EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КАРТ ПІДПРИЄМСТВА
О. М. Сохацька, С. В. Смерека

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.21

УДК: 334.97

О. М. Сохацька, С. В. Смерека

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КАРТ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проаналізовані особливості застосування збалансованої системи показників в умовах розробки стратегії компанії та контролю за її реалізацією, зокрема: виявлені особливості інтеграції збалансованої системи показників в систему менеджменту; цілі та критерії відповідно до них (цілі можна виміряти; на досягнення цілей можна впливати; цілі прийнятні для різних груп людей в організації і узгоджені із загальною метою організації). Встановлено, що важливим етапом формування інноваційної стратегії є проведення аналізу факторів впливу зовнішнього середовища та аналіз внутрішнього потенціалу і загроз, які впливають на реалізацію інноваційної стратегії та діяльність підприємства в цілому та формування стратегічних карт як важливого елемента інноваційної стратегії. Досліджено, що стратегічні карти класифікуються в залежності від мети створення та залежності від виду. Проаналізовано, що впровадження збалансованої системи показників здійснюється в чотири етапи: підготовка до розробки; розробка; каскадування; контроль виконання стратегії. На основі аналізу встановлено, що основна проблема, з якою зустрічаються підприємства, це автоматичний режим постійного забезпечення збалансованої системи показників свіжими даними та підтримці її в робочому стані. Зауважено, що інноваційна стратегія, особливо в частині формування фінансового забезпечення інноваційної діяльності повинна бути інтегрованою в систему збалансованих показників підприємства.

Ключові слова: збалансовані системи показників; стратегічні цілі; стратегічна карта корпоративного рівня; стратегічне управління підприємством; інноваційної стратегії.

Література

1. Баев И. А. Дорожные карты инструмент инновационного планирования на предприятия. Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 2010. №39 (215). С. 32-36.
2. Басовский Л. Е. Стратегический менеджмент : учебник. Л. Е. Басовский. М. : НИЦ ИНФРА-М, 2013. 365 c.
3. Ольве Н.-Г., Рой Ж., Ветер М. Оценка эффективности деятельности компании. М.: Издательский дом Вильямс, 2003. 304 c.
4. Савчук Л. М. Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об’єднань та підприємств : монографія. Дніпропетровськ: Пороги, 2016. 520 с.
5. Зянько В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах транзитивних змін економіки України : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2015. 172 с.
6. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. Эльга; Ника-Центр, 2008. 784 с.
7. Ветлужских Е. Стратегическая карта, системный подход и КРІ: Инструменты для руководителей. Альпина Бизнес Букс, 2008. 208 с.
8. Демченко І. В. Стратегічне управління фінансовою безпекою суб’єкта господарювання, URL: http://pk.napks.edu.ua/library/compilations_vak/nvfbi/2010/p_43_46.pdf.
9. Захаров O. І. Організація та управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності : навч. по- сіб. К., 2008. 257 с.
10. Каплан Р. С. Сбалансированая система показателей. От стратегии к действию: [пер. с англ.]. 2-е изд., испр. и доп. М. : ЗАО «Олимп- бизнес», 2005. 320 с.
11. Каплан Р. С. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты. Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп- Бизнес», 2005. 512 с.
12. Кизим М. О. Збалансована система показників: монографія Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. 192 с.
13. Кластери в економіці України : монографія. Хмельницький: ХНУ, 2014 1085 с.
14. Медведев М. Б. Система сбалансированных показателей. Вечный поиск эффективности, URL: http://www.for- expert.ru/articles/dvoinaya_zapis-1-2006.shtml.
15. Петренко Л. М. Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства. «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». Київ, 2010. 20 с.
16. Поканевич Ю. В. Методологія та основні концепції розробки «стратегічних карт» розвитку компанії. Торгівля і ринок України. 2009. Вип. 28. Т. 2. С. 247-252.
17. Їрухан О. Л. Наукова інтерпретація функцій стратегічного управління підприємствами. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». 2010. № 1, Т. 2. С. 29-35.
18. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник. К. : КНЕУ, 2004. 699 с.
19. Phaal, R. (2010). Roadmapping for strategy and innovation. University of Cambridge, Institute for Manufacturing. URL: http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/Research/CTM/Roadmapping/roadmapping_overview.pdf.
20. Blackwell, A. (2008). Strategy Roadmaps: New Forms, New Practices. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 5223. P. 127-140.
21. Phaal, R. (2004). Technology roadmapping – A planning framework for evolution and revolution. Technological Forecasting & Social Change. Vol. 71. P. 5-26.
22. Dissel I. (2010). Value roadmapping. Research Technology Management. Vol. 6. P. 28-30.

O. Sokhatska, S. Smereka

FEATURES OF THE STRATEGIC CARDS FORMATION FOR THE ENTERPRISE

Summary

The article analyses the peculiarities of applying a balanced scorecard in terms of developing a company strategy and monitoring its implementation, in particular: the features of integrating a balanced scorecard into the management system; goals and criteria according to them (goals can be measured; goals can be influenced; goals that are acceptable to different groups of people in the organization and consistent with the overall purpose of the organization). It is established that an important stage in the formation of an innovation strategy is the analysis of environmental factors and the analysis of the internal potential and threats that affect the implementation of the innovation strategy and the enterprise as a whole and the formation of strategic maps as an important element of the innovation strategy. It has been investigated that strategic maps are classified according to the purpose of creation and depending on the species. It is analysed that the implementation of a balanced scorecard is carried out in four stages: preparation for development; development; cascading; control of strategy execution.
The article classifies strategic maps according to three criteria: purpose, format, type. The benefit of this method is communication across functional and organizational boundaries. The strategic map development process brings together and aligns different key stakeholders and perspectives. Strategic goals are not independent and detached from one another, but they are closely linked and affect one another. Achieving one goal influences the achievement of another and the main goal of the organization. The links between the different goals are clearly visible through the cause and effect chain. The analysis shows that the main problem faced by enterprises is the automatic mode of constant maintenance of a balanced scorecard with fresh data and its maintenance in working order. It is noted that the innovation strategy, especially regarding the formation of financial support for innovation activity, should be integrated into the system of balanced indicators of the enterprise.

Keywords: alanced scorecards; strategic goals; strategic map of corporate level; strategic enterprise management; innovation strategy.

References

1. Baev, I. A. (2010), “Road maps instrument of innovative planning for enterprises”, Bulletin of YUGU. Series: Economics and Management, Vol. 39 (215), pp. 32-36.
2. Basovsky, L. E. (2013), Strategicheskij menedzhment [Strategic management], SIC INFRA-M, Moscow, Russia.
3. Olve, N.-G. Roy, J. and Wind, M. (2003), Ocenka jeffektivnosti dejatel'nosti kompanii [Evaluation of the effectiveness of the company], Williams Publishing House, Moscow, Russia.
4. Savchuk, L. M. (2016), Upravlinnia innovatsijnoiu, investytsijnoiu ta ekonomichnoiu diial'nistiu intehrovanykh ob'iednan' ta pidpryiemstv [Management of innovation, investment and economic integration of industrial and commercial enterprises], Thresholds, Dnepropetrovsk, Ukraine.
5. Zyanko, V. V. (2015), Innovatsijna diial'nist' pidpryiemstv ta ii finansove zabezpechennia v umovakh tranzytyvnykh zmin ekonomiky Ukrainy [Innovative activity of enterprises and its financial support in the conditions of transitive changes of economy of Ukraine], VNTU, Vinnitsa, Ukraine.
6. Blank, I. A. (2008), Upravlenye fynansovoj bezopasnost'iu predpryiatyia [Management of financial security of enterprise], Elga; Nika-Center, Kyiv, Ukraine.
7. Vetluzhskikh, E. (2008), Stratehycheskaia karta, systemnyj podkhod y KRI: Ynstrumenty dlia rukovodytelej [Strategic map, systems approach and KRI: Tools for managers], Alpina Business Books, Moscow, Russia.
8. Demchenko, I. V. (2010), “Strategic management of financial security of the subordinate state grant”, available at: http://pk.napks.edu. ua/library/compilations_vak/nvfbi/2010/p_43_46.pdf (Accessed 20 April 2020).
9. Zaharov, O. I. Prigunov, P. Ya. (2008), Orhanizatsiia ta upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu sub'iektiv hospodars'koi diial'nosti [Organization and management of economic security of business entities], Kyiv, Ukraine.
10. Kaplan, R. S. (2005), Sbalansirovanaja sistema pokazatelej. Ot strategii k dejstviju [A balanced scorecard. From strategy to action], 2nd ed., CJSC Olimp-biznes, Moscow, Russia.
11. Kaplan, R. S. (2005), Strategicheskie karty. Transformacija nematerial'nyh aktivov v material'nye rezul'taty [Strategic maps. The transformation of intangible assets into tangible results], CJSC Olymp-Business, Moscow, Russia.
12. Kızım, M. O Pilipenko, A. A. and Zinchenko, V. A. (2007), Zbalansovana systema pokaznykiv [The system of indicators was balanced], VD «INZhEK», Kharkiv, Ukraine.
13. Voynarenka, M. P. (2014), Klastery v ekonomitsi Ukrainy [Clusters in the economy of Ukraine], KhNU, Khmelnitsky, Ukraine.
14. Medvedev, M. V. (2006), “The system of balanced indicators. The eternal search for efficiency”, available at: http://www.for- expert.ru/articles/dvoinaya_zapis-1-2006.shtml (Accessed 20 April 2020).
15. Petrenko, L. M. (2010), Modeliuvannia protsesiv upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Model of the process of managing financial security of enterprises], KNEU named by Vadim Getman, Kyiv, Ukraine.
16. Pokanevich, Yu. V. (2009), “Methodology and the basic concept of the development of “strategic cards” company development”, Trading in Ukraine, Vol. 28. (2), pp. 247-252.
17. Yiryhan, O. L. (2010), “Science of the Interpretation of the Functional Strategy of Corporate Governance”, Bulletin of Khmelnitsky National University. Seria: “Economic-science”, Vol. 1 (2), pp. 29 - 35.
18. Shershnova, Z. E. (2004), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
19. Phaal, R. (2010), “Roadmapping for strategy and innovation”, University of Cambridge, Institute for Manufacturing, available at: http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/Research/CTM/Roadmapping/roadmapping_overview.pdf (Accessed 20 April 2020).
20. Blackwell, A. (2008), “Strategy Roadmaps: New Forms, New Practices”, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5223, pp. 127-140.
21. Phaal, R. (2004), “Technology roadmapping – A planning framework for evolution and revolution”, Technological Forecasting & Social Change, Vol. 71, pp. 5-26.
22. Dissel, I. (2010), “Value roadmapping”, Research Technology Management, Vol. 6, pp. 28-30.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2463

Відомості про авторів

О. М. Сохацька

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

O. Sokhatska

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of International Economic Relations,Ternopil National Economic University, Ternopil

ORCID:

0000-0002-6535-549Х


С. В. Смерека

студент групи МІМм-21,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

S. Smereka

Student, Group МІМм-21,Ternopil National Economic University, Ternopil

ORCID:

0000-0003-3900-7130

Як цитувати статтю

Сохацька О. М., Смерека С. В. Особливості формування стратегічних карт підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7826 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.21

Sokhatska, O. and Smereka, S. (2020), “Features of the strategic cards formation for the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7826 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.