukraine and strategy of its guarantee in 2 volumes], vol.1, Pryrodno-tekhnohenna (ekolohichna) bezpeka [Natural-technogenic (ecological) safety], Scientific Thought, Kyiv, Ukraine.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 3231

Відомості про авторів

С. М. Лутковська

к. пед. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності,доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії,Вінницький національний аграрний університет

S. Lutkovska

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vice-rector for scientific and pedagogical work, European integration and international activities, Associate Professor of the Department of Administrative Management and alternative energy sources Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8350-5519

Як цитувати статтю

Лутковська С. М. Стратегія глобалізації екологобезпечного сталого розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7824 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.81

Lutkovska, S. (2020), “Globalization strategy for environmentally friendly sustainable development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7824 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.